ΠΟΛ.1050/18.2.2015 Διαδικασία εγγραφής και διαγραφής/εξαίρεσης στα ειδικά καθεστώτα φορολόγησης των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β και 47γ του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000)

Αθήνα, 18.02.2015

(ΦΕΚ Β’ 372/18-03-2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ – Τμήμα ΣΤ΄
2. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β΄ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ – Τμήμα Α΄ ΦΠΑ

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
α) Τμήμα Β΄
β) Αυτοτελές Γραφείο Σχεδίασης και Ανάπτυξης Συστημάτων

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας 10672 Αθήνα
Πληροφ.: Η. Καρράς, Α. Στάθη,Τ. Σφελινιώτη,
Α. Γλυτσός, Ι. Βλάχος

Τηλ. 210-3640076, 3645869
Fax: 210- 3616216, 3617577

ΠΟΛ 1050/2015

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία εγγραφής και διαγραφής/εξαίρεσης στα ειδικά καθεστώτα φορoλόγησης των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β και 47γ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000)».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 5 της Οδηγίας 2008/8/ΕΚ, με το οποίο τροποποιείται από 1.1.2015 η Οδηγία 2006/112/ΕΚ για το ΦΠΑ, όσον αφορά τον τόπο παροχής τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο και την εφαρμογή ειδικών καθεστώτων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών από μη εγκατεστημένους υποκείμενους.

2. Του άρθρου 104 του Ν. 4316/2014 με το οποίο ενσωματώθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 5 της Οδηγίας 8/2008/ΕΚ στο εσωτερικό μας δίκαιο και προστέθηκαν νέα άρθρα 47α, 47β και 47γ στον Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α’).

3. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 967/2012 του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2012, «για την τροποποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 282/2011 όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα για μη εγκαταστημένους υποκείμενους στο φόρο οι οποίοι παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο».

4. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 815/2012 της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2012, «για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα για μη εγκαταστημένους υποκείμενους στο φόρο οι οποίοι παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο».

5. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.

6. Της παρ. 12 του άρθρου 47β και της παρ. 9 του άρθρου 47γ του Κώδικα ΦΠΑ, με τις οποίες προβλέπεται ότι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ορίζονται οι διαδικασίες εγγραφής και διαγραφής ή εξαίρεσης από τα ειδικά καθεστώτα.

7. Του υπ’ αριθ. 111/2014 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 178 Α/29.8.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διαδικασία εγγραφής, διαγραφής ή εξαίρεσης όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα φορολόγησης της παροχής τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς εγκατεστημένους εντός της Κοινότητας μη υποκείμενους στο φόρο, τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 47α, 47β και 47γ του Κώδικα ΦΠΑ, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Αρμόδια αρχή για την εγγραφή στα ειδικά καθεστώτα και τη διαγραφή/εξαίρεση από αυτά

Αρμόδια αρχή για την παραλαβή των δηλώσεων εγγραφής στα ειδικά καθεστώτα φορολόγησης των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και τη διαγραφή ή την εξαίρεση από αυτά είναι το Τμήμα ΣΤ’ της Δ/νσης Ελέγχων.

Άρθρο 2
Ένταξη στα ειδικά καθεστώτα – Δικαιούχοι και διαδικασία εγγραφής

1. Η ένταξη στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β και 47γ του Κώδικα ΦΠΑ είναι προαιρετική. Δυνατότητα εγγραφής έχουν οι μη εγκατεστημένοι στην Κοινότητα υποκείμενοι στο φόρο που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε εγκατεστημένους στην Κοινότητα μη υποκείμενους στο φόρο, καθώς και οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποκείμενοι στο φόρο, που παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος, στο οποίο αυτοί δεν διαθέτουν εγκατάσταση.

2. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή στα ανωτέρω ειδικά καθεστώτα υποκείμενων οι οποίοι:

• είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα των άρθρων 47β και 47γ ειδικά καθεστώτα άλλων κρατών μελών,

• έχουν ήδη λάβει ΑΦΜ/ΦΠΑ σε κράτος μέλος της Ε.Ε., στην περίπτωση που πρόκειται για μη εγκατεστημένους στην Κοινότητα υποκείμενους στο φόρο

3. Οι υποκείμενοι στο φόρο που επιλέγουν να ενταχθούν στα ειδικά καθεστώτα υποβάλλουν δήλωση προς την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το υπόδειγμα του συνημμένου στην παρούσα Παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού της Επιτροπής 815/2012/ΕΕ.

Η διαδικασία υποβολής της δήλωσης έχει ως εξής:

α. Οι δηλώσεις εγγραφής από τους μη εγκατεστημένους στην Κοινότητα υποκείμενους στο φόρο υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής MOSS στο Taxisnet. Ο εν λόγω υποκείμενος χρησιμοποιεί για την εγγραφή του τη σχετική επιλογή που διατίθεται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, συμπληρώνει τα πεδία της δήλωσης με τις υποχρεωτικές πληροφορίες προκειμένου να του χορηγηθεί ατομικός αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ και συγχρόνως υποβάλλει αίτημα για τη χορήγηση κωδικού πρόσβασης.

β. Οι δηλώσεις εγγραφής από τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα υποκείμενους στο φόρο υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του υπάρχοντος λογαριασμού τους στο Taxisnet. Οι εν λόγω υποκείμενοι συμπληρώνουν τα κενά πεδία της δήλωσης, στην οποία εμφανίζονται συμπληρωμένα τα στοιχεία που αφορούν την επωνυμία και τη διεύθυνση της δραστηριότητάς τους.

4. Οι δηλώσεις εγγραφής υποβάλλονται πριν από την έναρξη διενέργειας των συναλλαγών. Ωστόσο εάν πραγματοποιηθεί συναλλαγή που υπάγεται στο καθεστώς πριν την υποβολή της δήλωσης εγγραφής, η τελευταία θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο τη δέκατη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την εν λόγω πρώτη συναλλαγή, προκειμένου αυτή να καλυφθεί από το καθεστώς.

5. Ημερομηνία έναρξης χρήσης του καθεστώτος είναι η πρώτη ημέρα του ημερολογιακού τριμήνου που ακολουθεί την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης εγγραφής. Ωστόσο, όταν συντρέχουν οι λόγοι του δεύτερου εδαφίου της ανωτέρω παραγράφου 4, ημερομηνία έναρξης χρήσης του καθεστώτος είναι η ημερομηνία της πρώτης συναλλαγής.

Άρθρο 3
Ενέργειες της φορολογικής διοίκησης κατά την εγγραφή – Περιπτώσεις απόρριψης

1. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει τις δηλώσεις εγγραφής και ελέγχει εντός του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος, την πληρότητα και την εγκυρότητα της παρεχόμενης πληροφόρησης. Όσον αφορά την επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα υποκείμενους, αυτή πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο μητρώο του υποκείμενου. Όσον αφορά τους μη εγκατεστημένους εντός της Κοινότητας, εφόσον κατά την επαλήθευση των πληροφοριών προκύπτουν αμφιβολίες, μπορεί να ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία για την ύπαρξη της επιχείρησης και τη χώρα στην οποία βρίσκεται η έδρα της.

2. Εφόσον διαπιστωθεί η ακρίβεια των πληροφοριών, χορηγείται στον μη εγκαταστημένο στην Κοινότητα υποκείμενο στο φόρο ατομικός αριθμός φορολογικού μητρώου με το πρόθεμα EU και κωδικός πρόσβασης για τη διασφάλιση της εισόδου στο σύστημα και πραγματοποιείται η εγγραφή του στο ειδικό καθεστώς. Ως προς τον εγκατεστημένο στην Ελλάδα υποκείμενο, για την εγγραφή του στο ειδικό καθεστώς χρησιμοποιείται ο αριθμός φορολογικού μητρώου που ήδη διαθέτει.

3. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει με ηλεκτρονικά μέσα τον υποκείμενο στο φόρο για την εγγραφή του στο ειδικό καθεστώς.

4. Η αρμόδια αρχή διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών ηλεκτρονικά, μέσω του δικτύου CCN/CSI, τα στοιχεία εγγραφής εντός διαστήματος δέκα ημερών από το τέλος του μήνα στον οποίο πραγματοποιήθηκε η εγγραφή. Τυχόν αλλαγές που κοινοποιούνται από τον υποκείμενο στο φόρο, στα στοιχεία που δηλώθηκαν αρχικά, διαβιβάζονται στα άλλα κράτη μέλη κατόπιν σχετικού αιτήματός τους.

5. Οι δηλώσεις εγγραφής απορρίπτονται από την αρμόδια αρχή, εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης στα ειδικά καθεστώτα και ειδικότερα σε περίπτωση που:

• οι πληροφορίες που παρέχονται κατά την υποβολή της δήλωσης είναι ελλιπείς και κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής, δεν παρέχεται η ελλείπουσα πληροφόρηση από τον υποκείμενο,

• οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν είναι δυνατόν να επαληθευτούν,

• υποβάλλεται δήλωση από υποκείμενο στο φόρο ενώ βρίσκεται σε περίοδο αποκλεισμού από τη χρήση των ειδικών καθεστώτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 967/2012,

• πρόκειται για υποκείμενο ο οποίος εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας.

6. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον υποκείμενο στο φόρο για την απόρριψη της εγγραφής με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 4
Διαγραφή ή εξαίρεση από τα ειδικά καθεστώτα

1. Η έξοδος από τα ειδικά καθεστώτα πραγματοποιείται είτε προαιρετικά, κατόπιν βούλησης του υποκείμενου στο φόρο, είτε υποχρεωτικά, κατόπιν απόφασης της αρμόδιας αρχής.

2. Ο υποκείμενος στο φόρο διαγράφεται εφόσον δηλώσει στην αρμόδια αρχή ότι δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιεί το ειδικό καθεστώς. Επίσης, διαγράφεται σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητάς του στην Ελλάδα, λόγω μεταφοράς της έδρας της οικονομικής του δραστηριότητας ή της μόνιμης εγκατάστασής του σε άλλο κράτος μέλος, στο πλαίσιο χρήσης του καθεστώτος. Η διαγραφή δηλώνεται από τον υποκείμενο στο φόρο μέσω της εφαρμογής MOSS στο Taxisnet.

3. Η αρμόδια αρχή εξαιρεί υποχρεωτικά τον υποκείμενο στο φόρο από τα ειδικά καθεστώτα στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 47β και 47γ του Κώδικα ΦΠΑ και τον ενημερώνει για την εξαίρεσή του με ηλεκτρονικά μέσα.

4. Σε κάθε περίπτωση διαγραφής ή εξαίρεσης υποκείμενων στο φόρο από τα ειδικά καθεστώτα, η αρμόδια αρχή ενημερώνει άμεσα, μέσω του δικτύου CCN/CSI, τα άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

1. Η απόφαση αυτή ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.1.2015 και εφεξής.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
Παράρτημα I – Στοιχεία εγγραφής

 

Στήλη A Στήλη B Στήλη Γ
Αριθμός θέσης Μη ενωσιακό καθεστώς Ενωσιακό καθεστώς
1 Ατομικός αριθμός μητρώου ΦΠΑ που χορηγείται από το κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 362 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ[1][1] Ατομικός αριθμός μητρώου ΦΠΑ που χορηγείται από το κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 369δ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ,

συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας

2 Εθνικός αριθμός φορολογικού μητρώου, εάν υπάρχει
3 Επωνυμία της εταιρείας Επωνυμία της εταιρείας
4 Εμπορική(-ές) ονομασία(-ες) της εταιρείας, εάν διαφέρει από την εταιρική επωνυμία Εμπορική(-ές) ονομασία(-ες) της εταιρείας, εάν διαφέρει από την εταιρική επωνυμία
5 Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση[2][2] Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση[3][3]
6 Χώρα στην οποία ο υποκείμενος στον φόρο έχει την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του Χώρα στην οποία ο υποκείμενος στον φόρο έχει την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του, εάν αυτή δεν είναι στην Ένωση
7 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποκείμενου στον φόρο Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποκείμενου στον φόρο
8 Διεύθυνση(-εις) ιστοτόπου(-ων) του υποκείμενου στον φόρο, εάν υπάρχει(-ουν) Διεύθυνση(-εις) ιστοτόπου(-ων) του υποκείμενου στον φόρο, εάν υπάρχει (-ουν)
9 Ονοματεπώνυμο αρμόδιου επικοινωνίας Ονοματεπώνυμο αρμόδιου επικοινωνίας

 

10 Αριθμός τηλεφώνου Αριθμός τηλεφώνου
11 Αριθμός IBAN ή OBAN Αριθμός IBAN
12 Αριθμός BIC Αριθμός BIC
13.1 Ατομικός(-οί) αριθμός(-οί) μητρώου ΦΠΑ ή, εάν δεν υπάρχει(-ουν), αριθμός(-οί) φορολογικού μητρώου που έχει(- ουν) χορηγηθεί από το(τα) κράτος(-η) μέλος(-η) στο(στα) οποίο(-α) ο υποκείμενος στο φόρο έχει μόνιμη εγκατάσταση[4][1] εκτός εκείνης στο κράτος μέλος εγγραφής
14.1 Πλήρης(-εις) ταχυδρομική(-ές) διεύθυνση(-εις) και εμπορική(- ές) ονομασία(-ίες) των μόνιμων εγκαταστάσεων[5][2] εκτός του κράτους μέλους εγγραφής
15.1 Αριθμός(-οί) μητρώου ΦΠΑ που έχει(-ουν) χορηγηθεί από το(τα) κράτος(-η) μέλος(-η) σε μη εγκατεστημένο υποκείμενο στον φόρο[6][3]
16 Ηλεκτρονική δήλωση ότι ο υποκείμενος στον φόρο δεν είναι εγγεγραμμένος για σκοπούς ΦΠΑ εντός της Ένωσης
17 Ημερομηνία έναρξης χρήσης του καθεστώτος[7][4] Ημερομηνία έναρξης χρήσης του καθεστώτος[8][5]

 

18 Ημερομηνία υποβολής αίτησης εγγραφής στο καθεστώς από τον υποκείμενο στον φόρο Ημερομηνία υποβολής αίτησης εγγραφής στο καθεστώς από τον υποκείμενο στον φόρο
19 Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης εγγραφής από το κράτος μέλος εγγραφής Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης εγγραφής από το κράτος μέλος εγγραφής
20 Ένδειξη σχετικά με το εάν ο υποκείμενος στον φόρο είναι όμιλος ΦΠΑ9
21 Ατομικός(-οί) αριθμός(-οί) μητρώου ΦΠΑ που έχει(-ουν) χορηγηθεί από το κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 362 ή το άρθρο 369δ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, εάν είχαν παλαιότερα χρησιμοποιήσει ένα από τα δύο καθεστώτα Ατομικός(-οί) αριθμός(-οί) μητρώου ΦΠΑ που έχει(-ουν) χορηγηθεί από το κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 362 ή το άρθρο 369δ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, εάν είχαν παλαιότερα χρησιμοποιήσει ένα από τα δύο καθεστώτα

1 Με τη μορφή: EUxxxyyyyyz, όπου: xxx είναι ο τριψήφιος κωδικός ISO του κράτους μέλους εγγραφής, yyyyy είναι ο πενταψήφιος αριθμός που χορηγείται από το κράτος μέλος εγγραφής και z είναι ψηφίο ελέγχου.
2 Αναφέρεται ο ταχυδρομικός κωδικός εφόσον υπάρχει.
3 Αναφέρεται ο ταχυδρομικός κωδικός εφόσον υπάρχει.
4 Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία μόνιμες εγκαταστάσεις, χρησιμοποιήστε τις θέσεις 13.1, 13.2 κ.ο.κ.
5 Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία μόνιμες εγκαταστάσεις, χρησιμοποιήστε τις θέσεις 14.1, 14.2 κ.ο.κ.
6 Εάν έχουν χορηγηθεί περισσότεροι του ενός αριθμοί μητρώου ΦΠΑ από το(τα) κράτος(-η) μέλος(-η) σε μη εγκατεστημένο υποκείμενο στον φόρο, χρησιμοποιήστε τις θέσεις 15.1, 15.2 κ.ο.κ.
7 Σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις, η ημερομηνία αυτή είναι δυνατόν να προηγείται της ημερομηνίας εγγραφής στο καθεστώς.
8 Σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις, η ημερομηνία αυτή είναι δυνατόν να προηγείται της ημερομηνίας εγγραφής στο καθεστώς.
9 Συμπληρώστε τη θέση με την απάντηση ναι ή όχι.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner