ΠΟΛ.1092/2016 Παράταση προθεσμιών δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και βεβαιωμένων μη ρυθμισμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση, λόγω τροποποίησης της ημερομηνίας καταβολής σύνταξης από το Ενιαίο Ταμείο

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2016
(ΦΕΚ Β’ 1965/30-06-2016)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
Τμ. Α
Τηλ : 210 3630573 – 3605159 – 3635963
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΑΡ. ΣΕΡΒΙΑΣ 10
ΤΚ : 101 84 ΑΘΗΝΑ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΟΛ 1092/2016
ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμιών δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και βεβαιωμένων μη ρυθμισμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση, λόγω τροποποίησης της ημερομηνίας καταβολής σύνταξης από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 1284/1982 (ΦΕΚ 114 Α), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
2. Τις διατάξεις ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α – Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α-Κ.Φ.Δ), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α) περί Δημοσίου Λογιστικού, όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α712.05.2016).
6. Την υπ’ αριθ. Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ 2144 Β’) Απόφαση του Πρωθυπουργού « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».
7. Την Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1212/23.11.2012 (ΦΕΚ 3338 Β’) «Πληρωμή βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών σε πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛ.ΤΑ.», όπως ισχύει.
8. Την ανάγκη παράτασης των προθεσμιών δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών των δικαιούχων των μηνιαίων συντάξεων ΕΤΕΑ, λόγω έκτακτου γεγονότος, ήτοι της τροποποίησης της ημερομηνίας καταβολής αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αρ.οικ.27677/1541/17.6.2016 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης, ώστε να αντιμετωπίζονται θέματα νομοθετικών ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής οφειλών, όπως τυχόν απώλεια αυτών.
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Α Π Ο Φ Α Σ I Ζ Ο Υ Μ Ε
Παρατείνονται μέχρι και 7-7-2016, οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και βεβαιωμένων μη ρυθμισμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα της Φορολογικής Διοίκησης, των δικαιούχων των μηνιαίων συντάξεων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης
Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

 

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner