ΠΟΛ.1111/28.5.2015 Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1020/19.01.2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε

Αθήνα, 28 Μαΐου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ και Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ Δ’: ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Χ. Γεώργα
Τηλέφωνο:210 69.87.409
Fax:210 69.87.408
E – mail:[email protected]

ΠΟΛ 1111/2015

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1020/19.01.2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, την αριθ. ΠΟΛ.1020/19.1.2015 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 225/Β/17.02.2015 και αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με Α.Δ.Α : ΩΣΙ9Η-Μ3Θ με την οποία θεσπίζεται διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας:

α. μη κοινοτικών εμπορευμάτων που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης),

β. μη κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμάτων (πρώτων και βοηθητικών υλών) που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή,

γ. εγχώριων εμπορευμάτων (πρώτων και βοηθητικών υλών) που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης) με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγής ή παράδοσης σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.

Ειδικότερα, με την κοινοποιούμενη απόφαση ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

Κεφάλαιο Β’: απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας μη κοινοτικών εμπορευμάτων που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης)

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 17 του Ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ», για τα εισαγόμενα αγαθά που έχουν υπαχθεί από τη στιγμή της εισόδου τους στο εσωτερικό της χώρας σε ένα από τα τελωνειακά ανασταλτικά καθεστώτα, μεταξύ άλλων, της ενεργητικής τελειοποίησης, η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο κατά τον οποίο τα αγαθά εξέρχονται από τα καθεστώτα αυτά στο εσωτερικό της χώρας.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ», οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών οι οποίες πραγματοποιούνται εντός των ανασταλτικών τελωνειακών καθεστώτων, εν προκειμένω, στο καθεστώς ενεργητικής τελειοποίησης, απαλλάσσονται από το φόρο προστιθεμένης αξίας υπό την προϋπόθεση διατήρησης των καθεστώτων αυτών.

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω με το Κεφάλαιο Β’ της κοινοποιούμενης απόφασης καθορίζονται:

α. η απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας η οποία χορηγείται με την υπαγωγή των μη κοινοτικών εμπορευμάτων στο καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης) με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν το καθεστώς δηλ. με την υποβολή παραστατικού θέσης στο καθεστώς και συμπλήρωση του κωδικού 51 στη θέση 37 και του αριθμού της άδειας (κωδικός C601) στη θέση 44 της διασάφησης.

β. τα δικαιολογητικά που απαιτείται να έχει ο δικαιούχος της άδειας – μεταποιητής για την επανεξαγωγή των εμπορευμάτων και την οριστικοποίηση της απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας μη κοινοτικών εμπορευμάτων που έχουν τεθεί σε καθεστώς ενεργητικής τελειοποίησης, συγκεκριμένα:

– τελωνειακό παραστατικό επανεξαγωγής για τη λήξη του καθεστώτος (θέση 37 – κωδικός 31 51),

– σε περίπτωση παράδοσης (πώλησης) αγαθών σε αγοραστή εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα, το οικείο φορολογικό στοιχείο το οποίο εκδίδεται χωρίς ΦΠΑ με την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ – ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ ΛΟΓΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΡΘΡΟ 25 Ν. 2859/2000» και δηλώνεται επί του παραστατικού επανεξαγωγής,

– επιβεβαίωση της εξόδου των παράγωγων αγαθών εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε μέσω του ηλεκτρονικού μηνύματος ΙΕ 599 «Γνωστοποίηση Ολοκλήρωσης Εξαγωγής».

β. η διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας για τις παραδόσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται εντός του καθεστώτος της ενεργητικής τελειοποίησης. Ειδικότερα:

– Οι παραδόσεις (μεταβιβάσεις) αγαθών από δικαιούχο άδειας πρόσωπο σε άλλο δικαιούχο άδειας πρόσωπο χωρίς τη λήξη του καθεστώτος απαλλάσσονται από το φόρο προστιθεμένης αξίας και εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας (άρθρο 513 και Παράρτημα 68 του καν. αριθ. 2454/93 της Επιτροπής)σε συνδυασμό με την αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015/20.3.2015 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε.

– Οι παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται εντός του καθεστώτος ενεργητικής τελειοποίησης από υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα, εγκατεστημένα στη χώρα μας ή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε, απαλλάσσονται από ΦΠΑ υπό την προϋπόθεση ότι στο σχετικό φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται από τον πάροχο της υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ αναφέρεται η ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΟΛ.1020/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ.Δ.Ε» και ο αριθμός της άδειας της ενεργητικής τελειοποίησης.

Κεφάλαιο Γ’: απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας μη κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμάτων (πρώτων και βοηθητικών υλών) που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή

Στο Κεφάλαιο Γ’ της κοινοποιούμενης απόφασης καθορίζεται διαδικασία ώστε εγχώρια εμπορεύματα (πρώτες και βοηθητικές ύλες) να χρησιμοποιούνται μαζί με μη κοινοτικά με σκοπό την τελειοποίηση προς επανεξαγωγή υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος μεταποιητής διαθέτει άδεια ενεργητικής τελειοποίησης για τις μη κοινοτικές πρώτες και βοηθητικές ύλες και πρόσθετη άδεια για την υπαγωγή των εγχώριων αγαθών στο καθεστώς.

Η άδεια για την υπαγωγή των εγχώριων αγαθών στο καθεστώς εκδίδεται από την Τελωνειακή Περιφέρεια στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκονται οι μεταποιητικές εγκαταστάσεις του αιτούντος. Η άδεια χορηγείται σε πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στον τομέα της μεταποίησης.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς διέπονται γενικά από τους όρους και προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς ενεργητικής τελειοποίησης (προθεσμίες επανεξαγωγής, συντελεστές απόδοσης κ.λ.π).

Η υπαγωγή των εγχώριων αγαθών στο καθεστώς πραγματοποιείται με την υποβολή ΔΕΦΚ στην οποία τίθεται κωδικός ο ατελείας Χ 28.

H θέση 44 συμπληρώνεται επίσης με τους ακόλουθους κωδικούς : F001 : αριθμός της άδειας (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΠΟΛ.1020/2015) και F003 : τιμολόγια αγοράς ΠΟΛ.1020/2015.

Διευκρινίζεται ότι τα παράγωγα αγαθά έχουν προορισμό την επανεξαγωγή σε τρίτη χώρα (θέση 37-τελωνειακό καθεστώς : 31 51).

Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας, ο μεταποιητής – δικαιούχος της άδειας τηρεί στο αρχείο του τα δικαιολογητικά που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 και προσκομίζει στο Τελωνείο εκκαθαριστικό λογαριασμό κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 9.

Επισημαίνεται ότι, το Κεφάλαιο αυτό καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις προκαταβολικής εξαγωγής που πραγματοποιούνται υπό την κάλυψη του καθεστώτος ενεργητικής τελειοποίησης και της σχετικής άδειας (θέση 37-τελωνειακό καθεστώς : 11 και εν συνεχεία εισαγωγή των ισοδύναμων προϊόντων με κωδικό στη θέση 37-τελωνειακό καθεστώς : 51 11).

Κεφάλαιο Δ’: απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας εγχώριων εμπορευμάτων (πρώτων και βοηθητικών υλών) που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης)

Στο Κεφάλαιο Δ’ της κοινοποιούμενης απόφασης καθορίζεται διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας εγχώριων εμπορευμάτων τα οποία τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης) με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγής ή παράδοσης σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος μεταποιητής διαθέτει άδεια από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια.

Η άδεια για την υπαγωγή των εγχώριων αγαθών στο καθεστώς εκδίδεται από την Τελωνειακή Περιφέρεια στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκονται οι μεταποιητικές εγκαταστάσεις του αιτούντος. Η άδεια χορηγείται σε πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στον τομέα της μεταποίησης

Οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς διέπονται γενικά από τους όρους και προϋποθέσεις υπαγωγής μη κοινοτικών εμπορευμάτων στο καθεστώς ενεργητικής τελειοποίησης (προθεσμίες επανεξαγωγής, συντελεστές απόδοσης κ.λ.π).

Η υπαγωγή των εγχώριων αγαθών στο καθεστώς πραγματοποιείται με την υποβολή ΔΕΦΚ στην οποία τίθεται κωδικός ο ατελείας Χ 30.

H θέση 44 συμπληρώνεται επίσης με τους ακόλουθους κωδικούς : F002 : αριθμός της άδειας (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΠΟΛ.1020/2015) και F003 : τιμολόγια αγοράς ΠΟΛ.1020/2015.

Η λήξη του καθεστώτος επέρχεται με την εξαγωγή (θέση 37-τελωνειακό καθεστώς 10) ή την παράδοση των παράγωγων αγαθών σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.

Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας, ο μεταποιητής – δικαιούχος της άδειας τηρεί στο αρχείο του τα δικαιολογητικά που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 και προσκομίζει στο Τελωνείο εκκαθαριστικό λογαρισμό κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 13.

Τέλος, σας διευκρινίζουμε ότι:

– σε περίπτωση που τα παράγωγα εμπορεύματα δεν αποτελέσουν αντικείμενο επανεξαγωγής (Κεφάλαιο Β’ και Γ’ της κοινοποιούμενης απόφασης) ή αντικείμενο εξαγωγής/παράδοσης σε άλλο Κράτος Μέλος (Κεφάλαιο Δ’ της κοινοποιούμενης απόφασης), ο φόρος προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στα εμπορεύματα και έτυχε απαλλαγής καταβάλλεται κατά τα προβλεπόμενα στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.

– η κοινοποιούμενη απόφαση δεν θίγει την εφαρμογή άλλων διατάξεων απαλλαγής από το φόρο όπως την αγορά αγαθών από το εσωτερικό της χώρας και την εισαγωγή αγαθών από τρίτες χώρες, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν.2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ» με τη διαδικασία που ορίζουν οι αριθ. ΠΟΛ.1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο. και αριθ. Δ.1163/2001 Α.Υ.Ο, αντίστοιχα, και υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς διαθέτουν Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από ΦΠΑ.

– η χορήγηση Ειδικού Διπλοτύπου Δελτίου Απαλλαγής από ΦΠΑ δικαιολογείται μόνο σε περιπτώσεις εξαγωγής εγχώριων αγαθών που έχουν αποτελέσει αντικείμενο μεταποίησης βάσει του Κεφαλαίου Δ’ της κοινοποιούμενης απόφασης και όχι σε περιπτώσεις επανεξαγωγής αγαθών συνεπεία καθεστώτος ενεργητικής τελειοποίησης (Κεφάλαιο Β’) ή τελειοποίησης μη κοινοτικών και εγχωρίων αγαθών (Κεφάλαιο Γ’ απόφασης).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner