ΠΟΛ.1211/22.9.2015 Διενέργεια αποσβέσεων επί της αξίας των Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) αυτοκινήτων (οχημάτων), όπως αυτή προσδιορίστηκε από την Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 7 του ν.3887/2010

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Β’

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Πλάνη
Τηλέφωνο: 2 10 – 33.75.31 2
ΦΑΞ: 210 – 33.75.001

ΠΟΛ 1211/2015

ΘΕΜΑ: Διενέργεια αποσβέσεων επί της αξίας των Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) αυτοκινήτων (οχημάτων), όπως αυτή προσδιορίστηκε από την Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 7 του ν.3887/2010.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν.4172/2013, με το οποίο καθορίστηκαν οι φορολογικές αποσβέσεις οι οποίες εκπίπτουν από το σύνολο των εσόδων από επιχειρηματικές συναλλαγές προκειμένου για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα και ισχύουν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 72 του ίδιου νόμου, για φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά, το κόστος κτήσης ή κατασκευής, περιλαμβανομένου και του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής των μέσων μεταφοράς εμπορευμάτων («εσωτερικές εμπορευματικές μεταφορές») αποσβένεται με συντελεστή δώδεκα τοις εκατό (12%).

2. Εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3887/2010 προβλέφθηκε η σύσταση μεταφορικών εταιρειών με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) με εισφορά της κυριότητας Φ.Δ.Χ., με σκοπό την εκτέλεση διεθνών, εθνικών, νομαρχιακών και ειδικών μεταφορών, για μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, η αξία των εισφερομένων οχημάτων (Φ.Δ.Χ., ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων) που έχουν ειδική άδεια κυκλοφορίας, καθώς και η άυλη υπεραξία των οικείων αδειών Φ.Δ.Χ. αποτελούν το κεφάλαιο της εταιρείας, εκτός από εκείνο που καταβάλλεται σε χρήμα. Η εκτίμηση της αξίας των οχημάτων και της άυλης υπεραξίας των οικείων αδειών Φ.Δ.Χ. γίνεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, από την Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 7 του ν.3887/2010.

3. Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ. 4 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου ορίζεται ότι η σύσταση μεταφορικών εταιρειών υπό μορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι εισφορές των εταίρων ή μετόχων, η μεταβίβαση των φορτηγών αυτοκινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων και οι συμβάσεις μίσθωσης των φορτηγών αυτοκινήτων απαλλάσσονται κάθε δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και φόρου ή τέλους, με την εξαίρεση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου.

4. Από τη γραμματική διατύπωση των πιο πάνω διατάξεων προκύπτει, ότι αυτές δεν αναφέρονται σε απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για τυχόν υπεραξία που προκύπτει από τις πιο πάνω συναλλαγές (εισφορές των εταίρων ή μετόχων, μεταβίβαση φορτηγών αυτοκινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, κλπ.) αλλά αποκλειστικά και μόνο στις αναφερόμενες στις διατάξεις αυτές πράξεις και συνεπώς σε έμμεσους φόρους που τυχόν βαρύνουν τις πράξεις αυτές.

5. Με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της υπηρεσίας μας προκύπτει ότι κατά τη σύσταση μεταφορικής εταιρείας με βάση τις διατάξεις του ν.3887/2010 και την εισφορά σε αυτή, πέραν των λοιπών περιουσιακών στοιχείων, και φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης των εταίρων της, η Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 7 αποτιμά, μεταξύ άλλων, και την αναπόσβεστη αξία των εισφερόμενων αυτοκινήτων (οχημάτων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3887/2010. Με την αξία αυτή της Εκτιμητικής Επιτροπής, τα εισφερόμενα αυτοκίνητα (οχήματα) εμφανίζονται στα βιβλία των ως άνω μεταφορικών εταιρειών.

6. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι για την υπεραξία που προκύπτει από την εισφορά των οχημάτων φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης σε μεταφορικές εταιρείες με βάση τις διατάξεις του ν. 3887/2010 δεν προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος, συνάγεται ότι οι εταιρείες αυτές θα διενεργούν αποσβέσεις επί της συνολικής αξίας των οχημάτων αυτών, όπως αυτή αναγράφεται στα βιβλία τους και προέκυψε από την Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 7, και όχι μόνον επί της αναπόσβεστης αξίας που είχαν τα αυτοκίνητα αυτά πριν από την εκτίμησή τους. Η αξία αυτή θα αποσβένεται με συντελεστή δώδεκα τοις εκατό (12%) ετησίως, εφόσον πρόκειται για Φ.Δ.Χ. που εκτελούν εσωτερικές εμπορευματικές μεταφορές. Για τον τρόπο απόσβεσης της άυλης υπεραξίας των οικείων αδειών Φ.Δ.Χ., έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες με το αριθ. ΔΕΑΦ Β 1063913 ΕΞ 2015/8.5.2015 έγγραφό μας.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner