Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2241 ΕΞ 24.10.2016 Εφαρμογή Ε.Λ.Π

Αθήνα, 24.10.2016
Αριθμ. Πρωτ.: 2241 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2241/2016

ΣΧΕΤ 2238

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή ΕΛΠ»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Θα σας παρακαλούσα πολύ να μου απαντήσετε αν ένα Ν.Π.Δ.Δ που είναι φορέας Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείο Εσωτερικών και πιο συγκεκριμένα ανήκει στον Υποτομέα ΟΤΑ (τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που ανήκουν, ελέγχονται ή χρηματοδοτούνται από τους ΟΤΑ) σύμφωνα με το αρχείο που διατηρεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

1. Είναι υπόχρεο σε τήρηση του κλαδικού λογιστικού σχεδίου και όχι των ΕΛΠ; και αν ναι στο κλαδικό λογιστικό σχέδιο σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 ή Π.Δ. 205/1998;
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από ορκωτό λογιστή;
3. Εφαρμόζουν την αναλυτική λογιστική εκμεταλλεύσεως της ομάδας 9 υποχρεωτικά;

Δεδομένα:

1. ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4308

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
2. Οι παρακάτω οντότητες εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου
δ) Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) οι οποίοι μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος είχαν την υποχρέωση εφαρμογής του Π.Δ. 1123/1980 (Α΄ 283).

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4270 28/06/2014

Άρθρο 156 Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Κυβέρνησης

3. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της προηγούμενης παραγράφου εξακολουθεί να ισχύει η εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος, στη σύνταξη του Ισολογισμού, του Απολογισμού, των οικονομικών καταστάσεων και στο σχεδιασμό γενικά της λογιστικής της Γενικής Κυβέρνησης, που καταρτίσθηκε με:

γ. το π.δ. 205/1998 (Α΄ 163) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4257 14/04/2014

Άρθρο 33

Οι διατάξεις του π.δ. 315/1999 (Α΄ 302) που ισχύουν για τους δήμους, περί του Διπλογραφικού Συστήματος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής – Κοστολόγησης, εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία και για τα δημοτικά ιδρύματα, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους συνδέσμους αυτών, εξαιρουμένων των σχολικών επιτροπών. Ομοίως, εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία από τους ανωτέρω φορείς, οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 209 του N. 3463/2006 (Α΄ 114), στην περίπτωση που η ταμειακή τους λειτουργία δεν διεξάγεται από τους δήμους που τους έχουν συστήσει

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με βάση το άρθρο 1 του Ν. 4308/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του Ν. 4410/2016 και ισχύει, εάν μέχρι την εφαρμογή του Ν. 4308/2014 είχατε υποχρέωση να εφαρμόζετε κλαδικό λογιστικό σχέδιο του δημοσίου τομέα, συνεχίζετε να εφαρμόζετε αυτό το λογιστικό πλαίσιο. Εάν εφαρμόζατε το ΕΓΛΣ του ΠΔ 1123/80, εφεξής εφαρμόζετε τα ΕΛΠ.

Για το θέμα του ελέγχου το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner