Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 622 ΕΞ 8.5.2018 Χειρισμός αδειών ΑΠΕ σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ

Αθήνα, 08.05.2018
Αριθμ. Πρωτ.: 622 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 622/2018

ΘΕΜΑ : Χειρισμός αδειών ΑΠΕ σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Η εταιρία ………………. έχει εισάγει στην Παράλληλη αγορά του ΧΑ ομολογίες εκδόσεώς της και κατά συνέπεια συντάσσει τις εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές της Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Τα τελευταία χρόνια η συναλλακτική δραστηριότητα των αδειών για σταθμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στη χώρα μας έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό. Ο εκσυγχρονισμός που έχει επέλθει στην Ελληνική αγορά (θεσμικό πλαίσιο ΑΠΕ και εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές νόρμες), καθώς και το ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για επενδυτικές πρωτοβουλίες στο συγκεκριμένο τομέα {αιολικά, φωτοβολταϊκά πάρκα κλπ.), καθιστούν την αγορά των ΑΠΕ τόπο συγκέντρωσης κεφαλαίων και τοποθετήσεων όχι μόνο από την εγχώρια αγορά αλλά και τη διεθνή.

Ο Όμιλος των εταιρειών μας, μέσα από ένα ευρύ επενδυτικό πλάνο που έχει παρουσιάσει στις Χρηματιστηριακές Αρχές της χώρας μας και στις Τράπεζες χρηματοδότησης, κατέχει άδειες για σταθμούς ΑΠΕ, οι οποίοι είτε λειτουργούν ήδη, είτε κατασκευάζονται, είτε είναι προς κατασκευή.

Οι άδειες, τις οποίες τηρεί στην κατοχή του ο Όμιλος και τις οποίες έχει αναπτύξει ο ίδιος εσωτερικά, παρέχουν τη δυνατότητα να κατασκευάσει ενεργειακές μονάδες και το δικαίωμα να παράγει και να πουλάει ενέργεια.

Οι παρούσες συνθήκες της αγοράς παρέχουν σαφείς ενδείξεις για την ανακτήσιμη αξία των αδειών αυτών (στοιχεία δημοσιευμένων αγοροπωλησιών), στοιχειοθετούν μία ενεργό αγορά του κλάδο των ΑΠΕ και υποστηρίζουν την ύπαρξη σημαντικών μελλοντικών οφελών από την χρήση ή διακράτηση των εν λόγω αδειών ενώ ταυτόχρονα παρέχουν δεδομένα για την εκτίμηση και αξιολόγηση της εύλογης αξίας τους.

Οι άδειες λειτουργίας των αιολικών, φωτοβολταϊκών ή υδροηλεκτρικών πάρκων, ως κατωτέρω πίνακας, πληρούν τα κριτήρια καταχώρησης ως άυλα περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με το ΔΛΠ 38 και υπό προϋποθέσεις μπορεί να αποτιμηθούν στην εύλογη αξία, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την εφαρμογή της μεθόδου αναπροσαρμογής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτημα: Δυνατότητα αποτίμησης αδειών ΑΠΕ στην εύλογη αξία τους

Η Εταιρεία και ο Όμιλος ……….. προτίθεται να μεταβάλει τον τρόπο αποτίμησης των ανωτέρω αδειών, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις προηγουμένων χρήσεων, ως άυλα περιουσιακά στοιχεία και έχουν αρχικώς αποτιμηθεί στο αναπόσβεστο κόστος κτήσης, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο μεταγενέστερης αποτίμησης στην εύλογη αξία τους.

Ερωτάται συνεπώς το Συμβούλιό σας εάν η κατωτέρω μεθοδολογία υπολογισμού εύλογης αξίας – επιπέδου 3 είναι κατά τη γνώμη σας αποδεκτή από τα ΔΠΧΑ:

i) Ο Όμιλος θα εφαρμόζει ποσοστά πιθανοτήτων σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης σχετικά με την κατασκευή μονάδων για τις οποίες τηρεί άδειες.

ii) Ο Όμιλος θα εφαρμόζει τη μεθοδολογία των Προεξοφλημένων Μελλοντικών Καθαρών Ταμειακών Ροών, χρησιμοποιώντας παραδοχές, οι οποίες επικρατούν στην αγορά ενέργειας. Η περίοδος, η οποία εξετάζεται από τη διοίκηση, υπερβαίνει τα πέντε έτη, διάστημα το οποίο ενθαρρύνεται από το ΔΛΠ 36, καθώς ιδιαίτερα για τις ανανεώσιμες ενεργειακές μονάδες μια μεγαλύτερη περίοδος κρίνεται αρκετά ικανοποιητική.

iii) Η τελική εύλογη αξία θα υπολογίζεται για ένα συνολικό χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων ή θερμικών ενεργειακών μονάδων, πολλαπλασιάζοντας τη συνολική πιθανότητα με το αποτέλεσμα που προκύπτει από την προεξόφληση των ταμειακών ροών.

Ο Όμιλος συνεπώς για κάθε χρήση που κλείνει την 31.12.2017 και μεταγενέστερα θα αποτιμά τις ανωτέρω άδειες λειτουργίας των αιολικών, φωτοβολταϊκών ή υδροηλεκτρικών πάρκων στην ως άνω υπολογισθείσα εύλογη αξία [επανεκτιμώμενη κάθε τέσσερα (4) έτη] η οποία ετησίως θα προσαρμόζεται με τις αποσβέσεις και κάθε πρόβλεψη για απομείωση της αξίας τους.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όπως προκύπτει από το ερώτημά σας, ο Όμιλος συντάσσει χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής «Δ.Π.Χ.Α.»).

Το ΔΛΠ 38 αναφέρει δύο μεθόδους λογιστικής παρακολουθήσεως των άυλων περιουσιακών στοιχείων μετά την αρχική τους καταχώριση:
i) Την μέθοδο του αποσβέσιμου κόστους (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον μεταγενέστερο κόστος κτήσεως, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και σωρευμένες ζημίες απομειώσεως.
ii) Την μέθοδο της αναπροσαρμογής (αναπροσαρμοσμένο κόστος κτήσεως, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και σωρευμένες ζημίες απομειώσεως.

Ειδικά για την μέθοδο αναπροσαρμογής το ΔΛΠ 38 στην παράγραφο 75 αναφέρει ότι «..Μετά την αρχική καταχώριση, ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο θα απεικονίζεται σε μια αναπροσαρμοσμένη αξία, που είναι η εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία της αναπροσαρμογής μείον κάθε μεταγενέστερη σωρευμένη απόσβεση και κάθε μεταγενέστερη σωρευμένη ζημία απομείωσης. Για την πραγματοποίηση αναπροσαρμογών σύμφωνα με το παρόν πρότυπο, η εύλογη αξία αποτιμάται βάσει μιας ενεργούς αγοράς. Αναπροσαρμογές πρέπει να γίνονται τόσο τακτικά ώστε η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς να μην διαφέρει ουσιωδώς από την εύλογη αξία του».

Κατά συνέπεια, η δυνατότητα εφαρμογής της επιλογής για την αποτίμηση των αδειών λειτουργίας των αιολικών, φωτοβολταϊκών ή υδροηλεκτρικών πάρκων στην αναπροσαρμοσμένη αξία εξαρτάται από το αν υπάρχει ενεργός αγορά για τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία. Η μέθοδος υπολογισμού της εύλογης αξίας, την οποία αναφέρετε στο ερώτημά σας, είναι μέθοδος εκτιμήσεως της εύλογης αξίας από την διοίκηση, η οποία δεν είναι αποδεκτή από το Δ.Λ.Π. 38 για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία. Ακολούθως, το ΔΛΠ 38 στην παράγραφο 78 αναφέρει: «Δεν είναι σύνηθες να υπάρχει ενεργός αγορά για ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο, αν και ενδέχεται να υπάρχει. … Επίσης, μολονότι άυλα περιουσιακά στοιχεία αγοράζονται και πωλούνται και συμβάσεις διαπραγματεύονται μεταξύ κατ’ ιδίαν αγοραστών και πωλητών, οι συναλλαγές αυτές είναι σχετικά σπάνιες. Για αυτούς τους λόγους, η τιμή που καταβάλλεται για ένα περιουσιακό στοιχείο μπορεί να μην αποτελεί επαρκή απόδειξη της εύλογης αξίας ενός άλλου».

Στο Προσάρτημα Α στην ενότητα «Ορισμοί» στο ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση Εύλογης Αξίας» παρατίθεται ο εξής ορισμός: «Ενεργός αγορά.: Είναι η αγορά στην οποία οι συναλλαγές για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση λαμβάνουν χώρα με επαρκή συχνότητα και όγκο ώστε να παρέχονται συνεχώς πληροφορίες τιμολόγησης».

Η άποψη μας είναι πως η αγορά που έχει διαμορφωθεί στην χώρα μας για τις άδειες λειτουργίας των αιολικών, φωτοβολταϊκών ή υδροηλεκτρικών πάρκων, δεν πληροί τα κριτήρια μιας ενεργού αγοράς, όπως αυτή ορίζεται στο ΔΠΧΑ 13, καθώς για τις άδειες αυτές δεν λαμβάνουν χώρα συναλλαγές με επαρκή συχνότητα και όγκο ώστε να παρέχονται συνεχώς πληροφορίες τιμολογήσεως.

Επομένως, επειδή η αγορά που έχει διαμορφωθεί στην χώρα μας για τις άδειες λειτουργίας των αιολικών, φωτοβολταϊκών ή υδροηλεκτρικών πάρκων δεν πληροί τα κριτήρια της ενεργού αγοράς, οι άδειες αυτές πρέπει να αποτιμώνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως (αρχικό και μεταγενέστερο κόστος κτήσεως, μείον κάθε σωρευμένη απόσβεση και κάθε σωρευμένη ζημία απομειώσεως), αποκλειομένης της αποτιμήσεως στην εύλογη αξία.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner