[ 08-10-2019 ] ΔΕΔ 2493/2019 Χρόνος έκδοσης ειδικού στοιχείου αυτοπαράδοσης

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Καλλιθέα, 06/09/2019
Αριθμός απόφασης: 2493

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α6 Επανεξέτασης

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604529
Φαξ: 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170), όπως ισχύει.
β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β’ 968/22.3.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β’ 1440/27.4.2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ Β’ 2759/1.9.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την από 12.4.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ , κατά της υπ’ αριθμ /6.3.2019 (αριθμ. πρωτ /13.3.2019) πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 58Α ν. 4174/2013 της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας (ημερομηνία κοινοποίησης 14.3.2019, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αναζήτησης («εντοπισμός αντικειμένου») της σχετικής συστημένης επιστολής από την ιστοσελίδα των ΕΛΤΑ (https://www.elta.gr/el-gr/εντοπισμόςαντικειμένου.aspx ή απευθείας https://www.elta.gr/ ), εκτύπωση των οποίων περιλαμβάνεται στο φυσικό φάκελο της υπόθεσης ως ουσιώδες στοιχείο του), και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Την στην ανωτέρω παράγραφο 4 πράξη επιβολής προστίμου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, της οποίας ζητείται η ακύρωση, μερική ή ολική, καθώς και την από 18.12.2018 οικεία έκθεση ελέγχου της Δ.Ο.Υ. Πύργου. 

6. Τις απόψεις της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α6, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

******************

Επί της από 12.4.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της , ΑΦΜ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, και μετά τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ’ αριθμ /6.3.2019 (αριθμ. πρωτ /13.3.2019) πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 58Α ν. 4174/2013 της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο του άρθρου 58Α ν. 4174/2013 συνολικού ποσού 500,00 € (250,00 € x 2 = 500,00 υπότροπος) λόγω μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων για πράξεις που επιβαρύνονται με ΦΠΑ και συγκεκριμένα λόγω μη έκδοσης στις 21.9.2018 μίας (1) Απόδειξης Λιανικών Συναλλαγών σε μία (1) παρέα πελατών της συνολικής αξίας 16,60 € για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ.

Με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή της η προσφεύγουσα ζητά την ακύρωση, μερική ή ολική, της ως άνω πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 58Α ν. 4174/2013 της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, προβάλλοντας, συνοπτικά, το λόγο ότι παρά το νόμο της επιβλήθηκε το ως άνω πρόστιμο, δεδομένου ότι δεν εξέδωσε στην υπό κρίση περίπτωση απόδειξη λιανικής πώλησης για το λόγο ότι τα σερβιρισμένα είδη ήταν κερασμένα από την ίδια προς τους συγκεκριμένους πελάτες, οι οποίοι ήταν όλοι συγγενείς της και βρίσκονταν κατά την ημέρα και την ώρα του υπό κρίση ελέγχου της Δ.Ο.Υ. Πύργου στο κατάστημά της και συγκεκριμένα στο τραπέζι με τα εν λόγω σερβιρισμένα είδη για τα γενέθλια του γιού της , που είχε γενέθλια εκείνη ακριβώς την ημέρα, είχε δε εκδώσει το ως άνω υπ’ αριθμ /21.9.2018 ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης αγαθών, το οποίο στη συνέχεια καταχώρησε στο βιβλίο εσόδων-εξόδων της.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58Α ν. 4174/2013, όπως ίσχυαν κατά την ημερομηνία διάπραξης της διαπιστωθείσας από τον υπό κρίση έλεγχο της Δ.Ο.Υ. Πύργου παράβασης (21.9.2018): «Για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας οι οποίες διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου, επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα: 1. Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου […] για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο […]. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος […]. Σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό τοις εκατό (100%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο […], το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των πεντακοσίων (500) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος […].»

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 ν. 4174/2013, όπως ίσχυαν κατά την ημερομηνία διενέργειας του υπό κρίση ελέγχου της Δ.Ο.Υ. Πύργου (21.9.2018): «1. Η Φορολογική Διοίκηση έχει την εξουσία να επαληθεύει, να ελέγχει και να διασταυρώνει την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων εκ μέρους του φορολογούμενου […], διενεργώντας έλεγχο σε έγγραφα, λογιστικά στοιχεία και στοιχεία γνωστοποιήσεων και παρόμοιες πληροφορίες, θέτοντας ερωτήσεις στον φορολογούμενο και σε τρίτα πρόσωπα, ερευνώντας εγκαταστάσεις και μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διαδικασίες και χρησιμοποιώντας μεθόδους που προβλέπονται στον Κώδικα. 2. Ο έλεγχος εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου που διενεργείται από τη Φορολογική Διοίκηση είναι δυνατόν να έχει τη μορφή φορολογικού ελέγχου από τα γραφεία της Φορολογικής Διοίκησης ή επιτόπιου φορολογικού ελέγχου: α) […]. β) Η απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης για τη διενέργεια πλήρους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου πρέπει να κοινοποιείται στο φορολογούμενο με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση. Κάθε άλλος επιτόπιος φορολογικός έλεγχος είναι δυνατόν να διενεργείται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Με πράξη του Γενικού Γραμματέα είναι δυνατόν να διενεργείται πλήρης επιτόπιος φορολογικός έλεγχος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί φοροδιαφυγή. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται με απόφαση του να ορίζει λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσης περίπτωσης. 3. […].»

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 64 ν. 4174/2013, όπως ίσχυε κατά την ημερομηνία κοινοποίησης στην προσφεύγουσα της ως άνω προσβαλλόμενης πράξης (14.3.2019): «Η Φορολογική Διοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό φόρου.»

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 2 ν. 4174/2013, όπως ίσχυαν κατά την ημερομηνία κοινοποίησης στην προσφεύγουσα της ως άνω προσβαλλόμενης πράξης (14.3.2019): «Η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, εντός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής των απόψεων του φορολογούμενου ή, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει τις απόψεις του, την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1. Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται με βάση έκθεση ελέγχου την οποία συντάσσει η Φορολογική Διοίκηση. Η έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει εμπεριστατωμένα και αιτιολογημένα τα γεγονότα, τα στοιχεία και τις διατάξεις τις οποίες έλαβε υπόψη της η Φορολογική Διοίκηση για τον προσδιορισμό του φόρου. […].»

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 65 ν. 4174/2013, όπως ίσχυε κατά την ημερομηνία κοινοποίησης στην προσφεύγουσα της ως άνω προσβαλλόμενης πράξης (14.3.2019): «Σε περίπτωση αμφισβήτησης πράξης προσδιορισμού φόρου στα πλαίσια ενδικοφανούς προσφυγής, ο φορολογούμενος […] φέρει το βάρος της απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης προσδιορισμού του φόρου.»

Επειδή, εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 62 παρ. 1 εδ. β’ ν. 4174/2013, όπως ίσχυε κατά την ημερομηνία κοινοποίησης στην προσφεύγουσα της ως άνω προσβαλλόμενης πράξης (14.3.2019): «Οι διατάξεις του Κώδικα […] εφαρμόζονται αναλόγως και για τις πράξεις επιβολής προστίμων.»

Επειδή, περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 169 παρ. 1 και 2 εδ. α’ ν. 2717/1999, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης της Υπηρεσίας μας (06.09.2019): «1. Δημόσια είναι τα έγγραφα τα οποία έχουν συνταχθεί από δημόσιο όργανο. 2. Ιδιωτικά είναι όλα τα έγγραφα τα οποία δεν είναι δημόσια.»

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 170 ν. 2717/1999, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης της Υπηρεσίας μας (06.09.2019): «Τα δημόσια και τα ιδιωτικά έγγραφα, τα οποία προσάγονται στο δικαστήριο, πρέπει να έχουν συνταχθεί κατά τους νόμιμους τύπους σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, ή, αν ο νόμος που διέπει τη σχέση απαιτεί ειδικό τύπο, κατά τον τύπο αυτόν.»

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 171 ν. 2717/1999, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης της Υπηρεσίας μας (06.09.2019): «1. Τα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί από το αρμόδιο όργανο και κατά τους νόμιμους τύπους αποτελούν πλήρη απόδειξη για όσα βεβαιώνεται σε αυτά, είτε ότι ενήργησε ο συντάκτης τους είτε ότι έγιναν ενώπιόν του, ως προς τα οποία είναι δυνατή η ανταπόδειξη μόνο εφόσον τα έγγραφα αυτά προσβληθούν ως πλαστά. 2. Η χρονολογία των ιδιωτικών εγγράφων καθίσταται βέβαιη για τους τρίτους μόνον όταν αυτά θεωρηθούν από συμβολαιογράφο ή από άλλον αρμόδιο κατά το νόμο δημόσιο υπάλληλο. Αλλιώς, ως βέβαιη χρονολογία τους θεωρείται εκείνη του θανάτου ενός από αυτούς που τα έχουν υπογράψει ή η χρονολογία του δημόσιου εγγράφου στο οποίο τυχόν μνημονεύεται κατά τα ουσιώδη μέρη το περιεχόμενό τους ή εκείνη της επέλευσης γεγονότος που καθιστά κατ’ ανάλογο τρόπο αναμφισβήτητη τη χρονολογία τους. 3. Κατά τα λοιπά το περιεχόμενο των δημόσιων εγγράφων, καθώς και όλο το περιεχόμενο των ιδιωτικών, εκτιμάται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 148. 4. Οι εκθέσεις ελέγχου που συντάσσονται από φορολογικά όργανα έχουν, εκτός από τις αναφερόμενες σε αυτές πληροφορίες ή ομολογίες του ελεγχομένου, την κατά την παρ. 1 αποδεικτική δύναμη. 5. Τα ιδιωτικά έγγραφα δεν αποδεικνύουν υπέρ εκείνου που τα συνέταξε, εκτός αν προσκομίζονται από τον αντίδικό του ή αν πρόκειται για τα βιβλία που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 169. 6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται μόνο εφόσον ο νόμος που διέπει τη σχέση δεν ορίζει διαφορετικά.»

Επειδή, περαιτέρω, σύμφωνα με όσα διευκρινίστηκαν με την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.3/1992 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 14 Π.Δ. 186/1992: «14.0. […]. 14.2. Στοιχείο αυτοπαράδοσης. […]. Το στοιχείο αυτοπαράδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα είναι αθεώρητο […]. 14.5. Χρόνος έκδοσης και διαφύλαξης. Η απόδειξη αυτοπαράδοσης εκδίδεται για τις παραδόσεις αγαθών αμέσως με την παράδοση του αγαθού […].»

Επειδή, εξάλλου, σύμφωνα με όσα διευκρινίστηκαν με την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1004/2013 εγκύκλιο του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ): «…Οι αποδείξεις αυτοπαράδοσης […] των διατάξεων των παραγράφων 12 […] του άρθρου 8 του παρόντος Κώδικα, εκδίδονται σε κάθε περίπτωση αθεώρητες και σε περίπτωση μηχανογραφικής έκδοσής τους χωρίς σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν. 1809/1988. […].»

Επειδή, η προσφεύγουσα προσκομίζει αποδεικτικώς, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα έγγραφα: α) το υπ’ αριθμ /21.9.2018 ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης αγαθών της ίδιας, στο οποίο αναγράφεται ως σκοπός «Προς ίδια χρήση – Οικογενειακό γεγονός» και οι ακόλουθες πληροφορίες:
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ
Βίκος Λεμονίτες TEM 10 0,20 2,00
Μπύρα ΑΛΦΑ TEM 8 0,91 7,28
Coca Cola TEM 10 0,45 4,50
Φόρος που αναλογεί μη εκπιπτόμενος Δεκα τρια ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά
  ΑΞΙΑ 13,78
Φ.Π.Α. (%)
ΟΛΙΚΟ 13,78


β) φωτοαντίγραφο του υπ’ αριθμ /18.9.2018 τιμολογίου πώλησης της εταιρείας με ΑΦΜ , γ) φωτοαντίγραφο του υπ’ αριθμ /1.9.2018 Δ.Αποστολής – Τιμολογίου του με ΑΦΜ , δ) φωτοαντίγραφο του υπ’ αριθμ./1.9.2018 Δ.Αποστολής – Τιμολογίου του με ΑΦΜ , ε) εκτύπωση από το βιβλίο εσόδων της για την περίοδο 01.09.2018-30.09.2018, όπου φαίνεται καταχωρημένο το ως άνω υπό (α) στοιχείο αυτοπαράδοσης, στ) την από 19.4.2019 βεβαίωση («πιστοποιητικό γέννησης») του Προϊσταμένου του Τμήματος Αστικής & Δημοτικής Κατ/σης της Διεύθυνσης Αστικής & Δημοτικής Κατ/σης της Γεν Δ/νσης Εσωτερικών και Ηλεκτρ. Διακ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο το γένος , που γεννήθηκε στις 21.9.2001, είναι εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο του Δήμου Καλαμάτας, ζ) την από 19.4.2019 βεβαίωση («πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης») του Προϊσταμένου του Τμήματος Αστικής & Δημοτικής Κατ/σης της Διεύθυνσης Αστικής & Δημοτικής Κατ/σης της Γεν Δ/νσης Εσωτερικών και Ηλεκτρ. Διακ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία βεβαιώνεται ότι η , που γεννήθηκε στις 23.5.1970, είναι εγγεγραμμένη στο Δημοτολόγιο του Δήμου Καλαμάτας και έχει τέσσερα (4) τέκνα, μεταξύ των οποίων ο προαναφερθείς , η) την από 19.4.2019 βεβαίωση («πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης») του Προϊσταμένου του Τμήματος Αστικής & Δημοτικής Κατ/σης της Διεύθυνσης Αστικής & Δημοτικής Κατ/σης της Γεν Δ/νσης Εσωτερικών και Ηλεκτρ. Διακ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο , που γεννήθηκε στις 06.02.1940, και η , το γένος , είναι εγγεγραμμένοι στο Δημοτολόγιο του Δήμου Δυτικής Μάνης Μεσσηνίας και έχουν πέντε (5) τέκνα, μεταξύ των οποίων και η προαναφερθείσα , και θ) τις ακόλουθες επτά (7) υπεύθυνες δηλώσεις (με βεβαιώσεις γνησίου υπογραφών): θα) του , συζύγου της προσφεύγουσας, θβ) του , πατέρα της προσφεύγουσας, θγ) της , μητέρας της προσφεύγουσας, θδ) της , αδελφής της προσφεύγουσας, θε) του , αδελφού της προσφεύγουσας, θστ) της , αδελφής της προσφεύγουσας, και θζ) του , αδελφού της προσφεύγουσας, με τις οποίες δηλώνεται υπεύθυνα, επί της ουσίας από όλα τα προαναφερθέντα πρόσωπα, ότι την ημέρα και την ώρα του υπό κρίση ελέγχου της Δ.Ο.Υ. Πύργου στην ατομική επιχείρηση της προσφεύγουσας βρίσκονταν στο κατάστημα της προσφεύγουσας και γιόρταζαν τα γενέθλια του προαναφερθέντος , υιού της προσφεύγουσας, ο οποίος είχε γενέθλια εκείνη ακριβώς την ημέρα, ότι στο τραπέζι που κάθονταν υπήρχαν μερικά αναψυκτικά και η τούρτα γενεθλίων, που ήταν όλα κερασμένα από την προσφεύγουσα, ότι εκείνη την ώρα διενεργήθηκε ο υπό κρίση έλεγχος της Δ.Ο.Υ. Πύργου και ότι, επειδή δεν είχε εκδοθεί απόδειξη για τα είδη που βρίσκονταν στο τραπέζι τους και παρά τις εξηγήσεις περί του ότι γιόρταζαν τα ως άνω γενέθλια και την ύπαρξη της τούρτας, επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα το υπό κρίση πρόστιμο.

Επειδή, με το μοναδικό λόγο της υπό κρίση ενδικοφανούς προσφυγής της η προσφεύγουσα προβάλλει ότι παρά το νόμο της επιβλήθηκε το ως άνω πρόστιμο, δεδομένου ότι δεν εξέδωσε στην υπό κρίση περίπτωση απόδειξη λιανικής πώλησης για το λόγο ότι τα σερβιρισμένα είδη ήταν κερασμένα από την ίδια είδη προς τους συγκεκριμένους πελάτες, οι οποίοι ήταν όλοι συγγενείς της και βρίσκονταν κατά την ημέρα και την ώρα του υπό κρίση ελέγχου της Δ.Ο.Υ. Πύργου στο κατάστημά της και συγκεκριμένα στο τραπέζι με τα εν λόγω σερβιρισμένα είδη για τα γενέθλια του γιού της , που είχε γενέθλια εκείνη ακριβώς την ημέρα, είχε δε εκδώσει το ως άνω υπ’ αριθμ /21.9.2018 ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης αγαθών, το οποίο στη συνέχεια καταχώρησε στο βιβλίο εσόδων-εξόδων της. Η Υπηρεσία μας όμως θεωρεί ότι ο ισχυρισμός αυτός της προσφεύγουσας πρέπει, κατ’ εκτίμηση όλων των ως άνω προσκομισθέντων αποδεικτικώς από αυτήν εγγράφων, να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμος. Κι αυτό, γιατί, αφενός υπό το πρίσμα των προπαρατεθεισών διατάξεων των άρθρων 64 και 28 παρ. 2 ν. 4174/2013 (όπως ίσχυαν κατά την ημερομηνία κοινοποίησης στην προσφεύγουσα της ως άνω προσβαλλόμενης πράξης (14.3.2019)) η Φορολογική Διοίκηση (διά των Δ.Ο.Υ. Πύργου και Καλαμάτας) παρείχε πλήρη, ειδική και σαφή αιτιολογία για τη νομική βάση και τα γεγονότα, επί των οποίων θεμελιώθηκε η ως άνω προσβαλλόμενη πράξη, και συγκεκριμένα την αποτυπωθείσα στη συμπροσβαλλόμενη με την εν λόγω προσβαλλόμενη πράξη, ως συνιστώσα την αιτιολογία της, από 18.12.2018 έκθεση μερικού επιτόπιου ελέγχου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Πύργου, αφετέρου η προσφεύγουσα, υπό το πρίσμα της προπαρατεθείσας διάταξης του άρθρου 65 ν. 4174/2013 σε συνδυασμό με εκείνη του άρθρου 62 παρ. 1 εδ. β’ ν. 4174/2013 (όπως ίσχυαν κατά την ημερομηνία κοινοποίησης στην προσφεύγουσα της ως άνω προσβαλλόμενης πράξης (14.3.2019)) δεν ανταποκρίθηκε στο βάρος της να αποδείξει τα κρίσιμα πραγματικά περιστατικά που, κατά τη γνώμη της θεμελιώνουν την πλημμέλεια της ως άνω προσβαλλόμενης πράξης και συγκεκριμένα προσκόμισε μεν αποδεικτικώς το ως άνω υπ’ αριθμ /21.9.2018 ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης αγαθών (ανεξαρτήτως της πληρότητάς του και της κατά νόμον ορθότητας του περιεχομένου του), πλην όμως με αυτό, και δεδομένου ότι το ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης προβλεπόταν ανέκαθεν (δηλαδή τόσο υπό το Π.Δ. 186/1992 όσο και υπό τον Κ.Φ.Α.Σ. και εφεξής μέχρι και σήμερα) ως αθεώρητο, δεν αποδεικνύεται σαφώς και με βεβαιότητα («πλήρης απόδειξη) ο χρόνος (ημερομηνία) έκδοσής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προπαρατεθείσες διατάξεις των άρθρων 169-171 ν. 2717/1999 και ειδικότερα εκείνη του άρθρου 171 παρ. 2 ν. 2717/1999 περί βέβαιης χρονολογίας του ιδιωτικού εγγράφου, και συγκεκριμένα το αν αυτό είχε ήδη εκδοθεί κατά τη δωρεάν παράδοση των υπό κρίση αγαθών, σύμφωνα και με τα ως άνω διευκρινισθέντα συναφώς με την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.3/1992 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 14 Π.Δ. 186/1992 και ειδικότερα με την παρ. 14.5. της εγκυκλίου, η δε σχετική αμφιβολία ενισχύεται από το γεγονός ότι η προσφεύγουσα δεν προσκόμισε το εν λόγω στοιχείο αυτοπαράδοσης ούτε εντός της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών, εντός της οποίας είχε κατά νόμον δικαίωμα να εκφράσει τις απόψεις της επί του υπ’ αριθμ /21.9.2018 σημειώματος διαπιστώσεων ελέγχου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Πύργου, ούτε μέχρι την έκδοση (05.03.2019) και την κοινοποίηση (14.3.2019) της ως άνω προσβαλλόμενης πράξης, αλλά απεναντίας το προσκόμισε το πρώτον με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή της. Για τους λόγους αυτούς, ο μοναδικός λόγος της υπό κρίση ενδικοφανούς προσφυγής πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμος.

Αποφασίζουμε

την απόρριψη της από 12.4.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της , ΑΦΜ , κατά της υπ’ αριθμ /6.3.2019 (αριθμ. πρωτ /13.3.2019) πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 58Α ν. 4174/2013 της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας και την επικύρωση της πράξης αυτής.

Η φορολογική υποχρέωση της προσφεύγουσας με βάση την παρούσα απόφαση διαμορφώνεται ως εξής:

Οριστική φορολογική υποχρέωση της προσφεύγουσας – καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

Πρόστιμο άρθρου 58Α παρ. 1 ν. 4174/2013 συνολικού ποσού 500,00 €.


Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στην προσφεύγουσα.

Πηγή: e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner