1 Οκτωβρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 90 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 225/1986 (Α΄ 91): «Σύσταση και λειτουργία των περιφερειακών τμημάτων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.)».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 9 παρ. 4 του Ν. 1100/1980 «Περί ιδρύσεως Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος» (Α΄ 295), όπως ισχύει,

β. του π.δ. 326/1983 «Εκλογή, συγκρότηση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΟΕΕΕ)» (Α΄ 117), όπως ισχύει,

γ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο­διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

δ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

2. Το αριθμ. Φ/1/3068/11-5-2016 έγγραφο του Ο.Ε.Ε. με θέμα: «Τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.».

3. Το αριθμ. Φ/2/3781/3-6-2019 έγγραφο του Ο.Ε.Ε. και την με αριθμ. 414/5-6-2019 Ειδική Έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ( άρθρο 24 παρ. 5 εδάφ. ε΄ του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143), με τα οποία βεβαιώνεται ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν προκαλούν δαπάνη στον προϋπολογισμό του Ο.Ε.Ε. ούτε στον κρατικό προϋπολογισμό.

4. Την αριθμ. 150/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας , μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και την αριθμ. 169/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας , μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
`Αρθρο 2

Στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Πηγή: e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner