2/76040/0025/2019 Διαδικασία ηλεκτρονικής βεβαίωσης και διαγραφής οφειλών εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο.

Αριθμ. 2/76040/0025

(ΦΕΚ B’ 3832/16.10.2019)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 101 του ν. 4549/ 2018 (ΦΕΚ τ. Α΄/105/14-6-2018), «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 126 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ τ. Α΄ 143/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν. δ. 356/1974 (ΦΕΚ τ. Α΄ 90/ 5.4.1974) «Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Κ.Ε.Δ.Ε).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1-3 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ τ. Α΄ 176/16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του ν. 3156/2003 (ΦΕΚ τ. Α΄ 157/25.06.2003).

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679-GDPR του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

6. Τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ τ. Α΄ 50/ 10.04.1997) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει μετά τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679-GDPR.

7. Τις διατάξεις του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ τ. Α΄ 138/ 16.6.2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις».

8.Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ τ. Α΄ 94/27.5.2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαβρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

9. Το π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ τ. Α΄ 6/5.1.1989) «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων».

10. Το π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ τ. Α΄ 181/23.11.2017) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

11. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ τ. Α΄ 119/8.7.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων».

12. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1957/1991 (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/19.07.1991) «περί μεταφοράς εμπράγματων ασφαλειών στο Δημόσιο ατελώς».

13. Την αριθμ. 340/18.07.2019 (ΦΕΚ τ. Β΄/3051/ 26.07.2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών για την «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη».

14. Την αριθμ. 1197/16.05.2019 (ΦΕΚ τ. Β΄ 1911/ 28.05.2019) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και διαδικασία μείωσης εσόδων με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω των υπηρεσιών της διαλειτουργικότητας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α΄ 90) Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων».

15. Τις διατάξεις της αριθμ. 2/478/ 0025/4.1.2006 (ΦΕΚ τ. Β΄ 16/13.1.2006) υπουργικής απόφασης «Διαδικασία βεβαίωσης και διαγραφής οφειλών εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο», όπως έχει συμπληρωθεί με την αριθμ. 2/8174/0025/12.2.2008 (ΦΕΚ τ. Β΄ 308/27.02.2008)
όμοια.

16. Το γεγονός ότι οι ρυθμίσεις της παρούσας αναφορικά με την θεσπιζόμενη ηλεκτρονική διαδικασία καταπτώσεων ανταποκρίνονται στις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης το οποίο συνιστά προαπαιτούμενη ενέργεια του από 18.1.2018 Συμπληρωματικού Μνημονίου Συνεννόησης για τη βελτίωση της διαχείρισης των κρατικών εγγυήσεων,

αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε την διαδικασία ηλεκτρονικής βεβαίωσης και διαγραφής οφειλών δανείων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο (ΕΔ) ως εξής:

1. Οι αιτούντες την κατάπτωση φορείς (Πιστωτικά Ιδρύματα, ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, ανώνυμες εταιρείες ειδικού και αποκλειστικού σκοπού, κ.ά.), στα πλαίσια των προβλεπόμενων από τη κοινοτική και εθνική νομοθεσία, υποβάλλουν ηλεκτρονικό φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο υπό το στοιχείο (Β) του διατακτικού της παρούσας απόφασης στην Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων (ΔΚΕΚΚ).

Κάθε ηλεκτρονικός φάκελος που υποβάλλεται, κατά τα ανωτέρω, συνιστά εισερχόμενο αίτημα και ενσωματώνεται με επιμέλεια της ανωτέρω Διεύθυνσης στο ηλεκτρονικό αποθετήριο που τηρείται στο υποσύστημα διαχείρισης εγγράφων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ). Με τον ίδιο τρόπο υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην ίδια Διεύθυνση τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά και διευκρινήσεις που απαιτούνται, στο πλαίσιο διενέργειας των ελέγχων της, ώστε να ενσωματώνεται στον ηλεκτρονικό φάκελο δανειολήπτη.

Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού αποθετηρίου διατηρείται στο διηνεκές.

2. Η ΔΚΕΚΚ, διενεργεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα τον έλεγχο της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της εγγύησης του ΕΔ και προβαίνει, προς την αρμόδια ΔΟΥ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στην εν ευρεία έννοια ηλεκτρονική βεβαίωση, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), σε βάρος των δανειοληπτών καθώς και των τυχόν συνυπόχρεων και εγγυητών των εγγυημένων από το ΕΔ δανείων.

3. Οι Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ έχουν πλήρη πρόσβαση στον σχετικό με το αίτημα της κατάπτωσης ηλεκτρονικό φάκελο δανειολήπτη και προβαίνουν εντός ευλόγου χρόνου στην εν στενή έννοια βεβαίωση των προς πληρωμή ποσών, σε βάρος των δανειοληπτών, λόγω της κατάπτωσης της εγγύησης του ΕΔ.

Ακολούθως, οι ΔΟΥ διενεργούν όλες τις προβλεπόμενες από τον Κ.Ε.Δ.Ε. και λοιπές συναφείς διατάξεις ενέργειες για τη διασφάλιση και είσπραξη των απαιτήσεων αυτών, καθώς και την πλήρη υποκατάσταση των δικαιωμάτων του ΕΔ στις εμπράγματες, ενοχικές και λοιπές ασφάλειες.

4. Μετά την έκδοση του Αριθμού της Τριπλότυπης Βεβαίωσης (Α.Τ.Β.), οι Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ αποστέλλουν αυτόν ηλεκτρονικά στην ΔΚΕΚΚ. Η ΔΚΕΚΚ ενημερώνει τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εν στενή έννοια βεβαίωσης προκειμένου να προβεί η ανωτέρω Γενική Διεύθυνση στην πληρωμή του αιτούντος την κατάπτωση φορέα ή μετά την ενημέρωσή της για την έκδοση συμψηφιστικού εντάλματος πληρωμής. Η ΔΚΕΚΚ για το συνολικό ποσό βεβαίωσης εσόδου όπως και για τον ΑΤΒ μέσω του πληροφοριακού συστήματος παραλαμβάνει ηλεκτρονικό αντίτυπο της τριπλότυπης περιληπτικής κατάστασης ανά Δ.Ο.Υ.

5. Στις περιπτώσεις που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 102 του ν. 4549/2018, όταν εκ των υστέρων διαπιστωθεί ότι από υπαιτιότητα του δανειστή ή του πιστωτή δεν συνέτρεχαν ή εκ των υστέρων εξέλιπαν οι προϋποθέσεις χορήγησης της εγγύησης, το ΕΔ απαλλάσσεται από την εγγύηση του και η ΔΚΕΚΚ ανακαλεί την εγγύηση. Ακολούθως, η ως άνω Διεύθυνση προβαίνει στη σύνταξη Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ) για τη διαγραφή της βεβαιωμένης απαίτησης και τυχόν εντολές πληρωμής, λόγω κατάπτωσης της εγγύησης, ανακαλούνται. Η πράξη της ανάκλησης κοινοποιείται στον αιτούντα την κατάπτωση φορέα καθώς και στον δανειολήπτη.

Η ίδια διαδικασία απαιτείται και σε περίπτωση μερικής ανάκλησης ήδη βεβαιωμένης απαίτησης.

Σε περίπτωση που εκ των υστέρων προκύψει αναίτια πληρωμή προς τον αιτούντα την κατάπτωση φορέα (Π.Ι κ.α.) αυτός υποχρεούται εντός δύο (2) μηνών από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης από την Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων να επιστρέψει ως αχρεωστήτως καταβληθέν το εν λόγω ποσό. Σε διαφορετική περίπτωση, η Διεύθυνση προβαίνει στην κατά νόμο Βεβαίωση σε βάρος του αιτούντος την κατάπτωση δανειστή και την αποβεβαίωση του δανειολήπτη.

6. Ο αιτών την κατάπτωση φορέας, ως προς την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων εγγυημένων δόσεων από τους οφειλέτες, υποχρεούται να επιδεικνύει τον ίδιο βαθμό επιμέλειας με αυτόν που επιδεικνύει στα μη εγγυημένα από το ΕΔ δάνεια.

7. Η ΔΚΕΚΚ δύναται να αξιοποιεί τη δυνατότητα που της παρέχεται από το άρθρο 105 του ν. 4549/2018 για τη διενέργεια ελέγχων από την ΤτΕ, η οποία υποχρεούται να την ενημερώνει για τις εκάστοτε παραβάσεις των φορέων που έχουν χορηγήσει δάνεια με την εγγύηση του ΕΔ.

8. Οι Δ.Ο.Υ. έχουν πρόσβαση στο διηνεκές στα στοιχεία του ηλεκτρονικού φακέλου δανειολήπτη των υπόχρεων προσώπων, σε βάρος των οποίων υφίστανται εν στενή εννοία βεβαίωση, ο οποίος τηρείται στους αιτούντες την κατάπτωση φορείς και ο οποίος ενσωματώνεται με επιμέλεια της ΔΚΕΚΚ στο υποσύστημα διαχείρισης εγγράφων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ).

9. Αρμόδια για τη βεβαίωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που προκύπτουν από τα δάνεια που χορηγήθηκαν σε Έλληνες Ρομά και σε παλιννοστούντες ομογενείς και γενικά για τη διαδικασία βεβαίωσης είναι η Δ.Ο.Υ. που υπάγεται η χρηματοδοτούμενη κατοικία.

10. Η ΔΚΕΚΚ ενημερώνεται για την είσπραξη βεβαιωθέντων οφειλών σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε ιδιώτη, με στοιχεία που παρέχει το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων ΔημόσιαςΔιοίκησης(ΓΓΠΣΔΔ).

Β. Καθορίζουμε τα δικαιολογητικά του ηλεκτρονικού φακέλου δανειολήπτη:

Για την διενέργεια του απαιτούμενου ελέγχου από την ΔΚΕΚΚ, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, όσο και για την διασφάλιση των δικαιωμάτων του ΕΔ κατά την είσπραξη των απαιτήσεων, ο ηλεκτρονικός φάκελος δανειολήπτη (e-repository) που υποβάλει ο αιτών την κατάπτωση φορέας, θα πρέπει απαραίτητα να περιέχει (σε μορφή αρχείων που δεν επιδέχονται επεξεργασία) στοιχεία και δικαιολογητικά ως εξής:

1. Αντίγραφα των εγγράφων παροχής της εγγύησης και των τυχόν τροποποιήσεων αυτής.

2. Πλήρη στοιχεία του δικαιούχου αιτούντος την κατάπτωση φορέα όπως επωνυμία, έδρα, Α.Φ.Μ. (αριθμό φορολογικού μητρώου), SWIFT CODE και τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο κατατίθεται το σχετικό ποσό (IBAN).

3. Αναλυτική Κατάσταση Οφειλών η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να εμφανίζει την συνολική απαίτηση του αιτούντος κατά του ΕΔ, επιμερισμένη σε κεφάλαιο, συμβατικούς τόκους, τόκους υπερημερίας και έξοδα αναγγελίας κλεισίματος λογαριασμού και να φέρει τις πρωτότυπες υπογραφές των αρμοδίων υπαλλήλων μαζί με τη σφραγίδα του αιτούντος στην οποία θα αναγράφεται: «Βεβαιώνεται ότι η απαίτηση του αιτούντος την κατάπτωση φορέα κατά του ΕΔ απορρέει από την ανωτέρω δανειακή σύμβαση και έχει προκύψει από τα τηρούμενα εκ του νόμου εμπορικά βιβλία του αιτούντος την κατάπτωση φορέα».

4. Ανάλυση Κίνησης Λογαριασμού που θα αφορά στο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και την ημερομηνία αποστολής των δικαιολογητικών κατάπτωσης στην ΔΚΕΚΚ. Από την ανάλυση αυτή θα πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια:

– τα ποσά που χορηγήθηκαν,

– οι τόκοι που χρεώθηκαν (ενήμεροι και υπερημερίας),

– η κεφαλαιοποίηση των τόκων,

– τυχόν επιδοτούμενοι τόκοι που εισπράχθηκαν,

– τα επιτόκια που εφαρμόστηκαν, ανά χρονική περίοδο που αυτά ίσχυσαν και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τον εκτοκισμό της εγγυημένης οφειλής,

– τα έξοδα με τα οποία χρεώθηκαν και η αιτιολογία τους,

– οι καταβολές που πραγματοποιήθηκαν εκ μέρους των δανειοληπτών έναντι της οφειλής, με αναφορά στις ημερομηνίες που αυτές διενεργήθηκαν και στον τρόπο που τις κατένειμε ο αιτών την κατάπτωση φορέας. Οι καταβολές που διενεργούνται μετά την ημερομηνία πλήρωσης των όρων κατάπτωσης επιμερίζονται μεταξύ του αιτούντος την κατάπτωση φορέα και του ΕΔ βάσει του ποσού/ποσοστού εγγυητικής ευθύνης που αναλαμβάνει το ΕΔ με την εκάστοτε υπουργική απόφαση. Τυχόν καταβολές που διενεργούνται στις περιπτώσεις πρόωρης καταγγελίας μερίζονται βάσει των ποσών/ποσοστών εγγυητικής ευθύνης από την ημερομηνία της καταγγελίας.

– Επιπλέον, από την ανάλυση αυτή θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια ο αριθμός των ανεξόφλητων δόσεων που καθιστούν ολόκληρο το ποσό του δανείου ληξιπρόθεσμο και απαιτητό σύμφωνα με την εκάστοτε υπουργική απόφαση παροχής της εγγύησης του ΕΔ.

– Η Ανάλυση Κίνησης Λογαριασμού υποχρεωτικά θα φέρει τις πρωτότυπες υπογραφές των αρμοδίων υπαλλήλων μαζί με τη σφραγίδα του αιτούντος την κατάπτωση φορέα και θα αναγράφεται: «Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω ανάλυση της κίνησης λογαριασμού προκύπτει από τα τηρούμενα εκ του νόμου εμπορικά βιβλία του αιτούντος την κατάπτωση φορέα και το υπόλοιπο του δανείου, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία αποστολής των δικαιολογητικών στο ΕΔ, αποτελεί απαίτηση η οποία απορρέει από την ανωτέρω δανειακή σύμβαση».


5. Αντίγραφα όλων των δανειακών συμβάσεων, των συμβάσεων πίστωσης με Ανοικτό Αλληλόχρεο λογαριασμό και των παρεπομένων/πρόσθετων αυτών συμβάσεων, ώστε να διασφαλίζεται η γνώση του συνόλου των συμβατικών σχέσεων και δικαιωμάτων που στεγάζονται κάτω από την σύμβαση, με την οποία συνδέεται η εγγυημένη από το ΕΔ απαίτηση.

6. Αντίγραφα όλων των τυχόν συμβάσεων ρύθμισης που υπεγράφησαν, ώστε να γίνονται γνωστοί οι όροι τυχόν ρυθμίσεων (που εδράζονται σε διοικητικές ρυθμίσεις ή νόμους ή απλά αποτελούν «συμφωνίες» των πιστωτών με τους αιτούντες την κατάπτωση φορείς) και είναι εφικτή η διαπίστωση αν στα πλαίσια των ρυθμίσεων αυτών έχουν παραβιασθεί οι διατάξεις των νομοθετικών διοικητικών ρυθμιστικών πράξεων ή αν υφίστανται καταχρηστικοί όροι ή όροι που βλάπτουν έμμεσα ή άμεσα τα συμφέροντα του ΕΔ (ως εγγυητή).

7. Αντίγραφα κίνησης των λογαριασμών που τηρήθηκαν για κάθε σύμβαση χωριστά, από την υπογραφή της μέχρι την ημερομηνία αποστολής των δικαιολογητικών κατάπτωσης.

8. Ενημέρωση για το σύνολο των ασφαλειών (ενοχικών και εμπράγματων) που συνδέονται με το δάνειο (εγγυημένο και ανεγγύητο μέρος). Ο ηλεκτρονικός φάκελος περιλαμβάνει ταυτοχρόνως τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (συμβάσεις προσωπικών εγγυήσεων, συμβάσεις ενεχυρίασης απαιτήσεων, υποθήκες, προσημειώσεις επί ακινήτων, πιστοποιητικά υποθηκοφυλακείου/κτηματολογικού γραφείου κ.λπ.). Ειδικότερα:

Σε περίπτωση που υπάρχουν ασφάλειες του δανείου υπέρ του αιτούντος την κατάπτωση φορέα από την κατάπτωση, στις οποίες το ΕΔ υποκαθίσταται εκ του νόμου, έστω και μερικώς, θα πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς τα στοιχεία αυτών και να συνυποβάλλονται τα αντίγραφα των ασφαλειών (περιλήψεων υποθηκών, προσημειώσεων, που τηρούνται στο Υποθηκοφυλακείο/ Κτηματολογικό Γραφείο, συμβάσεων ενεχυριάσεων, συμβάσεων προσωπικών εγγυήσεων κ.α.), ώστε άμεσα όπως απαιτείται, να είναι δυνατή η υποκατάσταση του ΕΔ στα δικαιώματα των αιτούντων την κατάπτωση φορέων και η εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 1957/1991, δηλαδή η σημείωση στο βιβλίο υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου/Κτηματολογικού Γραφείου της γενομένης υποκατάστασης προς διασφάλιση των συμφερόντων του ΕΔ.

Πλήρη στοιχεία των τυχόν συνοφειλετών και εγγυητών που εμφανίζονται στη σύμβαση του δανείου ή πρόσθετων/παρεπόμενων πράξεων, καθώς και το ποσό/ ποσοστό της ευθύνης του καθενός.

Ο αιτών την κατάπτωση φορέας υποχρεούται να υποβάλει τα προβλεπόμενα εκ του νόμου δικαιολογητικά σε περιπτώσεις θανάτου των δανειοληπτών και των συνυπόχρεων των εγγυημένων από το ΕΔ δανείων.

Σε περίπτωση πλειστηριασμού ενυπόθηκου ακινήτου που διασφαλίζει το εγγυημένο δάνειο, είτε με επίσπευση τρίτου είτε με επίσπευση του ιδίου του αιτούντος την κατάπτωση φορέα (όταν το ακίνητο διασφαλίζει και άλλες οφειλές), το εγγυημένο δάνειο κηρύσσεται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό προκειμένου να εκδοθεί διαταγή πληρωμής και να γίνει αναγγελία των απαιτήσεων. Εάν το εκπλειστηρίασμα δεν επαρκεί για την πλήρη εξόφληση της εγγυημένης απαίτησης, το υπόλοιπο αυτής βεβαιώνεται για είσπραξη από το ΕΔ. Σε αυτή την περίπτωση ο αιτών την κατάπτωση φορέας θα πρέπει απαραίτητα να αποστέλλει ηλεκτρονικά στη ΔΚΕΚΚ και τα σχετικά στοιχεία/δικαιολογητικά του πλειστηριασμού (κατασχετήρια έκθεση, κατακυρωτική έκθεση, έκθεση συμβολαιογράφου-πίνακας κατάταξης κ.λπ.) στα οποία θα αναφέρεται αναλυτικά ο τρόπος πίστωσης του εκπλειστηριάσματος, για την ενημέρωση του ηλεκτρονικού φακέλου δανειολήπτη.

Σε κάθε περίπτωση που ο αιτών την κατάπτωση φορέας δεν παρέχει τα προβλεπόμενα στοιχεία ή αυτά που θα ζητηθούν ή κατόπιν του διενεργηθέντος ελέγχου αποδειχθεί εσφαλμένη πληρωμή, ο αιτών την κατάπτωση φορέας οφείλει να επιστρέψει άμεσα στο λογαριασμό του ΕΔ το καταβληθέν ποσό.

Εάν δεν τηρηθεί η εν λόγω υποχρέωση εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της προαναφερθείσας παράβασης, η ΔΚΕΚΚ θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή του ποσού και τη διαγραφή του στην αρμόδια Υπηρεσία της ΑΑΔΕ.


Για το λόγο αυτό, οι αιτούντες την κατάπτωση φορείς οφείλουν να εξουσιοδοτήσουν εγγράφως την ΤτΕ να δέχεται από την ΔΚΕΚΚ εντολές χρέωσης των λογαριασμών που τηρούν σε αυτήν. Για όσους δεν προβούν στην εν λόγω ενέργεια, δεν θα ακολουθείται η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία.

Η ΤτΕ οφείλει να ενημερώνει την ΔΚΕΚΚ εγγράφως και ηλεκτρονικώς για τα ποσά και τους αιτούντες την κατάπτωση φορείς από τους οποίους έχουν επιστραφεί ποσά. Για την ηλεκτρονική μορφή των αρχείων, η ΔΚΕΚΚ ενημερώνει σχετικά με έγγραφό της.

9. Ενημέρωση αναφορικά με την υποβολή αγωγών, καθώς και αιτήσεων για την ρύθμιση οφειλών, βάσει σχετικών νόμων (ν. 3869/2010, ν. 4469/2017 κ.λπ.), το παραδεκτό αυτών και τις τυχόν δίκες που διεξήχθησαν και ολοκληρώθηκαν ή εκκρεμούν, που σχετίζονται με τα αιτήματα καταπτώσεων και την εξέλιξη αυτών (πλειστηριασμοί κ.λπ.) ή την περιέλευση των δανειοληπτών και των τυχόν εγγυητών των σε καθεστώς πτώχευσης, (ν. 3588/2007 Α΄ 153 και ν. 4446/2016, Α΄ 240).

10. Ενημέρωση για υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης δανείων με την εγγύηση του ΕΔ βάσει του άρθρου 103 του ν. 4549/2018 και της εκδοθείσης αριθμ. 2/94253/0025/21.12.2018 (ΦΕΚ τ. Β΄ 5960/31-12-2018) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, καθώς και για αθέτηση της συμφωνίας ρύθμισης, ο αιτών την κατάπτωση φορέας θα πρέπει απαραίτητα να αποστέλλει ηλεκτρονικά στη ΔΚΕΚΚ και τα σχετικά στοιχεία για την ενημέρωση του ηλεκτρονικού φακέλου δανειολήπτη, της ως άνω υπουργικής απόφασης.

11. Σε περίπτωση που αξιώσεις έχουν μεταβιβαστεί σε άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς διαχείρισης απαιτήσεων κ.λπ., τα Π.Ι. ενημερώνουν τη ΔΚΕΚΚ, μέσω του ηλεκτρονικού φακέλου δανειολήπτη, με τα νομιμοποιητικά έγγραφα αυτών καθώς και τις σχετικές συμβάσεις εκχώρησης.

Γ. Ειδικές διατάξεις

Για τα αιτήματα των αιτούντων την κατάπτωση φορέων, που έχουν υποβληθεί έγχαρτα στη ΔΚΕΚΚ, μέχρι την 15.10.2019, προκειμένου να βεβαιωθούν εν στενή και εν ευρεία εννοία, υποχρεούνται οι αιτούντες την κατάπτωση φορείς να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία και δικαιολογητικά της παραγράφου Β της παρούσας, ώστε να ενσωματωθούν από την ΔΚΕΚΚ στο υποσύστημα διαχείρισης εγγράφων του ΟΠΣΔΠ.
Από την ημερομηνία αυτή και μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας δεν θα υποβάλλονται έγχαρτα αιτήματα κατάπτωσης, τα οποία δεν έχουν ηλεκτρονικά συνοδευτικά στοιχεία δικαιολογητικών.

Της ως άνω ηλεκτρονικής υποβολής εξαιρούνται τα αμέσως προ παραγραφής υποβαλλόμενα αιτήματα.

Ειδικά για τα αιτήματα κατάπτωσης που αφορούν εγγυημένα δάνεια φυσικών προσώπων τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά άπαξ.

Δ. Ισχύς

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της παρούσας απόφασης ορίζεται η 30.11.2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΗΓΗ: TAXHEAVEN

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner