23 Σεπτεμβρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3558 Αριθμ. 1352 Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2018 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ. 3 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του N . 4172/2013.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παραγράφου 4 του άρθρου 65 του N. 4172/2013 (Α΄ 167) σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 3, και 5 του ίδιου άρθρου.

β) Του άρθρου 29 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ (Σύμβαση) αναφορικά με την εδαφική εφαρμογή και επέκτασή της με δηλώσεις που κατατίθενται σε έναν από τους δύο θεματοφύλακες από τα προσχωρήσαντα Κράτη στη Σύμβαση σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 της ίδιας Σύμβασης σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα, όπως τροποποιήθηκε με το από 2010 Πρωτόκολλο Τροποποίησής της και κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4153/2013 (Α΄ 116) «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), με τα συναφή Παραρτήματα Α΄ και Β΄ σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής.

γ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.

δ) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 14 του ίδιου νόμου.

2. Τα μέλη του Παγκόσμιου Φόρουμ για την Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς Σκοπούς του ΟΟΣΑ (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes) βλ. http:// www.oecd.org/tax/transparency/about-the-global-forum/members/) σε συνδυασμό με την Έκθεση του Παγκόσμιου Φόρουμ (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes/Exchange of Information on Request/Ratings) βλ. http://www.oecd. org/tax/transparency/exchanget-of-information-on/ request/rat-ngs/στην οποία αποτυπώνεται η συνολική βαθμολογία των μελών του με βάση τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις (Peer Reviews) αναφορικά με το πρότυπο της κατόπιν αιτήματος ανταλλαγής πληροφοριών (Ιούλιος 2019).

3. Τον από 6.8.2019 κατάλογο της Γραμματείας Συντονιστικού Οργάνου της Σύμβασης σχετικά με το καθεστώς των δικαιοδοσιών που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση ως προς την ημερομηνία έναρξης ισχύος της “Jurisdictions Participating in the Convention on Mutual Administrative Assistamnce in Tax Matters» βλ. https://www.oecd.org/tax/exchan ge-of-tax-jnformation/Status of convention.pdf).

4. Τα από 5.12.2017 Συμπεράσματα του Συμβουλίου ECOFIN (έγγραφο 15429/17, FISC 345 ECOFIN 1088), σχετικά, αφενός, με τον κατάλογο της ΕΕ για τις μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες για φορολογικούς σκοπούς (Παράρτημα Ι), και, αφετέρου, με την κατάσταση της συνεργασίας με την ΕΕ των δικαιοδοσιών υπό εξέταση σχετικά με τις αναληφθείσες δεσμεύσεις τους για την εφαρμογή των αρχών χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης (Παράρτημα II), όπως δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ ΕΕ C 438/5/19.12.2017).

5. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β΄ 968) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

6. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25.9.2013 (Β΄ 2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 .

7. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

8. Την αριθμ. ΔΟΣ Γ 1129284 ΕΞ 2019/13.9.2019 εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ στον Υπουργό Οικονομικών, δυνάμει των διατάξεων της περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94), σχετικά με έκδοση απόφασης για τα μη συνεργάσιμα κράτη δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 65 παρ. 4 με βάση τα κριτήρια της παρ. 3 του ίδιου άρθρου του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύει.

9. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων – Υπουργείων».

11. Την αριθμ. 339 (Β΄ 3051/26.7.2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο».

12. Την Υ2/2019 (Β΄ 2901) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

α/α Ονομασία στην ελληνική γλώσσα Ονομασία στην αγγλική γλώσσα
1 `Αγιος Μαρτίνος Sint Maarten
2 Ανγκουίλα Anguilla
3 Αντίγκουα και Μπαρμπούντα Antigua and Barbuda
4 Βανουάτου Vanuatu
5 Βασίλειο του Λεσότο Kingdom of Lesotho
6 Γκαμπόν Gabon
7 Γκάνα Ghana
8 Γουατεμάλα Guatemala
9 Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας Republic of North Macedonia
10 Δομινικανή Δημοκρατία Dominican Republic
11 Ελ Σαλβαδόρ El Salvador
12 Ισημερινός Ecuador
13 Κένυα Kenya
14 Κουρασάο Cura gao
15 Καζαχστάν Kazakhstan
16 Λιβερία Liberia
17 Μαυριτανία Mauritania
18 Μποτσουάνα Botswana
19 Μπουρκίνα Φάσο Burkina Faso
20 Μπρουνέι Brunei
21 Νήσοι Μάρσαλ Marshall Islands
22 Ντομίνικα Dominica
2 3 Παραγουάη Paraguay
24 Τζαμάικα Jamaica
25 Τρινιδάδ καιΤομπάγκο Trinidad and Tobago
26 Φιλιππίνες Philippines

1. Τα μη συνεργάσιμα κράτη στο φορολογικό τομέα κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013 , δηλαδή κράτη ή περιοχές δικαιοδοσίας ή υπερπόντιες χώρες ή εδάφη που τελούν υπό οποιοδήποτε ειδικό καθεστώς σύνδεσης ή εξάρτησης, για το φορολογικό έτος 2018, είναι τα εξής:

2. Από το συνδυασμό των διατάξεων των παραγράφων 1 , 2 , 3 , 4 και 5 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013 και του Ν. 4153/2013, καθώς και της κατάθεσης στο Θεματοφύλακα της Πολυμερούς Σύμβασης Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ για τη Διοικητική Συνδρομή σε Φορολογικά Θέματα (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters/MAC), μη συνεργάσιμα κράτη (κράτη ή περιοχές δικαιοδοσίας ή υπερπόντιες χώρες ή εδάφη που τελούν υπό οποιοδήποτε ειδικό καθεστώς σύνδεσης ή εξάρτησης) είναι, αναφορικά με το διάστημα που περιλαμβάνεται στον ακόλουθο πίνακα, και τα εξής:

α/α Ονομασία στην ελληνική γλώσσα Ονομασία στην αγγλική γλώσσα Διάστημα εντός του 2018 κατά το οποίο είναι μη συνεργάσιμο κράτος
1 Γρενάδα Grenada 1.1.2018-1.9.2018
2 Μακάο Macao 1.1.2018-1.9.2018
3 Μπαχάμες the Bahamas 1.1.2018-1.8.2018
4 Μπαχρέιν Bahrain 1.1.2018-1.9.2018
5 Περού Peru 1.1.2018-1.9.2018
6 Χονγκ Κονγκ Hong Kong 1.1.2018-1.9.2018

Πηγή: e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner