63327οικ./φ.336/2019 Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για τη μετατροπή καταργηθέντων πταισμάτων του Ποινικού Κώδικα και άλλων ειδικών ποινικών νόμων σε διοικητικές κυρώσεις, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και πίνακα τροποποιούμενων /καταργούμενων διατάξεων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 στοιχείο β΄ του ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104) «Τροποποίηση Διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των κρατουμένων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,
β) του άρθρου 2 υποπαρ. Δ9 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α΄ 94),
γ) του άρθρου 7 παρ. 6 περ. δ’ του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 20 παρ. 3 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21),
δ) του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119), «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 28 έως 41 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) και τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4625/2019 (Α΄ 139),
ε) του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και
στ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

2) Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της αναφερομένης στο θέμα ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.
 
3) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Μεταγενέστερες ενδεχομένως δαπάνες μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης, θα καλυφθούν με την έκδοση μεταγενέστερης σχετικής υπουργικής απόφασης, από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Ειδικός Φορέας 17-10172010000000 και Αναλυτικοί Λογαριασμοί Εξόδων: 2420404001, 2420403001 και 2420405001), 

αποφασίζουμε:

Α) Τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για τη μετατροπή καταργηθέντων πταισμάτων του Ποινικού Κώδικα και άλλων ειδικών ποινικών νόμων σε διοικητικές κυρώσεις, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και πίνακα τροποποιούμενων/ καταργούμενων διατάξεων. Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή αποτελείται από τους:

1. Λάμπρο Μαργαρίτη του Χρήστου (ΑΔΤ …….), καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Αδάμ Παπαδαμάκη του Χρήστου (ΑΔΤ ……), καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
2. Κωνσταντίνο Ρέμελη του Σωτηρίου (ΑΔΤ: ……), καθηγητή Δημοσίου Δικαίου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου  Θράκης, δικηγόρο,
3. Κωνσταντίνο Τσιμάρα του Δημητρίου (ΑΔΤ : ΑΔΤ ……), αναπληρωτή καθηγητή Δημοσίου Δικαίου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, δικηγόρο ΔΝ, με αναπληρωτή τον Θεόδωρο Καραγιάννη του Δημητρίου (ΑΔΤ:……), δικηγόρο Θεσσαλονίκη, υποψήφιο διδάκτορα Ποινικής Δικονομίας,
4. Αλεξάνδρα Μπαρλά του Παναγιώτη (ΑΔΤ: …..), Εφέτη Δ.Δ. Αθηνών, αποσπασμένη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,
5. Ευαγγελία Στεργίου του Δημητρίου (ΑΔΤ: ……), Εφέτη Αθηνών, αποσπασμένη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,
6. Χαράλαμπο Τσιανάκα  του Δημητρίου  (ΑΔΤ: …….), Δικηγόρο Αθηνών συνεργάτη στο Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, υποψήφιο διδάκτορα Δημοσίου Δικαίου,
7. Ιωάννη Κίτσο του Δημητρίου (ΑΔΤ: ……), μέλος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, μεταδιδακτορικό ερευνητή Δημοσίου Δικαίου,
8. Στυλιανή Ανδρικοπούλου του Ανδρέα (ΑΔΤ …….), δικηγόρο Αθηνών, συνεργάτιδα στο Γραφείο του Υφυπουργού Δικαιοσύνης,
9. Μαριαλένα Παπανδρέου του Ανδρέα (ΑΔΤ ……) μετακλητή υπάλληλο, κατηγορίας ΠΕ, στο Γραφείο του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, ως μέλη.

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί ο Φώτιος-Παναγιώτης Κονιαράκης του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.: …….), υποψήφιος δικηγόρος, ασκούμενος στο Τμήμα Νομοθετικού Έργου (Α5) της Κ.Υ.Υ.Δ., με αναπληρώτρια τη Δέσποινα Βουζουνεράκη του Δημητρίου (ΑΔΤ: …….), Προϊσταμένη του Τμήματος Νομοθετικού Έργου της Κ.Υ.Υ.Δ.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της έως τις 30 Απριλίου 2020.

Β) Στην Πρόεδρο, τα μέλη και στον εκτελών χρέη γραμματέα της ανωτέρω επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται πέραν τυχόν οδοιπορικών εξόδων, ημερήσιας αποζημίωσης και εξόδων διανυκτέρευσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΗΓΗ: TAXHEAVEN

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner