Όταν κάνουμε την εγγραφή έκπτωσης του ΦΠΑ για συντηρήσεις ακινήτων ή προσθηκών βελτιώσεων, τι προσέχουμε στα μισθωτήρια ;

Κάθε υποκείμενο στο φόρο (Φ.Π.Α.) πρόσωπο, που πραγματοποιεί σε μισθωμένο ακίνητο, δαπάνες προσθήκης, βελτίωσης ή συντήρησης υφιστάμενων κτιρίων, τα οποία χρησιμοποιεί (ή κατά το μέρος που χρησιμοποιεί) για την πραγματοποίηση φορολογητέων πράξεων, δικαιούται της έκπτωσης του φόρου με το οποίο επιβαρύνθηκαν οι δαπάνες αυτές.

Τέτοια αγαθά ή αντικείμενα για την εφαρμογή του Νόμου, θεωρούνται τα κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές που κατασκευάζονται από την υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση σε ακίνητο που δεν ανήκει μεν κατά κυριότητα σε αυτή, έχει όμως αποκτήσει βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης τη χρήση του συγκεκριμένου ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα ετών.

Γενικά στα μισθωτήρια πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα η περιγραφή σε αυτό του ενοικιαζόμενου ακινήτου, διότι σε περίπτωση που οι εργασίες επέκτασης, βελτίωσης ή συντήρησης διενεργούνται σε έτερο ή όμορο ακίνητο που δεν περιγράφεται σε αυτό ή αναγράφεται με ασάφεια, τότε τίθενται προϋποθέσεις μη αναγνώρισης της δαπάνης και κατά συνέπεια και του εκπιπτόμενου φόρου. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί, επίσης, στη χρονική διάρκεια των μισθωτηρίων, δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις είθισται αυτά να παρατείνονται σιωπηρά στη λήξη τους. Η προϋπόθεση αυτή δύσκολα θα γίνει αποδεκτή σε τυχόν φορολογικό έλεγχο.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner