Αικ.Παπανάτσιου : Όλοι οι καταναλωτές της Ε.Ε. θα έχουν δικαίωμα ν’ ανοίξουν λογαριασμό πληρωμών που θα τους επιτρέπει να διενεργούν τις αναγκαίες πράξεις, όπως πίστωση μισθοδοσίας, σύνταξης, πληρωμή λογαριασμού ΔΕΚΟ κ.λπ.

Ομιλία της Υφυπουργού Οικονομικών Κ. Παπανάτσιου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων κατά τη εξέταση του νσ για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις (14.3.2017)

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Η διάδοση των νέων συστημάτων παροχής υπηρεσιών πληρωμών είναι πλέον τόσο μεγάλη, ώστε πρέπει να διασφαλιστεί η καθολική παροχή σε όλους τους πολίτες χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, για την εύρυθμη λειτουργία τόσο της ελληνικής, όσο και της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.

Πρόκειται για υπηρεσίες που παρέχονται παράλληλα με το καθιερωμένο τραπεζικό σύστημα εντός και εκτός των δικτύων του. Για το λόγο αυτό η Οδηγία 2014/92, την οποία ενσωματώνουμε στο ελληνικό δίκαιο με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, θεσπίζει ενιαίους κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τη διαφάνεια και την συγκρισιμότητα των τελών που χρεώνονται οι καταναλωτές και αντιμετωπίζει τις δυσκολίες αλλαγής λογαριασμού πληρωμών, ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στον τομέα των γενικών τραπεζικών υπηρεσιών.

Στόχος είναι να ωφεληθεί ο καταναλωτής αποκτώντας καλύτερες και φθηνότερες υπηρεσίες, καθώς αναπτύχθηκαν αυτά τα συστήματα πληρωμών κάθε χώρα αντιμετώπισε διαφορετικά τα ζητήματα που προέκυψαν ανάλογα με τις πρακτικές που ίσχυαν στις εθνικές αγορές.

Με την οδηγία που ενσωματώνουμε επιλέγονται οι βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να αποδώσουν τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Διευκολύνονται οι διασυνοριακές δραστηριότητες των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών στην εσωτερική αγορά και αίρονται ενδεχόμενα εμπόδια στην ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών της Ένωσης στο εσωτερικό της.

Πλέον, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών και τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να παρέχουν στους καταναλωτές συγκεκριμένα έγραφα που θα χρησιμοποιούν τυποποιημένη ορολογία.

Κατά συνέπεια ο καταναλωτής θα είναι σε θέση να συγκρίνει τα έξοδα που επιβάλλονται τόσο στη χώρα του όσο και γενικότερα στην Ε.Ε., ώστε να μην μπερδεύεται και να αξιολογεί καλύτερα τις εμπορικές προσφορές, αλλά και να επιλέγει την υπηρεσία που είναι πιο κατάλληλη για τις ανάγκες του.

Επιπλέον, με τα νέα μέτρα θα γίνει ευκολότερο ν’ αλλάξει ο καταναλωτής τον πάροχο, εάν το επιθυμεί και θα διευκολυνθεί η είσοδος και άλλων παρόχων στην ελληνική αγορά. Αυτό θ’ αυξήσει τον ανταγωνισμό και τις επιλογές του καταναλωτή.

Ακόμη θα διευκολυνθεί το διασυνοριακό άνοιγμα λογαριασμού πληρωμών για καταναλωτές εντός της Ε.Ε. και θα αποφευχθούν οι διακρίσεις στους καταναλωτές με βάση τον τόπο διαμονής τους.

Όλοι οι καταναλωτές κάτοικοι κρατών-μελών της Ε.Ε., ανεξάρτητα από το αν είναι κάτοικοι του κράτους-μέλους στο οποίο βρίσκεται ένα πιστωτικό ίδρυμα και ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση, θα έχουν δικαίωμα ν’ ανοίξουν λογαριασμό πληρωμών που θα τους επιτρέπει να διενεργούν τις αναγκαίες πράξεις, όπως πίστωση μισθοδοσίας, σύνταξης, πληρωμή λογαριασμού ΔΕΚΟ κ.λπ.

Σε κάθε περίπτωση το νομοσχέδιο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες προβλέψεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Εδώ θέλω να σημειώσω ότι πραγματικά είναι μέσα στα πλαίσια και των capital controls που υπάρχουν από την Τράπεζα της Ελλάδος, παρόλο που γι’ αυτό μας κατηγόρησαν κάποιοι συνάδελφοι από την Δημοκρατική Συμπαράταξη.

Συνεπώς, οι καταναλωτές θα πρέπει να ταυτοποιούνται επαρκώς πριν ανοίξουν έναν λογαριασμό, όπως ακριβώς κάνουν και για το άνοιγμα ενός κλασικού λογαριασμού σε μια τράπεζα, αλλά από την άλλη πλευρά δεν θα μπορεί ο πάροχος να απορρίπτει το αίτημα για άνοιγμα λογαριασμού, επικαλούμενος αόριστα λόγους που σχετίζονται με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, απλώς και μόνο με βάση το γεγονός ότι ο καταναλωτής δεν είναι κάτοικος του κράτους-μέλους στο οποίο επιθυμεί να ανοίξει τον λογαριασμό.

Όσον αφορά τώρα το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου, ρυθμίζονται μια σειρά από ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, διευκολύνεται η μεταφορά πιστώσεων μεταξύ φορέων της κεντρικής διοίκησης για την οποία απαιτείται χρονοβόρα διαδικασία έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης, εναρμονίζεται η μισθολογική αντιμετώπιση μονίμων υπαλλήλων του δημοσίου, νομικού προσώπου, δημοσίου δικαίου και ΟΤΑ που υπηρετούν σε τεχνικούς κλάδους και αποκαθίσταται σε ένα βαθμό η αμοιβή του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, ώστε να διατηρηθούν ή να προσηλυτισθούν ικανά στελέχη σε έναν οργανισμό υψηλής εξειδίκευσης. Εμείς, τα πολύ καλά στελέχη, ανεξάρτητα από πού προέρχονται, προσπαθούμε να τα κρατήσουμε και να τους δώσουμε αυτό που τους ανήκει.

Στο δεύτερο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους προβλέπονται ρυθμίσεις που αφορούν μεταξύ άλλων στον εσωτερικό έλεγχο των ΔΕΚΟ, την φορολόγηση της υπεραξίας εισφοράς ενεργητικού, τη νομοτεχνική βελτίωση για την αποφυγή της ταυτόχρονης ύπαρξης δύο προστίμων για την υποβολή ανακριβών στοιχείων και, ακόμη, απαλείφεται η αρμοδιότητα της επιβολής προστίμων από τις τελωνειακές αρχές στις λαϊκές αγορές.

Εναρμονίζεται το φορολογικό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης με αυτό αντίστοιχων διεθνών οργανισμών που, επίσης, δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Τέλος δίνεται παράταση με τη δημιουργία του Μητρώου για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων μέχρις ότου να ετοιμαστεί το Ηλεκτρονικό Μητρώο.

Εδώ θέλω να αναφερθώ και σε κάποια ζητήματα που μπήκαν από τους συναδέλφους.

Όσον αφορά στον εξωδικαστικό συμβιβασμό έχει κλείσει και θα έρθει σε νομοσχέδιο το επόμενο διάστημα.

Νομίζω, ότι δεν ήταν ενημερωμένος ο συνάδελφος από την Δημοκρατική Συμπαράταξη.

Για το άρθρο 28 δεν ισχύει η μείωση της μισθοδοσίας και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στην Αιτιολογική Έκθεση.

Διευκρινίζουμε, λοιπόν, ότι δεν υπάρχει μείωση, αλλά εξομοίωση.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ (Εισηγητής της Ν.Δ.): Σε κάποιο σημείο λέτε, ότι εξομοιώνεται με Τ.Ε. χωρίς πτυχίο.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Ναι.
Ισχύει, όμως, ότι σίγουρα δεν υπάρχει μείωση της μισθοδοσίας, αλλά υπάρχει αύξηση για τους ανθρώπους αυτούς με την έννοια, ότι έχουν τελειώσει συγκεκριμένες Σχολές, που δεν υπάρχουν πια.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ (Ειδικός Αγορητής του Κ.Κ.Ε.): Αυτή την αύξηση που λέτε, θα την πάρουν τώρα;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Δεν το ξέρω, αλλά θα το διευκρινίσω και θα σας απαντήσω στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας στην κατ΄ άρθρο συζήτηση.

Για το εύλογο τέλος κινητής και τους κινδύνους εξειδίκευσης των κριτηρίων νομίζω ότι καλό είναι να τα δούμε στην Υπουργική Απόφαση.

Για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς είναι ακριβώς αυτό που είχαμε φέρει την προηγούμενη φορά, που απαιτούνταν η φορολογική ενημερότητα και το επαναφέρουμε, γιατί είναι αίτημα των ίδιων των οικοδομικών συνεταιρισμών, τουλάχιστον, εκείνοι που έχουν την φορολογική ενημερότητα, να μπορέσουν να κάνουν την εναρμόνιση των καταστατικών τους.

Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner