Αναπτυξιακός Νόμος: 600 εκατ. ευρώ για 4 προγράμματα-Τα είδη των ενισχύσεων

Με συνολικό προϋπολογισμό της τάξεως των 600 εκατ. ευρώ, αναμένεται να παρουσιαστεί ο νέος αναπτυξιακός νόμος-Ποια είδη ενισχύσεων θα παρέχονται

ο νέος αναπτυξιακός νόμος

Το εν λόγω ποσό, επιμερίζεται στα τέσσερα εκ των οκτώ χρηματοδοτικών προγραμμάτων – καθεστώτων (150 εκατ. ευρώ έκαστο), τα οποία, ενδεχομένως και εντός της ημέρας θα δουν το φως της δημοσιότητας, τιθέμενα σε ολιγοήμερη δημόσια διαβούλευση.

Η προκήρυξή τους, δηλαδή η έναρξη υποβολής αιτήσεων, προσδιορίζεται το αργότερο για τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, χθες, παραδόθηκαν από τη γενική γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων στον υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργο Σταθάκη, τα τεύχη – αναλυτικοί οδηγοί εφαρμογής των προγραμμάτων: α) «Ενίσχυση Μηχανολογικού Εξοπλισμού», β) «Γενικής Επιχειρηματικότητας», γ) «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» και δ) «Επενδύσεις Μείζονος Σημασίας».

Η υποβολή των αιτήσεων για τα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» θα παραμείνει ανοικτή έως τις 30 Νοεμβρίου, αφού τα εν λόγω προγράμματα θα προκηρύσσονται δύο φορές τον χρόνο. Αντίθετα, τα προγράμματα «Ενίσχυση Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Σημασίας» θα παραμείνουν ανοικτά.

Υπενθυμίζουμε ότι υπό σχεδιασμό παραμένουν άλλα τέσσερα προγράμματα – καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού, τα οποία εκτιμάται ότι θα προκηρυχθούν έως τις αρχές του νέου έτους.

Τα προγράμματα αυτά, είναι οι «Επενδύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ», οι «Συνέργειες και Δικτυώσεις (Clusters)», τα «Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια», και οι «Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί – Ταμεία Συμμετοχών».

Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του νόμου μπορούν να παρέχονται τα παρακάτω είδη ενισχύσεων:

α. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό.

β. Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών. Σημειώνεται ότι δυνατότητα λήψης επιχορήγησης από υφιστάμενη επιχείρηση, προϋποθέτει την εμφάνιση κερδών τουλάχιστον σε μία χρήση από τις τελευταίες 7 πριν την υπαγωγή.

γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη.

δ. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

ε. Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για 12 έτη.

στ. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών, με τα εξής είδη:

ι. Ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια ή επενδυτική χορηγία για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις,

ια. Δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις

Υπενθυμίζουμε ότι το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στις 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Ειχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ), στις 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις στις 150.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις, στις 250.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster, και στις 500.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις.

Ύψος ενίσχυσης

Οι επενδυτικές δαπάνες ενισχύονται για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων έως του ποσοστού που καθορίζεται για κάθε περιοχή και μέγεθος επιχείρησης από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ) και για τις δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων έως του ύψους που καθορίζεται για κάθε δαπάνη (σ.σ. θα καταγράφονται αναλυτικά στους οδηγούς εφαρμογής). Τα μέγιστα ύψη ενισχύσεων για τη διάρκεια ισχύος του αναπτυξιακού νόμου ορίζονται σε 5 εκατ. ευρώ για κάθε επενδυτικό σχέδιο, σε 10 εκατ. ευρώ για κάθε επιχείρηση και 20 εκατ. ευρώ για κάθε όμιλο επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων θα αναθεωρηθεί βάσει των πιο πρόσφατων στοιχείων. Ο νέος χάρτης, ο οποίος θα είναι πιο ευνοϊκός από των ισχύοντα, θα ισχύσει από 01.01.2017.

Συνοπτικά τα τέσσερα πρώτα προγράμματα – καθεστώτα

1. Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

Ο αρχικός προϋπολογισμός του συγκεκριμένου καθεστώτος ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ, με την πρόβλεψη να ανανεώνεται, όταν εξαντλείται. Στόχος του καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ενισχύσεων περιορισμένου εύρους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες.

Ποιες επιχειρήσεις επωφελούνται και δικαιούνται να υπαχθούν

Το συγκεκριμένο καθεστώς είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για επιχειρήσεις που επιθυμούν ταχεία ένταξη, με ελάχιστα κριτήρια, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή της ενίσχυσης άμεσα με τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων (επιτόπιοι έλεγχοι θα διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση).

Μέγεθος – ηλικία επιχειρήσεων

Δεν υφίστανται περιορισμοί μεγέθους και ηλικίας

Νομική μορφή

Είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων υφισταμένων ή υπό σύσταση.

Κλάδοι δραστηριότητας

Οι επιλέξιμοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας είναι αυτοί που ισχύουν για το σύνολο του νόμου.

Ελάχιστο ύψος επένδυσης

Ισχύουν τα γενικά προβλεπόμενα ύψη επενδύσεων.

Ενισχυόμενες δαπάνες

Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων (ενσώματες)

Περιλαμβάνουν τις δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται μέσα στη μονάδα, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση, συγκεκριμένα:

α) καινούργιος ή υπό προϋποθέσεις μεταχειρισμένος μηχανολογικός εξοπλισμός,

β) αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός της μονάδας.

Είδη ενίσχυσης

Φορολογική απαλλαγή για το σύνολο των υπαγόμενων έργων

Ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης

Στο παρόν καθεστώς δεν προβλέπονται ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης

Ύψος ενίσχυσης

Οι επενδυτικές δαπάνες ενισχύονται για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων έως του ποσοστού που καθορίζεται για κάθε περιοχή και μέγεθος επιχείρησης από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 5 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο (μέχρι του ύψους της επένδυσης) μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή από συνδυασμό των δύο.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται αυτοτελώς (χωρίς συγκριτική αξιολόγηση) στη βάση της χρονικής προτεραιότητας και των διαθέσιμων πόρων.

2. Γενική Επιχειρηματικότητα

Στόχος του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων όλων των μορφών. Γενικά το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων και αποτελεί το βασικό πλαίσιο μέσω του οποίου θα ενισχυθούν επενδυτικές δαπάνες υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Μέγεθος – ηλικία επιχειρήσεων

Δεν υφίστανται περιορισμοί μεγέθους και ηλικίας

Νομική μορφή

Είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων (ατομικές, εμπορικές, αλλά και συνεταιριστικές επιχειρήσεις), υφιστάμενες ή υπό σύσταση.

Κλάδοι δραστηριότητας

Οι επιλέξιμοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας είναι αυτοί που ισχύουν για το σύνολο του νόμου

Ελάχιστο ύψος επένδυσης

Ισχύουν τα γενικά προβλεπόμενα ύψη επενδύσεων

Ενισχυόμενες δαπάνες

Οι ενισχυόμενες δαπάνες διακρίνονται δύο κατηγορίες:

α) Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

Περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών (π.χ. ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού) ή μισθολογικό κόστος.

β) Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

Συμπληρωματικά στις περιφερειακές ενισχύσεις ενισχύονται δαπάνες για:

Μελέτες και αμοιβές συμβούλων ΜΜΕ,

Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις,

Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης,

Δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ,

Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

γ) Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων για ΑΠΕ

Τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ή συμπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, ενισχύονται μόνο για τις αντίστοιχες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων.

Είδη ενίσχυσης

α) φορολογική απαλλαγή ή

β) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), ή

γ) επιδότηση μισθολογικού κόστους.

Ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης

Για τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις προϋποθέσεις (γεωγραφικές και άλλες) των Ειδικών Κατηγοριών Ενισχύσεων (άρθρο 12 Α.Ν.) προβλέπεται η δυνατότητα ενίσχυσης με επιχορήγηση (70% του προβλεπόμενου ορίου).

Αξιολόγηση

Οι αιτήσεις αξιολογούνται με τη διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης.

3. Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ

Στόχος του καθεστώτος «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων ή τη στήριξη νεοσύστατων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Γενικά το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται αποκλειστικά σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου. Το καθεστώς « Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» παρέχει στις επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής αυξημένα κίνητρα σε σχέση με τα υπόλοιπα καθεστώτα Γενικών Ενισχύσεων, όπως επιχορήγηση των επενδυτικών δαπανών από 70% έως 100%, αλλά και ενισχύσεις έως 100.000 ευρώ για τις δαπάνες εκκίνησης.

Μέγεθος – ηλικία επιχειρήσεων

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν ταυτόχρονα τα τρία παρακάτω κριτήρια:

α) να είναι ΜΜΕ,

β) να είναι υπό σύσταση ή νεοσύστατες (νεότερες των 7 ετών),

γ) να είναι ανεξάρτητες (με τον τρόπο που ορίζεται η ανεξαρτησία στον νόμο).

Νομική μορφή

Είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων (ατομικές, εμπορικές, αλλά και συνεταιριστικές επιχειρήσεις), υφιστάμενες ή υπό σύσταση.

Κλάδοι δραστηριότητας

Οι επιλέξιμοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας είναι αυτοί που ισχύουν για το σύνολο του νόμου.

Ενισχυόμενες δαπάνες

Διακρίνονται οι εξής κατηγορίες δαπανών:

α) δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων, που περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών (π.χ. ενσώματα και

άυλα στοιχεία ενεργητικού),

β) δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων που περιλαμβάνουν:

Μελέτες και αμοιβές συμβούλων ΜΜΕ.

Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.

Δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.

Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

γ) Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων για ΑΠΕ

Τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ή συμπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, ενισχύονται μόνο για τις αντίστοιχες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων.

Ελάχιστο ύψος επένδυσης

Ισχύουν τα γενικά προβλεπόμενα ύψη επενδύσεων

Είδη ενίσχυσης

α) φορολογική απαλλαγή,

β) επιχορήγηση 70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης,

γ) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),

δ) επιδότηση μισθολογικού κόστους.

Ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης

Για τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις προϋποθέσεις (γεωγραφικές και άλλες) των Ειδικών Κατηγοριών Ενισχύσεων (άρθρο 12 Α.Ν.) προβλέπεται η δυνατότητα ενίσχυσης με επιχορήγηση στο 100% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης.

Ύψος ενίσχυσης

Οι επενδυτικές δαπάνες ενισχύονται:

α) για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων έως του ποσοστού που καθορίζεται για κάθε περιοχή και μέγεθος επιχείρησης από τον ΧΠΕ και

β) για τις δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων έως του ύψους που καθορίζεται για κάθε δαπάνη.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 5 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο (μέχρι του ύψους της επένδυσης) μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή από συνδυασμό των δύο.

Αξιολόγηση

Οι αιτήσεις αξιολογούνται με τη διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης.

4. Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

Στόχος του καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα διευκολύνει την υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων.

Υπαγόμενες επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο του νόμου, ενισχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20 εκατ. ευρώ και δημιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης.

Ποιες μορφές ενίσχυσης παρέχονται

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα καθεστώτα, στο καθεστώς «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» δίνεται έμφαση σε ενισχύσεις χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση.

Συγκεκριμένα:

Είδη ενίσχυσης

1. Παγιοποίηση οικείου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στο ύψος που ισχύει κατά την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής και για 12 έτη μέχρι την εξάντληση της ενίσχυσης που δικαιούται ο φορέας βάσει του επενδυτικού του σχεδίου. Σε περίπτωση μείωσης του φορολογικού συντελεστή οι επιχειρήσεις αξιοποιούν τον νέο συντελεστή.

2. Εναλλακτικά, ο φορέας της επένδυσης μπορεί, με την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, να κάνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής με ποσοστό ενίσχυσης 10% και έως του ποσού των 5 εκατ. ευρώ.

3. Διαδικασία επιτάχυνσης αδειοδότησης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Αξιολόγηση

Οι αιτήσεις αξιολογούνται αυτοτελώς (χωρίς συγκριτική αξιολόγηση).

Πηγή : euro2day.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner