Απαλλαγή εισοδημάτων από εισφορά αλληλεγγύης για το 2021.

Σε συνέχεια της ενημέρωσής σας επισημαίνουμε ακολούθως ότι δόθηκε παράταση και για το
2021 στην απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης όλων των εισοδημάτων, με εξαίρεση τα
εισοδήματα από μισθωτή εργασία στο δημόσιο τομέα και τις συντάξεις.


Συγκεκριμένα, η διάταξη του νόμου αναφέρει τα εξής :

Νόμος 4799/2021


Αρθρο 121. Απαλλαγή από την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε συγκεκριμένα
εισοδήματα του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε. για τα φορολογικά έτη 2021 και 2022 – Τροποποίηση της
παρ. 50 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 – Προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε. –

 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 50 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013, Α΄ 167) τροποποιείται
  ως προς τα εισοδήματα που απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και η παρ. 50
  διαμορφώνεται ως εξής:
  «50. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης
  του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, με εξαίρεση τα εισοδήματα
  από μισθωτή εργασία στο δημόσιο τομέα και τις συντάξεις.
  Αν το εισόδημα προσδιορίζεται
  σύμφωνα με το άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας παρέχεται εφόσον για τα δύο (2)
  προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της
  ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34. Για το φορολογικό έτος 2021
  απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που
  αποκτώνται από αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που εισπράττονται το φορολογικό έτος
  2021, αλλά ανάγονται στο φορολογικό έτος 2020.»
 2. Στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται παρ. 74 ως εξής:
  «74. Για το φορολογικό έτος 2022 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του
  άρθρου 43Α τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα. Αν το
  εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας παρέχεται
  εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός
  τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34.»


  Το καίριο ζήτημα αυτής της περιόδου είναι εάν πρέπει μια εταιρεία να προχωρήσει σε διανομή
  κερδών.
  Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι τα μερίσματα που πρόκειται να εγκριθούν μέσα από τις
  συνελεύσεις των μετόχων ή εταίρων κατά το 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά
  αλληλεγγύης.
  Έχουν παρακράτηση φόρου 5% και εκεί εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του μετόχου ή
  εταίρου.
  Συμπεραίνοντας, προτείνουμε ότι είναι μια καλή συγκυρία και φέτος να δοθούν μερίσματα με
  πολύ χαμηλό κόστος.

Η επιστημονική ομάδα της N|E|P|A Economic Consulting.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner