Από 01/02/2017 το πρόστιμο για ενημέρωση για τη χρήση καρτών πληρωμής

Από 1/2/2017 και όχι από 1/1/2017 προβλέπεται από το Νόμο η υποχρεωτικότητα ενημέρωσης του καταναλωτή.

Σύμφωνα με τον Ν. 4446/2016 και συγκεκριμένα το άρθρο 66-Υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτή οι δικαιούχοι πληρωμής, οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας.

Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο.

Στους παραβάτες των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 €.

Οι καταναλωτές και οι ενώσεις καταναλωτών μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες για παραβάσεις στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Αρμόδια αρχή για τη διενέργεια του ελέγχου και την επιβολή του προστίμου ορίζεται η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και τα Τμήματα Εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

Στην παράγραφο 10 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι ισχύει από την 1/2/2017.

Στο άρθρο 65, βέβαια, που αφορά το ποιοι είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται κάρτα ως μέσο πληρωμής προβλέπεται ότι θα εκδοθεί απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών με την οποία θα οριστεί ποιοι είναι υποχρεωμένοι, βάσει των κύριων ΚΑΔ και η προθεσμία συμμόρφωσης.

Εννοείται ότι η απόφαση θα πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι την 1/2/2017.

Πηγή:ΟΕΝΕΤ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner