Δήμοι: Aπαλλαγές από την παρακράτηση φόρου

Οι αμοιβές που καταβάλλουν οι δήμοι και αφορούν την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου.
Αυτό γνωστοποιήθηκε αρμοδίως με την υπ’ αριθμ. ΔΕΑΦ/Β1004699ΕΞ/11.1.2017 εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με την οποία δίδει τις κατωτέρω διευκρινίσεις, απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα δήμων της χώρας:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υποχρεούνται, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, να παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με τους οριζόμενους στις ίδιες διατάξεις συντελεστές, κατά περίπτωση, για πληρωμές που πραγματοποιούνται από 01.01.2014 και μετά (σχετ. και η ΠΟΛ.1120/ 25.4.2014 εγκύκλιός μας).
2. Περαιτέρω, με τις ίδιες πιο πάνω διατάξεις ορίζεται ότι εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου οι υπόχρεοι του πρώτου εδαφίου όταν, μεταξύ άλλων, λαμβάνουν υπηρεσίες ή προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, γραμματόσημα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά.
3. Από τα στοιχεία που τέθηκαν υπ’ όψιν μας με το σχετικό έγγραφό σας προκύπτει ότι ο δήμος σας διενεργεί πληρωμές προς την ανώνυμη εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο ………… για προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος.
4. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι οι αμοιβές που καταβάλλει ο δήμος σας και αφορούν την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου, με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 κατά ρητή διατύπωση του νόμου.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner