Ειδική εισφορά αλληλεγγύης και μη επιβολή αυτής σε αναδρομικά εισοδήματα που προέκυψαν πριν το έτος επιβολής της

Με την απόφαση 295/2017 οι δικαστές του ΣτΕ έκριναν ότι τα αναδρομικά της έκτακτης παροχή της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του ν. 3620/2007 που δόθηκε στους δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας, του επίπονου και δυσχερούς τους έργου που απαιτεί πολύωρη επίπονη και συνεχή απασχόληση αλλά και του ότι το ισχύον για αυτούς μισθολόγιο, θεσπίστηκε το 1997, ΔΕΝ συνυπολογίζεται για τον προσδιορισμό της οφειλόμενης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011. Το σκεπτικό των δικαστών έγκειται στο ότι, κατά τη ρητή διατύπωση της διάταξης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, βάση επιβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης αποτελούν τα εισοδήματα, τα οποία όχι απλώς «δηλώνονται με τις δηλώσεις των οικονομικών ετών 2011-2015» αλλά και «προκύπτουν» κατά την αντίστοιχη διαχειριστική χρήση (2010-2014). Ως τέτοια, δε, νοούνται τα αναγόμενα στη χρήση αυτή εισοδήματα, δηλαδή τα εισοδήματα εκείνα για τα οποία γεννήθηκε αξίωση κατά την εν λόγω χρήση, αδιαφόρως του χρόνου κατά τον οποίο πραγματοποιούνται, δηλαδή εισπράττονται από τον φορολογούμενο, του νομοθέτη διαφοροποιουμένου, κατά τούτο, από το σύστημα του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όπως από το άρθρο 46 παρ. 1 ως προς τον χρόνο απόκτησης των εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες, σύμφωνα με το οποίο, προκειμένου για αποδοχές καταβαλλόμενες σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, χρόνος απόκτησής τους δύναται να θεωρείται και ο χρόνος είσπραξής τους, οπότε απαλλάσσεται από το φόρο ποσοστό 20% αυτών.

Επειδή, κατά την έννοια των διατάξεων του νόμου 3620/2007, η έκτακτη παροχή, η οποία προβλέφθηκε να εξοφληθεί σε πέντε δόσεις, έχει τον χαρακτήρα αναδρομικών αποδοχών των δικαστικών λειτουργών από την άσκηση του λειτουργήματος τους. Επομένως, ανεξάρτητα από το πότε εισπράττεται η κάθε δόση, ανάγεται πάντως στο χρονικό διάστημα από 1.1.2003-31.12.2007 . Άλλωστε, ο νομοθέτης δεν όρισε την εν λόγω έκτακτη παροχή της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3620/2007 ως φορολογητέο εισόδημα των χρήσεων κατά τις οποίες εισπράττονται οι παραπάνω δόσεις. Συνεπώς, ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο εισπράχθηκε, δεν πρόκειται, για εισόδημα που προέκυψε, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, κατά το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και δεν μπορεί να αποτελέσει κριτήριο και βάση επιβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που προβλέπεται από αυτήν.

Μειοψήφησε ο Σύμβουλος Μιχ. Πικραμένος ο οποίος υποστήριξε ότι ο νομοθέτης, ενόψει των εξαιρετικών αναγκών για την κάλυψη των οποίων θέσπισε την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, αποβλέπει στη φοροδοτική ικανότητα των φυσικών προσώπων, προκειμένου να ορίσει τη βάση υπολογισμού της, η οποία διαμορφώνεται από το σύνολο του ετήσιου συνολικού καθαρού εισοδήματος των ως άνω προσώπων, στο οποίο περιλαμβάνονται και χρηματικά ποσά που εισπράχθηκαν κατά τα ως άνω οικονομικά έτη έστω και αν ανάγονται σε προηγούμενα έτη.

Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner