Ελληνική εταιρεία δεν θα χρεώσει Φ.Π.Α. επί του τιμολογίου που θα εκδώσει για εμπορεύματα που αγοράσθηκαν από χώρα της Ε.Ε. και απεστάλησαν απευθείας σε άλλη χώρα της Ε.Ε., κατ’ εντολή του πελάτη της (τριγωνική συναλλαγή)

Ελληνική εταιρεία δεν θα χρεώσει ΦΠΑ επί του τιμολογίου που θα εκδώσει για εμπορεύματα που αγοράσθηκαν από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απεστάλησαν απευθείας σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατ’ εντολή του πελάτη της (τριγωνική συναλλαγή)

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ελληνική εταιρεία θα χρεώσει ΦΠΑ επί του τιμολογίου που θα εκδώσει για εμπορεύματα που αγοράσθηκαν από την Γερμανία και απεστάλησαν απευθείας στην Ολλανδία κατ εντολή του πελάτη της (τριγωνική συναλλαγή);

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το παραπάνω ερώτημα είναι η εξής:

• Στις διατάξεις της περίπτωσης 1 του άρθρου 1 του Ν. 2859/2000 ορίζεται ότι: «αντικείμενο του φόρου είναι:
α) η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο που ενεργεί με αυτή την ιδιότητα
……………………………………………………………………………………..»

• Στις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2859/2000 ορίζεται ότι:

«1. Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών θεωρείται ότι πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον τα αγαθά κατά το χρόνο της άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς προς τον αποκτώντα βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας.

2.Επίσης, η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών θεωρείται ότι πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον γίνεται από υποκείμενο στο φόρο εγκαταστημένο στο εσωτερικό της χώρας, ο οποίος δεν αποδεικνύει ότι τα αγαθά αυτά αποτέλεσαν αντικείμενο ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών σε άλλο κράτος – μέλος.

Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου θεωρείται ότι η ενδοκοινοτική απόκτηση φορολογήθηκε στο άλλο κράτος – μέλος, όπου πραγματοποιήθηκε η άφιξη των αγαθών, εφόσον:

α) ο αποκτών αποδεικνύει ότι πραγματοποίησε την απόκτηση αυτή με σκοπό την πραγματοποίηση μεταγενέστερης παράδοσης αγαθών εντός του άλλου κράτους -μέλους και για την οποία παράδοση υπόχρεος για την καταβολή του φόρου έχει οριστεί ο παραλήπτης των αγαθών, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Φ.Π.Α. εντός του άλλου κράτους – μέλους και

β) ο αποκτών έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 5 του άρθρου …»

• Επίσης στις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2859/2000 ορίζεται ότι: «1. Απαλλάσσονται από το φόρο:

α) η παράδοση αγαθών κατά την έννοια του άρθρου 5, τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται σε άλλο κράτος-μέλος από τον πωλητή ή τον αποκτώντα ή από άλλον που ενεργεί για λογαριασμό τους, προς άλλον υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο νομικό πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητα του αυτή σε άλλο κράτος-μέλος.
……………………………………………………………………………………..»

Με βάση τα ανωτέρω συνάγεται ότι , καθοριστικό στοιχείο για να κριθεί αν θα χρεωθεί ΦΠΑ, είναι ο τόπος που έγινε η φυσική διακίνηση των αγαθών, δηλαδή αν είναι το εσωτερικό της χώρας. Η Ελληνική εταιρεία δεν θα χρεώσει ΦΠΑ επί του τιμολογίου που θα εκδώσει για εμπορεύματα που αγοράσθηκαν από Γερμανία και απεστάλησαν απευθείας στην Ολλανδία κατ’ εντολή του πελάτη της (τριγωνική συναλλαγή), διότι δεν έγινε φυσική διακίνηση αυτών μέσω της Ελλάδας, με την προϋπόθεση βέβαια ότι αποδεικνύεται ο τρόπος αυτός της δια-κίνησης.

Νομοθεσία-Νομολογία
Ν. 2859/2000 άρθρα 2, 15, 28

Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner