Ενημέρωση Στοιχείων στο Taxisnet με δήλωση Λογιστών ή Οικονομικών Συμβούλων

Σας ενημερώνουμε ακολούθως ότι σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας των πιστοποιημένων χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, στην ψηφιακή πύλη myAADE, βάσει της Α. 1025/2022.

Βάσει αυτής, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι νομικές οντότητες, που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, πρέπει να επικαιροποιήσουν στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην επιλογή «Μητρώο και Επικοινωνία» και στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας», τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τα τηλέφωνα τους (Κινητό και Σταθερό τηλέφωνο), τα οποία έχουν τη δυνατότητα να συγχρονίσουν με το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Ηλεκτρονική Επικοινωνία:

Ο συναλλασσόμενος με την ΑΑΔΕ δηλώνει τουλάχιστον ένα εκ των κατωτέρω:
• «Προσωπικό e-mail», ως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία έχει πρόσβαση ο ίδιος.
Στη διεύθυνση αυτή αποστέλλονται ειδοποιήσεις για την ανάρτηση-κοινοποίηση όλων των πράξεων, εγγράφων και ενημερωτικών μηνυμάτων της Φορολογικής Διοίκησης στο λογαριασμό του φορολογούμενου στην εφαρμογή e-κοινοποιήσεις στο myAADE, περιλαμβανομένων αυτών που ενδεχομένως περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.
• «e-mail Βοηθού Εκπλήρωσης».
Ως τέτοιο δηλώνεται η ηλεκτρονική διεύθυνση του προσώπου που συναινεί να συνδράμει τον δηλούντα στην εκπλήρωση των φορολογικών ή άλλων υποχρεώσεων του, μέσα από αποκλειστική λίστα (ενδεικτικά, λογιστής, σύμβουλος, συγγενής/οικείο πρόσωπο) βάσει της οποίας θα επιλέξει ο φορολογούμενος τη σχέση του με το Βοηθό Εκπλήρωσης.
Στο e-mail του Βοηθού Εκπλήρωσης αποστέλλονται ειδοποιήσεις για αναρτήσεις στον λογαριασμό του φορολογούμενου στην εφαρμογή e-κοινοποιήσεις στο myAADE εγγράφων που μπορεί να περιέχουν και προσωπικά δεδομένα (ευαίσθητα ή μη), που δεν σχετίζονται με φορολογικές υποχρεώσεις του πολίτη προς τη Φορολογική Διοίκηση. Σε περίπτωση μη συναίνεσης, η ειδοποίηση αποστέλλεται μόνο στο «Προσωπικό e-mail» ή, εφόσον δεν έχει καταχωρηθεί τέτοιο, η κοινοποίηση πραγματοποιείται κατά τις κείμενες διατάξεις.

Για την επιβεβαίωση των στοιχείων που θα δηλωθούν, των προσωπικών και του Βοηθού Εκπλήρωσης, αποστέλλεται 6ψήφιος κωδικός (στο αντίστοιχο τηλέφωνο ή e-mail) του συναλλασσόμενου ή του Βοηθού Εκπλήρωσης, ενώ είναι υποχρεωτικό να επικαιροποιούνται τα στοιχεία επικοινωνίας άμεσα μετά τη μεταβολή τους.

Ο Βοηθός Εκπλήρωσης δύναται να ανακτά ψηφιακά κατάλογο των συναλλασσομένων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει και επιβεβαιώσει, ως «e-mail Βοηθού Εκπλήρωσης» τη δική του ηλεκτρονική διεύθυνση, με την προϋπόθεση της επιβεβαίωσης μέσω κωδικού που θα λάβει στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση κατά τη στιγμή της ανάκτησης.
Κατόπιν της ανάκτησης, ο Βοηθός Εκπλήρωσης δύναται να ανακαλεί την ηλεκτρονική του διεύθυνση από τη μερίδα του συναλλασσομένου, υπό την προϋπόθεση ότι ο συναλασσόμενος έχει προηγουμένως προβεί σε δήλωση «Προσωπικού e-mail».

Έως και την επικαιροποίηση των στοιχείων ηλεκτρονικής επικοινωνίας από τους φορολογούμενους, οι ήδη δηλωθείσες στην ΑΑΔΕ διευθύνσεις e-mail θεωρούνται ότι αντιστοιχούν στο «Προσωπικό e-mail».
Εφόσον ο φορολογούμενος έχει ήδη δηλώσει δύο διευθύνσεις e-mail, η δηλωθείσα στο πεδίο που οριζόταν ως «Mail» θεωρείται ότι αντιστοιχεί στην επιλογή «Προσωπικό e-mail»,
ενώ η δηλωθείσα στο πεδίο που οριζόταν ως «Επιπλέον Mail» θεωρείται ότι αντιστοιχεί στην επιλογή «e-mail Βοηθού Εκπλήρωσης».

Η ανωτέρω απόφαση Α.1025/2022 αφορά κυρίως στις διαδικασίες απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολής ατομικών στοιχείων φυσικών προσώπων, καθώς και στις διαδικασίες έναρξης, μεταβολής και διακοπής στοιχείων επιχείρησης φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνηση χρειαστείτε.

Η επιστημονική ομάδα της Nepa Economic Consulting.


[email protected]
210-2585584
Λεωφ. Αθηνών 142, Αθήνα
5ος όροφος, ΤΚ 10442

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner