Επέκταση του εύρους των υπηρεσιών μιας στάσης που παρέχονται από τα Επιμελητήρια.

Σε επίκαιρη ερώτηση στην βουλή σχετικά με την Γραφειοκρατική και δαιδαλώδης  διαδικασία ίδρυσης ατομικής επιχείρησης, απάντησε με έγγραφο του ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Στο έγγραφο που κατατέθηκε στην βουλή αναφέρονται τα εξής :

  1. Στο ν. 4441/2016 ρυθμίζεται η διαδικασία μίας στάσης για τη σύσταση των νομικών προσώπων (προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρείες, όχι ατομικές επιχειρήσεις).
    Ωστόσο, στο άρθρο 1 του ως άνω νόμου υπάρχει πρόβλεψη για την επέκταση του θεσμού των Υπηρεσιών Μίας Στάσης (ΥΜΣ) και σε άλλες εμπορικές επιχειρήσεις 1, συνεπώς θεωρητικά και στις ατομικές επιχειρήσεις, με Κοινή Υπουργική Απόφαση των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών.
    Η διάταξη αυτή καταρτίστηκε ακριβώς προκειμένου να υπάρχει ευελιξία στην δημιουργία υποδομών Μίας Στάσης και για άλλες μορφές επιχειρηματικότητας που δεν υπάγονται στο εταιρικό δίκαιο,
  2. Ως προς τα δικαιολογητικά που απαιτούν οι διάφορες τοπικές Υπηρεσίες (ΟΑΕΕ, Δ.Ο.Υ κλπ), η Δ/νσή μας δεν έχει καμία σχετική αρμοδιότητα. Σημειώνουμε πάντως ότι και στον ν. 4441/2016, η διαδικασία της Μίας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών ως προς τον ΕΦΚΑ εξαντλείται στην ανακοίνωση της σύστασης της νέας εταιρείας. Τυχόν επιπλέον δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, τα αναζητά ο αρμόδιος φορέας μετά τη σύσταση του νομικού προσώπου απευθείας από αυτό χωρίς περαιτέρω μεσολάβηση της ΥΜΣ. Όπως ανωτέρω, στο άρθρο 1 του ν. 4441/2016 προβλέπεται και η διεύρυνση των ΥΜΣ ως προς τις διαδικασίες αυτές, πάλι με ΚΥΑ των συναρμόδιων Υπουργών, (δείτε υποσημείωση 1)

    3. Ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις, η έναρξη λειτουργίας τους συνδέεται κατά πρωτεύοντα ρόλο με τις Δ.Ο.Υ., και μόνο κατά δεύτερον με τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, στις οποίες ο επιχειρηματίας φυσικό πρόσωπο (ατομική επιχείρηση) προσέρχεται για εγγραφή στο ΓΕΜΗ μετά την ολοκλήρωση της έναρξης εργασιών στη Δ.Ο.Υ.. Συνεπώς, τυχόν πρωτοβουλία για την ένταξη των ατομικών επιχειρήσεων στις ΥΜΣ και η περιγραφή του τρόπου λειτουργίας των ΥΜΣ Ατομικών Επιχειρήσεων θα πρέπει να ληφθεί από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι με την επικείμενη ψήφιση της νέας επιμελητηριακής νομοθεσίας τα επιμελητήρια αναλαμβάνουν τη λειτουργία και το συντονισμό των Κέντρων Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕΠΙΧ), Αποστολή των Κέντρων αυτών θα είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η υποστήριξη των εταιρειών κάθε νομικής μορφής, καθώς και των ατομικών επιχειρήσεων, στη διεκπεραίωση διαδικασιών δημοσίου δικαίου, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για την οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ,Ε.Π.), των Υπηρεσιών μιας Στάσης και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.

Επιπλέον, τα ΚΥΕΠΙΧ θα παρέχουν υπηρεσίες oι οποίες θα αφορούν το σύνολο του κύκλου ζωής των επιχειρήσεων και θα δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα στην περαιτέρω ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας των υπαρχόντων πληροφοριών συστημάτων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των εργασιών τους. Σημειώνεται, ότι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ήδη βρίσκεται στο στάδιο σχεδιασμού δράσεων για επέκταση του εύρους των υπηρεσιών μιας στάσης που παρέχονται από τα Επιμελητήρια.

———-
1. Συγκεκριμένα, στην παρ. 4 του άρθρου 1 «Πεδίο εφαρμογής» του ν. 4411/2016 (ΦΕΚ 227 Α’) αναφέρεται ότι: «4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας κα; Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύναται; α) να υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου και άλλες περιπτώσεις υπόχρεων καταχώρισης ή δυνάμενων να καταχωρισθούν στο Γ.Ε.ΜΗ.,
β) να ενταχθούν στις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Μίας Στάσης και άλλες διαδικαοίες σχετικες με τη αύσταση Εταιρείας οι οποίες δεν προβλέπονται στο άρθρο 4 του παοάντος άρθρου,
γ) να υπαχθούν στη διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου και άλλες εταιρικες πράξεις, πέ ραν της σύστασης, οι οποίες είναι καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ., και
δ) να οριστούν και άλλοι φορείς ή Υπηρεσίες ως Υπηρεσίες Μίας Στάσης πέραν χ ων οριζομένων ο to άρθρο 7.»

https://www.taxheaven.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner