Ερχεται το e- λογιστήριο «myData»

Αυτοματοποιούνται οι διαδικασίες συμπλήρωσης και υποβολής δηλώσεων, μειώνεται το διαχειριστικό κόστος

Πάνω από 1.000.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες θα υποχρεωθούν από το 2020 να διαβιβάζουν στο σύστημα TAXISnet τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που εκδίδουν και να τηρούν ηλεκτρονικά τα φορολογικά βιβλία τους. Με τον τρόπο αυτό, αυτοματοποιούνται οι διαδικασίες συμπλήρωσης και υποβολής δηλώσεων, μειώνεται το διαχειριστικό κόστος για τις επιχειρήσεις, επιταχύνονται οι επιστροφές φόρων στους συνεπείς, ενώ ενισχύεται ο έλεγχος των υποθέσεων. Η διαδικασία αυτή θα υποβάλλεται στο σύστημα TAXISnet όπου δημιουργείται μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα με την ονομασία «myData». Στην συγκεκριμένη πλατφόρμα, , κάθε επιχείρηση και ελεύθερος επαγγελματίας θα εισέρχεται με τους κωδικούς του TAXISnet, θα καταχωρεί τα δεδομένα των τιμολογίων και των αποδείξεων που εκδίδει και για κάθε διαβίβαση θα αποκτά έναν Μοναδικό Αριθμό Καταχώρισης (Μ.ΑΡ.Κ.). Η πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ θα περιλαμβάνει δύο «ηλεκτρονικά βιβλία»: 1. Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών (Αναλυτικό Βιβλίο), όπου θα καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των επιχειρήσεων, γίνεται ο χαρακτηρισμός των συναλλαγών και διενεργούνται οι αναγκαίες λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους. 2. Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο), όπου θα εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της επιχείρησης (η διαφορά εσόδων – εξόδων) σε μηνιαία και ετήσια βάση. Στα «e-βιβλία» της ΑΑΔΕ: 1. Θα διαβιβάζεται και θα καταχωρείται η «σύνοψη» των παραστατικών εσόδων – εξόδων των επιχειρήσεων. Η «σύνοψη» των παραστατικών θα είναι «τυποποιημένη» από την ΑΑΔΕ. Θα περιλαμβάνει δεδομένα όπως: στοιχεία αντισυμβαλλόμενων, αξίες, φόρους, χαρτόσημα, τέλη, κρατήσεις, χωρίς την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών – υπηρεσιών). 2. Θα γίνεται χαρακτηρισμός των καταχωρούμενων συναλλαγών. 3. Θα διενεργούνται οι αναγκαίες «λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης» για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους. Η διαβίβαση των στοιχείων των παραστατικών θα είναι δυνατή με τους ακόλουθους τρόπους:

1) Με το Λογιστικό/Εμπορικό Πρόγραμμα της Επιχείρησης

2) Με ειδική φόρμα καταχώρησης στο www.aade.gr/myDATA.

3) Με Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (ΦΗΜ) απευθείας διασυνδεδεμένους με την ΑΑΔΕ, για τις συναλλαγές λιανικής (Online Cash Registers).

4) Μέσω της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Με κάθε επιτυχημένη διαβίβαση «τυποποιημένων δεδομένων παραστατικών» στο Αναλυτικό Βιβλίο Εγγραφών θα χορηγείται από την ΑΑΔΕ Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (ΜΑΡΚ), ανεξαρτήτως της μεθόδου διαβίβασης. Στη συνέχεια θα ενημερώνονται αυτόματα το Αναλυτικό Βιβλίο και το Συνοπτικό Βιβλίο για κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεθόδου τήρησης λογιστικού συστήματος (απλογραφικό – διπλογραφικό).

Το Συνοπτικό Βιβλίο θα περιλαμβάνει σε σύνοψη τις παρακάτω πληροφορίες, μετά την ενημέρωση του Αναλυτικού Βιβλίου, σε επίπεδο εσόδων – εξόδων ανά μήνα: -Εισοδήματα και φόρος που προκύπτει μετά την εκκαθάριση – Παρακρατούμενοι φόροι -Λοιποί φόροι Προθεσμίες διαβίβασης των δεδομένων. Ως καταληκτική ημερομηνία διαβίβασης των «τυποποιημένων δεδομένων των παραστατικών» εξετάζεται να οριστεί η 20ή ημέρα του μήνα υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ. Δηλαδή τα δεδομένα των παραστατικών θα πρέπει να διαβιβάζονται: – σε μηνιαία βάση για τις επιχειρήσεις που τηρούν λογιστικά αρχεία με διπλογραφικό σύστημα και – σε τριμηνιαία βάση για τις επιχειρήσεις με απλογραφικό σύστημα τήρησης. Αν η 20ή μέρα είναι Σάββατο, Κυριακή ή αργία, η προθεσμία θα επεκτείνεται ως την επόμενη εργάσιμη. Ως καταληκτική ημερομηνία διαβίβασης των «λογιστικών εγγραφών τακτοποίησης» θα οριστεί η προθεσμία υποβολής της δήλωσης εισοδήματος. Αντιπαραβολή – διασταύρωση δεδομένων φορολογικών δηλώσεων και «e- βιβλίων» Μέσω της myDATA τα δεδομένα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και των δηλώσεων ΦΠΑ των επιχειρήσεων θα αντιπαραβάλλονται με τα δεδομένα των «ηλεκτρονικών βιβλίων» τους. Σε περίπτωση κατ’ αρχήν ασυμφωνίας των δεδομένων, η ΑΑΔΕ θα αποστέλλει σχετικά αυτοματοποιημένα μηνύματα στις επιχειρήσεις, ώστε αυτές να προβούν, εντός διμήνου, στις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες. Αμέσως μετά την πάροδο της δίμηνης προθεσμίας εναρμόνισης, τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων των επιχειρήσεων θα αντιπαραβάλλονται εκ νέου με τα δεδομένα των «ηλεκτρονικών βιβλίων» τους. Από τη δεύτερη αντιπαραβολή μπορεί να προκύψει: 1. Συμφωνία.

2. Δικαιολογημένη ασυμφωνία. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να υπάρξει στις περιπτώσεις ειδικών εξαιρέσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις (π.χ. καθεστώς άρθρου 39Β Κώδικα ΦΠΑ). Στην περίπτωση αυτή δεν θα ενεργοποιούνται διαδικασίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.

3. Αδικαιολόγητη Ασυμφωνία. Στην περίπτωση αυτή και ανάλογα με την αξιολόγηση της σοβαρότητας των αποκλίσεων, η επιχείρηση θα οδηγείται σε φορολογικό έλεγχο και επιβολή κυρώσεων.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner