Ευνοϊκότερη η αντιμετώπιση, των περιπτώσεων στέρησης του δικαιώματος απαλλαγής ΦΠΑ των εισαγωγέων, λόγω παραβάσεων λαθρεμπορίας.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση ΠΟΛ.1140/14.9.2016 σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 5 της αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1194/27.8.2015(ΦΕΚ 1968/Β) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε, και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Δεν παρέχεται το δικαίωμα απαλλαγής με τις διατάξεις της παρούσας, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εισαγωγέας έχει υποπέσει σε παραβάσεις λαθρεμπορίας, κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Ν. 2960/ 2001 (ΦΕΚ 265/Α), εκτός εάν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 2960/2001.»

Η ισχύς της τροποποίηση αυτή καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις εισαγωγέων που κατά την έναρξη ισχύος της ΠΟΛ.1140/2016 (28.9.2016) έχουν στερηθεί του δικαιώματος απαλλαγής από Φ.Π.Α. από τις τελωνειακές αρχές κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 της αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1194/27.8.2015 (ΦΕΚ 1968/Β) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.

Ουσιαστικά με την τροποποίηση αυτή δίνεται το δικαίωμα στους εισαγωγείς να πάρουν απαλλαγή από το Φ.Π.Α. για τα εισαγόμενα αγαθά που προορίζονται να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και εάν έχουν υποπέσει σε παραβάσεις λαθρεμπορίας, αλλά ταυτόχρονα έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 2960/2001. (καταβάλλουν άμεσα το καταλογιζόμενο σ’ αυτούς, κατά τις διατάξεις του άρθρου 150 του τελωνειακού Κώδικα, πολλαπλό τέλος κ.λπ)
Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner