Ηλεκτρονικό μάτι στους μετόχους εταιρειών

Σε ισχύ τέθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων η διαδικτυακή ηλεκτρονική εφαρμογή του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, μέσω της οποίας θα παρέχονται σε όλες τις αρχές δίωξης του οικονομικού εγκλήματος στοιχεία και πληροφορίες για τα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από πάσης φύσεως εταιρείες και λοιπές νομικές οντότητες. Στόχος της λειτουργίας της νέας αυτής ηλεκτρονικής εφαρμογής είναι η διευκόλυνση των ερευνών και των ελέγχων για τον εντοπισμό φυσικών προσώπων που έχουν διαπράξει το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το οποίο είναι πιο γνωστό στο ευρύ κοινό ως «ξέπλυμα χρήματος».

Πως εφαρμόζεται

Το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων είναι διασυνδεδεμένο ηλεκτρονικά, μέσω των

συστημάτων ΤΑΧΙS και ΤΑΧΙSnet, με τον ΑΦΜ και τα λοιπά στοιχεία φορολογικού μητρώου που τηρεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για κάθε νομικό πρόσωπο και κάθε νομική οντότητα στην Ελλάδα. Σταδιακά εμπλουτίζεται με πλήρη και αναλυτικά στοιχεία για τα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από Ανώνυμες Εταιρείες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμες-Ετερόρρυθμες Εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.  Αυτό συμβαίνει, καθώς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλα τα νομικά πρόσωπα και όλες οι νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα υποχρεούνται να καταχωρίζουν στο συγκεκριμένο Μητρώο τα εκ του νόμου απαιτούμενα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους. Έτσι, ο τρόπος δόμησης του μητρώου αυτού έχει τη δυνατότητα να αποκαλύπτει τις συμμετοχές φυσικών προσώπων σε πλέγμα εταιρειών με σκοπό τη διερεύνηση του ποιος κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων 25% και άνω και άρα ασκεί έλεγχο.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner