Η υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φόρου μερισμάτων μετά την παράταση των δηλώσεων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 …….”  που βρίσκεται στην βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί την Τετάρτη, προβλέπεται παράταση για την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των Ανωνύμων Εταιριών – ΕΠΕ- ΙΚΕ  έως δύο μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία λήξης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων αλλά και της παράτασης για την υποβολή των δηλώσεων νομικών προσώπων έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

α) Η Γενική Συνέλευση —εφόσον το νομοσχέδιο ψηφισθεί χωρίς περαιτέρω αλλαγές— μπορεί να συγκληθεί νομίμως ως ακολούθως:

Νομική μορφή

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φορολογικής δήλωσης Ημερομηνία σύγκλησης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
Σχετικό ΔΤ το αργότερο έως
Ανώνυμες εταιρίες 15/7/2016 15/9/2016
Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) 15/7/2016 15/9/2016
Ι.Κ.Ε. 15/7/2016 15/9/2016

 

β) Υποχρέωση υποβολής οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ

Η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ των οικονομικών καταστάσεων πραγματοποιείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Συνέλευσης της εταιρίας και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε 20 ημέρες μετά από αυτή, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρο 8 του Ν 3190/1955 και τα άρθρα 7β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920.

Συνεπώς οι καταληκτικές προθεσμίες για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων εφόσον οριστεί ως ημερομηνία σύγκλησης της γενικής συνέλευσης η 15η Σεπτεμβρίου 2016 είναι οι εξής:

Νομική μορφή

Ημερομηνία σύγκλησης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Υποβολή Πρόσκλησης σε Γ.Σ. Ημερομηνία υποβολής των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ (20 ημέρες πριν την σύγκληση της γενικής συνέλευσης) Υποβολή απόφασης Γ.Σ. στο ΓΕΜΗ
το αργότερο έως το αργότερο έως το αργότερο έως το αργότερο έως
Ανώνυμες εταιρίες 15/9/2016 24.8.2016 25.08.2016 05/10/2016
Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) 15/9/2016 25.08.2016 (προαιρετική)
Ι.Κ.Ε. 15/9/2016 (προαιρετική)

Προσοχή: Ευνόητο είναι ότι στις περιπτώσεις που ήδη έχει αποφασιστεί και έχει συγκληθεί η γενική συνέλευση σε προγενέστερη ημερομηνία (π.χ. 30.6.2016 ή 30/7/2016), δεν ισχύουν οι ανωτέρω προθεσμίες αλλά οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 43β του νόμου 2190/1920 (υποβολή οικονομικών καταστάσεων 20  ημέρες πριν από τη σύγκληση της ΓΣ, και υποβολή γενικής συνέλευσης εντός 20 ημερών από την συνεδρίαση της ΓΣ.).

Να τονίσουμε ότι η διάταξη που θα ψηφιστεί δεν μεταβάλει την ημερομηνία κατάθεσης των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ για τις περιπτώσεις που η Γ.Σ. είχε αποφασιστεί να συγκληθεί έως 30.6.2016, αλλά δίνει τη δυνατότητα για σύγκληση της γενικής συνέλευσης σε μεταγενέστερο χρόνο από αυτόν που ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2190/1920 (άρθρο 25), ν. 3150/1955 (άρθρο 10) και ν. 4072/2012 (άρθρο 69 παρ. 2).

γ) Καταληκτική προθεσμία υποβολής δήλωσης φόρου μερισμάτων 10% για το φορολογικό έτος 2015

Παραθέτουμε έναν βοηθητικό πίνακα που αφορά στις προθεσμίες απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων, βασισμένο αφενός μεν, στο συνδυασμό των σχετικών διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε., αφετέρου δε, στα αναφερόμενα στις αποφάσειςΠΟΛ.1042/26.1.2016 και ΠΟΛ.1011/2.1.2014. Υπενθυμίζουμε ότι, ο φόρος αυτός παρακρατείται και αποδίδεται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν συντρέχει απαλλαγή παρακράτησης κατ’ εφαρμογή των άρθρων 48 και 63 του ν. 4172/2013 -όπως ισχύουν- και αφορούν στα μερίσματα των εταιρειών που ανήκουν σε ομίλους (βλ. σχετική απόφαση ΠΟΛ.1039/26.1.2016).
 

Ενδεικτικές προθεσμίες με βάση το φορολογικό έτος και τις προθεσμίες έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από τους νόμους 2190/1920 (άρθρο 25), ν. 3150/1955 (άρθρο 10) και ν.4072/2012 (άρθρο 69 παρ. 2).

Φορολογικό έτος Εφόσον η σύγκλιση της Γενικής συνέλευσης γίνει Χρόνος παρακράτησης φόρου Υποβολή δήλωσης φόρου μερισμάτων Καταβολή του φόρου μερισμάτων
από στις : το αργότερο μέχρι τον το αργότερο το αργότερο
Μερίσματα μετοχών Α.Ε. από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2015) 1/1- 31/12/15 15/09/2016 10ο 2016 28-12-2016 02-01-2017
Διανομή κερδών Ε.Π.Ε. από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2015) 1/1- 31/12/15 15/09/2016 10ο 2016 28-12-2016 02-01-2017
Διανομή κερδών Ι.Κ.Ε.  από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2015) 1/1- 31/12/15 15/09/2016 10ο 2016 28-122016 02-01-2017
Διανομή κερδών Ο.Ε.-Ε.Ε. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία 1/1- 31/12/15 8ο 2016* 31-10-2016** 31-10-2016

* Ανάλογα με την καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης (σ.σ. η διανομή θεωρείται ότι έχει γίνει μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος). Η καταληκτική ημερομηνία λήξης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων σήμερα είναι η 15η Ιουλίου 2016.

** Η δήλωση υποβάλλεται 3 ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα ήτοι την 28η Οκτωβρίου.. Λόγω αργίας παρατείνεται την επόμενη εργάσιμη ήτοι την 31η Οκτωβρίου 2016

Προσοχή: Οι παραπάνω ημερομηνίες που αφορούν στις Α.Ε./Ε.Π.Ε./Ι.Κ.Ε. ισχύουν στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση (Α.Ε.-Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε.) θα συγκληθεί στις 15.9.2016, σύμφωνα με την δυνατότητα που θα δοθεί από το νομοσχέδιο που βρίσκεται ήδη στη Βουλή.

Το παρόν άρθρο θα τροποποιηθεί εφόσον υπάρξει οποιαδήποτε τροποποίηση μετά την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου.

Σε περίπτωση που η Γενική συνέλευση έχει ήδη συγκληθεί ή έχει αποφασισθεί να συγκληθεί σε διαφορετική ημερομηνία,θα πρέπει να ακολουθηθεί ο γενικός κανόνας που ορίζεται από τον συνδυασμό των αποφάσεων ΠΟΛ.1011/2.1.2014και .ΠΟΛ.1012/2014 (Δείτε τον παρακάτω πίνακα).

Φορολογικό έτος Χρόνος παρακράτησης φόρου Υποβολή δήλωσης φόρου μερισμάτων
από το αργότερο
Μερίσματα μετοχών Α.Ε. από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2015) 1/1- 31/12/15 Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανο τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής
Διανομή κερδών Ε.Π.Ε.  από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2015) 1/1- 31/12/15 Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανο τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής
Διανομή κερδών Ι.Κ.Ε.  από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2015) 1/1- 31/12/15 Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανο τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής
Διανομή κερδών Ο.Ε.-Ε.Ε. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία 1/1- 31/12/15 Μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής

 

Οι παραπάνω προθεσμίες απορρέουν από τον συνδυασμό των αποφάσεων ΠΟΛ.1011/2.1.2014 και ΠΟΛ.1012/2014

-Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1012/3.1.2014 η δήλωση υποβάλλεται το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.

-Η ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής ορίζεται από την ΠΟΛ.1011/2.1.2014 όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, και ειδικά για το εισόδημα από μερίσματα, η καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής σε κάθε περίπτωση νοείται ότι έχει διενεργηθεί μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από τα αρμόδια όργανα.

Σημείωση: Τα ανωτέρω παρατίθενται προς ενημέρωση των συναδέλφων, ωστόσο τα σημεία που επηρεάζονται από τις διατάξεις του νομοσχεδίου που έχει κατατεθεί στη Βουλή, τελούν υπό την αίρεση τυχόν αλλαγών που θα υπάρξουν μετά την ψήφισή του.

Παράρτημα :
Εάν η σύγκληση της Γενικής συνέλευσης έχει προγραμματισθεί να γίνει την 31η Αυγούστου 2016 οι ημερομηνίες απόδοσης φόρου μερισμάτων και υποβολής της δήλωσης έχουν ως εξής :

Φορολογικό έτος Εφόσον η σύγκλιση της Γενικής συνέλευσης γίνει Χρόνος παρακράτησης φόρου Υποβολή δήλωσης φόρου μερισμάτων Καταβολή του φόρου μερισμάτων

από στις το αργότερο μέχρι τον το αργότερο το αργότερο
Μερίσματα μετοχών Α.Ε. από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2015) 1/1- 31/12/15 31/08/2016 9ο 2016 28-11-2016 30-11-2016
Διανομή κερδών Ε.Π.Ε. από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2015) 1/1- 31/12/15 31/08/2016 9ο 2016 28-11-2016 30-11-2016
Διανομή κερδών Ι.Κ.Ε. από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2015) 1/1- 31/12/15 31/08/2016 9ο 2016 28-11-2016 30-11-2016
Διανομή κερδών Ο.Ε.-Ε.Ε. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία 1/1- 31/12/15
8ο 2016* 31-10-2016** 31-10-2016
* Ανάλογα με την καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης (σ.σ. η διανομή θεωρείται ότι έχει γίνει μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος). Η καταληκτική ημερομηνία λήξης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων σήμερα είναι η 15η Ιουλίου 2016.

** Η δήλωση υποβάλλεται 3 ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα ήτοι την 28η Οκτωβρίου.. Λόγω αργίας παρατείνεται την επόμενη εργάσιμη ήτοι την 31η Οκτωβρίου 2016
Εάν η σύγκληση της Γενικής συνέλευσης έχει λάβει χώρα την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 οι ημερομηνίες απόδοσης φόρου μερισμάτων και υποβολής της δήλωσης έχουν ως εξής :
Φορολογικό έτος Εφόσον η σύγκλιση της Γενικής συνέλευσης γίνει Χρόνος παρακράτησης φόρου Υποβολή δήλωσης φόρου μερισμάτων Καταβολή του φόρου μερισμάτων

από στις
το αργότερο μέχρι τον το αργότερο το αργότερο
Μερίσματα μετοχών Α.Ε. από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2015) 1/1- 31/12/15 30/06/2016 7ο 2016 27-09-2016 30-09-2016
Διανομή κερδών Ε.Π.Ε. από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2015) 1/1- 31/12/15 30/06/2016 7ο 2016 27-09-2016 30-09-2016
Διανομή κερδών Ι.Κ.Ε. από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2015) 1/1- 31/12/15 30/06/2016 7ο 2016 27-09-2016 30-09-2016
Διανομή κερδών Ο.Ε.-Ε.Ε. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία 1/1- 31/12/15
8ο 2016* 31-10-2016** 31-10-2016
* Ανάλογα με την καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης (σ.σ. η διανομή θεωρείται ότι έχει γίνει μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος). Η καταληκτική ημερομηνία λήξης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων σήμερα είναι η 15η Ιουλίου 2016.

** Η δήλωση υποβάλλεται 3 ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα ήτοι την 28η Οκτωβρίου.. Λόγω αργίας παρατείνεται την επόμενη εργάσιμη ήτοι την 31η Οκτωβρίου 2016

Πηγή: Taxheaven

 

 

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner