Κάθε μήνα η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων

Στη μηνιαία βάση θα υποβάλλονται από 1/1/2017 οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις από τους εργοδότες, σύμφωνα με υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε.

Συγκεκριμένα η απόφαση προβλέπει:

1. Από 1/1/2017 οι ασφαλιστικές εισφορές των προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.4387/2016 δηλώνονται από τον εργοδότη σε μηνιαία βάση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) και καταβάλλονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Ε.Α.Π.).

2. Οι εργοδότες που απασχολούν πρόσωπο ή πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου εγγράφονται στο Μητρώο Εργοδοτών του Ε.Φ.Κ.Α. με την έναρξη της απασχόλησης των προσώπων αυτών εφόσον δεν είναι ήδη απογεγραμμένοι εργοδότες από άλλη αιτία.

3. Η Α.Π.Δ. υποβάλλεται μέσω Διαδικτύου από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μήνα. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης στο διαδικτυακό τόπο του Ε.Φ.Κ.Α.. Στους εργοδότες που έχουν υποβάλλει Α.Π.Δ. μέσω Διαδικτύου παρέχεται η δυνατότητα να συμπληρώσουν το περιεχόμενο αυτής, υποβάλλοντας μέσω Διαδικτύου και εντός της ορισθείσας προθεσμίας νέα Α.Π.Δ. συμπληρωματική με τα επιπλέον ασφαλιστικά στοιχεία. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, η υποβολή Α.Π.Δ. γίνεται αποκλειστικά στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α. της έδρας του εργοδότη.

4. Για τη συμπλήρωση των αναλυτικών στοιχείων της Α.Π.Δ. από τον εργοδότη εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν.2972/2001 (ΦΕΚ Α, 291) και της αριθ. Φ21/544/28-3-2002 (ΦΕΚ Β, 414) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύουν.

5. Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται στον Ε.Φ.Κ.Α. μέσω Ε.Α.Π. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ.15 της υπ΄αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β,784) και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μεθεπόμενου της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μήνα. Στην περίπτωση που οι αμοιβές των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4387/2016 καταβάλλονται πέραν της τελευταίας εργάσιμης του μεθεπόμενου της μισθολογικής απασχόλησης μήνα οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη του μήνα καταβολής των αμοιβών.

Πηγή : capital.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner