Καταθέσεις για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου

Έχει κριθεί ότι καταθέσεις χρημάτων από μετόχους ανώνυμης εταιρείας ή από τρίτους στην εταιρεία αυτή, για μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου της, δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου, ανεξάρτητα αν για τις καταθέσεις αυτές είχε προηγηθεί ή όχι η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ή του Δ.Σ.) της ανώνυμης εταιρείας, για μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου της. Και τούτο, γιατί η αύξηση του κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας, ως πράξη, συνιστώσα αντικείμενο του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίων (ΦΣΚ), οποτεδήποτε γενόμενη, απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του περί ΦΣΚ νόμου 1676/1986 (ΣτΕ 1470/2002). Η παραμονή δε των κατατεθέντων χρημάτων στον σχετικό λογαριασμό, για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της κατάθεσης σε δάνειο και, συνεπώς, δεν δημιουργείται, εκ του λόγου τούτου, υποχρέωση καταβολής και επιπλέον τέλους χαρτοσήμου δανειακής σύμβασης (ΣτΕ 870/1979). Τα ανωτέρω έγιναν δεκτά και στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 2323/2019 απόφασης ΔΕΔ, που έκανε δεκτή την ενδικοφανή προσφυγή εταιρείας.

ΠΗΓΗ:<Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ>

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner