Κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο στη Βουλή – Τι προβλέπει αναλυτικά για φορολογία, εργασιακά, επιδόματα

Κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για την Γ Αξιολόγηση στην βουλή («Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής και άλλες διατάξεις».

Το πολυνομοσχέδιο μεταξύ άλλων προβλέπει σε ότι αφορά διατάξεις του υπ.Οικονομικών και του υπ. εργασίας:

XII. Ρυθμίζονται διάφορα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. Συγκεκριμένα:

1. Το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος του Ελληνικού Δημοσίου, λόγω της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) μεταβιβάζεται στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (άρθρο 350)

2. Χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους νομίμως υφιστάμενα τα πλωτά στοιχεία, οι θαλάσσιες, χερσαίες, κτιριακές και άλλες λιμενικές εγκαταστάσεις και τα έργα εντός της χερσαίας και της θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιμένα Αλίμου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρο 351)

3. Τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012, σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης από το Ελληνικό Δημόσιο χρηματικών προκαταβολών σε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα:

α) Επεκτείνεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολών έναντι των συνολικών ετήσιων υποχρεώσεων της εκάστοτε τρέχουσας χρήσης για δαπάνη εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος (και μέχρι του ύψους της αντίστοιχης συνολικής δαπάνης του προηγούμενου οικονομικού έτους) σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (ισχύει για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης).
Οι εν λόγω προκαταβολές επιστρέφονται μετά την εξόφληση των υποχρεώσεων από τους φορείς, ενώ καταργείται διάταξη που έθετε ως καταληκτική προθεσμία επιστροφής το τέλος της οικονομικής χρήσης κατά την οποία καταβλήθηκαν.

β) Προβλέπεται ότι, οι κάθε είδους μεταβιβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) Α’ και Β’ βαθμού, από τον κρατικό προϋπολογισμό προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, μειώνονται κατά το ποσό της έκπτωσης που επιτυγχάνεται λόγω της χορήγησης των προκαταβολών σε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

γ) Ορίζεται ότι, εάν φορέας της Γενικής Κυβέρνησης καθυστερεί την εξόφληση λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας πέραν των δύο μηνών από την ημερομηνία λήξης πληρωμής αυτού, η εξόφληση μπορεί να πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών σε βάρος πιστώσεων που μεταφέρονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου διατάκτη, σε ειδικό Κωδικό Αριθμό Εξόδου του ειδικού φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών «Γενικές Κρατικές Δαπάνες». Η μεταφορά των πιστώσεων γίνεται από τον προϋπολογισμό του φορέα της Κεντρικής Διοίκησης που καθυστερεί την πληρωμή ή εποπτεύει τον φορέα της Γ ενικής Κυβέρνησης που καθυστερεί την πληρωμή. (άρθρο 352)

4. Ενσωματώνονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 4172/2013) υφιστάμενες διατάξεις που αφορούν σε φορολογικά κίνητρα: α) ευρεσιτεχνίας επιχειρήσεων, β) κεφαλαιοποίησης αφορολογήτων αποθεματικών διαφόρων αναπτυξιακών νόμων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. με φορολογικό συντελεστή 5% και γ) κεφαλαιοποίησης αφορολογήτων αποθεματικών διαφόρων αναπτυξιακών νόμων μη εισηγμένων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. με φορολογικό συντελεστή 10%.

Παράλληλα, ορίζεται ότι οι διατάξεις για την κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών (υπό στοιχεία β και γ) ισχύουν για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται μέχρι 31-12-2020 και αυξάνονται οι συντελεστές φορολόγησης αυτών ως ακολούθως:

Για αποθεματικά εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. ο φορολογικός συντελεστής (σήμερα 5%) αυξάνεται στο 10% για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται το έτος 2019 και στο 20% για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται το έτος 2020.

Για αποθεματικά μη εισηγμένων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ο φορολογικός συντελεστής (σήμερα 10%) αυξάνεται στο 20% για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται το έτος 2020. (άρθρο 353)

5. Καταργούνται διατάξεις για φορολογικά κίνητρα σχετικά με:
-τη μεταβίβαση Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης αυτοκινήτων, που κυκλοφόρησαν πριν τις 30-9-2010,
-την χρηματοδοτική μίσθωση αγροτικών εκτάσεων, τα μερίσματα που διανέμουν στους μετόχους τους οι Κ.ΤΕΛ Α.Ε.,
-την αποκατάσταση κτιρίων στις περιοχές «Γεράνι» και Μεταξουργείο του ιστορικού κέντρου της Αθήνας,
-τις εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου. (άρθρο 354)

6. Συμπληρώνονται οι διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ., ν. 4174/2013) σχετικά με την εγγραφή στο φορολογικό μητρώο και την απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, ενσωματώνονται διαδικαστικού χαρακτήρα διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ και προβλέπεται ότι απαιτείται η κατάθεση εγγύησης (ύψους τουλάχιστον 15 χιλ. ευρώ) για τα φυσικά πρόσωπα, που προβαίνουν σε νέα έναρξη εργασιών ως υποκείμενα στον ΦΠΑ, και ο Α.Φ.Μ. τους είχε ανασταλεί, κατά την άσκηση προηγούμενης δραστηριότητας επιχειρηματικού περιεχομένου, και υποβάλλουν δήλωση μεταβολών για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Η εν λόγω εγγύηση καταπίπτει αυτοδικαίως σε περίπτωση νέας αναστολής χρήσης του Α.Φ.Μ.. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, και σε νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες, (άρθρα 355 – 356)

7. Θεσπίζεται το γενικό πλαίσιο για την αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων καζίνο και ειδικότερα, ορίζονται:

α) το γενικό πλαίσιο για την χορήγηση αδείας λειτουργίας επιχειρήσεων καζίνο από τον Υπουργό Οικονομικών τόσο σε υπό ίδρυση όσο και σε υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία καζίνο (ΕΚΑΖ),

β) η νομική μορφή λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο,

γ) οι κατηγορίες αδειών καζίνο και η χρονική διάρκεια αυτών. Ειδικότερα,
οι άδειες λειτουργίας καζίνο διακρίνονται σε: (ΐ) άδεια λειτουργίας καζίνο απλού τύπου, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) έτη και μεγαλύτερη από δεκαπέντε (15) έτη και (ίί) άδεια λειτουργίας καζίνο ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι (20) έτη και μεγαλύτερη από τριάντα (30) έτη,

δ) οι κανόνες εταιρικής οργάνωσης, κεφαλαιακής επάρκειας και εποπτείας των ΕΚΑΖ,

ε) το πλαίσιο διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την επιλογή παραχωρησιούχου νέας άδειας καζίνο, από τον Υπουργό Οικονομικών. Για την συμμετοχή στον ως άνω διαγωνισμό, μεταξύ άλλων, απαιτείται η καταβολή παράβολου και η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Επιπροσθέτως με απόφαση της ΕΕΕΠ καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής του διαγωνισμού και ιδίως το ελάχιστο τίμημα της αδείας και τα τέλη λειτουργίας. Για την προετοιμασία διενέργειας του διαγωνισμού η ΕΕΕΠ μπορεί να αναθέτει σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, έναντι αμοιβής, υπηρεσίες συμβούλων επί θεμάτων που απαιτούνται για τον καθορισμό του ελάχιστου κατά περίπτωση τιμήματος, τα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων κ.λπ. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό της ΕΕΕΠ,

στ) οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ. Ειδικότερα μεταξύ άλλων προβλέπεται η καταβολή ανταλλάγματος από την αιτούσα επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού και της σύμβασης παραχώρησης καθώς και η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής για την καλή εκτέλεση των όρων χορήγησης της άδειας, κ.λπ.. (άρθρα 357 – 363)

8. α) Περιγράφονται τα κριτήρια καταλληλότητας που πρέπει να διαθέτουν τα μέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη των ΕΚΑΖ, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν, άμεσα ή έμμεσα τη διοίκηση τους προκειμένου να χορηγηθεί στις ΕΚΑΖ άδεια λειτουργίας. Αντίστοιχες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν και άλλα πρόσωπα που ασκούν ουσιαστικά καθήκοντα στην ΕΚΑΖ.

β) Ρυθμίζονται θέματα αξιοπιστίας και καταλληλότητας των μετόχων που διαθέτουν ειδική συμμετοχή στην ΕΚΑΖ για τη χορήγηση της σχετικής άδειας λειτουργίας. Εφόσον μέτοχοι ΕΚΑΖ είναι νομικά πρόσωπα, παρέχεται το δικαίωμα έλεγχου από την ΕΕΕΠ και των φυσικών προσώπων που τα διοικούν, καθώς και των κύριων μετόχων ή εταίρων αυτών. (άρθρα 364 και 365)

9. Καθορίζεται το περιεχόμενο της άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ που χορηγείται από την ΕΕΕΠ σε επιχείρηση καζίνο, απαριθμούνται τα στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση που υποβάλλει λειτουργούσα ή υπό ίδρυση ανώνυμη εταιρεία στην ΕΕΕΠ για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ και προβλέπονται οι προϋποθέσεις έναρξης λειτουργίας ΕΚΑΖ.
(άρθρα 366 – 368)

10.α) Παρέχεται το δικαίωμα υποβολής αίτησης χορήγησης άδειας ΕΚΑΖ, σε επιχειρήσεις που ήδη κατέχουν άδεια λειτουργίας. Επίσης ορίζονται: ΐ) τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει η σχετική αίτηση, ι) ο χρόνος απόφανσης της ΕΕΕΠ επί της εν λόγω αίτησης και iii) ο χρόνος τροποποίησης της υφιστάμενης σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του παραχωρησιούχου. εφόσον χορηγηθεί νέα άδεια λειτουργίας.

β) Από την ημερομηνία χορήγησης της νέας άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ, παύει αυτοδίκαια να ισχύει η προγενέστερη, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη νέα άδεια λειτουργίας.

γ) Κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης στην ΕΕΕΠ μπορεί να χορηγηθεί στην επιχείρηση λειτουργίας καζίνο δικαίωμα αποκλειστικής λειτουργίας καζίνο εντός της ζώνης στην οποία δικαιούται να ασκεί τη δραστηριότητά της ή και άλλης περιοχής που θα χωροθετηθεί με κ.υ.α.. Ως προϋπόθεση έγκρισης από την ΕΕΕΠ σχετικής αίτησης της ΕΚΑΖ, ορίζεται η ανάληψη υποχρέωσης διενέργειας νέων επενδύσεων. Εφόσον η ΕΕΕΠ εγκρίνει την αίτηση προβλέπεται η καταβολή εκ μέρους της επιχείρησης ανταλλάγματος υπό την μορφή ανάληψης υποχρέωσης ίδιας επένδυσης. Το ύψος του εν λόγω ανταλλάγματος καθορίζεται από Πιστοποιημένο Εκτιμητή. (άρθρο 369)

ΙΙ.α) Προβλέπεται η δυνατότητα ανανέωσης, με απόφαση της ΕΕΕΠ, της άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ που θα χορηγείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Με αυτή την απόφασή της η ΕΕΕΠ θα καθορίζει και τη χρονική διάρκεια της ανανέωσης, η οποία δύναται να κυμαίνεται μεταξύ 5 και 10 ετών
για τη κατηγορία καζίνο κλασικού τύπου και μεταξύ 10 και 20 ετών για τη κατηγορία καζίνου ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων.

β) Για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας, η ΕΚΑΖ καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο αντάλλαγμα, που μπορεί να έχει και τη μορφή αντισταθμιστικών παροχών. (άρθρο 370)

12. α) Ορίζονται οι υποχρεώσεις που οφείλουν να τηρούν οι ΕΚΑΖ, σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσής τους προς αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων ή της ανάπτυξης μεθόδων που θα έθεταν σε κίνδυνο τα συμφέροντα των παικτών και την αγορά των παιγνίων.

β) Περιγράφονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη λειτουργία των καζίνο. Συγκεκριμένα: ΐ) εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που λειτουργούν καζίνο από τις εκάστοτε διατάξεις περί ωραρίων ομοειδών επιχειρήσεων, ii) εξομοιώνονται οι ΕΚΑΖ ως προς την καταβολή τελών και δικαιωμάτων υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης με τις επιχειρήσεις λειτουργίας ξενοδοχείων πολυτελείας.
γ) Δικαιούται η ΕΕΕΠ, να ελέγχει η ίδια ή μέσω ορκωτών ελεγκτών λογιστών τα βιβλία και στοιχεία καθώς και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των ΕΚΑΖ, κ.λπ.. (άρθρα 371 και 372)

13. Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τη μεταβίβαση μετοχών των ΕΚΑΖ και τις οικονομικές υποχρεώσεις των ΕΚΑΖ, που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.
Συγκεκριμένα, η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου ορίζεται: ΐ) σε ποσοστό 20% στα ακαθάριστα έσοδα των ΕΚΑΖ που προκύπτουν από τη διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων όταν τα εν λόγω έσοδα υπολογίζονται έως 100 εκατομμύρια ευρώ, ii) σε ποσοστό 15% στα ακαθάριστα έσοδα από 100 εκατομμύρια έως 200 εκατομμύρια ευρώ, iii) σε ποσοστό 12%, για τα ακαθάριστα έσοδα από 200 εκατομμύρια έως 500 εκατομμύρια ευρώ και iv) σε ποσοστό 8% για τα ακαθάριστα έσοδα που υπολογίζονται σε ποσό άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ.
Προβλέπεται επίσης, η καταβολή από τις ΕΚΑΖ ειδικού ετήσιου τέλους για την κατοχή άδειας λειτουργίας καζίνο ίσο με το 1% των ακαθάριστων εσόδων των τυχερών παιγνίων που διεξάγουν. (άρθρα 373 και 374)

14. α) Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις περιπτώσεις ανάκλησης και αναστολής της άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ.
β) Εξειδικεύονται οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σε βάρος των ΕΚΑΖ, σε περίπτωση παράβασης των σχετικών διατάξεων λειτουργίας τους (χρηματικό πρόστιμο, ανάκληση της άδειας λειτουργίας, κ.λπ.). (άρθρα 375 και 376)

15. Παρατίθενται οι καταργούμενες, τροποποιούμενες και μεταβατικές διατάξεις. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται:
-η χορήγηση, κατόπιν αποφάσεων της ΕΕΕΠ, ανά μία άδεια λειτουργίας καζίνο σε Κρήτη, Μύκονο και Σαντορίνη,
-η δυνατότητα μεταφοράς των οριζόμενων επιχειρήσεων καζίνο εντός των αναφερόμενων ζωνών,
-η κατάργηση επιβολής εισιτηρίου εισόδου στο χώρο των «μηχανημάτων» ή των «τραπέζιών» των επιχειρήσεων καζίνο για τις ΕΚΑΖ, που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας νέων καζίνο,
-η δυνατότητα μη επιβολής του προαναφερόμενου εισιτηρίου για τις επιχειρήσεις καζίνο στις οποίες χορηγήθηκε άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2206/1994 και του ν.3139/2003.
Στην περίπτωση αυτή και εφόσον το ποσό της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου επί του μικτού κέρδους υπολείπεται κατά ημερολογιακό μήνα του αθροίσματος του ποσού της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου και του εσόδου του Ελληνικού Δημοσίου από τα εισιτήρια του αντίστοιχου ημερολογιακού μήνα του έτους 2016, οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να καταβάλλουν στο Ελληνικό Δημόσιο τη διαφορά αυτή, μαζί με το ετήσιο τέλος για την κατοχή άδειας καζίνο. (άρθρο 377)

16. Αναφέρονται ειδικά θέματα σχετικά με τη λειτουργία όλων των
επιχειρήσεων καζίνο, τόσο σε αυτές που έχουν λάβει άδεια καζίνο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2206/1994 και του ν. 3139/2003, όσο και εκείνων που θα λάβουν άδεια λειτουργίας ΕΚΑΖ σύμφωνα με τις διατάξεις του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου (προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η καταβολή σχετικών τελών και παραβολών, οι όροι χρηματοδότησης των πελατών των καζίνο για συμμετοχή στα παίγνια, κ.λπ.). (άρθρο 378)

17. Προβλέπεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης του προσωπικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ., για τη διενέργεια κάθε είδους στατιστικής έρευνας, εργασίας και απογραφής, για λογαριασμό άλλων δημόσιων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και ιδιωτικιόν φορέων του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Στην περίπτωση αυτή, με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., δύναται να καθορίζεται για το ανωτέρω προσωπικό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και να καταβάλλεται κατ’ αποκοπή αποζημίωση κατά ημέρα ή εβδομάδα ή μήνα ή κατά περίπτωση, η οποία δεν εμπίπτει στα όρια των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 21 του ν.4354/2015 (ύψος αποζημίωσης).

Η σχετική δαπάνη, από την ανωτέρω κατ’ αποκοπή αποζημίωση, βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (άρθρο 379)

18. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του ν.43 89/2016 αναφορικά με το καθεστώς λειτουργίας της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ). Ειδικότερα:

α) Μεταβιβάζεται στην ΕΕΣΥΠ η διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Δημοσίου σε επιχειρήσεις του ν.3429/2005.

β) Απαλείφεται από τον κατάλογο των άμεσων θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ, η Εταιρία Δημοσίων Συμμετοχών Α.Ε. (ΕΔΗΣ Α.Ε), ενώ θεωρούνται λοιπές θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ οι δημόσιες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα του ν.3429/2005 που το μετοχικό τους κεφάλαιο ή ο έλεγχος μεταβιβάζεται στην Εταιρεία.

γ) Μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα απευθείας στην ΕΕΣΥΠ αντί στην ΕΔΗΣ που ισχύει σήμερα, το σύνολο των μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στις οριζόμενες δημόσιες επιχειρήσεις καθώς και οι συμβάσεις παραχώρησης των λοιπών θυγατρικών.

δ) Αποδίδεται ως μέρισμα στο Ελληνικό Δημόσιο ένα μέρος του ποσού των λοιπών κερδών της ΕΕΣΥΠ (πέραν δηλαδή του 50% αυτών που ήδη καταβάλλεται ως μέρισμα στο Ελληνικό Δημόσιο), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία.

ε) Επαναπροσδιορίζεται ο τύπος των επενδύσεων, της οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν κεφάλαια από τα διανεμηθέντα κέρδη της ΕΕΣΥΠ.

στ) Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης και νέων εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου για λογαριασμό των εταιρειών που μεταβιβάζονται στην ΕΕΣΥΠ για το χρονικό διάστημα που η ΕΕΣΥΠ συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών αυτών. (άρθρο 380)

19. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών νέα υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης με τίτλο «Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος», της οποίας την καθοδήγηση και το συντονισμό λειτουργίας έχει ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος. Ειδικότερα:
Ορίζονται η αποστολή και οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας, ενώ περιγράφεται η διάρθρωσή της (αποτελείται από 1 Υποδιεύθυνση, 2 αυτοτελή Τμήματα που υπάγονται απευθείας στον Διευθυντή της Υπηρεσίας και 4 τμήματα που υπάγονται στην Υποδιεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος).
Ρυθμίζεται η στελέχωση τις εν λόγω Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, συνιστώνται 135 θέσεις ελεγκτών, οι οποίες καλύπτονται με αποσπάσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί σε φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα. Επιπλέον, για τη διοικητική υποστήριξή τις επιτρέπεται η κατανομή δεκαπέντε οργανικών θέσεων από τις προβλεπόμενες στον Οργανισμό του Υπουργείου Οικονομικών (π.δ. 142/2017).
Οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην Υπηρεσία διατηρούν κατά το χρονικό διάστημα που υπηρετούν σε αυτή όλες τις τυχόν επιπλέον του μισθού τακτικές αποδοχές και τα κάθε φύσης επιδόματα των λοιπών υπαλλήλων του κλάδου στον οποίο ανήκουν. Για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων των ελεγκτών είναι δυνατόν να παρέχεται σε αυτούς επίδομα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του ν.4354/2015.
Οι απαιτούμενες πιστώσεις για τη λειτουργία της ανωτέρω Υπηρεσίας εγγράφονται κάθε έτος σε ειδικό φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών.
Παρέχεται η δυνατότητα, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και ύστερα από εισήγηση του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, σύστασης συγχώνευσης ή κατάργησης Περιφερειακών Γραφείων της Υπηρεσίας. (άρθρα 381-394)

20.α) Συνιστάται, στον Ε.Φ.Κ.Α., Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα, υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων και αποτελούμενη από τέσσερα (4) τμήματα. Στις εν λόγω οργανικές μονάδες μεταφέρονται κατ’ αντιστοιχία οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

β) Ο ακριβής αριθμός των θέσεων, που θα συσταθούν για τη λειτουργία της Διεύθυνσης, θα καθορισθεί με απόφαση του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το αργότερο μέχρι 30-4-2018.

γ) Για τις ανάγκες αρχικής στελέχωσης της συνιστώμενης Διεύθυνσης συνιστώνται στον Ε.Φ.Κ.Α. πενήντα δύο (52) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού (22 ΠΕ, 7 ΤΕ και 23 ΔΕ, κλάδου Δημοσιονομικών) οι οποίες καλύπτονται υποχρεωτικά από υπαλλήλους που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής με απόσπαση ή μεταφορά. Σε κάθε περίπτωση, για τη λειτουργία της Διεύθυνσης πρέπει να καλυφθεί τουλάχιστον το μισό των ανωτέρω θέσεων, μέχρι 30-4-2018 και το υπόλοιπο μισό μέχρι 30-9-2018.

Η απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων γίνεται κατόπιν αιτήσεώς τους, με κ.υ.α., κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, για ένα (1) έτος, και με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση μη υποβολής επαρκών αιτήσεων, οι θέσεις καλύπτονται με υποχρεωτική απόσπαση.
Οι αποσπασμένοι δύνανται, οποτεδήποτε και μέχρι τη λήξη της απόσπασής τους, να αιτηθούν μετάταξη προς τον Ε.Φ.Κ.Α., η οποία γίνεται με κ.υ.α., μετά από τη σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού του συμβουλίου.

δ) Η Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής καταργείται ταυτόχρονα με την πλήρωση των μισών από τις 52 θέσεις και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 30-4-2018. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν (κατά το μέρος που δεν μεταφέρονται στον ΕΦΚΑ) μεταφέρονται, με την κατάργησή της, στις λοιπές οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. (άρθρο 395)

21. Επανακαθορίζεται το καθεστώς χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Ειδικότερα:
Συστήνεται Επιτροπή αρμόδια για την υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Η Επιτροπή αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη, επικουρείται από δύο (2) γραμματείς και συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. (άρθρο 396)

22. α) Τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) σχετικά με τον χρόνο υποβολής εκπρόθεσμων αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων και τα επιβαλλόμενα πρόστιμα. Ειδικότερα ορίζεται ότι, εάν η εκπρόθεσμη (αρχική ή τροποποιητική) φορολογική δήλωση υποβληθεί μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου και εφόσον προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή, επιβάλλεται επί του ποσού αυτού, αντί του προστίμου του άρθρου 54 (πάγια ποσά για διαδικαστικές παραβάσεις), το πρόστιμο των άρθρων 58, 58Α παρ. 2, ή 59, κατά περίπτωση (πρόστιμα έως 50% του ποσού το φόρου που προκύπτει).
Παράλληλα προβλέπεται ότι, εξαιρουμένων των δηλώσεων παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών, εφόσον η προκύπτουσα οφειλή εξοφληθεί εντός τριάντα (30) ημερών από τον προσδιορισμό του φόρου, το επιβληθέν (κατά τα προαναφερόμενα) πρόστιμο περιορίζεται στο εξήντα τοις εκατό (60%) του αρχικώς προσδιορισθέντος.

Τροποποιούνται και συμπληρώνονται επίσης κατ’ αναλογία με τα ανωτέρω, μεταβατικού χαρακτήρα διατάξεις του Κ.Φ.Δ..

β) Προβλέπεται ότι, συμβάσεις που συνομολογήθηκαν σύμφωνα με τον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) θεωρούνται επωφελείς και συμφέρουσες για το Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, αναφορικά με την αστική ή ποινική ευθύνη και των μελών του εν λόγω Συμβουλίου (ισχύει για τα μέλη ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ).
γ) Ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος του υπό ψήφιση νόμου. (άρθρα 397 – 400)

IV. Ρυθμίζονται διάφορα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ειδικότερα:

1. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση δανείου ή οποιοσδήποτε μορφής εγγύηση ή ασφάλειας σε Φορείς ιδιωτικού δικαίου, από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). (άρθρο 210)

2. Ορίζεται ότι για τη συζήτηση και λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης [σήμερα η
συγκεκριμένη απόφαση μπορεί να ληφθεί υπό προϋποθέσεις και από το ένα πέμπτο (1/5) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών]. (άρθρο 211)

3. Αποσαφηνίζεται η αληθής έννοια της διάταξης της παρ.2 του άρθρου 34 του α.ν. 1846/1951 αναφορικά με την υποχρέωση καταβολής της προβλεπόμενης δαπάνης εκ μέρους του εργοδότη, σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος εφόσον διαπιστώνεται με δικαστική απόφαση ότι οφείλεται σε δόλο του τελευταίου, είτε ως προς το αποτέλεσμα του ατυχήματος καθεαυτό, είτε ως προς τη μη τήρηση διατάξεων που ορίζουν μέτρα προστασίας της ασφάλειας και υγείας στην εργασία. (άρθρο 212)

4. Υποχρεούνται εφεξής, ο Πρόεδρος εκάστου ΚΤΕΛ και οι ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους, να καταχωρούν σε πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τα οριζόμενα στοιχεία (υπερωρίες προσωπικού, πίνακα εβδομαδιαίων αναπαύσεων του προσωπικού κίνησης, κ.λπ.). (άρθρο 213)

5. α) Θεσπίζεται επίδομα παιδιού το οποίο αντικαθιστά το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων (παραγρ. ΙΑ υποπαραγρ. ΙΑ2 του ν.4093/2012) και το ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων (άρθρο 40 ν.4141/2013).

β) Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται από 1-1-2018 λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα και την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος.

γ) Για τον καθορισμό των δικαιούχων οικογενειών προσδιορίζονται τρεις (3) κατηγορίες ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος ως εξής: πρώτη κατηγορία έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, δεύτερη κατηγορία από έξι χιλιάδες και ένα (6.001) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και τρίτη κατηγορία από δέκα χιλιάδες και ένα (10.001) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

δ) Το ποσό του επιδόματος καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος ως εξής:
για την πρώτη κατηγορία εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, επιπλέον εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο και επιπλέον εκατόν σαράντα (140) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου,
για τη δεύτερη κατηγορία σε σαράντα δύο (42) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, επιπλέον σαράντα δύο (42) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο και επιπλέον ογδόντα τέσσερα (84) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου, για την τρίτη κατηγορία το επίδομα τέκνου ορίζεται σε είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, επιπλέον είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο και επιπλέον πενήντα έξι (56) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

ε) Αναφέρονται η έννοια των εξαρτώμενων τέκνων για την καταβολή του επιδόματος παιδιού, ο φορέας χορήγησής του [Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ)], οι κατηγορίες προσώπων στις οποίες δύναται να χορηγηθεί κ.λπ.

στ) Το επίδομα παιδιού απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα παρά μόνον εάν ρητά προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων κοινωνικής προστασίας.

ζ) Με κ.υ.α. ρυθμίζονται τα θέματα διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του επιδόματος, οι αρμόδιες υπηρεσίες και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

η) Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και για το σκοπό αυτό επιχορηγείται ο ΟΓΑ. (άρθρο 214)

6, α) Μεταβάλλεται ο φορέας καταβολής των προνοιακών επιδομάτων για την περίοδο Φεβρουάριου – Ιουνίου 2018 για τα άτομα με αναπηρία που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση ένταξής τους στις ως άνω προνοιακές παροχές και διαμένουν μόνιμα στην Περιφέρεια Αττικής.

β) Η καταβολή των εν λόγω προνοιακών παροχών διενεργείται κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα από τον Ο.Γ.Α.

γ) Συνιστάται στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λειτουργεί στον Ο.Γ.Α. πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και απονομής προνοιακών παροχών το οποίο διασυνδέεται με τα Κέντρα Κοινότητας του άρθρου 4 του ν.4445/2016 και τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας του άρθρου 6 του ν.3863/2010. (άρθρο 215)

Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner