Νέα ρύθμιση για παραγραφή οφειλών ΕΦΚΑ στη 10ετία και αύξηση δόσεων πάγιας ρύθμισης χρεών προς το ΚΕΑΟ, από 12 σε 24 δόσεις

Δείτε το Newsletter

Νέα διάταξη αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή, η οποία θα προβλέπει την παραγραφή των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε 10 έτη.
Η σχετική παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια της υπ. αριθμόν απόφασης 1833/2021 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).
Αναλυτικότερα, η διάταξη θα ορίζει τη 10ετία ως χρονικό όριο παραγραφής των απαιτήσεων του ΕΦΚΑ, που σημαίνει ότι εφόσον παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των 10 ετών από τη στιγμή που ένα χρέος παράγεται και έως ότου ο ΕΦΚΑ βγάλει πράξη βεβαίωσης της οφειλής αυτής, ο επιπλέον της 10ετίας χρόνος παραγράφεται. Το ίδιο ισχύει και για όσες οφειλές καταλογίζονται από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ).
Συνεπώς, οι οφειλές που παραγράφονται είναι όσες:

  • δεν έχουν βεβαιωθεί εγκαίρως από το αρμόδιο ασφαλιστικό Ταμείο εντός της 10ετίας,
  • δεν έχουν ασκηθεί εγκαίρως διακοπτικά της παραγραφής μέτρα, όπως είναι τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (πλειστηριασμοί κ.λπ.).

Επισημαίνουμε ότι η παραγραφή των οφειλών ενός επιχειρηματία δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τον ασφαλιστικό χρόνο των μισθωτών, των οποίων οι εργοδότες δεν έχουν καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές, καθώς ο ασφαλιστικός χρόνος έχει καταγραφεί μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), αλλά δεν έχει πληρωθεί.

Όσον αφορά στους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα παλιά χρέη δεν θα διαγράφονται αλλά θα αδρανοποιούνται, δηλαδή ο επαγγελματίας θα έχει τη δυνατότητα να λάβει ενημερότητα και σύνταξη, όμως χωρίς τον ασφαλιστικό χρόνο που αντιστοιχεί στα έτη των παραγεγραμένων οφειλών. Στην πράξη θα μπορεί να πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές που οφείλει για το διάστημα αυτό (ακόμη και αν αυτό το διάστημα έχει παραγραφεί βάσει της 10ετίας), ώστε ο συγκεκριμένος χρόνος να προσμετρηθεί για τη λήψη της σύνταξής του.

Επιπλέον, στη νέα διάταξη προβλέπεται ο διπλασιασμός των δόσεων της πάγιας ρύθμισης ΚΕΑΟ από 12 σε 24 δόσεις, γεγονός το οποίο εκτιμάται πως θα ωφελήσει περίπου στους 95.000 οφειλέτες, καθώς το ποσό της μηνιαίας δόσης θα μειωθεί για κάθε ενταγμένο στις 12 δόσεις οφειλέτη και περίπου 90.000 οφειλέτες οι οποίοι έχασαν την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων το α΄ τρίμηνο του 2022.

Οι όροι υπαγωγής στη ρύθμιση διαμορφώνονται ως εξής:

  • Για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, η υπαγωγή γίνεται μόνο εφόσον οι ενδιαφερόμενοι αποδεικνύουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στο ποσό της μηνιαίας δόσης και εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία που θα βεβαιώνουν την αδυναμία εξόφλησης των οφειλών τους τη δεδομένη χρονική στιγμή, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το εισόδημά τους, τα χρηματικά τους διαθέσιμα, την ακίνητη περιουσία και το σύνολο των οφειλών τους.
  • Για οφειλές από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και η βιωσιμότητα του διακανονισμού, κρίνονται από τον οικείο φορέα κοινωνικής ασφάλισης.
  • Για οφειλές άνω των 50.000 ευρώ ο οφειλέτης πρέπει επιπλέον να προσκομίζει βεβαίωση από ανεξάρτητο τρίτο φορέα περί ορθότητας των οικονομικών στοιχείων, καθώς και δικαιολογητικά τα οποία να αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού, με δαπάνες που βαραίνουν τον ίδιο.
  • Για οφειλές άνω των 150.000 ευρώ ο οφειλέτης υποχρεούται, πλέον των ανωτέρω, να προβεί στη παροχή εγγυήσεων ή εμπράγματων εξασφαλίσεων ίσης αξίας με τη συνολική οφειλή. Η αξία της εξασφάλισης θα καθοριστεί από τον τρίτο εκτιμητή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή σε ρύθμιση είναι να έχουν υποβληθεί οι εκ του νόμου προβλεπόμενες δηλώσεις ασφάλισης για τα τελευταία 5 έτη.


Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.Η επιστημονική ομάδα της Nepa Economic Consulting.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner