Ο.Ε.Ε. – Aναγκαία εκπαίδευση των λογιστών φοροτεχνικών έτους 2017 – Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για την παρακολούθηση των σεμιναρίων

Η υποβολή των αιτήσεων για την παρακολούθηση των σεμιναρίων της αναγκαίας εκπαίδευσης των Λογιστών Φοροτεχνικών έτους 2017, αρχίζει την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016, ώρα 10:00 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016, ώρα 14:00.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 (ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν.4093/2012 – ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012)
Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού προβλέπεται ότι:

Ο Λογιστής Φοροτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει στο ΟΕΕ, εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 340/1998, ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών και ότι έχει παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που παρέχεται από το ΟΕΕ.
Το ΟΕΕ, ως αρμόδια Αρχή, που εποπτεύει το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού, υποχρεούται να παράσχει στους Λογιστές Φοροτεχνικούς εκπαίδευση σε λογιστικά και φορολογικά θέματα, υιοθετώντας την μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, με σκοπό την επικαιροποίηση των επαγγελματικών τους γνώσεων.
Οι συμμετέχοντες Λογιστές Φοροτεχνικοί καταρτίζονται σε λογιστικά και φορολογικά θέματα, που η γνώση τους κρίνεται αναγκαία για την άσκηση του επαγγέλματος τους και παράλληλα ενημερώνονται για τις νέες αλλαγές στο φορολογικό σύστημα.
Το πρόγραμμα σεμιναρίων αναγκαίας εκπαίδευσης Λογιστών Φοροτεχνικών έτους 2017 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ (LIVE STREAMING)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Ημέρα-Ώρα
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Παπαγεωργακόπουλος Δευτέρα 21έως Παρασκευή
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Διονύσης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 25 Νοεμβρίου 2016 17:00-22:00
Φορολογικές Διαδικασίες – Φορολογικό Ποινολόγιο Ηλίας Αργυρός,
τ. Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών. Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016 17:00-22:00
Ασφαλιστικά-Εργατικά Θέματα Ραπανάκης Πέτρος,
Οικονομολόγος, Ειδικός σε Εργατικά και Ασφαλιστικά Θέματα Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016 17:00-22:00
Φορολογία Κατοχής Ακινήτων Άννα – Αδάμ Κόλλια,
Προϊσταμένη Τμήματος
Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου Υπουργείου Οικονομικών Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 17:00-22:00
Φορολογία Εισοδήματος σε Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Ευάγγελος Αμπελιώτης,
Λογιστής- Φοροτεχνικός Α’ τάξης Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 17:00-22:00
Αικατερίνη Σταυροπούλου,
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 2016 17:00-22:00

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας Α’ και Β’ τάξης (μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες) που διενεργούν εργασίες μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να υποβάλουν την ΥΔ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν την αναγκαία εκπαίδευση, που σύμφωνα με τον Ν.4093/2012 παρέχει το ΟΕΕ.

Προϋποθέσεις για την παρακολούθηση είναι:
– Να έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΕΕ,
– Να έχουν ανανεώσει την επαγγελματική τους ταυτότητα μέχρι και το έτος 2012,
– Όσοι είναι παράλληλα και μέλη του ΟΕΕ θα πρέπει να έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι και το έτος 2016.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Την αναγκαία εκπαίδευση δικαιούνται να παρακολουθήσουν:
– Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί μη μέλη του ΟΕΕ, που δεν υποβάλουν ΥΔ εφόσον έχουν ανανεώσει την επαγγελματική τους ταυτότητα μέχρι και το έτος 2012,
– Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί και μέλη του ΟΕΕ, που δεν υποβάλουν ΥΔ εφόσον έχουν ανανεώσει την επαγγελματική τους ταυτότητα μέχρι και το έτος 2012 και έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι και το έτος 2016,
– Τα μέλη του ΟΕΕ (μη Λογιστές Φοροτεχνικοί) εφόσον έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι και το έτος 2016.
Για τη συμμετοχή στην εν λόγω εκπαίδευση προαπαιτείται η καταβολή του ποσού των 30 € (μέσω της σχετικής ταυτότητας πληρωμής).
Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι το προαναφερθέν ποσό αφορά στην παρακολούθηση του συνόλου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που εντάσσονται στην ετήσια αναγκαία εκπαίδευση των Λογιστών Φοροτεχνικών, και καταβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους Λογιστές Φοροτεχνικούς ή από τα Μέλη του ΟΕΕ εφάπαξ σε ετήσια βάση.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Οι δικαιούχοι Λογιστές Φοροτεχνικοί μπορούν (εφόσον έχουν καταβάλλει το ποσό των 30€) να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια με τους εξής εναλλακτικούς τρόπους:
• Με τη διαδικασία του Live Streaming (ζωντανή μετάδοση) την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΕΕ.
• Με πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο υλικό, μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΕΕ. Το βιντεοσκοπημένο υλικό παραμένει αναρτημένο στην σχετική ιστοσελίδα του ΟΕΕ, προκειμένου οι δικαιούχοι να έχουν διαρκή πρόσβαση σε αυτό.
• Με δια ζώσης παρακολούθηση στο χώρο διεξαγωγής των σεμιναρίων (Αίθουσα Σεμιναρίων ΟΕΕ, Μητροπόλεως 12-14, 4ος όροφος). Όσοι δικαιούχοι επιθυμούν τη δια ζώσης παρακολούθηση ενός εκ των σεμιναρίων θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, στην οποία θα επιλέξουν το σεμινάριο που επιθυμούν να παρακολουθήσουν δια ζώσης.
Οι λογιστές φοροτεχνικοί μετά την είσοδο τους στις ψηφιακές υπηρεσίες επιλέγουν την αίτηση συμμετοχής η οποία εμφανίζεται στην ενότητα:
ΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ → ΑΝΑΓΚΑΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ → ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δια ζώσης θα παρακολουθήσουν οι πρώτοι 50 που θα καταθέσουν αιτήσεις ανά Εκπαιδευτική Ενότητα.
Όσοι θα παρακολουθήσουν δια ζώσης μία από τις εκπαιδευτικές ενότητες θα πρέπει τις λοιπές ενότητες να τις παρακολουθήσουν με μία από τις δύο πρώτες εναλλακτικές μεθόδους. Οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν με email στο λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, που δήλωσαν με την αίτησή τους.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner