Ο συμψηφισμός του φόρου νομικού προσώπου που καταβλήθηκε για εισπραττόμενα μερίσματα

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1070/6.6.2016 εγκύκλιο διαταγή με θέμα «Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2015», ορίζεται μεταξύ των άλλων ότι:

«6. Στον κωδικό 052 αναγράφεται το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε για τα μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή μητρική εταιρεία από ημεδαπή θυγατρική της, όταν δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4172/2013, δηλαδή τα ποσά των φόρων νομικών προσώπων που εμφανίζονται στους πίνακες 3Α1α και 3Α1δ.

Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου του ΚΑ 004 ή του αθροίσματος των ΚΑ 004 και 523, κατά περίπτωση, η επιπλέον διαφορά δεν επιστρέφεται, καθόσον με βάση τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 68 του Ν. 4172/2013 επιστρέφεται μόνο το επιπλέον ποσό που αντιστοιχεί στον φόρο που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε».

Να υπενθυμίσουμε ότι το άρθρο 48 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., αναφέρεται στην απαλλαγή των ενδοομιλικών μερισμάτων, σύμφωνα με το οποίο:

«1. Τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττει ένα νομικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, απαλλάσσονται από το φόρο, εάν το νομικό πρόσωπο που προβαίνει στη διανομή:..»

Περαιτέρω, σύμφωνα με την με αριθμό ΠΟΛ. 1049/20.4.2016 εγκύκλιο με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του N.4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ΄ αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του N. 4172/2013», σχετικά με τον «Τύπο και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων», ορίζεται ότι:

«…3. Η πιο πάνω δήλωση, όταν υποβάλλεται χειρόγραφα, υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα και συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με αυτή:..

θ. Βεβαιώσεις για τα ποσά των φόρων που έχουν παρακρατηθεί σε βάρος του νομικού προσώπου.

ι. Βεβαιώσεις για το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του Ν.4172/2013».

Τέλος, για τα μερίσματα ή κέρδη που εισπράττει ημεδαπή μητρική εταιρεία από αλλοδαπή θυγατρική της, με έδρα σε τρίτη χώρα (εκτός Ε.Ε.), με την οποία υφίσταται ΣΑΔΦ διευκρινίσθηκε ότι, από τον αναλογούντα φόρο του νομικού προσώπου εκπίπτει μόνο το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ως φόρος επί του μερίσματος και όχι το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, με την επιφύλαξη βέβαια των αναφερομένων στη σχετική Σ.Α.Δ.Φ. οι οποίες υπερισχύουν (ΠΟΛ. 1039/2015 και ΠΟΛ. 1232/2015). Ο φόρος αλλοδαπής αναγράφεται στον κωδικό 600.

Με το με αριθμό πρωτ. ΔΕΑΦ Β’ 1135136 ΕΞ 2016/ 15.9.2016 έγγραφο της Γ.Γ.Δ.Ε. με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με τον συμψηφισμό του φόρου νομικού προσώπου που καταβλήθηκε για εισπραττόμενα μερίσματα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 68 του Ν.4172/2013, για το φορολογικό έτος 2014», ορίζεται πλέον των ανωτέρω ότι:

«…δεδομένου οι οδηγίες που δόθηκαν με την ΠΟΛ.1070/2016 εγκύκλιο μας αναφέρονται σε διατάξεις που είχαν εφαρμογή και για το φορολογικό έτος 2014, προκύπτει ότι όσον αφορά τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Έντυπο Ν) του φορολογικού έτους 2014 από τις οποίες προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή, θα πρέπει να εξετάζεται αν το ποσό φόρου που αναγράφεται στον κωδικό 052 που καταβλήθηκε για τα εισπραττόμενα μερίσματα από ημεδαπή θυγατρική εταιρεία είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου του ΚΑ 004 ή του αθροίσματος των ΚΑ 004 και 523, καθόσον και στην περίπτωση αυτή η επιπλέον διαφορά δεν επιστρέφεται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ως άνω εγκύκλιό μας».

Πηγή : e-forologia

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner