Παρακράτηση φόρου 3% στις αμοιβές που αφορούν σε τεχνικά κ.λπ. έργα

Υπόχρεος σε παρακράτηση

Δικαιούχος (λήπτης αμοιβής) εργολήπτης – εκμισθωτής δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών και λιμενικών προσόδων (συντελεστής 3%)

Ημεδαπό φυσικό πρόσωπο,
ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα

Αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα Αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα Αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο
Φυσικό πρόσωπο με επιχειρηματική δραστηριότητα,

Νομικό πρόσωπο,

Νομική οντότητα,

Μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας,

Φορείς γενικής κυβέρνησης

Ναι, για ποσά πάνω από 300 ευρώ
(παρ. 8 άρθ. 64 Κ.Φ.Ε., ΠΟΛ.1120/2014)
Όχι
(ΠΟΛ.1120/2014)
Ναι,
ανεξαρτήτως ποσού
(ΠΟΛ.1007/2017)
Ναι, ανεξαρτήτως ποσού (με την επιφύλαξη των Σ.Α.Δ.Φ., ΠΟΛ.1120/2014)

Επισημάνσεις:

• Στην περ. δ’ της παρ. 1 του άρθ. 62 του Κ.Φ.Ε. αναφέρεται πως: «δ) αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο».
Στην περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. αναφέρεται μεταξύ άλλων πως: «Κατ’ εξαίρεση, για τις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων ο συντελεστής είναι τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του μισθώματος, ανεξαρτήτως αν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα».
Στην παρ. 8 του ίδιου άρθρου 64, αναφέρεται πως: «8. Σε περίπτωση που ο λήπτης της αμοιβής σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενεργείται μόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.”
Στην παρ. 3 (που αφορά στο άρθρο 64 του Κ.Φ.Ε.) της ΠΟΛ.1120/2014 αναφέρονται τα εξής: “3. Με την παράγραφο 8 ορίζεται ότι σε περίπτωση που ο λήπτης της αμοιβής σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενεργείται μόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.”
Και συνεχίζει: “Επομένως, η παρακράτηση φόρου της παρ. 1 του άρθρου 64 (20% ή 3% κατά περίπτωση) διενεργείται για αμοιβές φυσικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας οι οποίες υπερβαίνουν τα τριακόσια (300) ευρώ. Αντίθετα, στις αμοιβές της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 62 που λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες τα οποία επίσης δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα αλλά διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας, ο φόρος της παρ. 1 του άρθρου 64 παρακρατείται σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από το ύψος της αμοιβής».

Κατά την άποψή μας, το όριο των 300 ευρώ που τίθεται με την παρ. 8 του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. (όπως προστέθηκε με την περίπτωση 16στ της υποπαραγράφου Δ.1 της παραγράφου Δ. του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 και ισχύει από 1.1.2014, σύμφωνα με την περίπτωση 23 της ιδίας υποπαραγράφου Δ.1) ισχύει τόσο για ημεδαπά φυσικά πρόσωπα, όσο και για ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή ημεδαπές νομικές οντότητες, σε αντίθεση με την “ελλιπή” προσεγγιστική ερμηνεία της παραπάνω αναφερόμενης παραγράφου από την ΠΟΛ.1120/2014 που δεν κάνει αναφορά στο τι ισχύει για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή ημεδαπές νομικές οντότητες, περιοριζόμενη μόνο σε αναφορά στο τι ισχύει, σχετικά με τα φυσικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και αλλοδαπές νομικές οντότητες.

• Στις περιπτώσεις που από σύμβαση αποφυγής διπλής φορολόγησης (Σ.Α.Δ.Φ.) προβλέπεται για τα δικαιούχα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα μηδενικός συντελεστής παρακράτησης, υπάρχει υποχρέωση υποβολής μηδενικής δήλωσης.

• Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής μηδενικής δήλωσης (παρ. 3 άρθ. 62, ΠΟΛ.1120/25.4.2014)
• Η υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων προς απόδοση γίνεται το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από το μήνα έκδοσης του παραστατικού, εκτός από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, που υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτού και υποβάλλουν τη δήλωση το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από το μήνα της καταβολής ή της έκδοσης της σχετικής εντολής πληρωμής (ΠΟΛ.1012/2014).

• Η απόδοση των παρακρατούμενων φόρων γίνεται έως το τέλος του δεύτερου μήνα από το μήνα έκδοσης του σχετικού παραστατικού, εκτός από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, που η απόδοση γίνεται έως το τέλος του δεύτερου μήνα από το μήνα της καταβολής ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτού.
Πηγή: Taxheaven

 

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner