Πρόσβαση εργαζομένων στο ΕΡΓΑΝΗ

Οι υπάλληλοι θα ελέγχουν τα στοιχεία που δηλώνουν για τους ίδιους οι εργοδότες

Τη δυνατότητα να έχει ο κάθε εργαζόμενος πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και αφορούν τη σύμβαση εργασίας δίνει σχετική ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τη ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 49 του νομοσχεδίου που έχει τον διακριτό τίτλο «Πρόσβαση εργαζομένων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ», προβλέπεται ότι με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τρόπος απόκτησης πρόσβασης, τα δεδομένα στα οποία παρέχεται πρόσβαση και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος θα μπορεί να μπαίνει στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και να βλέπει τα προσωπικά στοιχεία της σύμβασής του και τον τρόπο που τον έχει καταχωρήσει ο εργοδότης στο ηλεκτρονικό σύστημα. Δηλαδή θα μπορεί να ελέγχει τις ώρες εργασίας για τις οποίες έχει καταχωρηθεί στο οργανόγραμμα της επιχείρησης, τον μισθό, τις υπερωρίες του κ.λπ.
Επίσης, στο νομοσχέδιο των 86 άρθρων υπάρχει μία σειρά από 12 άρθρα που επιφέρουν τροποποιήσεις στη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων που αφορούν τους όρους των απολύσεων και τη μετατροπή των συμβάσεων εργασίας από πλήρους απασχόλησης σε μερικής απασχόλησης.
Συγκεκριμένα, με το άρθρο 43 του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι η καταγγελία της εργασιακής σχέσης θα είναι έγκυρη με την προϋπόθεση ότι η απόλυση θα οφείλεται σε «βάσιμο λόγο».
Ο νομικός προσδιορισμός του «βάσιμου λόγου της καταγγελίας εργασιακής σχέσης», όπως ορίζεται στον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, κυρώθηκε στην Ελλάδα το 2016 με τον νόμο 4359/16 και αποτυπώνεται στο άρθρο 24 του νόμου. Στην ουσία, με το συγκεκριμένο άρθρο ενσωματώνεται στο ελληνικό εργατικό δίκαιο «η αρχή της δικαιολογημένης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας» και αυτό δημιουργεί τη νομική βάση ώστε τα δικαστήρια να εξετάζουν στις περιπτώσεις των απολύσεων εάν υπάρχει ή εάν δεν υπάρχει «βάσιμος λόγος» για την απόλυση εργαζομένου.
Επίσης, με το άρθρο 45 του νομοσχεδίου ορίζεται ότι οι μετατροπές συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερικής απασχόλησης ή σε εκ περιτροπής απασχόλησης είναι άκυρες στις περιπτώσεις εκείνες που δεν τηρείται η απαραίτητη διαδικασία, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η έγγραφη συμφωνία του εργαζόμενου για τη μετατροπή της σύμβασης και η κοινοποίησή της στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) μέσα σε χρονικό διάστημα οκτώ ημερών από την ημέρα τροποποίησης της σύμβασης.

Οι πέντε αλλαγές στα εργασιακά
Ειδικότερα, οι πέντε βασικές αλλαγές στα εργασιακά που προβλέπονται στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας είναι οι εξής:
1. Ρυθμίσεις για κούριερ – εργαζόμενους με μηχανάκι: Υποχρεώνεται ο εργοδότης να δηλώνει γραπτά στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το όχημα με τον αριθμό κυκλοφορίας που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι στον κλάδο.

2. Προσαύξηση 15% επί του κατώτατου μισθού: Όταν ο εργαζόμενος μεταφορέας – διανομέας χρησιμοποιεί μεταφορικό μέσο δικής του ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής, ο εργοδότης καταβάλλει πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση κίνησης, χρήσης και συντήρησης του οχήματος ίση με το 15% του νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού ή της προκύπτουσας αναλογίας σε περίπτωση μερικής απασχόλησης.

3. Άρθρο 46 – Υποχρέωση καταβολής μέσω τράπεζας της αποζημίωσης απόλυσης: Σύμφωνα με το άρθρο 46 από τον ερχόμενο Ιούλιο οι αποζημιώσεις σε περίπτωση απόλυσης εργαζομένων θα καταβάλλονται υποχρεωτικά σε τράπεζα.
Συγκεκριμένα, «από 1/7/2019 οι αποζημιώσεις απόλυσης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και ο αντίστοιχος φόρος της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) στον οποίο υποβάλλονται κατατίθενται από τους εργοδότες μέσω τραπεζικού λογαριασμού και μεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από την οικεία τράπεζα στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών και του Δημοσίου».

4. Ο βάσιμος λόγος της απόλυσης: Η συγκεκριμένη διάταξη του άρθρου 24 του νόμου 4359/2016 ορίζει ρητά τα εξής: «Με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος προστασίας των εργαζομένων σε περιπτώσεις λύσης της σχέσης εργασίας, τα μέρη αναλαμβάνουν να αναγνωρίζουν: α) το δικαίωμα όλων των εργαζομένων να μη λύεται η εργασιακή τους σχέση χωρίς βάσιμο λόγο που να συνδέεται με την ικανότητα ή τη συμπεριφορά τους ή να βασίζεται στις λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης, της εγκατάστασης ή της υπηρεσίας, β) το δικαίωμα των εργαζομένων των οποίων η εργασιακή σχέση λύεται χωρίς βάσιμο λόγο σε επαρκή αποζημίωση ή άλλη κατάλληλη επανόρθωση. Γι’ αυτόν τον σκοπό τα μέρη αναλαμβάνουν να διασφαλίζουν ότι ο εργαζόμενος, που θεωρεί ότι η σχέση εργασίας του έχει λυθεί χωρίς βάσιμο λόγο έχει το δικαίωμα προσφυγής σε αμερόληπτο όργανο». Με το συγκεκριμένο άρθρο τροποποιείται το άρθρο 9, παρ. 2, του Νομοθετικού Διατάγματος 4577 του 1966 (ΦΕΚ Α’ 230), το οποίο είχε καταργήσει προηγούμενο άρθρο του νόμου 3198 του 1955.

5. Τι αλλάζει για τη μετατροπή σύμβασης σε μερικής απασχόλησης: Με το άρθρο 45 του νομοσχεδίου ορίζεται ότι σε περίπτωση που ένας εργοδότης θέλει να μετατρέψει τη σύμβαση πλήρους εργασίας ενός εργαζόμενου σε σύμβαση μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής απασχόλησης, θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε η έγγραφη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών και η συμφωνία αυτή να κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας. Διαφορετικά θα θεωρείται ότι ο εργαζόμενος είναι με πλήρη απασχόληση. Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο ορίζει τα εξής: «Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) αντικαθίσταται ως εξής: “Αν η συμφωνία αυτή δεν καταρτιστεί εγγράφως ή δεν γνωστοποιηθεί εντός οκτώ (8) ημερών από την κατάρτισή της στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκμαίρεται η πλήρης απασχόληση του μισθωτού”»

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner