Πτωχευτικός Κώδικας: Νέα δεδομένα για χιλιάδες επιχειρήσεις

Ακόμα και την αλλαγή της διοίκησης μιας εταιρείας που τελεί υπό πτωχευτική διαδικασία θα μπορεί να αποφασίσει το πτωχευτικό δικαστήριο εφόσον κρίνει ότι είναι προς όφελος των πιστωτών.

Αυτό προβλέπει διάταξη που περιλαμβάνεται στις υπό τροποποίηση διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση έως και τις 27 Οκτωβρίου το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Το πτωχευτικό δικαστήριο θα μπορεί, ύστερα από αίτηση του συνδίκου, να αφαιρέσει από τον οφειλέτη τη διοίκηση της πτωχευτικής περιουσίας και το δικαίωμα διοίκησης θα αναλαμβάνει ο σύνδικος, ενώ μέχρι την επικύρωση του σχεδίου αναδιοργάνωσης θα απαγορεύεται η διάθεση στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης. Ωστόσο αν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις, όπως προφανής κίνδυνος ουσιώδους μείωσης της αξίας της επιχείρησης ή ύπαρξη ιδιαίτερα ευνοϊκής προσφοράς, το πτωχευτικό δικαστήριο θα μπορεί να αποφασίσει την εκποίηση της επιχείρησης στο σύνολό της ή μέρος αυτής.

Σύμφωνα με άλλες διατάξεις του Κώδικα, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα που βρίσκεται ή απειλείται από αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών του θα μπορεί να υπαχθεί στη διαδικασία εξυγίανσης με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου ύστερα από αίτησή του.

Μάλιστα θα μπορεί να γίνει υπαγωγή στον Πτωχευτικό Κώδικα ακόμα και αν δεν συντρέχει αδυναμία, εφόσον κατά την κρίση του δικαστηρίου υφίσταται απλώς πιθανότητα αφερεγγυότητάς του.

Προκειμένου να επικυρωθεί συμφωνία εξυγίανσης, θα πρέπει να έχει συναφθεί συμφωνία μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών του που εκπροσωπούν το 60%του συνόλου των απαιτήσεων.
Μάλιστα επικύρωση συμφωνίας που έχει συναφθεί μόνο από πιστωτές χωρίς τη σύμπραξη του οφειλέτη, θα μπορεί να είναι δυνατή εφόσον ο οφειλέτης βρίσκεται κατά τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας σε παύση πληρωμών.
Πηγή :Newsroom ΔΟΛ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner