Πως φορολογούνται οι Μ.Κ.Ο. και οι αμοιβές των διαχειριστών τους

Σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή κ. Δ. Καμμένου απάντησε με έγγραφό του στη Βουλή ο υπ. Οικονομικών κ. Ε. Τσακαλώτος.

Ο βουλευτής κ. Δημ. Καμμένος ρώτησε τα εξής:

• Ποια είναι τα κριτήρια για να αναγνωριστεί μια ΜΚΟ; Παρακαλώ όπως προσκομίσετε τη λίστα των επίσημων – αναγνωρισμένων οργανώσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
• Πως φορολογούνται ως ΜΚΟ και σε ποιους ανήκουν; Πως φορολογούνται οι διαχειριστές τους εάν αυτοί έχουν προσόδους από τις δραστηριότητες των οργανώσεων τους; Ελέγχονται τα πόθεν έσχες των διαχειριστών; Εάν όχι ποιος ο λόγος;
• Έχει προβλεφθεί μηχανισμός ελέγχου της δραστηριότητας τους προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιους τομείς διοχετεύονται οι χρηματοδοτήσεις;
Η έγγραφη απάντηση του υπουργού Οικονομικών στη Βουλή είχε ως ακολούθως:

Α. Από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών δεν έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για τέτοιου είδους χρηματοδοτήσεις.

Β. 1.Με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 ορίζονται τα πρόσωπα που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις αυτών, οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες καθώς και οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. και δεν περιλαμβάνονται στις ρητά αναφερόμενες περιπτώσεις του άρθρου 45.

2. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις λειτουργούν με διάφορες νομικές μορφές, ανάλογα με το τι προβλέπεται στο καταστατικό τους (π.χ. σωματείο, ίδρυμα, αστική μη κερδοσκοπική επιχείρηση, κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση κ.λπ.), συνάγεται ότι για τη φορολογική τους μεταχείριση εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 45 και 58 του ν.4172/2013, κατά περίπτωση, και τα όσα ειδικότερα αναφέρονται στην ΠΟΛ.1056/2.3.2015 εγκύκλιό μας.

3. Τέλος, με τις διατάξεις της περ. δ’ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι ως εισόδημα από μισθωτή εργασία θεωρούνται οι αμοιβές που λαμβάνει ένα φυσικό πρόσωπο για τις υπηρεσίες που παρέχει ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. Επομένως, οι αμοιβές που λαμβάνει ένα φυσικό πρόσωπο λόγω της ιδιότητάς του ως διαχειριστής σε ΜΚΟ θεωρούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

Γ. Βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Οικονομικών είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις και προς το σκοπό αυτό προωθείται κάθε αναγκαίο διοικητικό ή νομοθετικό ή άλλο μέτρο, καθώς και κάθε απαραίτητη ενέργεια σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για την αποτροπή και την καταστολή φαινομένων φοροδιαφυγής, οπουδήποτε αυτά κι αν εκδηλώνονται.

Σε ό,τι αφορά την ανωτέρω Ερώτηση και ΑΚΕ η Δ/νση Ελέγχων της Γ.Γ.Δ.Ε με έγγραφά της που απέστειλε προς όλα τα Υπουργεία και τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες αυτών καθώς και τις Αυτοτελείς Γενικές Γραμματείες ζήτησε από αυτές να την ενημερώσουν με τα στοιχεία όλων των Ελληνικών Μ.Κ.Ο. για τις οποίες έχουν εγκριθεί χρηματοδοτήσεις δράσεων ή προγραμμάτων τους την τελευταία δεκαετία από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και από πόρους ή δωρεές Οργανισμών ή και δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με αναφορά στο εγκριθέν πρόγραμμα ή δράση καθώς και να της γνωρίσουν το φορέα χρηματοδότησης αυτών.

Τα ανωτέρω ζητηθέντα στοιχεία αμέσως μόλις αποστέλλονται από τις παραπάνω Υπηρεσίες διαβιβάζονται, από την Δ/νση Ελέγχων, στις αρμόδιες για τον έλεγχο ελεγκτικές αρχές προκειμένου να τύχουν ελεγκτικής αξιοποίησης.

Ήδη οι ελεγκτικές αρχές του Υπουργείου Οικονομικών δρομολογούν τους ελέγχους των Μ.Κ.Ο. αρμοδιότητάς τους και αποστέλλουν στη Δ/νση Ελέγχων τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, τα οποία σημειωτέον κοινοποιούνται και στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

Δ. Η Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της, διενεργεί έρευνες σε βάρος ΜΚΟ και εμπλεκομένων προσώπων κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας με σκοπό την αποκάλυψη οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων. Οι σχετικές έρευνες ως και τα αποτελέσματα των ερευνών καλύπτονται από το απόρρητο της ποινικής προδικασίας.

Ε. Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρημ/σης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης είναι αρμοδία Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής κατάστασης. Από το αρθ. 1 παρ. 1 περ. (μστ) του Ν. 3213/2003 ως αντικ. με το άρθρο 222 Ν. 4281/2014 ορίζεται ότι υπόχρεοι προς υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης, τυγχάνουν μεταξύ των άλλων: “Ο Πρόεδρος και οι διαχειριστές Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο) που επιχορηγούνται από το Κράτος”.

Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner