Υποχρεωτικά, από 01-01-17, με ηλεκτρονική πληρωμή οι οφειλές άνω των 1.000 ευρώ προς τα Τελωνεία

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΤΔ Δ 1180878 ΕΞ 2016/6.12.2016, η εφαρμογή των υποχρεωτικών ηλεκτρονικών πληρωμών από τους συναλλασσόμενους/οφειλέτες προς τις Τελωνειακές Αρχές από οποιαδήποτε αιτία από εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, καθώς και από φυσικά πρόσωπα, τίθεται σε εφαρμογή την 01/01/2017, εφόσον το προς καταβολή ποσό υπερβαίνει συνολικά τα χίλια (1.000) ευρώ, με εξαίρεση τα μη μηχανογραφημένα Τελωνεία και τη Δ.Δ.Υ.Υ.

Σε περίπτωση μη λειτουργίας του μηχανογραφικού συστήματος ICISnet και των ηλεκτρονικών πληρωμών, αυτές πραγματοποιούνται με φυσικό τρόπο μέσω τραπεζικών επιταγών.

Οφειλές προς τις Τελωνειακές Αρχές, που ανέρχονται από τριακόσια ένα (301) ευρώ έως χίλια (1.000) ευρώ, δύναται να εξοφλούνται και με τραπεζικές ή προσωπικές επιταγές.

Οφειλές προς τις Τελωνειακές Αρχές, που ανέρχονται μέχρι του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ, δύναται να εξοφλούνται και με μετρητά ή προσωπικές επιταγές.

Εξαιρούνται των υποχρεωτικών ηλεκτρονικών πληρωμών οι εξής περιπτώσεις και μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μηχανογραφικών προσαρμογών:

– H καταβολή των οφειλών βάση των ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Εισαγωγής

– H καταβολή των οφειλών των Δ.Ε.Τ.Ε.

– H καταβολή των οφειλών που προκύπτουν από εκτελωνισμούς προϊόντων και εξοφλούνται με συμψηφισμό από επιστροφή Φ.Π.Α από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner