Φορολογικό πιστοποιητικό και σε μικρές επιχειρήσεις

Επεκτείνεται η δυνατότητα έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού και στις μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛΤΕ λαμβάνοντας υπόψη το ν.4449/2017.

Αναλυτικότερα, προβλέπεται ότι όταν μία μικρή επιχείρηση αναθέσει οικειοθελώς τη διενέργεια ελέγχου των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή, τότε ο έλεγχος αυτός θα θεωρείται υποχρεωτικός και θα μπορεί να ζητήσει και τη λήψη φορολογικού πιστοποιητικού του άρθρου 65α του ν.4174/2013.

Σημειώνεται ότι βάσει των διατάξεων της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας το φορολογικό πιστοποιητικό λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή υποθέσεων προς φορολογικό έλεγχο.

Μικρές επιχειρήσεις βάσει του ν. 4308/2014, είναι οι επιχειρήσεις που κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους, δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Σύνολο ενεργητικού: Από 350.000 έως 4.000.000 ευρώ,
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: Από 700.000 έως 8.000.000 ευρώ,
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: Από 10 άτομα έως 50 άτομα.
Η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΤΕ

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 03/2017

«Φορολογικό πιστοποιητικό και στις μικρές επιχειρήσεις»

Με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 4449/2017, ως υποχρεωτικός έλεγχος ορίζεται ο έλεγχος των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που διενεργείται από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία εφόσον:

α) απαιτείται από το δίκαιο της Ένωσης,

β) απαιτείται από το εθνικό δίκαιο όσον αφορά τις οντότητες ανεξαρτήτως μορφής και μεγέθους, που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο,

γ) προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία και αφορά οποιαδήποτε εργασία ελεγκτικής φύσεως που διενεργείται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα επισκόπησης, άλλης διασφάλισης και συναφών υπηρεσιών της IFAC,

δ) διενεργείται σύμφωνα με τα πρότυπα που επιβάλει το Συμβούλιο Λογιστικής Εποπτείας των Εταιρειών Δημοσίου Συμφέροντος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Public Company Accounting Oversight Board) και τα γενικά παραδεκτά πρότυπα ελέγχου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής,

ε) διενεργείται οικειοθελώς κατόπιν αίτησης μικρών επιχειρήσεων και πληροί εθνικές νομικές απαιτήσεις ισοδύναμες με αυτές που αφορούν τον έλεγχο σύμφωνα με την περίπτωση β) και έχει ως σκοπό τη χορήγηση της
προβλεπόμενης στο άρθρο 32, έκθεσης ελέγχου.

Στην ανωτέρω περίπτωση (ε), προβλέπεται ότι όταν μία μικρή επιχείρηση αναθέσει οικειοθελώς τη διενέργεια ελέγχου των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, ο έλεγχος θεωρείται υποχρεωτικός και εκδίδεται από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή η προβλεπόμενη από το άρθρο 32 του ν. 4449/2017 έκθεση ελέγχου.

Βάσει του άρθρου 65α του ν.4174/2013 όπως ισχύει, οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο της ΕΛΤΕ και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, καθώς και σε υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, εκδίδουν ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό.

Συνεπώς, όταν μία μικρή επιχείρηση αναθέσει οικειοθελώς τη διενέργεια ελέγχου των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, ο έλεγχος θεωρείται υποχρεωτικός. Στα πλαίσια αυτά, η εν λόγω επιχείρηση δύναται να ζητήσει τη λήψη φορολογικού πιστοποιητικού του άρθρου 65α του ν.4174/2013, το οποίο βάσει των διατάξεων της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή υποθέσεων προς φορολογικό έλεγχο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΤΕ
Καθ. Γεώργιος Βενιέρης

Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner