Χωρίς πρόστιμο και η εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος για διαγραφή συζύγου

Μια ακόμη θετική απόφαση της ΔΕΔ σχετικά με τα πρόστιμα των εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και με παρόμοια σκεπτικά με την απόφαση που δημοσίευσε ο κόμβος (δείτε εδώ) σχετικά με την μη επιβολή προστίμου για αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού (σε εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος), ακυρώνει το πρόστιμο των 100 ευρώ που είχε αρχικώς επιβληθεί από την Δ.Ο.Υ.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση η εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση έγινε για την μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης του φορολογούμενου από έγγαμος σε διαζευγμένος

Η Δ.Ο.Υ. αρχικώς επέβαλε πρόστιμο 100 ευρώ (συν χαρτόσημο) και στην συνέχει η Δ.Ε.Δ. αποδέχθηκε την ενδικοφανή προσφυγή του φορολογούμενου και ακύρωσε το πρόστιμο αυτό με τα ακόλουθα σκεπτικά :

 

Επειδή με τη διάταξη του άρθρ. 18 ν. 4174/2013 ορίζεται ότι «Ο υπόχρεος σε υποβολή φορολογικών δηλώσεων υποβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις στη Φορολογική Διοίκηση κατά το χρόνο που προβλέπεται από την οικεία φορολογική νομοθεσία. Εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής φορολογικού ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης». Σύμφωνα δε με το άρθρ. 19 παρ. 2 ν. 4174/2013, «Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης».

Επειδή με την ΠΟΛ.1184/21.8.2015 Απόφαση ΓΓΔΕ παρατάθηκε μέχρι την 30η Αυγούστου 2015 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 ν. 4172/2013. Με το από 28/8/2015 Δελτίο Τύπου ΓΓΔΕ, εξάλλου, διευκρινίστηκε ότι για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2014 που επρόκειτο να υποβληθούν από 1/9/2015 έως 4/9/2015, δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρ. 54 ν. 4174/2013.

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 54 παρ. 1 ν. 4174/2013, «Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του: α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου, β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση…». Όπως ορίζεται δε με την παρ. 2 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου, «Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 και, στις φορολογίες κεφαλαίου, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’ και στ’ της παραγράφου 1, β) εκατό (100) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 1 που ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων».

Επειδή, κατά το αληθές νόημά της, η έννοια της τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος καταλαμβάνει την τροποποίηση στοιχείων που άπτονται άμεσα της φορολογητέας ύλης. Τούτο διευκρινίζεται και από τη με αριθ. πρωτ. Δ12Α 1164337 ΕΞ 2014/11.12.2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία «3. …τροποποιητικές δηλώσεις πρέπει να υποβάλλονται όταν γίνεται μεταβολή στη δηλούμενη φορολογητέα ύλη ή δηλώνεται νέα φορολογητέα ύλη ή τροποποιούνται ή συμπληρώνονται ουσιαστικά στοιχεία της δήλωσης, σύμφωνα με την οικεία απόφαση που καθιερώνει τον τύπο και το περιεχόμενό της.
Όμως, δεν απαιτείται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης όταν στα πλαίσια και κατά τη διάρκεια του διενεργούμενου ελέγχου παρέχονται από τον φορολογούμενο διευκρινίσεις ή προσκομίζονται από τον φορολογούμενο υποστηρικτικά έγγραφα ή άλλα στοιχεία ή υποβάλλονται έγγραφα τα οποία παραλαμβάνει η φορολογική αρχή με απλή αίτηση του φορολογούμενου».
Επειδή στην ως άνω ερμηνεία του περιεχομένου της τροποποιητικής δήλωσης συνηγορεί και η υπ’ αριθ. 14/2016 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε αποδεκτή από τον Γεν. Γρ. Δημ. Εσόδων με την ΠΟΛ.1114/22.7.2016 Εγκύκλιο και στην οποία υπογραμμίζεται ότι στην έννοια της προβλεπόμενης κατ’ άρθρ. 19 ν. 4174/2013 τροποποιητικής δήλωσης στεγάζεται πλέον τόσο η υπό την ισχύ της παρ. 1 του άρθρ. 62 ν. 2238/1994 συμπληρωματική δήλωση, με την οποία ο φορολογούμενος επαύξανε τις φορολογικές υποχρεώσεις του, όσο και η κατά την παρ. 4 του άρθρ. 64 του ίδιου νόμου ανακλητική δήλωση, με την οποία ο φορολογούμενος απέβλεπε στη μείωση των υπορρεώσεών του που προέκυπταν από την αρχική του δήλωση. Αμφότερες δε οι κατηγορίες αυτές δηλώσεων (συμπληρωματική και ανακλητική) συνδέονταν, υπό το καθεστώς του ν. 2238/1994, με την επαύξηση ή μείωση της φορολογητέας ύλης και όχι με την τροποποίηση λοιπών πληροφοριακών στοιχείων της δήλωσης, με την οποία, μάλιστα, δεν παραβιάζεται καμία φορολογική διάταξη.

Επειδή, άλλωστε, όπως ρητώς αναφέρεται στην παρ. 4 της ΠΟΛ.1181/23.7.2014 «σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων οικονομικού έτους 2014»: «Υπενθυμίζουμε ότι με την ερμηνευτική εγκύκλιο του ν. 2523/1997, ΠΟΛ.1317/2.12.1997, είχε διευκρινιστεί ότι, εφόσον ο φορολογούμενος υποβάλλει εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για να δηλώσει κάποιο στοιχείο με την παράλειψη του οποίου δεν παρέβη κάποια φορολογική διάταξη, δεν επιβάλλεται πρόστιμο». Στην υπό κρίση περίπτωση, ο προσφεύγων υπέβαλε τη με αρ δήλωση μεταβολής στοιχείων Μητρώου όπου δήλωσε την οικογενειακή του κατάσταση από έγγαμος σε διαζευγμένος. Επομένως, δεν υφίσταται παράβαση φορολογικής διάταξης, καθώς ο προσφεύγων προσήλθε στη φορολογική αρχή και δήλωσε τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν.4172/2013, σε χρόνο προγενέστερο της υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικείου έτους.

Επειδή, στην υπό κρίση περίπτωση, δεν πρόκειται ούτε για την κατ’ άρθρ. 54 παρ. 1 περ. α’ ν. 4174/2013 εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος με την παραπάνω έννοια, ήτοι με την έννοια της επαύξησης ή μείωσης της φορολογικής υποχρέωσης του προσφεύγοντος, αφ’ ης στιγμής το μοναδικό στοιχείο στο οποίο επήλθε μεταβολή με την από 22/12/2015 και με αριθ. καταχώρησης τροποποιητική του δήλωση ήταν η μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση του φορολογούμενου, που εν προκειμένω είχε δηλωθεί προγενέστερα με την με αρ ……… δήλωσή του στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ., αλλά ούτε και για την κατ’ άρθρο 54 παρ. 1 περ. β ν. 4174/2013 εκπρόθεσμη δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα (όπως είναι λ.χ. οι καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών-προμηθευτών, η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης κλπ.).

Επειδή, κατόπιν όλων των ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν, υπό το φως των αρχών της χρηστής διοίκησης και της νομιμότητας, η κατά πλάνη υποβολή μη προβλεπόμενης ηλεκτρονικής δήλωσης για το αμιγώς πληροφοριακό στοιχείο της διακοπής της συζυγικής συμβίωσης να επισύρει επιβολή προστίμου, καθώς δεν στοιχειοθετείται η διαδικαστική παράβαση του άρθρου 54 παρ. 1 και 2 ν. 4174/2013, ήτοι δεν υφίσταται τροποποίηση για την οποία απαιτείται κατά νόμο τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

https://www.taxheaven.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner