Αφορολόγητη η αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων – Επανένταξη οφειλετών σε ρυθμίσεις – Ένταξη νέων αγαθών στο μειωμένο ΦΠΑ – Αφορολόγητη η ενίσχυση για θερμαντικά σώματα. Νέα τροπολογία στη Βουλή

Νέα τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή του λαθρεμπορίου-Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων»

Με την υπόψη τροπολογία ρυθμίζονται θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

 1. Παρέχεται η δυνατότητα επανένταξης, οφειλετών με οφειλές στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης, εφόσον απώλεσαν το συγκεκριμένο ευεργέτημα κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Μαρτίου-Νοεμβρίου 2020, αντί Μαρτίου-Οκτωβρίου 2020 που ισχύει σήμερα.
 2. Ορίζεται ότι το ποσό της επιστροφής του ημίσεως της μείωσης των μισθωμάτων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COV1D-19, είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται, και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Ο.Τ.Α., τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.
 3. Προβλέπεται το αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο των ενισχύσεων που θα καταβληθούν στο πλαίσιο δράσεων επιχορήγησης επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου.
 4. Αναστέλλεται εκ νέου από τη λήξη της (31.12.2020) και μέχρι την 30η.6.2021, η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/2019 με εξαίρεση τη διάταξη της Ενότητας Β’ του άρθρου 48, που αφορούν θέματα i) Φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, ii) Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια και iii) Υποβολής Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων.
 5. Απαλλάσσεται από τη φορολογία το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν αλλοδαποί αξιωματικοί και αλλοδαπό κατώτερο πλήρωμα, οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού με ελληνική σημαία, τα οποία εκτελούν αποκλειστικά διεθνείς πλόες.

6.α. Παρέχεται δυνατότητα προκαταβολής της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) καυσίμων, που αναλογεί στις ετήσιες καταναλώσεις καυσίμων κινητήρων, σε αλιείς, δικαιούχους απαλλαγής του Ε.Φ.Κ. καυσίμων, κατοίκους μικρών και απομακρυσμένων νησιών, όπου δεν υφίσταται φορολογική αποθήκη καυσίμων ναυτιλίας.
β. Η εν λόγω προκαταβολή είναι ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες και τα ασφαλιστικά ταμεία.

 1. α Παρέχεται, έναντι εγγύησης ή ασφαλιστηρίου συμβολαίου, πίστωση στους εγκεκριμένους αποθηκευτές, (ήτοι στις επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια να παράγουν, να μεταποιούν, να κατέχουν, να παραλαμβάνουν ή να αποστέλλουν προϊόντα, τα οποία υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και τελούν υπό καθεστώς αναστολής του φόρου σε φορολογική αποθήκη), για τις Δηλώσεις Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών που υποβάλλονται μέχρι και τη δέκατη ένατη (19η) ημέρα εκάστου μηνός, για την καταβολή στις τελωνειακές αρχές του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α., καθώς και κάθε άλλης σχετικής επιβάρυνσης, που αναλογούν σε συγκεκριμένα ενεργειακά προϊόντα, τα οποία εξέρχονται του καθεστώτος αναστολής και για τα οποία βεβαιώνονται οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.
  β. Καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η ως άνω εγγύηση σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του συνόλου της οφειλής.
 2. Χαρακτηρίζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση κάθε πράξη, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη στέρηση από το Δημόσιο δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων υγρών καυσίμων, που εισπράττονται από τις τελωνειακές αρχές και που δεν υπερβαίνουν συνολικά τα πενήντα (50) ευρώ, και τιμωρείται με πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο των διαφυγουσών επιβαρύνσεων, το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο των εκατό (100) ευρώ.

9.α. Επανακαθορίζονται κατηγορίες προϊόντων στα οποία επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης και ειδικότερα αυτές των υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και των οριζόμενων περιπτώσεων καφέ.
β. Προβλέπεται η εφαρμογή υφιστάμενης ρύθμισης του Τελωνειακού Κώδικα περί καταστροφής ή απώλειας προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και τελούν υπό καθεστώς αναστολής, στα υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου και στα προϊόντα καφέ ή με βάση τον καφέ και καθορίζεται η διαδικασία καταστροφής τους.
γ. Διευρύνονται, με την προσθήκη των υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και των οριζόμενων περιπτώσεων καφέ, οι κατηγορίες προϊόντων που απαλλάσσονται από τον φόρο κατανάλωσης εφόσον, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα, προορίζονται για ίδια χρήση.
δ. Προσδιορίζεται, για τις οριζόμενες περιπτώσεις προϊόντων καφέ η έννοια του υπόχρεου για την καταβολή του φόρου κατανάλωσης. Περαιτέρω, καθορίζονται για μετά την έξοδο από τη φορολογική αποθήκη, δηλαδή το καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων, οι προϋποθέσεις: βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου κατανάλωσης, καθώς και του αναλογούντος Φ.Π.Α. επιστροφής του εισπραχθέντος φόρου κατανάλωσης όταν, μετά τη θέση τους σε ανάλωση, τα ανωτέρω προϊόντα εξάγονται σε τρίτες χώρες ή αποστέλλονται σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε, καθώς και οι δικαιούχοι επιστροφής του εν λόγω φόρου.
ε. Παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό των προϋποθέσεων εφαρμογής της προαναφερθείσας διαδικασίας επιστροφής του φόρου κατανάλωσης.

 1. Επεκτείνονται απαλλαγές από τον Ε.Φ.Κ. αιθυλικής αλκοόλης, σε περίπτωση χρησιμοποίησής της και για την παρασκευή πρώτης ύλης των φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση.
 2. Θεσπίζονται οι προϋποθέσεις για τη διακίνηση, υπό καθεστώς αναστολής, των υποκειμένων σε Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων, που προορίζονται για εξαγωγή μέσω βυτιοφόρων οχημάτων και ορίζεται το ύψος του προστίμου για κάθε περίπτωση παραβίασής τους.
 3. Εντάσσονται στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%) και άλλα αγαθά όπως (i) μουστάρδα παρασκευασμένη, (ii) παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, με εξαίρεση τα συμπληρώματα διατροφής σε οποιαδήποτε μορφή παρουσιάζονται (iii) σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα, άλλα από εκείνα που γίνονται με βάση ευώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών.
 4. Επιστρέφεται το τέλος ταξινόμησης σε αυτούς που το κατέβαλαν, σε περίπτωση οχημάτων, τα οποία δεν ταξινομήθηκαν, με συνέπεια να μην κυκλοφορήσουν στο εσωτερικό της χώρας, λόγω εξαγωγής σε τρίτες χώρες ή αποστολής τους σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε..
 5. Συμπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2367/1953, αναφορικά με τη θέση σε ακινησία επιβατικών ιδιωτικής χρήσης οχημάτων και μοτοσυκλετών. Ειδικότερα μεταξύ άλλων:
 • Δηλώνεται, εφεξής, ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – Ε.Ψ.Π.), η ακινησία για τα ως άνω μηχανοκίνητα μέσα, από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο αυτών. Επίσης, ορίζεται ο χρόνος δήλωσης της ακινησίας για την απολαβή της σχετικής έκπτωσης από τα τέλη κυκλοφορίας
 • Επιβάλλεται από την Α.Α.Δ.Ε., πέραν των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου μη καταβολής αυτών και διοικητικό πρόστιμο ίσο με δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, εάν εντοπισθεί όχημα να κυκλοφορεί ή να είναι σταθμευμένο και να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, ενώ έχει δηλωθεί σε ακινησία. Σε περίπτωση υποτροπής, το ως άνω πρόστιμο τριπλασιάζεται και αφαιρείται για τρία (3) έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.
 • Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας, με κοινή απόφαση των οριζόμενων οργάνων, ειδικού ιστότοπου στην gov.gr – Ε.Ψ.Π., όπου με βάση μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας τους στο μητρώο οχημάτων της Α.Α.Δ.Ε., θα παρέχονται δημόσιες πληροφορίες, σχετικά με την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας των οχημάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, την τρέχουσα κατάσταση ασφάλισής τους, τυχόν δήλωσή τους ως απωλεσθέντων ή κλαπέντων και άλλες πληροφορίες.
 1. Επαναπροσδιορίζεται το όργανο της εποπτείας, καθοδήγησης και του συντονισμού των ενεργειών των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος σε σχέση με τις υποθέσεις, που έχουν επιληφθεί ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι.
 2. Τροποποιείται το άρθρο 23 του ν. 4009/2011, αναφορικά με τη διαδικασία απόδοσης υπέρ των Ειδικών Λογαριασμών Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), ποσών (ποσοστό 7%) από τα εισοδήματα των Καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ειδικότερα, ορίζονται τα ακόλουθα:
  α. Οι οφειλές των υπόχρεων διακρίνονται σε οφειλές από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας που αφορά σε ατομική επιχείρηση υπόχρεη σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων και λογιστικών αρχείων και σε οφειλές από επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω εταιρείας (μερίσματα, διανομή κερδών κ.λπ.).
  β. Η υποχρέωση απόδοσης ποσών από τους υπόχρεους, για τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω εταιρείας αφορά σε οφειλές που γεννήθηκαν από το έτος 2016 και εφεξής.
  γ. Η παραγραφή διακόπτεται με την έκδοση και κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού οφειλής της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. προς τον υπόχρεο.
  δ. Επιτρέπεται η εξόφληση των υπέρ Ε.Λ.Κ.Ε. αποδόσεων είτε εφάπαξ, είτε σε έως δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις (το αργότερο έως το τέλος του επόμενου ημερολογιακού έτους κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η χορήγηση των στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε.). Ειδικά, η είσπραξη των οφειλών για το έτος 2018, πραγματοποιείται το αργότερο έως 31.12.2021. Το ποσό που καταβάλλεται από κάθε υπόχρεο για οφειλές του έτους 2018 και εξής εκπίπτει από τη φορολογική δήλωση που υποβάλλεται κατά το επόμενο φορολογικό έτος.
  Περαιτέρω, ορίζεται ότι οι οφειλές από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρίας για τα έτη 2016 και 2017 καταβάλλονται είτε εφάπαξ, είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις [έως είκοσι τέσσερις (24)]. Αντίστοιχα, καταργείται η ισχύουσα ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία υπόκεινται σε περαίωση οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι 31.12.2017 και αφορούν στην άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρείας.
  ε. Με κ.υ.α. ρυθμίζονται όλα τα θέματα σχετικά με την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης (όπως ιδίως η διαδικασία είσπραξης οφειλών παρελθόντων ετών και συμψηφισμού με τυχόν καταβληθέντα ποσά κ.λπ.).
  στ. Οι διοικήσεις Α.Ε.Ι. και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. απαλλάσσονται από κάθε είδους ευθύνη από τη μη είσπραξη των οφειλών των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς για το φορολογικό έτος 1998.
 3. Παρατίθενται μεταβατικές διατάξεις και καθορίζεται η έναρξη ισχύος των υπό ψήφιση διατάξεων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Προστίθεται ΜΕΡΟΣ Ε’ με τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» στο σχέδιο νόμου ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 1
Παράταση της δυνατότητας επανένταξης υπό όρους των οφειλετών σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής για βεβαιωμένες οφειλές-Αντικατάσταση άρθρου 291 ν. 4738/2020

Το άρθρο 291 του ν. 4738/2020 (Α’207) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 291
Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 και του ν. 4469/2017

Οφειλέτες με οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο,Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, για τις οποίες έχουν χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής, σύμφωνα με την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α’ 76), την από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και τον ν. 4690/2020, οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Μαρτίου 2020 έως και Νοεμβρίου 2020 ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με: α) τα άρθρα 1-17 του ν. 4321/2015 (Α’ 32), β) τα άρθρα 98-109 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και γ) τον ν. 4469/2017 (Α’ 62), δύνανται να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης κατόπιν αίτησής τους. Η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του μηνός Δεκεμβρίου 2020, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ίδιου μήνα. Η καταληκτική ημερομηνία της αναβιώσασας ρύθμισης επεκτείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.».

Άρθρο 2
Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την επιστροφή του ημίσεος ποσού της μείωσης των μισθωμάτων – Αντικατάσταση άρθρου 13 ν. 4690/2020

Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’104) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. α. Τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), εφόσον εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) ή εφόσον εισέπραξαν, κατόπιν συμφωνίας, μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%), σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του εξήντα τοις εκατό (60%) των μισθωμάτων των μηνών αυτών λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από τις 31.7.2020 και μετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις ή διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων. Στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, τα οποία από τον μήνα Νοέμβριο 2020 και εφεξής, εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά σαράντα τοις εκατό (40%), σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, αντί της έκπτωσης του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό, που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Α.Α.Δ.Ε. στο περιβάλλον TAXISnet, ποσό ίσο με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων των μηνών αυτών σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του ΕΦ 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών.

β. Το ποσό της περ. α’ που καταβάλλεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων, δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., δύναται να καθορίζονται οι ειδικότερες διαδικαστικές προϋποθέσεις, η διασταύρωση των στοιχείων, η διαδικασία καταβολής και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. »

Άρθρο 3
Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για τις ενισχύσεις που αφορούν προμήθεια θερμαντικών σωμάτων από τις επιχειρήσεις εστίασης

Για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 30ης.4.2021, η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο δράσεων επιχορήγησης επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στις δράσεις και την είσπραξη της ενίσχυσης.

Άρθρο 4
Παράταση αναστολής εφαρμογής των υποχρεώσεων των συμβολαιογράφων για τις δηλώσεις μεταβιβάσεων ακινήτων των άρθρων 47, 48 και 49 ν. 4646/2019 -Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 14 ν. 4652/2020

Η παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4652/2020 (Α’ 9) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Αναστέλλεται μέχρι την 30η.6.2021 η εφαρμογή των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/2019 (Α’ 201), με εξαίρεση τη διάταξη της Ενότητας Β’ του άρθρου 48. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) μπορεί να προβλέπεται η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, να καθορίζονται ο τρόπος, το περιεχόμενο και ο χρόνος υποβολής τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο 5
Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για μισθωτή εργασία αλλοδαπών αξιωματικών και πληρωμάτων, φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής για διεθνείς πλόες

 1. Στην παρ. 2του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται νέα περ. ια’ ως εξής:

«ια) Το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν αλλοδαποί αξιωματικοί και αλλοδαπό κατώτερο πλήρωμα, οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού με ελληνική σημαία, τα οποία εκτελούν αποκλειστικά διεθνείς πλόες.»

 1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 καταργείται.
 2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Ομοίως, απαλλάσσεται της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν αλλοδαποί αξιωματικοί και αλλοδαπό κατώτερο πλήρωμα, οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού με ελληνική σημαία, τα οποία εκτελούν αποκλειστικά διεθνείς πλόες.»

 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, οι συνταξιούχοι από φορείς κύριας ασφάλισης, οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω από ένα (1) έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του Εμπορικού Ναυτικού που παρέχουν υπηρεσίες σε εμπορικά πλοία, με εξαίρεση τους αλλοδαπούς αξιωματικούς και το αλλοδαπό κατώτερο πλήρωμα, οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, που υπηρετούν σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού με ελληνική σημαία, τα οποία εκτελούν αποκλειστικά διεθνείς πλόες, καθώς και με εξαίρεση τα εισοδήματα των προσώπων που παρουσιάζουν αναπηρίες κάθε μορφής σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, διενεργείται παρακράτηση από τους εργοδότες ή από τους φορείς που καταβάλλουν κύριες συντάξεις έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Η παρακράτηση διενεργείται κατά την καταβολή και υπολογίζεται με συντελεστή μετά από προηγούμενη αναγωγή του μισθού ή της σύνταξης ή του ημερομισθίου ή της αμοιβής που ορίζεται με άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό εισόδημα που ορίζεται στην παρ. 3. Για την απόδοση των ποσών αυτών που παρακρατήθηκαν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 6του άρθρου 60.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΤΟΝ φ.Π.Α.

Άρθρο 6
Προκαταβολή επιστροφής ειδικού φόρου κατανάλωσης σε επαγγελματίες αλιείς, κατοίκους μικρών και απομακρυσμένων νησιών – Τροποποίηση άρθρου 78 ν. 2960/2001

Στο άρθρο 78 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) προστίθεται παρ. 4Α ως εξής:

«4Α. Σε αλιείς, δικαιούχους απαλλαγής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) καυσίμων σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1, κατοίκους μικρών και απομακρυσμένων νησιών όπου δεν υφίσταται φορολογική αποθήκη καυσίμων ναυτιλίας, παρέχεται δυνατότητα προκαταβολής της επιστροφής του Ε.Φ.Κ. καυσίμων που αναλογεί στις ετήσιες καταναλώσεις καυσίμων κινητήρων για τις ανάγκες τους.

Η δυνατότητα προκαταβολής της δικαιούμενης, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1, επιστροφής ισχύει και για νομικά πρόσωπα, καθώς και για οποιαδήποτε νομική οντότητα με αντικείμενο την επαγγελματική αλιεία, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι μέτοχοι ή εταίροι είναι κάτοικοι μικρών και απομακρυσμένων νησιών.

Η προκαταβολή της παρούσας είναι ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται τα νησιά που υπάγονται στη ρύθμιση της παρούσας, τα κριτήρια για τον προσδιορισμό του ύψους της προκαταβολής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

Άρθρο 7
Παροχή πίστωσης καταβολής φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων σε ενεργειακά προϊόντα

Κατ’ εξαίρεση της παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), παρέχεται πίστωση στους εγκεκριμένους αποθηκευτές, όπως ορίζονται στην περ. α’ του άρθρου 55 του ν. 2960/2001 για τις Δηλώσεις Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών που υποβάλλονται μέχρι και την δέκατη (19η) ημέρα εκάστου μηνός, για την καταβολή στις τελωνειακές αρχές του Ειδικού φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), καθώς και κάθε άλλης σχετικής επιβάρυνσης, που αναλογούν στα ενεργειακά προϊόντα των περ. α’ έως και ιε’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, τα οποία εξέρχονται του καθεστώτος αναστολής και για τα οποία βεβαιώνονται οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 109 του ίδιου νόμου. Το σύνολο των οφειλόμενων επιβαρύνσεων, εισπράττεται έως και την εικοστή (20η) ημέρα του ίδιου μήνα υποβολής της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, κατατίθεται εγγύηση είτε χρηματική, είτε τραπεζική, είτε ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του συνόλου της οφειλής, αυτή εισπράττεται με ανάλογη κατάπτωση της εγγύησης του προηγούμενου εδαφίου υπέρ του Δημοσίου.

Άρθρο 8
Πρόστιμο για περιπτώσεις διαφυγής δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων ποσού έως πενήντα ευρώ – Προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 147 ν. 2960/2001

Στο άρθρο 147 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), όπως τροποποιείται από το άρθρο 21 του παρόντος σχεδίου νόμου, προστίθεται παρ. 12, ως εξής:

«12. Πράξη η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη στέρηση από το Δημόσιο δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων υγρών καυσίμων, τα οποία εισπράττονται από τις τελωνειακός αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και που δεν υπερβαίνουν συνολικά τα πενήντα (50) ευρώ, χαρακτηρίζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση και τιμωρείται με πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο των διαφυγουσών επιβαρύνσεων, το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο των εκατό (100) ευρώ.».

Άρθρο 9
Επιβολή Φόρου Κατανάλωσης- Βάση υπολογισμού και συντελεστές φόρου-Βεβαίωση και είσπραξη του φόρου-Αντικατάσταση άρθρου 53Α ν. 2960/2001

Το άρθρο 53Α του ν. 2960/2001 (Α’ 265) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 53Α
Επιβολή Φόρου Κατανάλωσης-Βάση υπολογισμού και συντελεστές φόρου-Βεβαίωση και είσπραξη του φόρου

 1. Επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, προερχόμενα από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα, ως ακολούθως:

α) Στα υγρά αναπλήρωσης, τα οποία περιέχονται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα του κωδικού Συνδυασμένης Ονοματολογίας 85437070 ή σε ειδικούς περιέκτες επαναπλήρωσης ή φιαλίδια μίας χρήσης που προορίζονται να ενσωματωθούν σε συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου, τα οποία κατατάσσονται στους κωδικούς ΣΟ. 38249956 και 38249957. Οι συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου του κωδικού Σ.Ο. 85437070 δεν υπόκεινται σε Φόρο Κατανάλωσης εφόσον αποτελούνται μόνο από την εξωτερική συσκευή και δεν περιέχουν υγρά τα οποία καταναλώνονται μέσω αυτής.

β) Στον καβουρδισμένο καφέ των κωδικών Σ.Ο. 09012100 και 090122 00.

γ) Στον μη καβουρδισμένο καφέ των κωδικών Σ.Ο. 09011100 και 090112 00.

δ) Στα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ του κωδικού Σ.Ο. ΕΧ21011100, σε υγρή ή στερεή μορφή, εκτός από εκείνα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα παρασκευάσματα διατροφής.

ε) Στα παρασκευάσματα με βάση τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα του καφέ ή με βάση τον καφέ των κωδικών Σ.Ο. 210112 92 και 210112 98.

στ) στο μείγμα καπνού που περιέχεται στο ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού.

 1. Οι συντελεστές φόρου κατανάλωσης που επιβάλλονται στα προϊόντα της παρ. 1 ορίζονται ως ακολούθως:

α) Για τα προϊόντα της περ. α’, δέκα λεπτά (0,10) ανά χιλιοστόλιτρο (ml) προϊόντος.

β) Για τα προϊόντα της περ. β’, τρία (3) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους που περιέχεται στο τελικό προϊόν.

γ) Για τα προϊόντα της περ. γ’, δύο (2) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους.

δ) Για τα προϊόντα της περ. δ’, τέσσερα (4) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους που περιέχεται στο τελικό προϊόν.

ε) Για τα προϊόντα της περ. ε’, τέσσερα (4) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους που περιέχεται στο τελικό προϊόν.

στ) Για τα προϊόντα της περ. στ’, εκατόν πενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά (156,70ευρώ) ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους μείγματος καπνού του προϊόντος.

 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου:

α) ως «ηλεκτρονικό τσιγάρο» ορίζεται το προϊόν, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατανάλωση ατμού με επιστόμιο ή στοιχείο του εν λόγω προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του περιέκτη, του δοχείου και της συσκευής χωρίς περιέκτη ή δοχείο. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μπορούν να είναι είτε επαναπληρώσιμα μέσω περιέκτη επαναπλήρωσης και δοχείου είτε επαναπληρώσιμα με περιέκτες μίας χρήσης.

β) Ως «περιέκτης επαναπλήρωσης» ορίζεται το δοχείο που περιέχει υγρό, το οποίο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για να επαναπληρώσει ηλεκτρονικό τσιγάρο.

γ) Ως «παραγωγή καφέ», δεν νοείται η φρύξη (καβούρντισμα), η άλεση και η συσκευασία του τελικού προϊόντος.

δ) Ως «εγκεκριμένος αποθηκευτής προϊόντων φόρου κατανάλωσης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παραλαμβάνει, κατέχει ή αποστέλλει κατά την άσκηση του επαγγέλματος του υποκείμενα σε φόρο κατανάλωσης προϊόντα τα οποία τελούν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης.

ε) Ως «ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού»: το βιομηχανοποιημένο προϊόν, το οποίο περιέχει καπνό και παράγει αερόλυμα μέσω διαδικασίας θέρμανσης και όχι καύσης.».

 1. Τα προϊόντα της παρ. 1 τα οποία παράγονται εγχωρίως ή παραλαμβάνονται από άλλα κράτη μέλη της Ε. Ε. στο εσωτερικό της χώρας ή εισάγονται από τρίτη χώρα και έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία, δύνανται να τίθενται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης και για το χρονικό διάστημα που παραμένουν στο καθεστώς αυτό τελούν σε αναστολή καταβολής του φόρου κατανάλωσης και του Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 25 του κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’248).
 2. Το άρθρο 56, αναφορικά με το απαιτητό του φόρου κατά τον χρόνο θέσης σε ανάλωση και το άρθρο 109 αναφορικά με τη διαδικασία και τις διατυπώσεις για τη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και στα προϊόντα του παρόντος άρθρου.

Το άρθρο 65 εφαρμόζεται και νια τα υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου, τα προϊόντα καφέ ή με βάση τον καφέ και το μείγμα καπνού για το ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού της παρ. 1, τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής. Η καταστροφή των προϊόντων διενεργείται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου προσώπου, από την επιτροπή του άρθρου 37, με την εξαίρεση του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού, η καταστροφή του οποίου διενεργείται από την επιτροπή του άρθρου 105.

Τα άρθρα 102, 105, 106 και 108 εφαρμόζονται αναλόγως και για το μείγμα καπνού για ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού της περ. στ’ της παρ. 1.

5α. Τα προϊόντα των περ. α’, β’, δ’, ε’ και στ’ της παρ. 1, που αποκτά ιδιώτης για δική του χρήση και τα οποία μεταφέρει στη χώρα αυτοπροσώπως από άλλο κράτος μέλος της Ε,Ε. ή τρίτη χώρα, απαλλάσσονται από τον φόρο κατανάλωσης. Για να προσδιοριστεί κατά πόσο τα προϊόντα αυτά προορίζονται για ίδια χρήση, λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες αρχές τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:

α) η εμπορική ιδιότητα του κατόχου και οι λόγοι κατοχής των προϊόντων,

β) ο τόπος όπου βρίσκονται τα προϊόντα ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο χρησιμοποιούμενος τρόπος μεταφοράς,

γ) κάθε έγγραφο σχετικό με τα προϊόντα,

δ) η φύση των προϊόντων,

ε) η ποσότητα των προϊόντων, για την οποία, ως αποδεικτικό στοιχείο, ορίζεται για τα προϊόντα της περ. α’ της παρ. 1 το ποσοτικό όριο των είκοσι (20) χιλιοστόλιτρων (ml) υγρών αναπλήρωσης που περιέχονται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα, για τα προϊόντα της περ.στ) της παρ.1 το ποσοτικό όριο των δεκατριών (13) γραμμαρίων μείγματος καπνού που περιέχεται στο ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού και για τα προϊόντα καφέ των περ. β’, δ’ και ε’ της παρ. 1 το ποσοτικό όριο των τριών (3) κιλών.

 1. Η υποχρέωση καταβολής του φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα της παρ. 1, στην περίπτωση παραλαβής των προϊόντων αυτών από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. γεννάται κατά την παραλαβή τους στο εσωτερικό της χώρας.
 2. Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι κατά περίπτωση:
  α) το πρόσωπο που εισάγει από τρίτη χώρα τα ανωτέρω προϊόντα,
  β) το πρόσωπο που αποκτά από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. τα ανωτέρω προϊόντα,
  γ) το πρόσωπο που παράγει εγχωρίως τα ανωτέρω προϊόντα, εκτός καθεστώτος αναστολής,
  δ) ο εγκεκριμένος αποθηκευτής των προϊόντων αυτών.
  ε) ειδικά για τα προϊόντα καφέ των περ. β’, γ’ δ’ και ε’ της παρ. 1, κάθε πρόσωπο το οποίο έχει εγκριθεί ως δικαιούχος υποβολής αίτησης επιστροφής φόρου κατανάλωσης, και αποκτά τα προϊόντα αυτά από εγκεκριμένο αποθηκευτή-πωλητή, το οποίο δύναται να καταβάλει με την υποβολή του προβλεπόμενου τελωνειακού παραστατικού τον φόρο κατανάλωσης που αναλογεί στα αποκτώμενα προϊόντα κατά τη θέση τους σε ανάλωση.
 3. Η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα της παρ. 1 ενεργείται από την αρμόδια αρχή, ως κατωτέρω:

α) Ως προς την εισαγωγή, κατά την ίδια χρονική στιγμή που βεβαιώνονται και εισπράττονται οι λοιπές δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.

β) Ως προς την απόκτηση από άλλο κράτος μέλος, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από τη γένεση της υποχρέωσης, εκτός εάν τα προϊόντα τεθούν άμεσα σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης της παρ. 4.

γ) Ως προς την εγχώρια παραγωγή των προϊόντων αυτών, εκτός καθεστώτος αναστολής, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από τη γένεση της υποχρέωσης.

δ) Ως προς την έξοδο από τη φορολογική αποθήκη, ήτοι από το καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων, το αργότερο μέχρι τις 25 του επόμενου μήνα από τον μήνα εξόδου από το καθεστώς αναστολής με την επιφύλαξη των επομένων εδαφίων. Για τα προϊόντα καφέ των περ. β’, γ’, δ’ και ε’ της παρ. 1, η οποία πραγματοποιείται από τα υπόχρεα πρόσωπα της περ. ε’ της παρ. 7, η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου κατανάλωσης ενεργείται κατά τον χρόνο θέσης σε ανάλωση των προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας με Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών (ΔΕΦΚ), που υποβάλλεται από τα πρόσωπα αυτά. Για το μείγμα καπνού που περιέχεται στο ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 104 και 111.

 1. Με τον φόρο κατανάλωσης των ανωτέρω προϊόντων βεβαιώνεται και εισπράττεται, κατά την ίδια χρονική στιγμή, ο αναλογών Φ.Π.Α. Κατ’ εξαίρεση, ο αναλογών Φ.Π.Α. των προϊόντων καφέ των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 1, βεβαιώνεται και εισπράττεται με δήλωση που υποβάλλεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή-πωλητή, το αργότερο μέχρι τις 25 του επόμενου μήνα από τον μήνα εξόδου από το καθεστώς αναστολής, σε περίπτωση που ο φόρος κατανάλωσης βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της περ. δ’ της παρ. 8.

Η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται με βάση τα άρθρα 19 και 20 του ν. 2859/2000 (Α’ 248). Οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές των προϊόντων του παρόντος ασκούν το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους με την υποβολή του προβλεπόμενου παραστατικού στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.

9α. Επιστρέφεται το ποσό του φόρου κατανάλωσης που έχει εισπραχθεί κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8, για τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, προερχόμενα από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), εγχωρίως παραγόμενα και για τα εξερχόμενα από φορολογική αποθήκη προϊόντα καφέ των περ. β’, γ’, δ’ και ε’ της παρ. 1, τα οποία, μετά τη θέση τους σε ανάλωση, αυτούσια ή κατόπιν επεξεργασίας τους, συμπεριλαμβανομένων και των συνήθων εργασιών που δεν μεταβάλλουν τη Δασμολογική τους Κλάση, εξάγονται σε τρίτες χώρες ή αποστέλλονται σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Δικαιούχοι επιστροφής του φόρου κατανάλωσης είναι τα πρόσωπα της παρ. 7, κατά περίπτωση, τα οποία διενεργούν την εξαγωγή ή την παράδοσή τους σε άλλο κράτος μέλος και τα οποία έχουν εγκριθεί για την υποβολή αίτησης επιστροφής του φόρου κατανάλωσης.

 1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή των ανωτέρω προϊόντων, οι διαδικασίες επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των προϊόντων του παρόντος άρθρου, καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όρος οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την επιστροφή του φόρου κατανάλωσης της παρ. 9.»

Άρθρο 10
Επέκταση απαλλαγών από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης -Τροποποίηση άρθρου 83 ν. 2960/2001

Η περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) αντικαθίσταται, στην περ. β’ η λέξη «Κοινοτικές» αντικαθίσταται με τη λέξη «ενωσιακές» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Τα προϊόντα του άρθρου 80 του παρόντα Κώδικα απαλλάσσονται του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ,) αιθυλικής αλκοόλης, στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) όταν διανέμονται με τη μορφή αιθυλικής αλκοόλης, η οποία έχει υποστεί πλήρη μετουσίωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μετουσίωσης,

β) όταν έχουν υποστεί μετουσίωση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ελληνικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. και χρησιμοποιούνται για την παρασκευή οποιοσδήποτε προϊόντος που δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση (παραγωγή ποτών). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες ενωσιακές διατάξεις, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους, καθορίζεται το είδος και το ποσοστό των χρησιμοποιούμενων μετουσιωτικών της αιθυλικής αλκοόλης,

γ) όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ξυδιού σύμφωνα με τον ορισμό του κωδικού Σ,Ο. 22.09,

δ) όταν χρησιμοποιούνται αυτούσια για την παραγωγή φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση, όπως η παραγωγή και η κυκλοφορία αυτών ορίζεται από την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, καθώς και όταν χρησιμοποιούνται, στην παρασκευή πρώτης ύλης των φαρμάκων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας παραγωγής τους,

ε) όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αρωματικών ουσιών που προορίζονται για την παραγωγή ειδών διατροφής και μη αλκοολούχων ποτών, με ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο μέχρι και 1,2% vol.,

στ) όταν χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη ή ως συστατικά ημιτελών προϊόντων για την παραγωγή ειδών διατροφής, γεμιστών ή όχι, εφόσον σε κάθε περίπτωση η περιεχόμενη αιθυλική αλκοόλη δεν υπερβαίνει τα 8,5 λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραμμα προϊόντος για τις σοκολάτεςκαιτα5λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραμμα προϊόντος για άλλα προϊόντα,

ζ) όταν χρησιμοποιούνται ως δείγματα για αναλύσεις για τη διεξαγωγή των αναγκαίων δοκιμών παραγωγής ή για επιστημονικούς σκοπούς,

η) όταν χρησιμοποιούνται για σκοπούς επιστημονικής έρευνας,

θ) όταν χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία, θεραπευτήρια, κλινικές, νοσηλευτικά ιδρύματα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, για ιατρικούς σκοπούς,

l) όταν χρησιμοποιούνται για τον ψεκασμό αρτοσκευασμάτων και παραλαμβάνονται από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες που διαθέτουν αυτόματα μηχανήματα ψεκασμού των αρτοσκευασμάτων αυτών.»

Άρθρο 11
Σφράγιση βυτιοφόρων μεταφοράς υποκείμενων υγρών καυσίμων προς εξαγωγή – Προσθήκη άρθρου 112Α στον ν.2960/2001

Στον ν. 2960/2001 (A’ 265) προστίθεται νέο άρθρο 112Α ως εξής:

«Άρθρο 112A
Σφράγιση βυτιοφόρων μεταφοράς υποκείμενων υγρών καυσίμων προς εξαγωγή

 1. Η διακίνηση, υπό καθεστώς αναστολής, των υποκειμένων σε Ειδικό φόρο Κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων των περ. α) έως ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 73, τα οποία προορίζονται για εξαγωγή, μέσω βυτιοφόρων οχημάτων, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των εγκεκριμένων αποθηκευτών του άρθρου 55 και είναι επιτρεπτή, εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) τα διαμερίσματα των δεξαμενών των βυτιοφόρων οχημάτων σφραγίζονται, κατά τη φόρτωση, με εταιρικές σφραγίδες, ώστε να διασφαλίζεται το απαραβίαστο των διαμερισμάτων τους, κατά τη διακίνηση.

β) τα βυτιοφόρα οχήματα διαθέτουν πιστοποιητικό ογκομέτρησης με τα στοιχεία ογκομέτρησης όλων των διαμερισμάτων των δεξαμενών τους, εκδιδόμενο από αρμόδιους πιστοποιημένους φορείς, καθώς και βέργα μέτρησης στάθμης των δεξαμενών τους συνοδευόμενη από το απαιτούμενο πιστοποιητικό διακρίβωσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. α της παρ. 13 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α’137) και τα άρθρα 30 και 31 του ν. 4608/2019 (Α’ 66).

γ) τα βυτιοφόρα οχήματα διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση και αριθμό μητρώου «Διακινητή Πετρελαίου Ναυτιλίας και Αφορολογήτων Καυσίμων» (ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ.).

 1. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 1 χαρακτηρίζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 119Α, και τιμωρείται ως εξής:

α) Για παράβαση της περ. α) επιβάλλεται πρόστιμο ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) ανά διαμέρισμα.

β) Για παράβαση της περ. β) επιβάλλεται πρόστιμο ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) ανά βυτιοφόρο.

γ) Για παράβαση της περ. γ) επιβάλλεται πρόστιμο ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) ανά βυτιοφόρο.

Υπόχρεοι για την καταβολή των προστίμων της παρούσας είναι οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές του άρθρου 55, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη σφράγιση των βυτιοφόρων σύμφωνα με την παρ. 1.

 1. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται οι διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου τήρησης της παρ. 1, τα σημεία σφράγισης, τα χαρακτηριστικά των σφραγίδων, τα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία φέρουν υποχρεωτικά τα στοιχεία των σφραγίδων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Άρθρο 12
Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για διάφορα παρασκευάσματα -Τροποποίηση παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α.

Η παρ. 28 του Κεφαλαίου Ατού Παραρτήματος III του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (Α’ 248) αντικαθίσταται ως εξής:

«28. Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού, ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ, το τσάι ή το ματέ. Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών. Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι οργανισμοί (με εξαίρεση τα εμβόλια της ΔΚ 3002). Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες. Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες.
Μουστάρδα παρασκευασμένη. Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς, σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα. Παγωτά έστω και αν περιέχουν κακάο. Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, με εξαίρεση τα συμπληρώματα διατροφής σε οποιαδήποτε μορφή παρουσιάζονται και τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα, άλλα από εκείνα που γίνονται με βάση ευώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών. (Δ.Κ. 2101, 2102, ΕΧ 2103, ΕΧ 2104, 2105, ΕΧ 2106.)»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Άρθρο 13
Επιστροφή καταβληθέντος τέλους ταξινόμησης οχημάτων που εξάγονται σε τρίτες χώρες ή αποστέλλονται σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε, – Προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 130 ν. 2960/2001

Στο άρθρο 130 του ν. 2960/2001 (Α’ 255) προστίθεται παρ. 11 ως εξής:

«11. Το τέλος ταξινόμησης που βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, επιστρέφεται, σε περίπτωση οχημάτων, τα οποία δεν ταξινομήθηκαν, με συνέπεια να μην κυκλοφορήσουν στο εσωτερικό της χώρας, λόγω εξαγωγής σε τρίτες χώρες ή αποστολής τους σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε..

Δικαιούχος της επιστροφής είναι το πρόσωπο της παρ. 1, το οποίο κατέβαλε το τέλος ταξινόμησης με την κατά περίπτωση υποβολή του προβλεπόμενου από τις παρ. 2 και 3 τελωνειακού παραστατικού. Το σχετικό δικαίωμα παρέχεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την επιστροφή του τέλους ταξινόμησης.»

Άρθρο 14
Ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας οχημάτων – Τροποποίηση άρθρου 22 ν.2367/1953

 1. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 (Α’82), προστίθεται παρ. 1Α ως εξής:

«1Α. Για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης οχήματα και τις μοτοσυκλέτες, η ακινησία δηλώνεται στη Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος. Η δήλωση περιλαμβάνει τα ακριβή στοιχεία της πόλης, της οδού και του αριθμού, του σημείου ακινητοποίησης του οχήματος. Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος δεν παραδίδονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αμέσως μετά τη δήλωση, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος έχει υποχρέωση να αφαιρέσει από το όχημα τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας του και να φυλάσσει το όχημα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 45 του ν. 2992/2002 (Α’ 54). Προκειμένου για την έκπτωση των τελών κυκλοφορίας, η ακινησία δηλώνεται πριν την έναρξη του έτους που αφορά και ισχύει μέχρι την ανάκλησή της μέσω αίτησης άρσης ακινησίας. Δήλωση ακινησίας μετά την έναρξη του έτους που αφορά, δεν λαμβάνεται υπόψη για τις ανάγκες έκπτωσης των τελών κυκλοφορίας. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την υποβολή, τον τύπο της δήλωσης ακινησίας και άρσης αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.»

 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 (Α’ 82) αντικαθίσταται, προστίθενται εδάφια και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Αυτοκίνητο όχημα, για το οποίο υποβλήθηκε δήλωση ακινησίας, απαγορεύεται απολύτως να κυκλοφορήσει για οποιαδήποτε αιτία.

Όχημα, για το οποίο έχει δηλωθεί ακινησία, εάν εντοπισθεί στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούνται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και από τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, είτε να κυκλοφορεί είτε να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, αίρεται αυτοδικαίως η ακινησία και επιβάλλονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, πέραν των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου μη καταβολής αυτών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, και διοικητικό πρόστιμο ίσο με δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο του προηγουμένου εδαφίου τριπλασιάζεται και, με απόφαση του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου, αφαιρείται για τρία (3) έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.

Όχημα που εντοπίζεται σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο από αυτό το οποίο έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική ακινησία ή διερχόμενο, θεωρείται ότι κυκλοφόρησε.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου για τη διαπίστωση των παραβάσεων των προηγουμένων εδαφίων, η διαδικασία ενημέρωσης των αρμοδίων οργάνων για την επιβολή των κυρώσεων από τα αρμόδια όργανα για τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την είσπραξη και απόδοση του διοικητικού προστίμου.».

 1. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953, προστίθενται εδάφια και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Σε περίπτωση διακοπής της ακινησίας με σκοπό να τεθεί το αυτοκίνητο σε κυκλοφορία, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος αυτού υποχρεούται προηγουμένως να το δηλώσει στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης. Για οχήματα που τίθενται σε ακινησία, σύμφωνα με την παρ. 1.Α, η άρση αυτής πραγματοποιείται με υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ), εφόσον καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας του έτους της άρσης.

Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. δύνανται να ορίζονται περιπτώσεις για τις οποίες η κατάθεση της αίτησης για τη θέση σε ακινησία και την άρση αυτής θα συνεχίσει να υποβάλλεται στις Δ.Ο.Υ.».

 1. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953, προστίθεται παρ. 4Α ως εξής:

«4Α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δύναται να δημιουργηθεί ειδικός ιστότοπος στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ), όπου με βάση μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας τους στο μητρώο οχημάτων της Α.Α.Δ.Ε., θα παρέχονται δημόσιες πληροφορίες (open data) σχετικά με την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας των οχημάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, την τρέχουσα κατάσταση ασφάλισής τους, τυχόν δήλωσή τους ως απωλεσθέντων ή κλαπέντων, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με την ίδια απόφαση ορίζονται η διαδικασία και οι λεπτομέρειες χορήγησης των στοιχείων μητρώου οχημάτων από την Α.Α.Δ.Ε., προς δημοσίευση στον ανωτέρω ειδικό ιστότοπο, αποκλειομένης της δημοσιοποίησης κάθε είδους στοιχείων ταυτότητας των ιδιοκτητών ή κατόχων των οχημάτων. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται οι πληροφορίες που θα χορηγούνται από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς προς δημοσιοποίηση στον ανωτέρω ιστότοπο, η διαδικασία χορήγησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 ΤΟΥ Ν.4009/2011

Άρθρο 15
Εποπτεία Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος – Τροποποίηση άρθρου 381 ν. 4512/2018

Η παρ. 2 του άρθρου 381 του ν. 4512/2018 (Α’5) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο Προϊστάμενος Εισαγγελέας του Τμήματος Οικονομικού Εγκλήματος έχει την εποπτεία, καθοδήγηση και τον συντονισμό των ενεργειών των υπαλλήλων της Υπηρεσίας σε σχέση με τις υποθέσεις, των οποίων αυτοί έχουν επιληφθεί ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.»

Άρθρο 16
Ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικασία είσπραξης οφειλών της παρ. 3 του άρθρου 23 ν. 4009/2011

 1. Στην παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) επέρχονται οι εξής αλλαγές:

α) Η περ. γ’ αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Οι οφειλές των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας που αφορά ατομική επιχείρηση υπόχρεη σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων και λογιστικών αρχείων, οι οποίες γεννήθηκαν έως τις 31.12.2017 προσδιορίζονται σε ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) και παραγράφονται με την πάροδο εικοσαετίας από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν. Οι οφειλές των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρίας, οι οποίες γεννήθηκαν από το έτος 2016 και έπειτα, υπολογίζονται σε ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί των εισοδημάτων που προέρχονται από την εν λόγω δραστηριότητα (μερίσματα, διανομή κερδών κ.λπ.) και παραγράφονται με την πάροδο εικοσαετίας από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν. Η παραγραφή διακόπτεται με την έκδοση και κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού οφειλής της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. προς τον υπόχρεο.»

β) Η περ. ε’ αντικαθίσταται ως εξής:

«ε.Το ύφος των οφειλόμενων ποσών της περ. β’ προσδιορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και εισπράττεται είτε εφάπαξ, είτε σε έως δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, μετά από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. κατόπιν υποβολής αιτήματος του υπόχρεου περί ρύθμισης της οφειλής. Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής η είσπραξη πραγματοποιείται το αργότερο έως το τέλος του επόμενου ημερολογιακού έτους από αυτό κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η χορήγηση των στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε.. Ειδικά, η είσπραξη των οφειλών των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης για το έτος 2018 πραγματοποιείται το αργότερο έως τις 31.12.2021. Το ποσό που καταβάλλεται από κάθε υπόχρεο Καθηγητή ή υπηρετούντα λέκτορα

για οφειλές του έτους 2018 και εξής εκπίπτει από τη φορολογική δήλωση που υποβάλλεται κατά το επόμενο φορολογικό έτος.».

γ) Η υποπερ. στστ’ της περ. στ’ αντικαθίσταται ως εξής:
«στστ. Οι οφειλές των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρίας για τα έτη 2016 και 2017 καταβάλλονται είτε εφάπαξ, είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις μετά από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. κατόπιν υποβολής αιτήματος ρύθμισης της οφειλής από τον υπόχρεο. Ο αριθμός των δόσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24). Εάν οι υπόχρεοι δεν καταβάλλουν το οφειλόμενο ποσό ή μία (1) δόση σε περίπτωση τμηματικής καταβολής, η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. αποστέλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. όλα τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου η τελευταία να εκδώσει σχετική πράξη βεβαίωσης και να εισπράξει υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. το οφειλόμενο ποσό σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).».

δ) Η περ. η’ αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία αποστολής όλων των απαραίτητων φορολογικών στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. στους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., η διαδικασία προσδιορισμού των οφειλών, ο τρόπος είσπραξης και ρύθμισης των οφειλών, ο αριθμός και το είδος των ρυθμιζόμενων δόσεων, η διαδικασία είσπραξης οφειλών παρελθόντων ετών και συμψηφισμού με τυχόν καταβληθέντα ποσά, η διαδικασία βεβαίωσης των οφειλόμενων ποσών από τις κατά τόπον αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και απόδοσής τους στους Ε.Λ.Κ.Ε., ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων των καθηγητών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα.»

 1. Οι διοικήσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι. απαλλάσσονται από κάθε είδους ευθύνη απάτη μη είσπραξη των οφειλών των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς για το φορολογικό έτος 1998, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011.

Άρθρο 17
Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2020

Αιτιολογική έκθεση

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1:

Επιδιώκεται η παράταση της δυνατότητας επανένταξης στις απολεσθείσες ρυθμίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 291 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) των πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και ορισμός της δόσης του μηνός Δεκεμβρίου 2020, η οποία πρέπει να καταβληθεί, προκειμένου να δοθεί χρόνος στους πληγέντες από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις αυτές.

Άρθρο 2:

Με τις προτεινόμενες διατάξεις διορθώνεται η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), καθόσον ο τραπεζικός λογαριασμός γνωστοποιείται μέσω ειδικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ. Επιπλέον, εισάγεται ρύθμιση με την οποία το χρηματικό ποσό που θα πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, είναι ακατάσχετο, ανεκχώρητο και δεν δεσμεύεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη.

Η προτεινόμενη διάταξη αντιμετωπίζει την περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα και έχουν ήδη απώλεια εισοδήματος λόγω του μειωμένου μισθώματος που λαμβάνουν με βάση τις κείμενες διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 .

Άρθρο 3 :

Στο πλαίσιο των μέτρων για τη μείωση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 οι επιχειρήσεις της εστίασης απαιτήθηκε να αναστείλουν τη λειτουργία τους για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ή να λειτουργήσουν με περιορισμούς ως προς τις αποστάσεις των τραπέζιών και το πλήθος των θαμώνων, ιδίως στους εσωτερικούς χώρους και υπέστησαν τις προφανείς οικονομικές επιπτώσεις των εν λόγω μέτρων.

Για τη στήριξη της λειτουργίας των ως άνω επιχειρήσεων υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19, και με σκοπό την αποφυγή του συνωστισμού στους εσωτερικούς τους χώρους και τη λειτουργία σε εξωτερικούς νόμιμα χρησιμοποιούμενους χώρους, όπου ο καλύτερος αερισμός συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας, ακόμα και κατά τη χειμερινή περίοδο, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προτίθεται να επιχορηγήσει τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις για την προμήθεια θερμαντικών συσκευών εξωτερικού χώρου.

Για την επίτευξη της μέγιστης απόδοσης της ως άνω ενίσχυσης, λαμβανομένης υπ’ όψιν της ανεπαρκούς ρευστότητας των επιχειρήσεων εστίασης καθώς και του ύψους των ενισχύσεων (μέχρι 100 Ευρώ ανά θερμαντικό σώμα και μέχρι 5000 Ευρώ ανά χώρο εστίασης), κρίνεται απαραίτητη η διασφάλιση ότι το σχετικό ποσό είναι στη διάθεση των

επιχειρήσεων στο σύνολό του, είναι ακατάσχετο και δεν επιβάλλεται επί του ποσού αυτού φόρος, κράτηση, παρακράτηση ή συμψηφισμός με οποιεσδήποτε οφειλές, φορολογικές, ασφαλιστικές ή άλλες. Συνακόλουθα, απαλλάσσονται οι δικαιούχοι από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής καί ασφαλιστικής ενημερότητας, τόσο κατά το στάδιο της υποβολής αίτησης και δικαιολογητίκών συμμετοχής, όσο και κατά την είσπραξη της ενίσχυσης.

Άρθρο 4:

Με τις προτείνόμενες διατάξεις παρατείνεται η έναρξη εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/2019 (Α’ 9), όσον αφορά τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων για τις δηλώσεις μεταβιβάσεων ακινήτων.

Άρθρο 5:

Επιδιώκεται η άρση επιμέρους εμποδίων για την ενίσχυση του ελληνικού νηολογίου, δεδομένου ότι την τελευταία πενταετία παρατηρείται σταθερή μείωση του αριθμού των ποντοπόρων πλοίων (άνω των 3.000 κοχ) υπό ελληνική σημαία. Συγκεκριμένα, από 710 πλοία το 2014, το 2020 ο αριθμός των πλοίων υπό ελληνική σημαία έφτασε στο ιστορικό χαμηλό των 595 πλοίων, σημειώνοντας μείωση 17%, με πτωτική πορεία στο σύνολο των ενδιάμεσων ετών (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ).

Αντίστοιχα, το ποσοστό πλοίων υπό την εθνική σημαία σε σχέση με τον ελληνόκτητο στόλο έχει υποχωρήσει κατά 10 περίπου ποσοστιαίες μονάδες, από 27% το 2014, σε 17,77% το έτος 2020, παρά το γενονός ότι η ελληνόκτητη ναυτιλία διατήρησε την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία της (πηγή: UNCTAD, Maritime Transport Review).

Άρθρο 6:

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η προκαταβολή της ετήσιας δικαιούμενης επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) καυσίμων στην αρχή κάθε έτους στους αλιείς που δεν έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν αφορολόγητο ναυτιλιακό καύσιμο, καθώς είναι κάτοικοι μικρών νησιών στα οποία δεν υφίσταται φορολογική αποθήκη και τα οποία είναι απομακρυσμένα από άλλα σημεία όπου διατίθεται ναυτιλιακό πετρέλαιο, στο πλαίσιο της γενικότερης ενίσχυσης της ρευστότητας των αλιέων, κατοίκων μικρών και απομακρυσμένων νησιών.

Η προτεινόμενη ρύθμιση καταλαμβάνει επαγγελματίες αλιείς. φυσικά και νομικά πρόσωπα υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι μέτοχοι ή εταίροι αυτών είναι κάτοικοι μικρών και απομακρυσμένων νησιών.

Άρθρο 7:

Επιδιώκεται, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, η τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά πετρελαιοειδών προϊόντων, χωρίς ταυτόχρονα να υπάρξει υστέρηση των μηνιαίων εσόδων για τους επίμαχους μήνες ισχύος της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Άρθρο 8:

Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά στην αποκατάσταση στρεβλώσεων σχετικά με περιπτώσεις όπου κατόπιν εξέτασης δειγμάτων καυσίμων, κυρίως πετρελαίου κίνησης, που λαμβάνονται συνήθως από δεξαμενές μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (όπως από αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία), διαπιστώνεται η ύπαρξη μηδαμινών ποσοτήτων άλλων καυσίμων. Οι ελάχιστες αυτές ποσότητες δικαιολογούνται από την ύπαρξη καταλοίπων άλλου είδους καυσίμου από προηγούμενες φορτώσεις στις σωληνώσεις των βυτιοφόρων μεταφοράς τους προς την επιχείρηση.

Περαιτέρω το οικονομικό διακύβευμα, ήτοι η ωφέλεια των ελεγχόμενων επιχειρήσεων από αναλογούντες φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις για τις ποσότητες αυτές, είναι τόσο μικρό, ώστε να αποκλείεται η ύπαρξη σκοπιμότητας. Ο χαρακτηρισμός ως απλής παράβασης των πράξεων που καταλήγουν στη διαφυγή αμελητέων ποσών από φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις καυσίμων, εξυπηρετεί σκοπούς ασφάλειας δικαίου και στηρίζεται στις διοικητικές αρχές της χρηστής διοίκησης και της αναλογικότητας, ώστε να μην επιβάλλονται βαρύτερες, δυσανάλογες κυρώσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 9:

Με την τροποποίηση της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 53Α επικαιροποιούνται οι κωδικοί συνδυασμένης ονοματολογίας των υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου καθώς και των συσκευών ηλεκτρονικών τσιγάρων σύμφωνα με το ισχύον κοινό Δασμολόγιο.

Επιπλέον, αποσαφηνίζεται το πεδίο εφαρμογής της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 53Α στην οποία περιλαμβάνονται, τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ σε υγρή και στερεή μορφή και εξαιρούνται μόνο εκείνα τα οποία χρησιμοποιούνται για παρασκευάσματα διατροφής. Επίσης, με την αντικατάσταση της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 53Α, καθίσταται σαφές ότι η περίπτωση αυτή αφορά όλα τα προϊόντα που εμπίπτουν στους κωδικούς Συνδυασμένης Ονοματολογίας Σ.Ο. 2101 12 92 και 2101 12 98 και δεν εξαιρούνται κάποιες κατηγορίες προϊόντων.

Επιπλέον, τροποποιούνται οι περ. β’καιδ’ τηςπαρ. 2του άρθρου 5 3 Α, ώστε να προβλέπεται ότι η φορολόγηση των προϊόντων καφέ των δασμολογικών κλάσεων Σ.Ο. 0901 21 00, 0901 22 00 και 2101 11 00, πραγματοποιείται επί των κιλών του καθαρού βάρους καφέ που περιέχεται στο τελικό προϊόν. Περαιτέρω, εισάγεται ρύθμιση προκειμένου να αντιμετωπίζονται περιπτώσεις ολικής καταστροφής ή ανεπανόρθωτης απώλειας και των υποκείμενων σε φόρο κατανάλωσης προϊόντων της περ. α’, β’, γ’, δ’ και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 53Α, που τελούν υπό καθεστώς αναστολής, (ήτοι προϊόντα καφέ, υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου) κατ’ αναλογία με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), οι οποίες, σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη, εφαρμόζονται αναλογικά και για το μείγμα καπνού για ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού.

Με τις τροποποιήσεις της παρ. 5α του άρθρου 53Α_ρυθμίζεται για τα υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων η, υπό προϋποθέσεις, απαλλαγή από τον φόρο κατανάλωσης που υπόκεινται τα εν λόγω προϊόντα, εφόσον αυτά αποκτώνται από ιδιώτες για δική τους χρήση και μεταφέρονται αυτοπροσώπως από άλλο κράτος μέλος ή τρίτες χώρες στο εσωτερικό της χώρας. Με τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται και για τα προϊόντα καφέ (πλην των προϊόντων καφέ της περ. γ’, ήτοι μη καβουρδισμένο καφέ) η, υπό | προϋποθέσεις, απαλλαγή από τον φόρο κατανάλωσης, εφόσον τα προϊόντα αυτά αποκτώνται από ιδιώτες για δική τους χρήση και μεταφέρονται αυτοπροσώπως στο εσωτερικό της χώρας από άλλο κράτος-μέλος ή τρίτη χώρα.

Με τις τροποποιήσεις των παρ. 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 53Α και την προσθήκη παρ. 9α, θεσπίζεται το δικαίωμα επιστροφής του φόρου κατανάλωσης των προϊόντων καφέ, των περ. β), γ) δ) και ε) της παρ. 1 του ως άνω άρθρου, για τα οποία έχει καταβληθεί ο φόρος κατανάλωσης και εν συνεχεία, εξάγονται ή αποστέλλονται σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. καί ειδικότερα:

 • Με την τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 53Α, με προσθήκη σε αυτή της περ. ε’, παρέχεται η δυνατότητα, σε πρόσωπα που δεν έχουν άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή και τα οποία έχουν εγκριθεί ως δικαιούχο υποβολής αίτησης επιστροφής του φόρου κατανάλωσης καφέ, να υποβάλλουν τα ίδια την Δήλωση ΕΦΚ, για τα προϊόντα καφέ που αποκτούν από τον Εγκεκριμένο Αποθηκευτή, καταβάλλοντας τον φόρο κατανάλωσης στο Τελωνείο για την έξοδο των προϊόντων από το καθεστώς αναστολής.
 • Με την τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 53Α, με αντικατάσταση της περ. δ’, προβλέπεταιγιατις ως άνω αναλώσεις που πραγματοποιούνται από τα ως άνω πρόσωπα τα οποία έχουν εγκριθεί ως δικαιούχα υποβολής αίτησης επιστροφής του φόρου κατανάλωσης καφέ, η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα καφέ, να πραγματοποιείται με την έξοδο των προϊόντων από το καθεστώς αναστολής, και όχι την 25Π ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα της εξόδου όπως ισχύει στην περίπτωση θέσης σε ανάλωση από τον ίδιο τον εγκεκριμένο αποθηκευτή.
 • Με την τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 53Α, προβλέπεται ότι ειδικότερα για τις ως άνω περιπτώσεις θέσεις σε ανάλωσης προϊόντων καφέ από τα δικαιούχα επιστροφής πρόσωπα, τα οποία δεν είναι εγκεκριμένοι αποθηκευτές και θέτουν οι ίδιοι σε ανάλωση προϊόντα καφέ από φορολογική αποθήκη, ο αναλογών Φ.Π.Α. των προϊόντων καφέ, βεβαιώνεται και εισπράττεταί με δήλωση που υποβάλλεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή-πωλητή, το αργότερο μέχρι τις 25 του επόμενου μήνα από το μήνα εξόδου από το καθεστώς αναστολής,
 • Με την προσθήκη της παρ. 9α στο άρθρο 53Α, προβλέπεται η επιστροφή του ποσού του φόρου κατανάλωσης που έχει εισπραχθεί για α) τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, β) προερχόμενα από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., γ) εγχωρίως παραγόμενα και δ) εξερχόμενα από φορολογική αποθήκη, προϊόντα καφέ των περ. β’, γ’, δ’ και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, τα οποία μετά την θέση της σε ανάλωση, αυτούσια ή κατόπιν οποιοσδήποτε επεξεργασίας τους συμπεριλαμβανομένων και των συνήθων εργασιών που δεν μεταβάλουν τη Δασμολογική τους Κλάση, εξάγονται σε τρίτες χώρες ή αποστέλλονται σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Ως δικαιούχα επιστροφής του φόρου κατανάλωσης αναγνωρίζονται τα πρόσωπα της παρ. 7, του άρθρου 53Α, τα οποία διενεργούν την εξαγωγή ή την παράδοση των προϊόντων σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.
 • Με την τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 53Α,_αναμορφώνεται η ισχύουσα εξουσιοδοτική διάταξη που αφορά στην έκδοση της απόφασης με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή, οι διαδικασίες επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των προϊόντων του εν λόγω άρθρου, με συμπερίληψη, λόγω αρμοδιότητας, στα

αρμόδια νια την έκδοση της απόφασης πρόσωπα καί του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Επιπλέον, με το δεύτερο εδάφιο της νέας παρ. 10, προβλέπεται η εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση της απόφασης με την οποία θα καθοριστούν οι όροι, ol προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής του φόρου κατανάλωσης.

Άρθρο 10:

Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. της αιθυλικής αλκοόλης, η οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, αφενός, ως αυτούσια πρώτη ύλη στην παραγωγή φαρμάκων για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση όπως αυτά ορίζονται στην ενωσιακή και εθνική νομοθεσία αφετέρου στην παρασκευή χημικής πρώτης ύλης, η οποία στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή των εν λόγω φαρμάκων. Ουσιαστικά παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. της αιθυλικής αλκοόλης όταν αυτή χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας που ακολουθείται για την παραγωγή φαρμάκων. Η εν λόγω διάταξη προτείνεται στο πλαίσιο της διευκόλυνσης και της ενίσχυσης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παραγωγής και διάθεσης φαρμάκων ή κτηνιατρικών φαρμάκων.

Άρθρο 11:

Τα υγρά καύσιμα είναι ευεπίφορα σε λαθρεμπορικές πράξεις διότι επιβαρύνονται με υψηλές φορολογίες (Ε.Φ.Κ., Φ.Π.Α.). Ως εκ τούτου ο κίνδυνος εκτροπής των εξαγόμενων ποσοτήτων στο εσωτερικό της χώρας χωρίς την καταβολή των αναλογούντων ποσών Ε.φ.Κ. και Φ.Π.Α. είναι ιδιαίτερα αυξημένος.

Άρθρο 12:

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, προβλέπεται η προσθήκη ορισμένων προϊόντων διατροφής και παρασκευασμάτων που προορίζονται να ενσωματωθούν σε προϊόντα διατροφής καθώς και παρασκευάσματα διατροφής της Δασμολογικής Κλάσης 2106 στο Μέρος Α «Αγαθά» του Παραρτήματος III του ν. 2859/2000 (Α’ 248), με στόχο τον εξορθολογισμό και εξομάλυνση της αγοράς ως προς την εφαρμογή του κατάλληλου συντελεστή Φ.Π.Α. Η εν λόγω διάταξη θεσπίζεται λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους αντικατάστασης του Παραρτήματος III με τον ν. 4611/2019 (Α’73), δηλαδή τη μείωση της επιβάρυνσης των πολιτών, την τόνωση της αγοράς και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων εστίασης, αλλά και για λόγους περιορισμού των φαινομένων φοροδιαφυγής.

Επιπλέον, με την προτεινόμενη ρύθμιση υπάγεται η μουστάρδα η οποία εντάσσεται στην Δ.Κ. 21.03 στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. της παρ. 28 του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α.

Η θέσπιση της εν λόγω διάταξης αποσκοπεί στην εξισορρόπηση της αγοράς ειδών διατροφής με την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. που υιοθετήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 121 του ν. 4611/2019.

Άρθρο 13:

Με την προτεινόμενη διάταξη προστίθεται νέα παρ. 11, στο άρθρο 130 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) και ρυθμίζονται θέματα επιστροφής τέλους ταξινόμησης των οχημάτων, για τα οποία έχει ήδη βεβαιωθεί και εισπραχθεί το αναλογούν τέλος ταξινόμησης, πριν την ταξινόμηση και θέση τους σε κυκλοφορία στη χώρα καί τα οποία εξάγονται ή αποστέλλονται σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. Δικαιούχος επιστροφής είναι το πρόσωπο που ήταν υπόχρεο για την καταβολή του τέλους ταξινόμησης βάσει της παρ. 1 του άρθρου 130 και το οποίο κατέβαλλε το αναλογούν τέλος ταξινόμησης, με την υποβολή του προβλεπόμενου κατά περίπτωση τελωνειακού παραστατικού. Το δικαίωμα της επιστροφής παρέχεται στα ως άνω πρόσωπα, ύστερα από αίτησή τους στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές. Επίσης θεσπίζεται εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επιστροφή του τέλους ταξινόμησης, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής της αίτησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης.

Άρθρο 14:

Με την εν λόγω διάταξη η ακινησία για σκοπούς έκπτωσης από τα τέλη κυκλοφορίας των Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) οχημάτων και μοτοσυκλετών, καθώς και η άρση αυτής θα γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο χωρίς φυσική παρουσία του ιδιοκτήτη στη Δ.Ο.Υ..

Άρθρο 15:

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, ευθυγραμμίζεται η πρόβλεψη για τις αρμοδιότητες του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, σε ό,τί αφορά στην ειδικότερη περίπτωση της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (Δ.Ε.Ο.Ε.), με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ΚΠΔ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4745/2020 (Α’ 214).

Άρθρο 16:

Η ρύθμιση επιλύειτυχόν προβλήματα που ανέκυψαν κατά τη διαδικασία προσδιορισμού και είσπραξης των οφειλών των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ειδικότερα αποσαφηνίζεται ότι για τα παρελθόντα (από το 1998 και έπειτα) η υποχρέωση απόδοσης του ποσοστού επτά τοις εκατό (7%) επιβάλλεται μόνο στα εισοδήματα που προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς (ελευθέριο επάγγελμα) κι όχι στα εισοδήματα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρίας. Αντίστοιχα, η υποχρέωση απόδοσης του ίδιου ποσοστού επί των εισοδημάτων που αποκτούνται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρίας άρχεται από το 2016 και εξής, καθώς η εν λόγω υποχρέωση ετέθη ρητώς για πρώτη φορά με το άρθρο 27 του ν. 4415/2016 (Α’159). Για τον λόγο αυτό καταργείται και η δυνατότητα περαίωσης ποσοστού 20% που ίσχυσε για τις εταιρίες, με αποτέλεσμα οι υπόχρεοι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες να οφείλουν να καταβάλλουν το σύνολο του οφεΛόμενου ποσού που προέρχεται από την εν λόγω δραστηριότητα είτε εφάπαξ, είτε σε έως εικοσιτέσσερις (24) δόσεις.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1:

Λόγω της περιορισμένου χρονικού διαστήματος επανένταξης των πληγέντων από την πανδημία κορωνοϊού COVID-19 στις απολεσθείσες ευνοϊκές

ρυθμίσεις τους αλλά και προκειμένου να υλοποιηθούν οι απαραίτητες μηχανογραφικές εφαρμογές.

Άρθρο 2:

Χωρίς την προσθήκη των εν λόγω διατάξεων το χρηματικό ποσό που θα λάμβαναν οι δικαιούχοι θα λογίζονταν ως εισόδημα υποκείμενο σε φορολογία, τέλη κλπ.

Άρθρο 4:

Χωρίς την παράταση της αναστολής της εφαρμογής των διατάξεων δεν θα μπορούσαν να γίνουν συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης ακινήτων.

Άρθρο 5:

Εξαετίας του διοικητικού κόστους που συνεπάγεται για τους πλοιοκτήτες η παρακράτηση και απόδοση του φόρου για τα αλλοδαπά πληρώματα παρουσιάστηκε συρρίκνωση του ελληνικού νηολογίου, το οποίο έχει σημαντικές συνέπειες στη διεθνή παρουσία, τη διαπραγματευτική ισχύ και τη στρατηγική αυτονομία της Χώρας. Έχει όμως δυσμενείς συνέπειες και στα φορολογικά έσοδα και στη ναυτική απασχόληση, καθώς το ελληνικό πλοίο αποτελεί το φυσικό χώρο εργασίας του Έλληνα ναυτικού. Υπογραμμίζεται ότι με τις προτεενόμενες διατάξεις ουδόλως θίγονται οι προβλεπόμενες θέσεις εργασίας των Ελλήνων ναυτικών στα υπό ελληνική σημαία πλοία, όπως αυτές προβλέπονται στις οργανικές τους συνθέσεις ούτε και το καθεστώς απασχόλησης και αμοιβής τους.

Επιπροσθέτως, η ως άνω ρύθμιση αποτελεί προσαρμογή προς την πρόσφατη νομοθέτηση του άρθρου 130 του ν. 4714/2020, αναφορικά με τα μέτρα ενίσχυσης της ναυτικής απασχόλησης και τόνωσης της ανταγωνιστικότητας των πλοίων υπό ελληνική σημαία με αποδοχή και ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη διεθνώς κρατουσών συλλογικών συμβάσεων εργασίας (ιδίως συμβάσεις ITF / IBF).

Σε δημοσιονομικό επίπεδο, η υστέρηση των φορολογικών εσόδων από την κατάργηση της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης προβλέπεται ότι θα αντισταθμιστεί από την ανάσχεση της διαγραφής από το νηολόγιο πλοίων υπό ελληνική σημαία, αλλά καί την προσδοκώμενη προσέλκυση ελληνικών πλοίων και τη συνακόλουθη αναμενόμενη αύξηση, όχι μόνο των εσόδων από τον φόρο χωρητικότητας, αλλά και από τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΝΑΤ / ΕΦΚΑ.

Άρθρο 6:

Οι αλιείς που εκμεταλλεύονται σκάφη σε μικρά και απομακρυσμένα νησιά, στα οποία δεν διατίθενται αφορολόγητα (υποκείμενα) καύσιμα ναυτιλίας, προμηθεύονται καύσιμα από φορολογημένα αποθέματα πετρελαίου κίνησης μέσω των πρατηρίων διάθεσης υγρών καυσίμων, προπληρώνοντας τον ΕΦΚ, γεγονός το οποίο τους δημιουργεί πρόβλημα ρευστότητας εν αναμονή έκδοσης της Απόφασης επιστροφής του ΕΦΚ.

Άρθρο 7:

Μετά την επιβολή των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και τον περιορισμό των μετακινήσεων έχουν προκόψει προβλήματα στην αγορά των ενεργειακών προϊόντων τα κυριότερα εκ των οποίων είναι η σημαντική μείωση της κατανάλωσης και η έλλειψη ρευστότητας.

Άρθρο 8:

Ελλείψει ειδικής ρύθμισης στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα για τον διοικητικό κολασμό περιπτώσεων από τις οποίες προκύπτει ότι διαφεύγουν αμελητέα ποσά για το Δημόσιο, οι αρμόδιες τελωνειακός αρχές οδηγούνται στην επιβολή βαριών κυρώσεων. Οι εν λόγω κυρώσεις είναι εξαιρετικά δυσανάλογες σε σχέση με τη ζημία του Δημοσίου, καθώς διαπιστώνεται ότι αποτελεί συχνό φαινόμενο η επιβολή στις περιπτώσεις αυτές του ελάχιστου προβλεπόμενου για λαθρεμπορία ποσό, ήτοι 1.500 ευρώ για διαφυγή ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων ύψους ακόμη και 1 -2 ευρώ.

Άρθρο 9:

Είναι σκόπιμο να εναρμονιστούν οι διατάξεις της εθνικής μας νομοθεσίας με αυτές του κοινού Δασμολογίου για λόγους ακριβούς αποτύπωσης των κωδικών Σ.Ο. στο εθνικό μας δίκαιο.

Η προτεινόμενη διάταξη της περ. δ’ της παρ. 1, στην οποία περιλαμβάνονται τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ σε υγρή και στερεή μορφή και εξαιρούνται μόνο εκείνα τα οποία χρησιμοποιούνται για παρασκευάσματα διατροφής, αποσαφηνίζει το πεδίο εφαρμογής της διάταξης για λόγους ορθού προσδιορισμού και υπολογισμού του αναλογούντος φόρου κατανάλωσης. Επίσης, με την εν λόγω ρύθμιση αντικαθίσταται και η περ. ε’ της παρ. 1, με την απαλοιφή του εθνικού προθέματος «ΕΧ», προκειμένου να καθίσταται σαφές ότι η περίπτωση αυτή αφορά όλα τα προϊόντα που εμπίπτουν στους κωδικούς Συνδυασμένης Ονοματολογίας ΣΌ. 2101 12 92 και 2101 12 98 και δεν εξαιρούνται κάποιες κατηγορίες προϊόντων.

Με την τροποποίηση των περ. β’ και δ’ της παρ. 2 του άρθρου 53Α, προβλέπεται ότι η φορολόγηση των προϊόντων καφέ των δασμολογικών κλάσεων Σ.Ο. 0901 21 00, 0901 22 00 και 2101 11 00, πραγματοποιείται επί των κιλών του καθαρού βάρους καφέ που περιέχεται στο τελικό προϊόν, καθώς στις ως άνω δασμολογικές κλάσεις περιλαμβάνονται υποκατηγορίες προϊόντων, τα οποία δεν περιέχουν 100% καφέ, αλλά περιέχουν και άλλα συστατικά όπως νερό ή υποκατάστατα καφέ, η υποκατηγορίες προϊόντων, όπως τα σύνολα προϊόντων συσκευασμένων για τη λιανική πώληση που περιλαμβάνουν σε μία συσκευασία, εκτός από καφέ και άλλα συστατικά όπως γάλα σε σκόνη με ζάχαρη.

Με την τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 53 Α, καλύπτεται το κενό που υφίσταται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, στο οποίο δεν προβλέπεται η δυνατότητα καταστροφής των προϊόντων καφέ και των υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου, τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής κάτι το οποίο αποτελεί ανάγκη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο αυτό για την αντιμετώπιση περιπτώσεων προϊόντων που έχουν υποστεί βλάβη λόγω ανωτέρας βίας ή τυχαίου γεγονότος ή είναι ακατάλληλα για διάθεση στην κατανάλωση για οποιοδήποτε λόγο.

Περαιτέρω, με την τροποποίηση της παρ. 5α καλύπτεται το κενό του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου από το οποίο δεν προβλέπεται η απαλλαγή από φόρο κατανάλωσης για τη μεταφορά μικρών ποσοτήτων από ιδιώτες για ατομική τους χρήση τα οποία μεταφέρονται αυτοπροσώπως από άλλο κ-μ ή τρίτες χώρες στο εσωτερικό της χώρας, κάτι το οποίο ισχύει για τα υποκείμενα σε ΕΦΚ προϊόντα.

Με τις τροποποιήσεις των παρ. 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 53Α και την προσθήκη παρ. 9α, παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής του Φόρου Κατανάλωσης του καφέ, η οποία δεν προβλέπεται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, για τα προϊόντα καφέ των περ. β), γ) δ) και ε) της παρ. 1, τα οποία εν συνεχεία εξάγονται ή αποστέλλονται σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Το δικαίωμα της επιστροφής παρέχεται στα πρόσωπα που έχουν καταβάλει τον φόρο και τα οποία τα ίδια, εξάγουν ή αποστέλλουν τα προϊόντα σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, και ταυτόχρονα έχουν εγκριθεί ως δικαιούχα υποβολής αίτησης επιστροφής φόρου κατανάλωσης.

Άρθρο 10:

Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. της αιθυλικής αλκοόλης η οποία χρησιμοποιείται για την παραγωγή φαρμάκων όπως αυτά ορίζονται στη σχετική ενωσιακή νομοθεσία και όχι για την παρασκευή πρώτης ύλης η οποία στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή των φαρμάκων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής και διάθεσης φαρμάκων ήτοι οι φαρμακοβιομηχανίες να επιβαρύνονται με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στον οποίο υπόκειται η αιθυλική αλκοόλη που προμηθεύονται στο πλαίσιο της παραγωγικής τους δραστηριότητας καθιστώντας αυτές μη ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο.

Αρθρο 11:

Η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που ακολουθούνται από τα Τελωνεία εξαγωγής και εξόδου, αναφορικά με την ακεραιότητα της μεταφοράς των υγρών καυσίμων από το Τελωνείο εξαγωγής στο Τελωνείο εξόδου για την αποτροπή λαθρεμπορικών πράξεων και την επιβεβαίωση της εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, των εξαγόμενων ποσοτήτων καυσίμων είναι θεμελιώδους σημασίας για τη διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων της ‘Ενωσης και της Χώρας καθώς και για την ομαλή λειτουργία του διασυνοριακού και εξαγωγικού εμπορίου.

Άρθρο 12:

Τα προϊόντα διατροφής που διατίθενται από τις επιχειρήσεις εστίασης στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ανεξαρτήτως δασμολογικής κλάσης) υπάγονται σε κάθε περίπτωση στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 13%, με συνέπεια να προκαλείται διαφορετική μεταχείριση ως προς την εφαρμογή του συντελεστή Φ.Π.Α. από ομοειδείς επιχειρήσεις. Το εν λόγω γεγονός επέφερε δυσαρμονία στην αγορά, δεδομένου ότι τα έτοιμα γεύματα σε συσκευασία, παρασκευάσματα όπως τζατζίκι, τυροκαυτερή, ρώσικη σαλάτα, καθώς και απομιμήσεις τυριών αποκλειστικά από φυτικά λιπαρά, μείγματα τυριών και φυτικών λιπαρών, κατατάσσονται στη ΔΚ 2106 και ως εκ τούτου υπάγονται σε συντελεστή ΦΠΑ 24%.

Άρθρο 13:

Δεν υφίσταται νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να προβλέπει ότι επιστρέφεται το τέλος ταξινόμησης για οχήματα, για τα οποία έχει καταβληθεί το τέλος ταξινόμησης, το οποίο ως εσωτερικός φόρος καταβάλλεται για την κυκλοφορία των οχημάτων στη χώρα, τα οποία όμως δεν ταξινομούνται ποτέ και δεν κυκλοφορούν στη χώρα, αλλά αποστέλλονται σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ή εξάγονται σε τρίτες χώρες. Υφίσταται ανάγκη ευθυγράμμισης με την

εθνική και ενωσίακή νομολογία (Αποφάσεις 159 και 160/2017 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, αντίστοιχα, οι οποίες εκδόθηκαν μετά την προδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Δ.Ε.Ε. ,υπόθεση C-402/14). Με τις αποφάσεις αυτές, κρίθηκε ότι το τέλος ταξινόμησης των οχημάτων, το οποίο αποτελεί εσωτερικό φόρο κατά την έννοια του άρθρου 110 ΣΛΕΕ και δεν αποτελεί φορολογική επιβάρυνση ισοδυνάμου αποτελέσματος με δασμό κατά την έννοια του άρθρου 30 του ΣΛΕΕ, επιβάλλεται για την ταξινόμηση των οχημάτων στην Ελλάδα, ενόψει της θέσης τους σε κυκλοφορία στο εσωτερικό της χώρας και κατά συνέπεια πρέπει να επιστρέφεται όταν τα εν λόγω οχήματα δεν ταξινομούνται ποτέ στη χώρα και εξάγονται σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Άρθρο 14:

Μέχρι σήμερα η ακινησία των ΕΙΧ οχημάτων και μοτοσυκλετών γίνεται στη Δ.Ο.Υ. με φυσική παρουσία των ιδιοκτητών, παραδίδοντας άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, δημιουργώντας συνωστισμό και αναμονή τόσο για τη θέση ενός οχήματος σε ακινησία όσο και για άρση αυτής. Περαιτέρω η φύλαξη των στοιχείων κυκλοφορίας στη Δ.Ο.Υ. προκαλεί μεγάλο κόστος διαχείρισης αυτών και απώλεια εργατοωρών (υψηλό διοικητικό κόστος).

Άρθρο 15:

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αποφεύγεται πιθανά ερμηνευτικά ζητήματα ως προς τις αρμοδιότητες του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, σε ό,τι αφορά στη Δ.Ε.Ο.Ε.

Άρθρο 16:

Η εξαίρεση της επιβολής της κράτησης από το έτος 2016 και πριν κρίνεται αναγκαία αφενός για λόγους ασφάλειας δικαίου, αφετέρου διότι η επιβολή υποχρεώσεων ή άλλων οικονομικών βαρών δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύς όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 78 του Συντάγματος πέραν του προηγούμενου οικονομικού έτους μέσα στο οποίο αυτή επιβλήθηκε. Εν προκειμένω η εν λόγω υποχρέωση θεσπίστηκε για πρώτη φορά με το άρθρο 27 του ν. 4415/2016 (Α’159).

Ειδικότερα με την εν λόγω ρύθμιση ετέθη ότι η υποχρέωση απόδοσης της κράτησης αφορά σε όλους τους καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης που ασκούν ή ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα είτε ατομικώς, είτε μέσω εταιρίας, ενώ στην πραγματικότητα μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4415/2016 η επιβολή της κράτησης πραγματοποιούνταν αποκλειστικά σε όσους ασκούσαν ελευθέριο επάγγελμα. Το εν λόγω ζήτημα είχε αναδειχθεί και από την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής πριν την ψήφιση της εν λόγω ρύθμισης, όπου είχε κριθεί ότι «δεν φαίνεται να συνάδει προς το Σύνταγμα η προτεινόμενη ρύθμιση και το μέρος ήθελε θεωρηθεί ότι καταλαμβάνει Καθηγητές και Λέκτορες που, μέχρις έναρξης ισχύος του παρόντος, ασκούσαν ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα μέσω εταιρείας, και όχι ως ατομική επαγγελματική δραστηριότητα.». Σύμφωνα με την αρχή της ασφάλειας δικαίου και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου κρίνεται αναγκαίο η επιβολή της κράτησης να μην πραγματοποιηθεί αναδρομικά, αλλά αποκλειστικά μετά το έτος 2016, όπου αυτή θεσπίστηκε.

Η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των οφειλών που γεννήθηκαν από το έτος 2018 και εξής, κατέστη αρκετά δυσχερής κατά την πρώτη εφαρμογή της, καθώς αφενός καθυστέρησε η χορήγηση τω φορολογικών στοιχείων της Α.Α.Δ.Ε. προς τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι, λόγω της καθυστερημένης έκδοσης της απόφασης της περ. η’ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011, με αποτέλεσμα αυτά να χορηγηθούν εντός του 2020, αφετέρου ανεστάλη η υποχρέωση έκδοσης των πράξεων λόγω των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμού του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊοϋ COVID-19. Για τον λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η αναδιατύπωση της περ. ε’ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 προκειμένου να οριστεί ότι η είσπραξη των οφειλών κάθε έτους, θα πραγματοποιείται εφάπαξ ή σε έως δώδεκα (12) δόσεις, το αργότερο έως το τέλος του επόμενου έτους από αυτό κατά το οποίο έγινε η χορήγηση των φορολογικών στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. Ειδικά για τις οφειλές του έτος 2018 η είσπραξη θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 31.12.2021.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Άρθρο 1:

Οφειλέτες με οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, για τις οποίες έχουν χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής, σύμφωνα με την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α’ 76), την από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α‘104) και τον ν. 4690/2020, οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Μαρτίου 2020 έως και Νοεμβρίου 2020 ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με: α) τα άρθρα 1-17 του ν. 4321/2015 (Α’ 32), β) τα άρθρα 98-109 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και γ) τον ν. 4469/2017 (Α’ 62).

Άρθρο 2:

Τα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν τα ακίνητά τους για την εγκατάσταση των επιχειρήσεων, για την κύρια κατοικία των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές που έχουν πληγεί λόγω του κορωνοίού COVID-19 και για τη φοιτητική κατοικία – τέκνου- εξαρτώμενου μέλους τους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση που πλήττεται.

Άρθρο 3:

Αναμένεται ότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων εστίασης θα μπορέσει να επωφεληθεί, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της διευκόλυνσης της λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης, της αύξησης του κύκλου εργασιών τους και της διατήρησης των σχετικών θέσεων εργασίας, με όρους συμβατούς με την προστασία της δημόσιας υγείας ιδίως κατά την κρίσιμη τρέχουσα περίοδο.

Αρθρο 4:

Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν τους φορολογούμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες κ.λπ.), τους συμβολαιογράφους, καθώς και τις υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης.

Άρθρο 5:

 Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν τους αλλοδαπούς αξιωματικούς και το αλλοδαπό κατώτερο πλήρωμα, οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού με ελληνική σημαία, τα οποία εκτελούν αποκλειστικά διεθνείς πλόες και για τους οποίους προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης από μισθωτή εργασία που αποκτούν.

Άρθρο 6:

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά τους αλιείς, κατοίκους μικρών και απομακρυσμένων νησιών.

Άρθρο 7:

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων που διαθέτουν στην κατανάλωση ενεργειακά προϊόντα.

Άρθρο 8:

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά στις επιχειρήσεις οι οποίες ελέγχονται από τις τελωνειακός αρχές ως προς το δικαίωμα επιστροφής του αναλογούντος ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο κίνησης για τις επαγγελματικές τους ανάγκες, όπως αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, καθαριστήρια και βιοτεχνίες.

Επιπλέον αφορά στις τελωνειακές αρχές της Α.Α.Δ.Ε. οι οποίες θα εφαρμόσουν τη ρύθμιση.

Άρθρο 9:

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας προϊόντων καφέ και επιπλέον τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας υγρών αναπλήρωσης, πλην της ρύθμισης τροποποίησης της παρ. 5α η οποία αφορά σε ταξιδιώτες από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ή τρίτες χώρες.

Άρθρο 10:

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής και διάθεσης φαρμάκων καθώς και κτηνιατρικών φαρμάκων ήτοι στις φαρμακοβιομηχανίες.

Άρθρο 11:

Τους εγκεκριμένους αποθηκευτές ενεργειακών προϊόντων, όταν πραγματοποιούν εξαγωγές σε τρίτες χώρες με βυτιοφόρα οχήματα .

Άρθρο 12:

Υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων και της εστίασης και κατ’ επέκταση τους τελικούς καταναλωτές των εν θέματι αγαθών. Επιπλέον διευκολύνεται η άσκηση του ελεγκτικού έργου των αρμόδιων υπηρεσιών.

Άρθρο 13:

Οι ρυθμίσεις της προτεινόμενης διάταξης αφορούν το σύνολο των εισαγωγέων αντιπροσώπων των κατασκευαστικών οίκων του εξωτερικού, εμπόρων εισαγωγέων και διανομέων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αγοράς του αυτοκινήτου.

Άρθρο 14:

Οι ρυθμίσεις της προτεινόμενης διάταξης αφορούν το σύνολο ιδιοκτητών-κατόχων οχημάτων που θέτουν τα σχήματά τους σε ακινησία ή προβαίνουν σε άρση αυτής.

Αφορά επίσης τους εφοριακούς υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ. και ειδικότερα των Τμημάτων Οχημάτων, οι οποίοι δεν θα επιβαρύνονται με το διαχειριστικό κόστος των στοιχείων κυκλοφορίας

Τέλος αφορά τις ίδιες τις Δ.Ο.Υ, οι οποίες δεν απαιτείται πλέον να επιβαρύνονται με κόστος φύλαξης αυτών σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο υφιστάμενος χώρος αλλά και αποδεσμεύεται ήδη υφιστάμενος χώρος.

Άρθρο 15:

Αφορά στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και στη Δ.Ε.Ο.Ε.

Άρθρο 16:

Η ρύθμιση αφορά τα Α.Ε.Ι., τους Ε.Δ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και τους Καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που ασκούν ή ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικώς ή μέσω εταιρείας.

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Άρθρο 1:

Παράταση της δυνατότητας επανένταξης στις απολεσθείσες ρυθμίσεις: α) των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 (Α’ 32), β) των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και γ) τον ν. 4469/2017 (Α’ 62) σύμφωνα με το άρθρο 291 του ν.4738/2020, των πληνέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και ορισμός της δόσης του μηνός Δεκεμβρίου 2020 η οποία πρέπει να καταβληθεί προκειμένου να επανενταχθούν σε αυτές.

Άρθρο 2:

Η οικονομική τόνωση της αγοράς

Άρθρο 4:

Παράταση μέχρι τις 30.6.2021 της αναστολής εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47,48 και 49 του ν.4646/2019.

Άρθρο 5:

Παροχή κινήτρων προκειμένου να ενισχυθεί το ελληνικό νηολόγιο.
Μακροπρόθεσμος στόχος είναι να ενισχυθεί σημαντικά το ποσοστό πλοίων υπό την εθνική σημαία σε σχέση με τον ελληνόκτητο στόλο, ο οποίος έχει υποχωρήσει κατά 10 περίπου ποσοστιαίες μονάδες, από 27% το 2014, σε 17,77% το έτος 2020.

Άρθρο 6:

Βραχυπρόθεσμος στόχος είναι η προκαταβολή της επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων που αναλογεί στις ετήσιες καταναλώσεις καυσίμων των αλιέων μικρών και απομακρυσμένων νησιών.
Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η παροχή ρευστότητας των αλιέων μικρών και απομακρυσμένων νησιών. Παράλληλα, με την αξιολογούμενη ρύθμιση ενισχύεται η οικονομία στα μικρά και απομακρυσμένα νησιά.

Άρθρο 7:

Στόχος, μέχρι τον Απρίλιο 2021, είναι η στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εμπορίας των ενεργειακών προϊόντων και η αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων, λόγω έλλειψης ρευστότητας, που έχουν προκόψει εξαιτίας της πανδημίας της νόσου COVID19.

Άρθρο 8;

Στόχος της εν λόγω ρύθμισης είναι η αποσαφήνιση του ισχύοντος κυρωτικού πλαισίου του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, για την περίπτωση που υφίσταται απώλεια εσόδων μικρότερη από πενήντα (50) ευρώ.
Μακροπρόθεσμοί στόχοι είναι η δημιουργία κλίματος ασφάλειας δικαίου και η καλλιέργεια εμπιστοσύνης των διοικουμένων προς τη διοίκηση.

Άρθρο 9:

Η αξιολογούμενη ρύθμιση προτείνεται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης ορατών αναγκών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας προϊόντων καφέ και των υγρών αναπλήρωσης.

Αποσαφηνίζεται το πεδίο εφαρμογής της διάταξης, διαμορφώνοντας ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο ως προς τα προϊόντα που υπόκεινται σε φορολόγηση και ως προς τη βάση επιβολής του φόρου κατανάλωσης, για τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Τίθενται οι προϋποθέσεις του δικαιώματος επιστροφής του φόρου κατανάλωσης που έχει καταβληθεί για τα προϊόντα καφέ των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 53Α από τα δικαιούχα προς επιστροφή πρόσωπα και της διασφάλισης, ότι το δικαίωμα της επιστροφής του φόρου κατανάλωσης θα αξιοποιηθεί από αξιόπιστες επιχειρήσεις του κλάδου.
Οι διατάξεις περί επιστροφής φόρου κατανάλωσης προτείνονται για λόγους στήριξης της εξαγωγικής δραστηριότητας τόσο των αμιγώς εμπορικών επιχειρήσεων, όσο και των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων του κλάδου, αλλά και της διασφάλισης των δημοσιονομικών συμφερόντων, καθόσον το δικαίωμα επιστροφής του φόρου κατανάλωσης από τα δικαιούχο πρόσωπα προϋποθέτει ικανοποιητικό βαθμό συμμόρφωσης με τις τιθέμενες διαδικασίες. Περαιτέρω, η ρύθμιση στοχεύει στην αντιμετώπιση των περιπτώσεων που αφορούν επιμολυσμένα και ακατάλληλα προϊόντα προς κατανάλωση, με σκοπό τη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας προϊόντων καφέ και των υγρών αναπλήρωσης.

Άρθρο 10:

Με την εν λόγω διάταξη απαλλάσσεται από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης η αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας για την παραγωγή φαρμάκων και έτσι παρέχεται οικονομική διευκόλυνση στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παραγωγής και διάθεσης φαρμάκων.
Η εν λόγω ρύθμιση στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης φαρμάκων καθιστώντας τον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας στην Ελλάδα ανταγωνιστικό σε διεθνές επίπεδο, γεγονός το οποίο θα αποτελέσει και κίνητρο για νέες επενδύσεις.

Άρθρο 11:

Βραχυπρόθεσμοι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων της διακίνησης των υγρών καυσίμων που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες και η μείωση των φαινομένων απάτης και φοροδιαφυγής.
Μακροπρόθεσμοι στόχοι είναι η διασφάλιση των δημοσίων εσόδων μέσω της αποτροπής του λαθρεμπορίου κατά τη διαδικασία της εξαγωγής υγρών καυσίμων με βυτιοφόρα οχήματα.

Άρθρο 12:

Με την θέση σε ισχύ της διάταξης δεν θα προκαλείται πλέον σύγχυση ως προς την εφαρμογή του κατάλληλου συντελεστή Φ.Π.Α. στην κατηγορία των έτοιμων γευμάτων και άλλων παρασκευασμάτων διατροφής, της δασμολογικής κλάσης 2106 και επιπλέον η μουστάρδα θα συμπεριλαμβάνεται όπως

αντίστοιχα άλλες σάλτσες, μαγιονέζα, κέτσαπ, κλπ. στον μειωμένο συντελεστή.

Άρθρο 13:

Ευθυγράμμιση των σχετικών με την είσπραξη του τέλους ταξινόμησης διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομολογία (Αποφάσεις 159 και 160/2017 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, αντίστοιχα, οι οποίες εκδόθηκαν μετά την προδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης – Δ.Ε.Ε. (υπόθεση C-402/14).
Η ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας των εισαγωγέων αντιπροσώπων των κατασκευαστικών οίκων του εξωτερικού, εμπόρων εισαγωγέων και διανομέων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αγοράς του αυτοκινήτου.

Άρθρο 14:

Αποσυμφόρηση των Δ.Ο.Υ. και διευκόλυνση των φορολογουμένων
Μείωση του διοικητικού κόστους στη Φορολογική Διοίκηση.

Άρθρο 15:

Βραχυπρόθεσμα επιδιώκεται η αποφυγή πιθανών ερμηνευτικών ζητημάτων ως προς τις αρμοδιότητες του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, σε ό,τι αφορά στη Δ.Ε.Ο.Ε.
Μακροπρόθεσμα σκοπείται η διευκόλυνση του έργου του Οικονομικού Εισαγγελέα.

Άρθρο 16:

Η ορθή εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011, προκειμένου να εισπραχθούν οι οφειλές των παρελθόντων ετών, αλλά και του έτους 2018 και εξής ορθά.

Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner