Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού

Σκοπός του προτύπου είναι:

α) να διαχωρίσει, ποιά από τα γεγονότα τα οποία πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία Ισολογισμού συνιστούν διορθωτικά γεγονότα  των οικονομικών καταστάσεων και ποιά όχι και

β) να περιγράψει τις γνωστοποιήσεις που πρέπει να γίνουν σε κάθε περίπτωση

Για να κατανοήσουμε το πρότυπο θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι με τηνέννοια «Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού» εννοούμε τα γεγονότα αυτά, τα οποία είτε είναι ευνοϊκά ή μη για την οντότητα και τα οποία συμβαίνουν μετά την ημερομηνία Ισολογισμού, αλλά πριν από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για δημοσίευση. Τα γεγονότα αυτά, διακρίνονται σε δύο ειδών:

  1. Εκείνα που παρέχουν περαιτέρω απόδειξη των συνθηκών που υπήρξαν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού (∆ιορθωτικά Γεγονότα) και
  2. Εκείνα τα οποία είναι ενδεικτικά των συνθηκών που προέκυψαν µεταγενέστερα της ημερομηνίας του ισολογισµού (Μη ∆ιορθωτικά Γεγονότα).

Παραδείγματα διορθωτικών γεγονότων μετά την ημερομηνία ισολογισμού

Όπως αναφέρεται και στην παρ. 8 του άρθρου 17 του Ν.4308/2017 «Μία οντότητα θα πρέπει να προσαρμόζει τα κονδύλια στις οικονομικές της καταστάσεις έτσι ώστε να ενσωματώσει την επίδραση των διορθωτικών γεγονότων τα οποία έγιναν μετά την ημερομηνία ισολογισμού».

Παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι τα ακόλουθα:

  • Το αποτέλεσμα μίας δικαστικής απόφασης μετά την ημερομηνία ισολογισμού, με βάση το οποίο επιβεβαιώνεται ότι η οντότητα είχε μία υποχρέωση κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η οντότητα προσαρμόζει την όποια πρόβλεψη σχετική με τη δικαστική αυτή υπόθεση, σύμφωνα με το IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, ή αναγνωρίζει νέα πρόβλεψη.
  • Η πληροφορία μετά την ημερομηνία ισολογισμού ότι για ένα στοιχείο του ενεργητικού χρειάζεται να διενεργηθεί πρόβλεψη απαξίωσης/απομείωσης, είτε ότι η ήδη διενεργηθείσα πρόβλεψη που είχε σχηματιστεί κατά την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού χρειάζεται να προσαρμοστεί.

Ειδικότερα για το θέμα αυτό, έχει γνωμοδοτήσει και η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων ΝΠΔΔ – Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) για το λογιστικό χειρισμό διαγραφής απαίτησης λόγω υπαγωγής του οφειλέτη σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (ΣΛΟΤ1125ΕΞ/2017)

 

Παραδείγματα μη διορθωτικών γεγονότων μετά την ημερομηνία ισολογισμού

Μία οντότητα δεν θα πρέπει να προσαρμόσει τα κονδύλια των οικονομικών της καταστάσεων για μη διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού.

Ένα παράδειγμα μη διορθωτικού γεγονότος είναι μία πτώση στην αξία των μετοχών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού και πριν την έγκριση για δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων. Η πτώση στην αξία των μετοχών συνήθως δεν συνδέεται με τις συνθήκες που επικρατούσαν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, αλλά συνδέεται με συνθήκες που δημιουργήθηκαν μεταγενέστερα. Για το λόγο αυτό η οντότητα δεν προσαρμόζει τα κονδύλια των οικονομικών της καταστάσεων σε σχέση με τις επενδύσεις της και δεν επηρεάζει και τα ποσά που αναφέρονται στις σχετικές γνωστοποιήσεις, παρ’ όλο που ενδέχεται να δώσει επιπλέον γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις επενδύσεις.

Μερίσματα

Εάν μία οντότητα ανακοινώσει μέρισμα στους μετόχους της μετά την ημερομηνία του ισολογισμού, η οντότητα δεν θα πρέπει να το εμφανίσει στις υποχρεώσεις της κατά την κλειόμενη χρήση, καθώς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού η υποχρέωση αυτή δεν υφίστατο.

Συνέχιση της δραστηριότητας

Μία οντότητα δεν θα πρέπει να συντάξει τις οικονομικές της καταστάσεις με βάση τη συνέχιση της δραστηριότητας, στην περίπτωση που η διοίκηση αποφασίσει μετά την ημερομηνία ισολογισμού, είτε να προχωρήσει σε ρευστοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων είτε να διακόψει τη δραστηριότητα της, είτε ότι δεν έχει άλλη επιλογή από το να διακόψει τη δραστηριότητα της.

Γνωστοποιήσεις και επικαιροποίηση αυτών αναφορικά με συνθήκες μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού

Η κάθε οντότητα θα πρέπει να γνωστοποιεί την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και το ποιός έδωσε τη σχετική έγκριση. Επίσης, θα πρέπει να γνωστοποιείτε το εάν ο ιδιοκτήτης/μέτοχος ή κάποιος άλλος έχει την δυνατότητα να τροποποιήσει τις οικονομικές καταστάσεις.

Εάν μία οντότητα έχει πληροφορία μετά την ημερομηνία του ισολογισμού σχετικά με συνθήκες που υπήρχαν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, τότε θα πρέπει να ανανεώσει τις γνωστοποιήσεις της που αφορούν στις συνθήκες αυτές, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες πληροφορίες.

Μη διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του σιολογισμού

Στις περιπτώσεις που τα μη διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού είναι σημαντικά, η μη γνωστοποίση τους, μπορεί να επηρεάσει τις οικομικές αποφάσεις των χρηστών. Κατά συνέπειεα, η οντότητα θα πρέπει να γνωστοποιεί τα ακόλουθα για κάθε σημαντική κατηγορία μη διορθωτικού γεγονότος μετά την ημερομηνία ισολογισμού:

Α) τη φύση του γεγονότος και

Β) την εκτίμιση της διοίκησης για την οικονομική επίδραση ή μία δήλωση ότι μία τέτοια εκτίμηση δεν μπορεί να γίνει.

ΕΝ-EU IAS 10

Ε. Αγγελοπούλου

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner