Διευκρινίσεις για εξαγωγές εμπορευμάτων και ταχυδρομικών αντικειμένων προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Νέα εγκύκλιος

Με αφορμή ερωτήματα πολιτών και οικονομικών φορέων σχετικά με την τελωνειακή αντιμετώπιση εμπορευμάτων και ταχυδρομικών αντικειμένων που εξάγονται από τη χώρα μας προς το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που προέβλεπε η Συμφωνία Αποχώρησης του ΗΒ από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), με την Ε.2036/2021 εγκύκλιο διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Το ΗΒ από 1/1/2021 αποχώρησε από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση της ΕΕ, με αποτέλεσμα η διακίνηση των εμπορευμάτων από τη χώρα μας προς το ΗΒ και το αντίθετο να αντιμετωπίζεται διαδικαστικά με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνεται η διακίνηση εμπορευμάτων από και προς τρίτες χώρες, γεγονός που συνεπάγεται την υποχρεωτική πλέον τήρηση τελωνειακών διατυπώσεων για εμπορεύματα με προορισμό το ΗΒ.

Ειδικότερα:

Α. Εξαγωγές εμπορευμάτων προς το ΗΒ

1. Για εμπορεύματα που εξέρχονται από τη χώρα μας με προορισμό το ΗΒ τηρούνται υποχρεωτικά τελωνειακές διαδικασίες και διατυπώσεις, σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) που εξάγουν εμπορεύματα προς το ΗΒ θα πρέπει να υποβάλλουν τελωνειακές διασαφήσεις κατά την εξαγωγή εμπορευμάτων προς το ΗΒ.

Οι διασαφήσεις εξαγωγής υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο αρμόδιο τελωνείο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (ICISnet). Το υποσύστημα ελέγχου εξαγωγών του ICISnet επιτρέπει την επικοινωνία, μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων, μεταξύ τελωνειακών αρχών και μεταξύ τελωνειακών αρχών και οικονομικών φορέων-εξαγωγέων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις της χώρας μας που πραγματοποιούν διακινήσεις εμπορευμάτων προς το ΗΒ χρειάζεται να προβούν, ενδεικτικά, στα ακόλουθα βασικά βήματα:

α) Να μεριμνήσουν ώστε να διαθέτουν αριθμό καταχώρισης και ταυτοποίησης οικονομικών φορέων (EORI) για τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων τελωνειακών διατυπώσεων.Ο αριθμός EORI είναι ένας μοναδικός αριθμός που χορηγείται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές των κρατών-μελών της ΕΕ στους οικονομικούς φορείς που, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, ασκούν συναλλαγές με χώρες εκτός της ΕΕ.

β) Να μεριμνήσουν ώστε να διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες/πιστοποιητικά που απαιτούνται για την εξαγωγή ορισμένων εμπορευμάτων προς τρίτες χώρες. Ανάλογα με το είδος των εμπορευμάτων, οι απαιτούμενες άδειες/πιστοποιητικά εκδίδονται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες Αρχές (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Υπουργείο Ανάπτυξης κ.λπ.).

Ειδικότερα ως προς τη συμπλήρωση της διασάφησης εξαγωγής επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Θέσεις διασάφησηςKωδικός συμπλήρωσης
1α : Τύπος διασάφησηςEU
17α : Χώρα προορισμούGB
44: Ειδικές μνείες/Προσκομιζόμενα έγγραφα/Πιστοποιητικά-άδειεςΚωδικοί Πιστοποιητικών/αδειών/εγκρίσεων
Θέση 44.1Αλφαριθμητικός κωδικός για την Βεβαίωση Καταγωγής : U116Αλφαριθμητικός κωδικός για την Βεβαίωση Καταγωγής για πολλαπλές αποστολέςπανομοιότυπων προϊόντων : U118

2. Η προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΒ, από την 1η Ιανουαρίου 2021 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεύχος L 444/31-12-2020), οβλέπει την πλήρη κατάργηση των δασμών για όλα τα προϊόντα καταγωγής καθενός από τα συμβαλλόμενα μέρη κατά την εισαγωγή τους στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος.

Στην περίπτωση της εξαγωγής από ΕΕ προς ΗΒ και προκειμένου να επιβληθεί εκεί μηδενικός δασμός, πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις :

α) τα εμπορεύματα πρέπει να είναι καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΒ)

β) ο εισαγωγέας στο ΗΒ να υποβάλλει αίτημα προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης το οποίο πρέπει να βασίζεται:

 • σε «Βεβαίωση Καταγωγής» την οποία συντάσσει ο εξαγωγέας επί του τιμολογίου ή άλλου εγγράφου (π.χ. προτιμολόγιο, κατάλογος συσκευασίας, επιστολόχαρτο με τα στοιχεία της εταιρείας), στο οποίο περιγράφεται το καταγόμενο προϊόν με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του, σύμφωνα με το παράρτημα ORIG-4 (Kείμενο της Βεβαίωσης Καταγωγής, σελ. 563 της Συμφωνίας ΕΕ-ΗΒ, στην οποία πρέπει να αναγράφεται ότι τα εμπορεύματα είναι καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης), είτε
 • στη «Γνώση του εισαγωγέα» ότι το προϊόν είναι καταγόμενο (Άρθρο ORIG.21: Γνώση του εισαγωγέα σελ.52 της Συμφωνίας ΕΕ-ΗΒ).

γ) τα εμπορεύματα να αποστέλλονται απευθείας στο ΗΒ.

Επισημαίνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα εκ των υστέρων υποβολής αιτήματος χορήγησης προτιμησιακής μεταχείρισης εντός χρονικού διαστήματος τριών ετών από την ημερομηνία εισαγωγής στο ΗΒ.

Για εξαγωγές εμπορευμάτων καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης με αξία άνω των 6.000 ευρώ, ο εξαγωγέας προκειμένου να συντάσσει Βεβαιώσεις Καταγωγής, πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX και να χρησιμοποιεί τον αριθμό εγγεγραμμένου εξαγωγέα REX στις σχετικές Βεβαιώσεις Καταγωγής. Ο ίδιος αριθμός εγγεγραμμένου εξαγωγέα REX χρησιμοποιείται σε κάθε Προτιμησιακή Συμφωνία η οποία προβλέπει την χρήση REX.

Η αίτηση εγγραφής κατατίθεται στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια (Αττικής, Θεσσαλονίκης ή Αχαΐας) και συνοδεύεται απαραίτητα με πρόσφατο (τελευταίου μήνα) «Γενικό Πιστοποιητικό» από το Γ.Ε.ΜΗ. (λεπτομέρειες στο άρθρο 5 της σχετικής Απόφασης).

Για εξαγωγές εμπορευμάτων καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης με αξία έως 6.000 ευρώ, ο εξαγωγέας μπορεί να συντάσσει Βεβαιώσεις Καταγωγής, χωρίς να είναι απαραίτητο να είναι εγγεγραμμένος στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX.

Σε περίπτωση που ο εξαγωγέας δεν είναι και παραγωγός των προς εξαγωγή εμπορευμάτων, θα πρέπει να κατέχει τις σχετικές «Δηλώσεις Προμηθευτή» βάσει των οποίων παρέχονται οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τον καθορισμό του χαρακτήρα καταγωγής των εμπορευμάτων. Για εξαγωγές στο ΗΒ και προκειμένου να παρασχεθούν οι Δηλώσεις Προμηθευτή, ισχύει μεταβατική περίοδος από 01-01-2021 έως και 31-12-2021.

Β. Εξαγωγές ταχυδρομικών αντικειμένων και ταχυμεταφορές προς το ΗΒ

Ταχυδρομικά αντικείμενα που αποστέλλονται από τη χώρα μας προς το ΗΒ μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας ΕΛΤΑ Α.Ε. και εμπορεύματα που αποστέλλονται από τη χώρα μας προς το ΗΒ μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς (πωλήσεις μέσω διαδικτύου (e-commerce), αποστολές από ιδιώτη σε ιδιώτη) υπόκεινται σε τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής ως ακολούθως:

1. Εξαγωγές ταχυδρομικών αντικειμένων μέσω ΕΛΤΑ Α.Ε.

i) Οι εξαγωγές ταχυδρομικών αντικειμένων αξίας έως 1000 ευρώ πραγματοποιούνται με τις δηλώσεις CN22 και CN23 για την υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς της εξαγωγής και ειδικότερα:

 • Για αντικείμενα που εμπίπτουν στην κατηγορία του επιστολικού ταχυδρομείου και βάρους έως 2 χλγμ, ο εξαγωγέας συμπληρώνει τη δήλωση CN22 που συνοδεύει το αντικείμενο στην τρίτη χώρα και, εφόσον ο εξαγωγέας επιθυμεί την απαλλαγή από ΦΠΑ, για τις αποστολές αυτές συμπληρώνει και τη δήλωση CN23.
 • Για δέματα και αντικείμενα επιστολικού ταχυδρομείου βάρους άνω των 2 χλγμ, ο εξαγωγέας συμπληρώνει τη δήλωση CN23 σε δύο αντίτυπα, τα οποία σφραγίζονται από τον ταχυδρομικό υπάλληλο και το ένα εξ αυτών συνοδεύει το αντικείμενο στην τρίτη χώρα, ενώ το δεύτερο παραδίδεται στον εξαγωγέα για το αρχείο του.

ii) Τηρούνται διατυπώσεις εξαγωγής με την υποβολή συνήθους διασάφησης εξαγωγής στο αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής και με τη συμπλήρωση της δήλωσης CN23 στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Εξαγωγές ταχυδρομικών αντικειμένων αξίας άνω των 1000 ευρώ.
 • Εξαγωγές ταχυδρομικών αντικειμένων ανεξαρτήτως αξίας που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, μέτρα εμπορικής πολιτικής ή απαγορεύσεις και περιορισμούς.
 • Προσωρινή εξαγωγή ταχυδρομικών αντικειμένων με σκοπό την επανεισαγωγή τους (συνηθέστερα για εμπορικές εκθέσεις/επισκευή).

2. Εξαγωγές εμπορευμάτων μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς

i) Τηρούνται διατυπώσεις εξαγωγής με την υποβολή ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής εξαγωγής στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Εξαγωγές εμπορευμάτων μη εμπορικού χαρακτήρα (εμπορεύματα που περιέχονται σε αποστολές και αποστέλλονται από ιδιώτη σε ιδιώτη, εφόσον οι αποστολές αυτές έχουν ευκαιριακό χαρακτήρα, περιέχουν αποκλειστικά εμπορεύματα που προορίζονται για προσωπική χρήση, λόγω της φύσης ή της ποσότητάς τους δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για εμπορεύματα χωρίς εμπορικό χαρακτήρα και πραγματοποιούνται από τον αποστολέα στον παραλήπτη χωρίς οποιασδήποτε μορφής πληρωμή).
 • Εξαγωγές ταχυδρομικών αντικειμένων εμπορικού χαρακτήρα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τα 1000 ευρώ και η καθαρή μάζα δεν υπερβαίνει τα 1000 χιλιόγραμμα.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής εξαγωγής στις ανωτέρω περιπτώσεις είναι αποδεκτή μόνο για τα καθεστώτα 10 και 31 και εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Το τελωνείο εξόδου είναι ελληνικό

• Τα εμπορεύματα δεν υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς

• Τα εμπορεύματα δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε άλλη ειδική τελωνειακή διατύπωση (π.χ. εμπορεύματα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης).

ii) Τηρούνται διατυπώσεις εξαγωγής με την υποβολή συνήθους διασάφησης εξαγωγής σε όλες τις περιπτώσεις εξαγωγών εμπορευμάτων μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση (i).

3. Μικρές αποστολές στο πλαίσιο της Προτιμησιακής Συμφωνίας.

Κατά την εισαγωγή στο ΗΒ εφαρμόζεται μηδενικός προτιμησιακός δασμός και δεν απαιτείται να συνοδεύονται από αποδεικτικό καταγωγής :

 • Προϊόντα που αποστέλλονται ως μικρά δέματα από ιδιώτη σε ιδιώτη
 • Προϊόντα που αποτελούν μέρος των προσωπικών αποσκευών ταξιδιώτη u Αποστολές μικρής αξίας εμπορικού χαρακτήρα

με την προϋπόθεση ότι: τα προϊόντα αυτά δηλώνονται ότι είναι καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου για τους κανόνες καταγωγής, το τελωνείο εισαγωγής στο ΗΒ δεν έχει αμφιβολία ως προς την ειλικρίνεια της δήλωσης αυτής και η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει τις 1.000 Λίρες Αγγλίας (GBP).

Δεν εντάσσονται στην προαναφερόμενη εξαίρεση και απαιτείται να συνοδεύονται από αποδεικτικό καταγωγής:

– προϊόντα των οποίων η εισαγωγή αποτελεί μέρος μιας σειράς εισαγωγών για τις οποίες μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι έγιναν ξεχωριστά για να παρακαμφθούν οι απαιτήσεις για την αίτηση προτιμησιακής μεταχείρισης,

– προϊόντα των οποίων η συνολική αξία υπερβαίνει τις 1.000 Λίρες Αγγλίας (GBP)-Tο ποσό αυτό έχει κοινοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Γ. Απαλλαγή Φ.Π.Α κατά την παράδοση (πώληση) αγαθών προς εξαγωγή στο ΗΒ

1. Παράδοση (πώληση) αγαθών προς εξαγωγή μέσω συνήθους τελωνειακής διαδικασίας εξαγωγής (αγαθά αξίας άνω των 1.000 ευρώ)

Η παράδοση (πώληση) αγαθών από τον πωλητή τα οποία μεταφέρονται από το εσωτερικό της χώρας προς το ΗΒ απαλλάσσονται από το φόρο προστιθεμένης αξίας, υπό την προϋπόθεση ότι :

• υποβάλλεται διασάφηση εξαγωγής στην αρμόδια τελωνειακή αρχή από τον πωλητή-εξαγωγέα μέσω του μηχανογραφικού συστήματος τελωνείων ICISnet,

• το τιμολόγιο πώλησης εκδίδεται χωρίς Φ.Π.Α με την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ Φ.Π.Α – ΑΡΘΡΟ 24 Ν.2859/2000 ΚΩΔΙΚΑΣ Φ.Π.Α» και δηλώνεται στη θέση 44 της διασάφησης εξαγωγής

• το ποσό του τιμολογίου συμπληρώνεται στη θέση 22 της διασάφησης εξαγωγής

• ο πωλητής διαθέτει στο αρχείο του το ηλεκτρονικό μήνυμα ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης εξαγωγής» ως δικαιολογητικό της απαλλαγής Φ.Π.Α.

Νομικό πλαίσιοΚανονιστικό πλαίσιοΕγκύκλιες διαταγές
Άρθρο 24 παρ.1 περ.α Ν.2859/2000 «Κώδικας Φ.Π.Α»Άρθρο 1 ΠΟΛ.1203/2016 απόφασηΓ.Γ.Δ.ΕΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ 2016/26.04.2016
Για μη εγκατεστημένα στη χώρα μας πρόσωπα, οδηγίες για την υποχρέωση ή μη απόκτησης ΑΦΜ κατά την τήρηση τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής παρέχονται στην ενότητα iii της ΠΟΛ.1125/2016(ΑΔΑ: 791ΨΗ-Π3Α) εγκυκλίου.

2. Παράδοση (πώληση) αγαθών προς εξαγωγή μέσω Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΕΛΤΑ Α.Ε.) (αγαθά αξίας έως 1.000 ευρώ)

Οι παραδόσεις (πωλήσεις) αγαθών που πραγματοποιούνται από πωλητή-εξαγωγέα και διακινούνται από τη χώρα μας προς το ΗΒ, μέσω της ταχυδρομικής οδού (ΕΛΤΑ Α.Ε.), απαλλάσσονται από το φόρο προστιθεμένης αξίας, υπό την προϋπόθεση ότι :

• υποβάλλεται τελωνειακή δήλωση CN23 από τον πωλητή-εξαγωγέα στα αρμόδια καταστήματα/ πρακτορεία του Φ.Π.Κ.Υ.

• το τιμολόγιο πώλησης εκδίδεται χωρίς Φ.Π.Α με την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ Φ.Π.Α – ΑΡΘΡΟ 24 Ν.2859/2000 ΚΩΔΙΚΑΣ Φ.Π.Α» και η αξία του δηλώνεται επί της τελωνειακής δήλωσης CN23

• ο πωλητής-εξαγωγέας διαθέτει βεβαίωση εξόδου της ταχυδρομικής αποστολής μέσω σχετικής πράξης παραλαβής επί της τελωνειακής δήλωσης CN23 από το εγκεκριμένο κατάστημα/πρακτορείο του Φ.Π.Κ.Υ.

Νομικό πλαίσιοΚανονιστικό πλαίσιοΕγκύκλιες διαταγές
Άρθρο 24 παρ.1 περ.α Ν.2859/2000«Κώδικας Φ.Π.Α»ΔΤΔ Α 1181957/09.12.2016 Κ.Υ.Α(ΦΕΚ 4092/Β/20.12.2016)(άρθρα 11 και 12)ΔΤΔ Α 1094213 ΕΞ 2017/21.06.2017

3. Παράδοση (πώληση) αγαθών προς εξαγωγή μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών (αγαθά αξίας έως 1.000 ευρώ)

Οι παραδόσεις (πωλήσεις) αγαθών που πραγματοποιούνται από πωλητή-εξαγωγέα και διακινούνται από τη χώρα μας προς το ΗΒ, μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, απαλλάσσονται από το φόρο προστιθεμένης αξίας, υπό την προϋπόθεση ότι :

• υποβάλλεται ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ εξαγωγής στην αρμόδια τελωνειακή αρχή από τον πωλητή-εξαγωγέα μέσω του μηχανογραφικού συστήματος τελωνείων ICISnet,

• το τιμολόγιο πώλησης εκδίδεται χωρίς Φ.Π.Α με την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ Φ.Π.Α – ΑΡΘΡΟ 24 Ν.2859/2000 ΚΩΔΙΚΑΣ Φ.Π.Α» και δηλώνεται στη θέση 44 του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ εξαγωγής

• το ποσό του τιμολογίου συμπληρώνεται στη θέση 22 του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ εξαγωγής

• ο πωλητής-εξαγωγέας λαμβάνει και τηρεί στο αρχείο του εκτυπωμένο και θεωρημένο το μήνυμα ΕΑ99 από το τελωνείο εξαγωγής.

Νομικό πλαίσιοΚανονιστικό πλαίσιοΕγκύκλιες διαταγές
Άρθρο 24 παρ.1 περ.α Ν.2859/2000«Κώδικας Φ.Π.Α»Άρθρο 1 ΠΟΛ.1203/2016απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε(ΦΕΚ 4396/30.12.2016)ΔΤΔ Α 1019133 ΕΞ 2018/01.02.2018(ενότητες ΣΤ και Ζ)

Δυνατότητα έκδοσης απόδειξης λιανικών συναλλαγών αντί τιμολογίου

Ειδικά για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών που ενεργούνται από υποκείμενο στο φόρο πωλητή προς αγοραστή-ιδιώτη εγκατεστημένο εκτός Ε.Ε δύναται να εκδίδεται, βάσει των διατάξεων των Ε.Λ.Π, απόδειξη λιανικών συναλλαγών από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του πελάτη (σχετ. Δ17Ε5005682 ΕΞ 2014/05.03.2014εγκύκλιος).

Συμπλήρωση διασάφησης εξαγωγής για σκοπούς Φ.Π.Α

Για σκοπούς απαλλαγής ΦΠΑ, εφιστούμε την προσοχή των υποκείμενων στο φόρο πωλητών ως προς τη συμπλήρωση των κάτωθι θέσεων των διασαφήσεων εξαγωγής και ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ εξαγωγής:

Θέσεις διασάφησηςΣυμπλήρωση
Θέση 2 – εξαγωγέας• αναγνωριστικός αριθμός EORI πωλητή-εξαγωγέα για συνήθη διασάφηση εξαγωγής• ΑΦΜ πωλητή-εξαγωγέα για τα ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ εξαγωγής
Θέση 22 – ποσό τιμολογίουποσό τιμολογίου
Θέση 44 – ειδικές μνείες, προσκομιζόμενα έγγραφα• αριθμός τιμολογίου• ΑΦΜ πωλητή – εξαγωγέα, όπου απαιτείται (ενότητα iii ΠΟΛ.1125/2016 εγκυκλίου)

Δ. Απαλλαγή Φ.Π.Α κατά την λιανική πώληση αγαθών σε ταξιδιώτες από το ΗΒ

Οι λιανικές πωλήσεις αγαθών σε ταξιδιώτες-πολίτες του ΗΒ (πλην προσώπων εγκατεστημένων στην Β. Ιρλανδία) τα οποία μεταφέρονται στις προσωπικές τους αποσκευές κατά την έξοδό τους από τη χώρα μας για την κάλυψη προσωπικών τους αναγκών και χωρίς να έχουν εμπορικό χαρακτήρα απαλλάσσονται από το φόρο προστιθεμένης αξίας άμεσα ή έμμεσα (με επιστροφή του ΦΠΑ) υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται προς έλεγχο στην αρμόδια τελωνειακή αρχή εξόδου της χώρας μας μαζί με τη σχετική απόδειξη λιανικής. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται σε επίδειξη της κάρτας επιβίβασης ή του εισιτηρίου και στοιχείων ταυτότητας. Με τις διατάξεις της ΠΟΛ 1338/96 ΑΥΟ ορίζονται ειδικότεροι όροι προϋποθέσεις και διαδικασία για την εφαρμογή των ανωτέρω.

Εξαιρούνται της απαλλαγής Φ.Π.Α:• καπνικά, αλκοολούχα, είδη διατροφής• είδη που μεταφέρονται με μεταφορικά έγγραφα και επαγγελματικά οχήματα• είδη για τον εξοπλισμό και εφοδιασμό μεταφορικών μέσων ιδιωτικής χρήσης• είδη για το προσωπικό μεταφορικών μέσων
Όριο απαλλαγής:50 ευρώ ανά συναλλαγή
Χρονικό περιθώριο μεταφοράςαγαθών εκτός Ε.Ε:3 μήνες

Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι όσον αφορά τα εγκατεστημένα στη Βόρεια Ιρλανδία πρόσωπα δεν δύναται να τυγχάνει εφαρμογής η ανωτέρω διαδικασία περί απαλλαγής από ΦΠΑ σε ταξιδιώτες (tax-free) καθόσον για τις παραδόσεις αγαθών που διενεργούνται προς την Β. Ιρλανδία εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις που αφορούν το ενδοενωσιακό εμπόριο και συναφώς τις συναλλαγές με ιδιώτες στο εσωτερικό της Ε.Ε. συνεπώς πρόκειται για λιανικές πωλήσεις που επιβαρύνονται με ΦΠΑ.

Νομικό πλαίσιοΚανονιστικό πλαίσιο
Άρθρο 24 παρ.1 περ.β, τρίτο εδάφιοΝ.2859/2000 «Κώδικας Φ.Π.Α»ΠΟΛ.1338/1996 Α.Υ.Ο, όπως ισχύει

Πίνακας τελωνειακών παραστατικών και δικαιολογητικών απαλλαγής Φ.Π.Α

Αγαθά αξίας άνω των1.000ευρώΑγαθά αξίας έως 1.000ευρώ
Μέσω εταιρειών ταχυμεταφορώνΜέσω Φ.Π.ΚΥ (ΕΛΤΑ)
Τελωνειακό παραστατικόΔιασάφηση εξαγωγήςΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ ΕΞΑΓτελωνειακή δήλωση CN23
Δικαιολογητικά απαλλαγής ΦΠΑΤιμολόγιομήνυμα ΙΕ 599Τιμολόγιομήνυμα ΕΑ99Τιμολόγιοπράξη παραλαβής δέματοςαπό τα ΕΛΤΑ επί του CN23

Πηγή: e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner