Διευρύνεται ο κύκλος ενισχύσεων σε πληττόμενες μμε

Επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 339 εκατ. ευρώ σε Αττική, Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησο και Επτάνησα

Στα 339 εκατ. ευρώ θα ανέλθει το ύψος της έκτακτης ενίσχυσης με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων.

Οι παραπάνω Περιφέρειες προστίθενται σε αυτές της Κεντρικής Μακεδονίας και της Δυτικής Ελλάδας, οι οποίες ήδη έχουν ενεργοποιήσει τα έκτακτα μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων, με 150 εκατ. ευρώ η πρώτη και με 30 εκατ. ευρώ η δεύτερη. Δηλαδή, το συνολικό ποσό που θα διατεθεί από τις εννέα Περιφέρειες, οι οποίες έχουν βγάλει έως τώρα στον «αέρα» τα σχετικά προγράμματα, ανέρχεται στα 519 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις νέες προσκλήσεις, οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής θα μοιραστούν 200 εκατ. ευρώ και η κάθε μία μπορεί να λάβει από 5.000 έως 50.000 ευρώ. Αντίστοιχα, από την Περιφέρεια Κρήτης θα δοθούν 50 εκατ. ευρώ, με το ποσό για κάθε επιχείρηση να κυμαίνεται από 3.000 έως 40.000 ευρώ, ενώ από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα χορηγηθούν 25 εκατ. ευρώ και κάθε επιχείρηση μπορεί να λάβει από 5.000 έως 50.000 ευρώ. Από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα μοιραστούν 10 εκατ. ευρώ με όριο από 4.000 έως 40.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο και στη Δυτική Μακεδονία 10 εκατ. ευρώ με όριο ανά επιχείρηση από 5.000 έως 50.000 ευρώ. Τέλος, από την Περιφέρεια Πελοποννήσου θα δοθούν 30 εκατ. ευρώ με όριο από 4.000 έως 50.000 ευρώ για κάθε επιχείρηση και από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 14 εκατ. ευρώ με όριο από 3.000 έως 40.000 ευρώ ανά δικαιούχο.

Βασικές προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση είναι οι εξής:

– Να δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια που αφορά η πρόσκληση.

– Να έχουν κάνει έναρξη πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019.

– Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της αναλυτικής πρόσκλησης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.

– Να είναι πολύ μικρή ή μικρή επιχείρηση.

– Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.

– Να μη συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α’ 137).

– Να μην ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019 ή εφόσον ήταν προβληματικές να έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην είναι προβληματικές κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης χρηματοδότησης.

– Κατά παρέκκλιση μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του παραρτήματος I του Καν. Ε.Ε. 651/2014) που ήταν ήδη προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 υπό την προϋπόθεση να μην υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης (ή εφόσον έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης να έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή να έχουν λύσει τη σύμβαση εγγύησης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της πρόσκλησης) ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης (ή έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αλλά δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας πρόσκλησης).

– Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, να δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και για την υποχρέωση ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

– Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης Ε.Ε. ή ΔΕΕ.

Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η δικαιούχος επιχείρηση (σε επίπεδο «δεδομένης επιχείρησης» όπως αυτή ορίζεται από την κοινοτική νομοθεσία και νομολογία) από τη συγκεκριμένη δράση, συναθροιζόμενη με κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει δυνάμει της με αρ. 19.3.2020/C (2020) 1863 Ανακοίνωσης, και η οποία μπορεί να έχει χορηγηθεί με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή άλλες μορφές όπως επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια, δεν δύναται να υπερβαίνει σε συνολική ονομαστική αξία το συνολικό ανώτατο όριο των 800.000 ευρώ. Όλα τα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι ακαθάριστα, δηλαδή προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλης επιβάρυνσης.

Μορφή ενίσχυσης

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης κατά το έτος 2019, με ελάχιστο ποσό και μέγιστο ποσό όσο προβλέπεται ανά Περιφέρεια.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

– των αγορών εμπορευμάτων χρήσης,

– των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης,

– του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών,

– του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στη χρήση από την επιχείρηση,

– του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες), καθώς και

– διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%.

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο του ανώτατου επιτρεπόμενου ανά περιφέρεια, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στο ύψος της μέγιστης προβλεπόμενης χρηματοδότησης, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από το ελάχιστο προβλεπόμενο, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στη δράση.

Επισημαίνεται ότι αποδεκτές είναι μόνο οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που:

α) έχουν υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση του 2019 έως την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και

β) θα συμπληρώσουν τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό έντυπο Ε3 χρήσης 2019) που έχει υποβληθεί έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης.

Εάν μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης έχει υποβληθεί τροποποιητική δήλωση Ε3, θα πρέπει να υποβληθούν και οι δύο για να διαπιστωθεί ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων της τελευταίας χρονικά εμπρόθεσμης δήλωσης.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις που επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός των συγκεκριμένων περιφερειών, θα πρέπει η δικαιούχος να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για τη λειτουργία της εγκατάστασης/υποκαταστήματος στην περιφέρεια προκειμένου να υπολογιστεί το ύψος του κεφαλαίου κίνησης επί αυτού του ποσού.

Σε κάθε περίπτωση, η αναλογία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αναλογία του πλήθους των εργαζομένων που απασχολούνται εντός περιφέρειας σε σχέση με το σύνολο της επιχείρησης αθροιστικά εντός και εκτός περιφέρειας το οποίο θα επιβεβαιώνεται κατά την αξιολόγηση.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι

Δικαίωμα λήψης των νέων ενισχύσεων έχουν οι υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που νομίμως λειτουργούν στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων με αντικείμενο στους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στις αναλυτικές προσκλήσεις και των οποίων η νομική τους μορφή είναι μία από τις ακόλουθες: Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, Ατομική Επιχείρηση, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός, Δικηγορική Εταιρεία του άρθρου 49 επ. του ν. 4194/2013, Κοινωνία Αστικού Δικαίου. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι εξωχώριες εταιρείες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές. Κάθε επιχείρηση (ΑΦΜ) έχει δικαίωμα υποβολής μίας και μόνο πρότασης χρηματοδότησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία αιτήσεις χρηματοδότησης, απορρίπτονται όλες οι αιτήσεις. Τονίζεται, επίσης, ότι το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021.

Αυτό θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021, στο οποίο θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στα αντίστοιχα πεδία (βάσει των οποίων έγινε ο υπολογισμός του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης) ποσά τα οποία αθροιστικά δεν θα υπολείπονται του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί το αντίθετο κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί το 2022 και αφού έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων, η διαφορά μεταξύ καταβληθέντος ποσού και αθροίσματος δηλωθέντων ποσών θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner