Ενήμερη… ενημερότητα μέχρι και 3 μήνες

Ενημερότητα για συγκεκριμένη ημερομηνία σε προγενέστερο χρόνο και μέχρι τρεις μήνες από την υποβολή της αίτησης θα μπορούν να αποκτούν, από τις 11 Ιανουαρίου 2021, οι επιχειρήσεις που μετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς. Μοναδική στο εξής προϋπόθεση είναι η επιχείρηση που τη ζητά να είναι ενήμερη κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Με τη σχετική απόφαση που υπέγραψε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής διορθώνονται οι στρεβλώσεις του παρελθόντος, αφού μέχρι σήμερα η ενημερότητα χορηγείται μόνο για την ημέρα υποβολής της αίτησης, με ισχύ για το μέλλον. Αυτό όμως δημιουργεί προβλήματα στην πράξη, όταν για λόγους ανωτέρας βίας δεν ήταν εφικτό να ζητηθεί, αλλά ούτε και να χορηγηθεί ενημερότητα για τη συγκεκριμένη ημέρα που χρειάζεται για τη συμμετοχή σε έναν διαγωνισμό.

Αξίζει να σημειωθεί δε ότι τα εν λόγω προβλήματα επιτάθηκαν με την πανδημία, με αποτέλεσμα αρκετές επιχειρήσεις να έχουν αδυναμία συμμετοχής σε διαγωνισμούς. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ενημερότητα θα χορηγείται από τη ΔΟΥ, έπειτα από σχετικό αίτημα, το οποίο μπορεί να υποβληθεί ταχυδρομικά ή με mail, ενώ θα κοινοποιείται στη θυρίδα της επιχείρησης στο myTAXISnet και θα επέχει θέση πρωτοτύπου. Σε κάθε περίπτωση η εγκυρότητα ελέγχεται στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι πλέον οι επιχειρήσεις δεν θα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς για το λόγο αυτό, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται και το δημόσιο συμφέρον, καθώς, για να χορηγηθεί η ενημερότητα αυτή, η επιχείρηση, εκτός από την ημέρα για την οποία ζητά αποδεικτικό ενημερότητας, σε προγενέστερο χρόνο και μέχρι 3 μήνες, πρέπει επίσης να είναι ενήμερη και κατά την ημέρα που υποβάλλει την αίτηση, όπως ισχύει για τις υπόλοιπες ενημερότητες.

Επισημαίνεται ότι στην εν λόγω απόφαση προβλέπεται ρητά ότι όλες οι ενημερότητες που κοινοποιούνται στη θυρίδα του πολίτη στο myTAXISnet επέχουν θέση πρωτοτύπου και έτσι λύνεται ένα σημαντικό πρόβλημα άρνησης παραλαβής των αντιγράφων των ενημεροτήτων, παρά το γεγονός ότι έφεραν ψηφιακή υπογραφή.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner