Ενεργοποιείται η απαλλαγή στελεχών για παλαιά χρέη

Εντός των ημερών θα εκδοθεί η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για την εφαρμογή της σχετικής ρύθμισης

Τις ρυθμίσεις του άρθρου 34 του ν. 4646/2019 που απαλλάσσουν τα στελέχη εταιρειών και λοιπών νομικών προσώπων από την αλληλέγγυα ευθύνη για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, τα οποία δεν δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της δικής τους θητείας, αναμένεται να θέσει σε εφαρμογή εντός των προσεχών ημερών η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Με τις ρυθμίσεις αυτές τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 50 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013) για την «αλληλέγγυα ευθύνη» όσον αφορά την πληρωμή φόρων και καθορίζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις προκειμένου να βεβαιωθούν φορολογικές οφειλές εταιρειών και λοιπών νομικών προσώπων σε βάρος των διοικητικών στελεχών τους, ως ευθυνομένων προσωπικά και αλληλέγγυα.

Πιο αναλυτικά, με το άρθρο 34 του ν. 4646/2019 προβλέπεται ότι:

1) Τα πρόσωπα, που είναι εκτελεστικοί πρόεδροι, διευθυντές, γενικοί διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος, παρακρατούμενου φόρου, κάθε επιρριπτόμενου φόρου, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, που οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους, ως και για τους τόκους, πρόστιμα, προσαυξήσεις και οποιεσδήποτε διοικητικές χρηματικές κυρώσεις επιβάλλονται επ’ αυτών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

α. τα ανωτέρω πρόσωπα είχαν μια από τις ανωτέρω ιδιότητες είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου είτε κατά τον χρόνο λύσης, διάλυσης ή συγχώνευσής του,

β. οι οφειλές αυτές γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους υπό κάποια εκ των ανωτέρω ιδιοτήτων και

γ. οι υπό παρ. 1 οφειλές δεν καταβλήθηκαν ή δεν αποδόθηκαν στο Δημόσιο από υπαιτιότητα των ανωτέρω προσώπων.

Με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δύνανται να ορίζονται μαχητά τεκμήρια έλλειψης υπαιτιότητας.

2) Οφειλές, που κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος έχουν βεβαιωθεί σε βάρος προσώπων ως αλληλεγγύως και προσωπικά ευθυνομένων για οφειλές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 παρ. 1 και 2, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του από την παρ. 1 του παρόντος, παύουν να βαραίνουν τα αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα, εφόσον τα τελευταία δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, που τίθενται με τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου για τη θεμελίωση της αλληλέγγυας ευθύνης.

Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, υποβάλλεται αίτηση στην αρχή που προέβη στις σχετικές ενέργειες αναζήτησης της ευθύνης του οικείου προσώπου εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και για εκκρεμείς υποθέσεις οφειλών υπό την έννοια του Άρθρου 72 παρ.50 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει.

Μιλώντας στο 7o Taxation Law Forum, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ανακοίνωσε ότι σύντομα θα υπογραφεί και θα εκδοθεί η εγκύκλιος εφαρμογής των νέων αυτών διατάξεων με τις οποίες πολλά στελέχη της αγοράς τα οποία έχουν ταλαιπωρηθεί «πληρώνοντας αμαρτίες άλλων» θα ελαφρυνθούν από τα βάρη για τα οποία ουδέποτε ευθύνονταν. Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, «ο νομοθέτης πλέον επιτάσσει οι ευθύνες να βαρύνουν αυτούς που πραγματικά δημιούργησαν το χρέος προς το Δημόσιο». Επιπλέον, όπως διευκρίνισε ο κ. Πιτσιλής, με την εγκύκλιο «παίρνουμε μια σημαντική πρωτοβουλία όσον αφορά στη διαδικασία όσων έχουν ήδη διατυπώσει αιτήματα απαλλαγής τους», δίδοντας την ευκαιρία «σε όποιον θέλει, να επαναφέρει το αίτημά του στη ΔΟΥ, ώστε αυτό να κριθεί και να απαντηθεί με βάση τις διευκρινίσεις, που δίνονται στην εγκύκλιο, ακόμη κι αν το θέμα βρίσκεται στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών».

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner