Επισήμανση: Υποχρέωση για υποβολή Ε4 Συμπληρωματικού Ωραρίου για τα καταστήματα τροφίμων σε Περιοχές επιδημιολογικής παρατήρησης Γ (Συναγερμού)

Στην Αριθμ. ΔΙα/Γ.Π.οικ. 69919/2-11-2020 ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» στο άρθρο έκτο παρ. 5 αναφέρεται: «Τα καταστήματα τροφίμων λειτουργούν έως τις 20:30». Αυτό συνεπάγεται και αλλαγή του ωραρίου απασχόλησης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές.

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 80 του Ν.4144/2013 «Ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση πριν την έναρξη πραγματοποίησής της».

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα ανωτέρω υπάρχει η υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε4: συμπληρωματικός ωραρίου για τους εργοδότες σε καταστήματα τροφίμων που δραστηριοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Επιπροσθέτως σημειώνεται ότι κατά την άποψή μας, το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να συμπίπτει με το ωράριο εργασίας του προσωπικού μιας δεν υπάρχει δυνατότητα παράτασης της εργασίας του μετά τις 20:30 (για κλείσιμο ταμείου παραδείγματος χάρη) και αυτό για λόγους δημόσιας υγείας.

Για την αποφυγή επαναϋποβολής του πίνακα προσωπικού μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος που ορίζει η Αριθμ. ΔΙα/Γ.Π.οικ. 69919/2-11-2020 ΚΥΑ, δηλαδή από την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 06:00 έως και την Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 05:59, μπορεί να αναγραφεί η ακόλουθη σημείωση κατά την υποβολή του Ε4 Συμπληρωματικού Ωραρίου: «Το ωράριο θα ισχύσει από 03/11/2020 έως και 17/11/2020 και από 18 Νοεμβρίου θα επανέλθει το ωράριο σύμφωνα με τον με αριθμό ……/…-…-20… πίνακα προσωπικού. Σε περίπτωση που δοθεί παράταση στην ισχύ της Αριθμ. ΔΙα/Γ.Π.οικ. 69919/2-11-2020 ΚΥΑ, ο παρών πίνακας θα συνεχίσει να είναι σε ισχύ και καθ’ όλο το διάστημα που θα ορίζει η νέα υπουργική απόφαση».

Πηγή: e-forologia

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner