Με τροπολογία η παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για το Πρόγραμμα ‘Γέφυρα’

Τροπολογία σχετικά με την Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για τη χορήγηση συνεισφοράς του Δημοσίου στην αποπληρωμή δανείων (Πρόγραμμα “Γέφυρα”) κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου “Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας-Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334)”.

Με την υπόψη τροπολογία, παρατείνεται κατά ένα (1) μήνα, ήτοι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020 (από τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 που ίσχυε), η προθεσμία υποβολής αίτησης από φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα «Γέφυρα».

Δείτε την τροπολογία εδώ.

Πηγή: e-forologia

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner