Νέες Ηλεκτρονικές υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ – Ανάρτηση Αποφάσεων Εγγραφής, Διαγραφής και Επανεγγραφής

Με τις με αριθμό 46/2020 και 53/2020 Εγκυκλίους του e-ΕΦΚΑ και το με αριθ.286737/4-11-2020 Γενικό Έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών γνωστοποιήθηκαν οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, για μη μισθωτούς Ασφαλισμένους, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες, «Υποβολή Απογραφικής Δήλωσης», «Μεταβολή Δραστηριότητας», «Λήξη ασφάλισης» και «Βεβαίωση Επανεγγραφής». Δόθηκαν οδηγίες για τη χρήση της κάθε υπηρεσίας μέσω διαδικτύου και μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής «Έσοδα –Ασφάλιση Μη Μισθωτών και γνωστοποιήθηκαν οι λειτουργικές δυνατότητες της κάθε ηλεκτρονικής υπηρεσίας, μεταξύ των οποίων και η έκδοση Διοικητικών Αποφάσεων.

Με το 33396/28-01-2021 έγγραφο γνωστοποιείται ότι τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η διαδικασία δημιουργίας και ανάρτησης Διοικητικών Αποφάσεων Εγγραφής, Διαγραφής, και Επανεγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τη μηχανογραφική εφαρμογή «Έσοδα- Ασφάλιση Μη Μισθωτών».

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Με τις διοικητικές πράξεις – αποφάσεις που εκδίδονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πιστοποιείται η έναρξη και η λήξη της ασφάλισης καθώς και η επανέναρξη ασφάλισης και αντίστοιχα η εγγραφή, η διαγραφή και η επανεγγραφή των ασφαλισμένων στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ.

Οι Αποφάσεις περιλαμβάνουν:

• Ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου

• ΑΜΚΑ

• Ημερομηνία έκδοσης

• Κωδικό αριθμό ταυτοποίησης

• Υπογραφή της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Ασφάλισης

• Αναφορά για δυνατότητα υποβολής ένστασης ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής εντός 30 ημερών από τη λήψη της Απόφασης.

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ e-ΕΦΚΑ

Οι Αποφάσεις αναρτώνται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην οθόνη «Αποφάσεις eΕΦΚΑ». Για την πρόσβαση των ασφαλισμένων ακολουθούνται τα πιο κάτω βήματα:

• Είσοδος στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr

Επιλογή –> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για ασφαλισμένους –>Εισφορές Μη

Μισθωτών ΕΦΚΑ

• Ταυτοποίηση του χρήστη με τη χρήση των κωδικών taxisnet της ΓΓΠΣ.

• Καταχώρηση ΑΜΚΑ

• Επιλογή –> Ηλεκτρονικές υπηρεσίες –> Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης

–> Αποφάσεις e-ΕΦΚΑ

• Εμφανίζεται η Απόφαση και παρέχεται δυνατότητα

Εκτύπωσης

Γ. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΈΣΟΔΑ –ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ»

Για την υποστήριξη της διαδικασίας ανάρτησης των Διοικητικών Αποφάσεων, έχει δημιουργηθεί στο Μηχανογραφικό σύστημα «Έσοδα – Ασφάλιση Μη Μισθωτών» η νέα επιλογή –>Αποφάσεις στην οθόνη «ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ».

Για την πρόσβαση των χρηστών στη νέα επιλογή ακολουθούνται τα πιο κάτω βήματα:

• Επιλογή –> Έσοδα –Ασφάλιση Μη Μισθωτών

• Είσοδος στην οθόνη «Μητρώο Μη Μισθωτών»

• Επιλογή –> Διαχείριση ασφάλισης από ΑΑΔΕ

• Επιλογή από Διαθέσιμες υπηρεσίες –> Καρτέλα ασφαλισμένου

• Καταχώριση ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ

• Επεξεργασία

• Επιλογή –> Αποφάσεις

• Εμφανίζεται η Απόφαση και παρέχεται δυνατότητα Εκτύπωσης.

Εφεξής, μετά τη διεπικοινωνία με την ΑΑΔΕ, για τη διαπίστωση της έναρξης δραστηριότητας, και την έναρξη ασφάλισης και εισφοροδότησης στο Μητρώο θα αναρτώνται άμεσα οι, κατά περίπτωση, αποφάσεις.

Με τη δημιουργία και ανάρτηση των διοικητικών αποφάσεων στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και το Σύστημα «Έσοδα –Ασφάλιση Μη Μισθωτών» απλοποιούνται ακόμη περισσότερο οι διαδικασίες και μειώνεται η προσέλευση συναλλασσόμενων στις Υπηρεσίες καθόσον ολοκληρώνεται, μέσω διαλειτουργιών, η διαδικασία εγγραφής, επανεγγραφής και διαγραφής στο Μητρώο e-ΕΦΚΑ.

Πηγή: e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner