Νόμος 4764/2020 – Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος με τις φορολογικές εργασιακές και ασφαλιστικές διατάξεις

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»

Οι σημαντικότερες διατάξεις:

Εργασιακές – ασφαλιστικές διατάξεις

→  Άρθρο 117 – Θα διώκεται ποινικά ο εργοδότης ο οποίος αξιώνει και λαμβάνει ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από εργαζόμενο

→ Άρθρο 71 – Άδεια απουσίας εργαζόμενου για δωρεάν έλεγχο COVID-19

→ Άρθρα 95 – 96 Λειτουργία κατά τις Κυριακές – Τροποποίηση του άρθρου 7 του β.δ. 748/1966 (Α’ 790). Δύναται να ορίζεται, με υ.α. και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, το εθνικό πλαίσιο ωραρίου των καταστημάτων, που λειτουργούν κατά τον χρόνο ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 19

→ Άρθρο  118 – Παρέχεται η δυνατότητα προκήρυξης και διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων (ΓΣ) των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων, όλων των σωματείων που λειτουργούν βάσει του Αστικού Κώδικα ή άλλων ν.π.ι.δ. εξαιρουμένων των αλληλοβοηθητικών ταμείων, καθώς και η λήψη των σχετικών αποφάσεων των Γ.Σ. με τη χρήση ψηφιακών μέσων

→ Άρθρο 109 – Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών – Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4756/2020
→ Άρθρο 110 – Παρατείνεται κατά τέσσερις (4) μήνες, το σύνολο των επιμέρους προθεσμιών της διαδικασίας που ακολουθείται για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου κατά το έτος 2021

→ Άρθρο 112 – Παράταση μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έως 28.2.2021.

→ Άρθρο 113 – Παρατείνεται όχι πέραν της 28.2.2021, από 31.12.2020 που ισχύει σήμερα, η ασφαλιστική ικανότητα έμμεσων μελών, την οποία διαθέτουν μέχρι την 31.12.2020, από 29.2.2020 που ορίζεται σήμερα

→ Άρθρο 114 – Παρατείνεται έως την 28η.2.2021, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης, η ασφαλιστική ικανότητα αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και ασφαλισμένων στον τ. Ο.Γ.Α., που τυχόν βαρύνονται με χρεωστικό υπόλοιπο από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών τους για τα έτη 2017, 2018 και 2019

Διατάξεις ΦΠΑ

→ Άρθρο 75 – Επαναπροσδιορίζονται οι κατηγορίες αγαθών, τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες και υπάγονται σε ειδικούς συντελεστές Φ.Π.Α. (13% ή 6% ανά οριζόμενη κατηγορία)

→ Άρθρο 73 – Ορίζεται σε μηδέν τοις εκατό (0%), ο συντελεστής του Φ.Π.Α., για τα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα της νόσου COVID-19

Φορολογικές διατάξεις

→ Άρθρο 78 – Ρύθμιση για τα πρόστιμα των ΜΥΦ 2014

→ Άρθρο 93 – Η ρύθμιση για την ασθένεια του Λογιστή

→ Άρθρο 76 –  Παρατείνεται (έληξε στις 24.04.2019) μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας κατά τα ειδικώς οριζόμενα, η ρύθμιση περί μη επιβολής προστίμων για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9, ετών 2010 και επομένων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από τις 31.12.2014

→ Άρθρο 130- Παράταση απαλλαγής των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού από τη φορολογία εισοδήματος – Τροποποίηση της περ. ιη) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013.

→ Άρθρο 77 – Αποσύρονται από τη χρήση χωρίς την επιβολή κυρώσεων έως και την 31η.03.2021 (αντί έως την 30η.11.2020, που ισχύει) τα μοντέλα των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), που εμφανίζονται ως ενεργοί στο υποσύστημα taxis.

→ Άρθρο 79 –  Τροποποιείται ο τρόπος φορολόγησης για τις εξής κατηγορίες τυχερών παιγνίων:
α) τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που εκμεταλλεύεται η ΟΠΑΠ Α.Ε.,
β) τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που διεξάγουν αδειοδοτημένοι πάροχοι και
γ) τα κέρδη από αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα που διεξάγουν αδειοδοτημένοι πάροχοι.

→ Άρθρο 114 – Αναμορφώνεται το νομικό πλαίσιο της διαφήμισης στα Μ.Μ.Ε..- Νέο άρθρο στον ΚΦΕ για την έκπτωση δαπανών διαφήμισης.

ΚΦΔ

→ Άρθρο 163 – Παραπομπή εγκλημάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη – Τροποποίηση άρθρου 55Α του ν. 4174/2013.

Θέματα αγροτών – πρωτογενή τομέα

→ Άρθρο 147 –  Συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

→ Άρθρο 146 – Ακατάσχετο και αφορολόγητο ενισχύσεων που καταβάλλονται στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα

Διατάξεις για μέτρα και ενισχύσεις διαφόρων κλάδων

Μεταφορές

→ Άρθρο 111 –  Μέτρα στήριξης χερσαίων επιβατικών μεταφορών.
 

Τουριστικός κλάδος


→ Άρθρο 133 –  Παράταση προθεσμίας για τη δήλωση του διακριτικού τίτλου των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν.4582/2018
→ Άρθρο 131 – Παράταση και αποπληρωμή των παροχών του προγράμματος «Τουρισμός για όλους»

→ Άρθρο 190 – Προβλέπεται ότι, τα ποσά της οικονομικής ενίσχυσης που καταβάλλονται στα οριζόμενα τουριστικά καταλύματα συνεχούς λειτουργίας, είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
→ Άρθρο 116 – Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας εποχικά εργαζομένων σε τουριστικά, επισιτιστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα. Προστίθενται, ειδικώς για το έτος 2020, και οι απασχολούμενοι σε άλλα εποχιακά επαγγέλματα (αφορά μόνο όσους απασχολούνται σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα), στους δικαιούχους χορήγησης του τακτικού επιδόματος ανεργίας, εφόσον πληρούν την εξαιρετική προϋπόθεση της ασφάλισης των πενήντα (50) ημερών στον κλάδο ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.

Ναυτικός κλάδος

→ Άρθρο 126 – Επιπρόσθετα μέτρα για την στήριξη της ναυτικής εργασίας

Τέχνες και πολιτισμός

→ Άρθρο 121 – Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού.

Εκδοτικές επιχειρήσεις

→ Άρθρο 90 – Επιχορήγηση μεταφορικού κόστους εκδοτικών επιχειρήσεων

Franchising

→ Άρθρο 100 –  Ελευθερία ανάληψης και άσκησης δραστηριότητας ηλεκτρονικού εμπορίου για τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης που λειτουργούν στα πλαίσια του franchising έως 31.3.2021
 
Ασφαλιστικές επιχειρήσεις

→ Άρθρο 92 – Ρυθμίσεις για ασφαλιστικές – αντασφαλιστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Φαρμακεία

→ Άρθρο 44 – Παράταση έως και 31.3.2020 για την υποχρέωση των φαρμακοποιών να αποστέλλουν στην Περιφέρεια συγκεντρωτικές καταστάσεις στις οποίες αναγράφονται η ποσότητα των ναρκωτικών που υπάρχει στην αρχή του έτους

Λοιπές διατάξεις

→ Άρθρο 82 – Επεκτείνεται η προθεσμία επίτευξης ρύθμισης δανείων μεταξύ χρηματοδοτικών φορέων και οφειλετών δυνάμει του προγράμματος «Γέφυρα» του ν. 4714/2020.

→ Άρθρο 83 – Μετατίθεται η έναρξη εφαρμογής επιμέρους διαδικασιών του ν.4738/2020 (ρύθμιση χρηματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης).
→ Άρθρο 165- 173 – Ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους 

→ Άρθρο 74 – Περιορίζεται το ποσοστό αναπηρίας [τύφλωση και από τους δύο (2) οφθαλμούς], σε ογδόντα τοις εκατό και άνω (80%) από εκατό τοις εκατό (100%) που ισχύει, για την ένταξη στις απαλλακτικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.490/1976 τυφλών Ελλήνων πολιτών και πολιτών άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) με κατοικία στην Ελλάδα

→ Άρθρο 89 –  Δίνεται παράταση προθεσμίας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών

→ Άρθρο 94 – Παρατείνεται έως την 31η.03.2021, η επιβολή περιορισμών στην πώληση αγαθών, η μεταβολή του ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων κλπ.
→ Άρθρο 17 –  Παρατείνεται έως την 31η.03.2021 οι διατάξεις για την υποβολή αποθεμάτων υγειονομικού υλικού
→ Άρθρο 115 – Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020

→ Άρθρο 35 – Παρατείνεται έως 31.3.2021 η διαδικασία αποδοχής δωρεών πάσης φύσεως ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων
→ Άρθρο 59 – Δωρεές για τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19

→ Άρθρο 55 – Δημιουργείται ηλεκτρονική Πλατφόρμα Έκδοσης Βεβαίωσης Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID19

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/52184/nomos-47642020-dhmosieyohke-sto-fek-o-nomos-me-tis-forologikes-ergasiakes-kai-asfalistikes-diataxeis

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner