Οι αλλαγές που έρχονται στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Διασύνδεση με αντίστοιχα μητρώα κρατών-μελών μέσω ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας – Κατ’ εξαίρεση περιορισμός στην πρόσβαση μέρους ή συνόλου των πληροφοριών

Με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας-Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334)» αντικαθίσταται το άρθρο 20 του ν. 4557/2018 “Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων”.

Με τις νέες διατάξεις ανατίθεται στη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών η αρμοδιότητα ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) για κάθε νέα απαίτηση που χρήζει ενσωμάτωσης στις διαδικτυακές εφαρμογές του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (Κ.Μ.Π.Δ.).

Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών για τη θέσπιση περιορισμών στην πρόσβαση των υπόχρεων οντοτήτων και των μελών του ευρύτερου κοινού, στο σύνολο ή μέρος των πληροφοριών, που τηρούνται στο Κ.Μ.Π.Δ. και αφορούν στον πραγματικό δικαιούχο, όταν η πρόσβαση αυτή αιτιολογημένα μπορεί να εκθέσει τον πραγματικό δικαιούχο σε δυσανάλογο κίνδυνο εξαπάτησης, απαγωγής, εκβιασμού, εκβίασης, παρενόχλησης, βίας ή εκφοβισμού ή εάν ο πραγματικός δικαιούχος είναι ανήλικος ή άλλως ανίκανος για δικαιοπραξία.

Διασυνδέεται το Κ.Μ.Π.Δ. με τα αντίστοιχα μητρώα των κρατών-μελών μέσω ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας.

Καταχωρούνται στο Κ.Μ.Π.Δ. (κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων) επαρκείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους εμπιστεύματος, ακόμα και αν ο τόπος εγκατάστασης ή διαμονής του εμπιστευματοδόχου βρίσκεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν ο τελευταίος συνάπτει επιχειρηματική σχέση ή αποκτά ακίνητη περιουσία στην ελληνική Επικράτεια εξ ονόματος του εμπιστεύματος.

Προστατεύονται από πιθανές περιπτώσεις εκδίκησης ή εκφοβισμού και τυγχάνουν νομικής προστασίας από την έκθεσή τους σε απειλές, αντίποινα ή εχθρικές ενέργειες τα φυσικά πρόσωπα, που αναφέρουν τις υπόνοιές τους για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner