Οι σημαντικότερες φορολογικές και εργασιακές διατάξεις του νόμου 4722/2020

Φορολογικές διατάξεις

 1. Παρατείνεται και για το μήνα Σεπτέμβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος: στους μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχειρήσεων, οι οποίες εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού, στους μισθωτές κύριας κατοικίας, που είναι εργαζόμενοι ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου σε πληττόμενη επιχείρηση, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού, επί των συμβάσεων μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου – εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση που πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας,στους μισθωτές κύριας κατοικίας, που είναι ναυτικοί, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή, για όσο χρόνο η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή.
  Αιτιολογική επί του άρθρου  3
  Παρατείνεται και για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, η δυνατότητα των μισθωτών επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχειρήσεων, οι οποίες εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοίού COVID-19 να απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων.
  Η ίδια παράταση ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου σε επιχείρηση του πρώτου και δεύτερου εδαφίου, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 2 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, προκειμένου να παρασχεθούν οι απαραίτητες διευκολύνσεις για τη διαχείριση των δυσμενών συνεπειών του COVID-19.

Παρατείνεται και για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, η δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου – εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να παρασχεθούν οι απαραίτητες διευκολύνσεις για τη διαχείριση των δυσμενών συνεπειών του COVID-19.

Παρατείνεται και για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, η δυνατότητα στους ναυτικούς των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή να απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος της κύριας κατοικίας για όσο χρόνο η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, προκειμένου να παρασχεθούν οι απαραίτητες διευκολύνσεις για τη διαχείριση των δυσμενών συνεπειών του COVID-19.
Διάταξη νόμου 4722/2020
Άρθρο 3

Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών – φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών

 1. Η παρ. 5 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και η οποία τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο ή Ιούνιο 2020 ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος και για τον μήνα Ιούνιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εξακολουθεί να πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες κατά τους οποίους πλήττεται και το αργότερο έως και τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προσδιορίζονται οι πληγεί-σες επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Τα οριζόμενα στην παρούσα ισχύουν και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου σε επιχείρηση του πρώτου και δεύτερου εδαφίου, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κο-ρωνοϊού COVID-19, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 2.»

 1. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Τα οριζόμενα στην παρ. 1 ισχύουν και για τον μήνα Ιούνιο 2020, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ή το αργότερο έως και τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του ως άνω άρθρου, όπως αυτές προσδιορίζονται ανά κλάδο και μήνα με την απόφαση του ίδιου άρθρου, και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων της παρ. 2 του ίδιου άρθρου.»

 1. Η υποπαρ.4.α. του εξηκοστού τρίτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) και η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), αντικαθίσταται ως εξής:

«4.α. Ναυτικοί, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή σύμφωνα με την παρ. 2, ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας για όσο χρόνο η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή και το αργότερο έως και τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. Με την απόφαση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 ρυθμίζονται και τα θέματα εφαρμογής της παρούσας.»

 1. Προβλέπεται προαιρετική μείωση για ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων:
  των επαγγελματικών μισθώσεων προς εγκατάσταση επιχειρήσεων, οι οποίες εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού, αρχής γενομένης από το μήνα Σεπτέμβριο 2020 και το αργότερο έως και το μήνα Δεκέμβριο 2020, εφ’ όσον αφενός υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ μισθωτή και εκμισθωτή και αφετέρου υποβάλλεται αντίστοιχη ηλεκτρονική δήλωση στην Α.Α.Δ.Ε., των μισθωτών κύριας κατοικίας, που είναι εργαζόμενοι ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου σε πληττόμενη επιχείρηση, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας, λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού, αρχής γενομένης από το μήνα Σεπτέμβριο 2020, επί των συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων, αρχής γενομένης από το μήνα Σεπτέμβριο 2020, για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου – εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε πληττόμενη επιχείρηση και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας, της κύριας κατοικίας ναυτικών, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή, αρχής γενομένης από το μήνα Οκτώβριο 2020.
  Αιτιολογική επί του άρθρου  4

Με την παρ. 1 προβλέπεται προαιρετική μείωση για ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνολικού μισθώματος των επαγγελματικών μισθώσεων προς εγκατάσταση επιχειρήσεων, οι οποίες εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ μισθωτή και εκμισθωτή και συνεπώς, εφόσον υποβάλλεται αντίστοιχη δήλωση στην ΑΑΔΕ. Προς αποφυγή δυσανάλογης επιβάρυνσης του εκμισθωτή, καθορίζεται ότι για την εφαρμογή της προαιρετικής επέκτασης της μείωσης του μισθώματος, η καταβολή του μισθώματος λαμβάνει χώρα υποχρεωτικά εντός των συμφωνημένων ή συνηθισμένων προθεσμιών. Στόχος της διάταξης είναι να παρασχεθούν οι απαραίτητες διευκολύνσεις για τη διαχείριση των δυσμενών συνεπειών του COVID-19.
Η προαιρετική μείωση ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου στις ανωτέρω επιχειρήσεις, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοίού COVID-19, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 2, προκειμένου να παρασχεθούν οι απαραίτητες διευκολύνσεις για τη διαχείριση των δυσμενών συνεπειών του COVID-19.
Με την παρ. 2 προβλέπεται προαιρετική μείωση τουλάχιστον του 30% του συνολικού μισθώματος για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου – εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε πληττόμενη επιχείρηση και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοίού COVID-19, προκειμένου να παρασχεθούν οι απαραίτητες διευκολύνσεις για τη διαχείριση των δυσμενών συνεπειών του COVID-19.
Με την παρ. 3 προβλέπεται προαιρετική μείωση τουλάχιστον του 30% του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας, στους ναυτικούς των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή, αρχής γενομένης από τον μήνα Οκτώβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, προκειμένου να παρασχεθούν οι απαραίτητες διευκολύνσεις για τη διαχείριση των δυσμενών συνεπειών του COVID-19. Περαιτέρω προβλέπεται ο καθορισμός του τρόπου, χρόνου, καθώς και κάθε ειδικότερου θέματος για την υποβολή της δήλωσης της παρούσας, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
Διάταξη νόμου 4722/2020

Άρθρο 4
Προαιρετική μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών – φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών

 1. Στο δεύτερο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 δύναται να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής μέρους του συνολικού μισθώματος, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 30% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες κατά τους οποίους πλήττεται, αρχής γενομένης από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 και το αργότερο έως και τον μήνα Δεκέμβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1. Για την εφαρμογή της παρούσας απαιτείται σχετική συμφωνία μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή, οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και καταβολή του μειωμένου τουλάχιστον κατά 30% μισθώματος εντός των συμφωνημένων ή συνηθισμένων προθεσμιών, σύμφωνα με το άρθρο 595 του Αστικού Κώδικα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την υποβολή της δήλωσης της παρούσας. Τα οριζόμενα στην παρούσα ισχύουν, αρχής γενομένης από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου σε επιχείρηση του πρώτου εδαφίου, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 2.»

 1. Στο άρθρο 3 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Τα οριζόμενα στην παρ. 1 δύνανται να ισχύουν αρχής γενομένης από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση της παρ. 6 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτές προσδιορίζονται ανά κλάδο και μήνα με την απόφαση της παρ. 6 του ίδιου άρθρου, και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων της παρ. 2 του ίδιου άρθρου. Η απαλλαγή από την καταβολή μέρους του συνολικού μισθώματος, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 30% του συνολικού μισθώματος. Για την εφαρμογή της παρούσας απαιτείται σχετική συμφωνία μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή, οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), και καταβολή του μειωμένου τουλάχιστον κατά 30% μισθώματος εντός των συμφωνημένων ή συνηθισμένων προθεσμιών, σύμφωνα με το άρθρο 595 του Αστικού Κώδικα. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την υποβολή της δήλωσης του παρόντος.»

 1. Μετά την υποπαρ. 4.α. του εξηκοστού τρίτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), προστίθεται υποπαρ. 4. β. ως εξής:

«4.β. Ναυτικοί των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή σύμφωνα με την παρ. 2 ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης δύνανται να απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής μέρους του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 30% του συνολικού μισθώματος για όσο χρόνο η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή αρχής γενομένης από τον μήνα Οκτώβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται σχετική συμφωνία μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή, οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), και καταβολή του μειωμένου τουλάχιστον κατά 30% μισθώματος εντός των συμφωνημένων ή συνηθισμένων προθεσμιών, σύμφωνα με το άρθρο 595 του Αστικού Κώδικα. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την υποβολή της δήλωσης της παρούσας.»

 1. Δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε. το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται όχι μόνο από την κατ’ επιταγή νόμου μείωση του 40% του συνολικού μισθώματος, αλλά και από την προαιρετική μείωση του 30% του συνολικού μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών – φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών, κατόπιν συμφωνίας εκμισθωτή και μισθωτή, υπό τους όρους και προϋποθέσεις, που προβλέπονται στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού.
  Προσδιορίζεται ρητά ότι την προβλεπόμενη έκπτωση δικαιούνται αποκλειστικά τα φυσικά πρόσωπα.
  Αιτιολογική επί του άρθρου  5

Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η επέκταση των μέτρων στήριξης των εκμισθωτών, που δεν εισέπραξαν μισθώματα στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να περιλαμβάνουν, εκτός από την κατ’ επιταγή νόμου μείωση, και την προαιρετική μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών – φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών κατόπιν συμφωνίας εκμισθωτή και μισθωτή υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19. Επιπλέον, διασαφηνίζεται το πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 με τη ρητή πλέον αναφορά ότι την προβλεπόμενη έκπτωση δικαιούνται αποκλειστικά τα φυσικά πρόσωπα.
Αιτιολογική επί του άρθρου  6
Η προτεινόμενη διάταξη προωθείται στο πλαίσιο των μέτρων, τα οποία ήδη εφαρμόζει ή θεσπίζει για πρώτη φορά η χώρα μας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές συνέπειες που εξακολουθούν να προκαλούνται από τη συνεχιζόμενη πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. Τα εν λόγω μέτρα απαντούν στις πολυεπίπεδες συνθήκες έκτακτης ανάγκης που έχουν διαμορφωθεί λόγω της υγειονομικής κρίσης και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού. Επιπλέον, οι εκάστοτε παρεμβάσεις απαιτούν πόρους που υπερβαίνουν τις διαθέσιμες πιστώσεις των αποθεματικών του άρθρου 59 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
Κατόπιν των ανωτέρω καθίσταται αναγκαία η εκ νέου υποβολή συμπληρωματικού προϋπολογισμού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 60 του ν. 4270/2014, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην περ. γ’ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ιδίου νόμου, δυνάμει
 
Διάταξη νόμου 4722/2020

Άρθρο 5
Μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19

 1. Στην παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 ν. 4690/2020 (Α’ 104) μετά από τις λέξεις «σαράντα τοις εκατό (40%)» προστίθενται οι λέξεις «ή που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή για την απαλλαγή από την καταβολή μέρους του συνολικού μισθώματος, κατά τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%), σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» και η παρ. 42 διαμορφώνεται ως εξής:

«42. Δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε. το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, για όλους τους μήνες που ίσχυσε ή θα ισχύ-σει το μέτρο μειωμένης καταβολής επί του μηνιαίου μισθώματος σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) ή που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή για την απαλλαγή από την καταβολή μέρους επί του συνολικού μισθώματος σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του μισθώματος, σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.»

 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) μετά από τη λέξη «τα» προστίθεται η λέξη «φυσικά», μετά από τις λέξεις «τουλάχιστον 40%,» προστίθενται οι λέξεις «ή εφόσον εισέπραξαν κατόπιν συμφωνίας μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 30%, σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 1, εφόσον εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 40% ή εφόσον εισέπραξαν κατόπιν συμφωνίας μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 30%, σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών αυτών λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από τις 31.7.2020 και μετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις/διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.»

 1. Η παρ. 2 τίθεται σε ισχύ στις 30 Μαΐου 2020.
 1. Επικαιροποιείται το νομικό πλαίσιο, βάσει του οποίου το υπολειπόμενο ποσό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, μετατρέπεται σε οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
  Αιτιολογική επί του άρθρου  13

Σε συνέχεια της θέσεως σε ισχύ και εφαρμογή του ν. 4335/2015 (Α’ 87), με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE) αριθ. 1093/2010 καί (EE) apL0. 648/2012 (EE L 173 της 12.6.2014, σ. 190 έως 348} κρίνεταί σκόπιμο, για λόγους ασφάλειας δικαίου καί συμμόρφωσης με τον Κανονισμό (EE) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (EE L 176 της 27.6.2013, σ. 1), να επιβεβαιωθεί η ικανότητα απορρόφησης ζημιών της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης του άρθρου 27 Α και στην περίπτωση διαδικασίας εξυγίανσης. Η αναφορά σε πτώχευση διαγράφεται, καθώς τα πιστωτικά ιδρύματα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 27 Α δεν πτωχεύουν.
Διάταξη νόμου 4722/2020

Άρθρο 13
Τροποποίηση του άρθρου 27Α του ΚΦΕ για την επιβεβαίωση της ικανότητας απορρόφησης ζημιών της αναγνωριζόμενης ως εποπτικό κεφάλαιο αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 (Α’167), η λέξη «πτώχευσης» αντικαθίσταται με τη φράση «διαδικασίας εξυγίανσης» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Στην περίπτωση διαδικασίας εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης ή εκκαθάρισης του νομικού προσώπου, σε εφαρμογή διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας ή της ευρωπαϊκής, όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο, το υπολειπόμενο ποσό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2, μετατρέπεται σε οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση κατά τα οριζόμενα στην ίδια παράγραφο. Εάν η φορολογική απαίτηση δεν συμψηφισθεί ολοσχερώς με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος του νομικού προσώπου, το μη συμψηφισθέν μέρος της ανωτέρω απαίτησης αποτελεί άμεσα εισπράξιμη απαίτησή του από το Δημόσιο.»

 1. Προβλέπεται ότι το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος μηδενίζεται για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο, που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, εντασσόμενη, πέραν των κλάδων των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών και στους κλάδους υπηρεσιών συναφών με τις αεροπορικές και ακτοπλοϊκές μεταφορές.

Αιτιολογική επί του άρθρου  14

Με την προτεινόμενη διάταξη διασαφηνίζεται ότι το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 του Κώδικα φορολογίας Εισοδήματος μηδενίζεται για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, εντασσόμενη, πέραν των κλάδων των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών, και στους κλάδους υπηρεσιών συναφών με τις αεροπορικές και ακτοπλοϊκές μεταφορές.
 
Διάταξη νόμου 4722/2020

Άρθρο 14
Προσθήκη στην παρ. 59 του άρθρου 72 ΚΦΕ -Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και στους κλάδους συναφών υπηρεσιών των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών

Στην περ. β’ του τέταρτου από το τέλος εδαφίου της παρ. 59 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), μετά τις λέξεις «των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών» προστίθεται η φράση «και σε κλάδους συναφών υπηρεσιών» και η περ. β’ διαμορφώνεται ως εξής:

«β) εντάσσεται στους κλάδους των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών και σε κλάδους συναφών υπηρεσιών».

6α. Περιορίζεται το χρονικό διάστημα (από 25-2-2020 έως 31-8-2020) έκδοσης των πιστωτικών σημειωμάτων από τις αρμόδιες αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες έναντι απαιτήσεων επιστροφής αντιτίμου αεροπορικών και ναυτιλιακών εισιτηρίων προς επιβάτες λόγω ματαιώσεων πτήσεων και πλόων, αντίστοιχα, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα επιτρέπεται η μεταβίβαση των εκδοθέντων πιστωτικών σημειωμάτων σε τρίτο, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.

6β. Από 1-9-2020 και μετά, οι προαναφερόμενες απαιτήσεις ικανοποιούνται σύμφωνα με το υφιστάμενο πριν τις έκτακτες ρυθμίσεις καθεστώς για απαιτήσεις που προκύπτουν εξαιτίας ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης πτήσεων και ματαιώσεων δρομολογίων ή περιηγητικών πλόων ή/και απαγόρευσης διακίνησης επιβατών σε δρομολόγια ακτοπλοΐας και διεθνών ή περιηγητικών πλόων.

6γ. Ειδικά για αντίστοιχες απαιτήσεις από συμβάσεις ολικής ναύλωσης επαγγελματικών πλοίων αναψυχής (ν.4256/2014), οι προαναφερόμενες έκτακτες ρυθμίσεις εφαρμόζονται έως 31-10-2020.

Αιτιολογική επί του άρθρου  81

Δεδομένων των έκτακτων συνθηκών λόγω της υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού COVID-19 και των δυσμενών συνεπειών που προκλήθηκαν από τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στις μετακινήσεις των επιβατών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, έγινε αμέσως σαφής η αδυναμία των αεροπορικών εταιρειών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους που προβλέπονται από τον Κανονισμό EE 261/2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91. Το ανωτέρω έκανε επιτακτική την ανάγκη να ληφθούν εθνικά μέτρα με στόχο να στηριχθούν οι αερομεταφορείς ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Λόγω της επανόδου της αγοράς στην κανονική λειτουργία της, κρίνεται απαραίτητο να τροποποιηθεί το άρθρο 61 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 13ης Απριλίου 2020, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), ώστε να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό EE 261/2004, αλλά και για να εξασφαλιστεί περαιτέρω η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, ιδίως με την ικανοποίηση των δικαιωμάτων των επιβατών από τους αερομεταφορείς.
Σημειώνεται ότι με τις προτεινόμενες διατάξεις δεν υφίστανται οικονομικές συνέπειες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς τα ανωτέρω αφορούν αποκλειστικά ιδιώτες αερομεταφορείς.

Αιτιολογική επί του άρθρου  82

Δεδομένων των έκτακτων συνθηκών λόγω της υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού COVID-19 και των δυσμενών συνεπειών που προκλήθηκαν από τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στις μετακινήσεις των επιβατών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, έγινε αμέσως σαφής η αδυναμία της ακτοπλοϊκής αγοράς και της αγοράς διεθνών και περιηγητικών πλόων να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της απέναντι στους επιβάτες. Το ανωτέρω έκανε επιτακτική την ανάγκη να ληφθούν εθνικά μέτρα με στόχο να στηριχθούν οι μεταφορείς στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορές ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Με τη διάταξη του άρθρου 2 τροποποιείται η διάταξη του άρθρου εξηκοστού πέμπτου της από 13.04.2020 ΠΝΠ (Α’ 84), που κυρώθηκε με το αρ. 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) που είχε υιοθετηθεί με σκοπό την ενίσχυση της ακτοπλοϊκής αγοράς και της αγοράς διεθνών και περιηγητικών πλόων, που έχει πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19). Με την παράγραφο (α) της νέας διάταξης διατηρείται η διαδικασία έκδοσης πιστωτικού σημειώματος (voucher) με δεκαοκτάμηνη ισχύ από την ημερομηνία του ταξιδιού, για τις περιπτώσεις ματαίωσης προγραμματισμένων δρομολογίων από την 25η Φεβρουαρίου 2020 έως την 31η Αυγούστου 2020 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και για τις περιπτώσεις όπου οι επιβάτες δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει εξαιτίας της πανδημίας ή των επιβληθέντων περιορισμών. Επιπρόσθετα, εισάγεται η δυνατότητα μεταβίβασης του πιστωτικού σημειώματος σε τρίτο κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.
Ως εκ τούτου, για τις περιπτώσεις τυχόν απαιτήσεων επιστροφής αντιτίμου ακτοπλοϊκών εισιτηρίων εσωτερικού, εισιτηρίων διεθνών πλόων προς επιβάτες και κρουαζιερών, λόγω ματαίωσης προγραμματισμένων δρομολογίων από την 1η Σεπτεμβρίου και εφεξής για τους λόγους που περιλαμβάνονταν στο προισχύον άρθρο εξηκοστό πέμπτο της από 13.4.2020 ΠΝΠ, επανέρχεται σε ισχύ το καθεστώς του Ν. 3709/2008 (Α’ 213) «Δικαιώματα – υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορές και άλλες διατάξεις» ή/και του Κανονισμού (EE) αριθ. 1177/2010 του Ευρ. Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 για «τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004» (ΕΕΕΕ L. 334).
Η προαναφερόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να επέλθει η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας, παρά τον έκτακτο χαρακτήρα της ρύθμισης του άρθρου εξηκοστού πέμπτου για την αντιμετώπιση δυσμενών συνεπειών της πανδημίας Covid-19, με την αντίστοιχη ενωσιακή (Κανονισμός (EE) αριθ. 1177/2010, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τη Σύσταση (EE) 2020/648 της Επιτροπής (EEEEL. 151/10), η οποία εισήγαγε, μεταξύ άλλων, προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα ταξιδιωτικά κουπόνια (voucher) δύνανται να καταστούν ελκυστική εναλλακτική λύση για τους καταναλωτές έναντι της επιστροφής χρημάτων, αφετέρου την διαδικασία παράβασης σύμφωνα με το άρθρο 258 ΣΛΕΕ, σε βάρος της χώρας μας λόγω μη συμμόρφωσης της εθνικής νομοθεσίας με την προαναφερόμενη ενωσιακή νομοθεσία. 

 
Διάταξη νόμου 4722/2020

Άρθρο 81
Τροποποίηση των κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεων για πιστωτικά σημειώματα αεροπορικών εταιρειών

Το άρθρο εξηκοστό πρώτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για το χρονικό διάστημα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως τις 31 Αυγούστου 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, ισχύουν αναγκαστικά τα εξής:

α) Απαιτήσεις επιστροφής του αντιτίμου αεροπορικών εισιτηρίων προς επιβάτες, λόγω ματαιώσεων πτήσεων, εφόσον προβλέπονται από την ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία, ικανοποιούνται με την παροχή προς τους δικαιούχους πιστωτικού σημειώματος ίσης αξίας με το αντίτιμο του εισιτηρίου της ματαιωθείσας πτήσης. Το πιστωτικό σημείωμα εκδίδεται από τον αερομεταφορέα και έχει ημερομηνία λήξης δεκαοκτώ (18) μήνες από την έκδοσή του. Κατά τη διάρκεια του δεκαοκτάμηνου, ο δικαιούχος του πιστωτικού σημειώματος μπορεί οποτεδήποτε να κάνει χρήση αυτού σε οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου του αερομεταφορέα. Εντός της ίδιας χρονικής περιόδου, το πιστωτικό σημείωμα δύναται να μεταβιβαστεί σε τρίτο χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, υπό τον όρο προηγούμενης με κάθε πρόσφορο μέσο ενημέρωσης του εκδότη αυτού, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την πραγματοποίηση του ταξιδιού, ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση νέου πιστωτικού σημειώματος στον τρίτο που θα κάνει τη χρήση του. Μέχρι τη λήξη του πιστωτικού σημειώματος, η οφειλή δεν καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή. Η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, εφόσον παρέλθουν δεκαοκτώ μήνες από την έκδοση του πιστωτικού σημειώματος και αυτό δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

β) Οι διατάξεις του παρόντος καταλαμβάνουν απαιτήσεις που προκύπτουν εξαιτίας ματαιώσεων πτήσεων στο χρονικό διάστημα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως τις 31 Αυγούστου 2020.

γ) Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναγκαστικά και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών, ως εφαρμοστέο όχι μόνο ελληνικό αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώματα προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία.

δ) Οι διατάξεις του παρόντος αφορούν απαιτήσεις επιβατών από αερομεταφορέα που διαθέτει Άδεια Εκμετάλλευσης σε ισχύ, η οποία έχει χορηγηθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Ελλάδα είτε βάσει του Κανονισμού αριθ. 2407/92 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992, σχετικά με την έκδοση αδειών των αερομεταφορέων, είτε βάσει του Κανονισμού αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου και συγκεκριμένα του Κεφαλαίου ΙΙ αυτού περί «Άδειας Εκμετάλλευσης».

 1. Οι διατάξεις του παρόντος δεν καταλαμβάνουν απαιτήσεις επιστροφής του αντιτίμου αεροπορικών εισιτηρίων προς επιβάτες, που προκύπτουν εξαιτίας ματαιώσεων πτήσεων από την 1 η Σεπτεμβρίου 2020 και εφεξής, καθώς και απαιτήσεις επιστροφής αντιτίμου αεροπορικών εισιτηρίων προς επιβάτες, οι οποίοι δεν προέβησαν στην έκδοση πιστωτικού σημειώματος, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1. Οι απαιτήσεις του προηγούμενου εδαφίου ικανοποιούνται από την 1 η Σεπτεμβρίου 2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5, 7 και 8 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11 ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91, όπως ισχύει.»

Άρθρο 82

Τροποποίηση των κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεων για πιστωτικά σημειώματα λόγω ματαιώσεων θαλάσσιων ταξιδιών

Το άρθρο εξηκοστό πέμπτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. α) Απαιτήσεις επιστροφής του αντιτίμου ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, καθώς και εισιτηρίων διεθνών πλόων προς επιβάτες που από την 25η Φεβρουαρίου 2020 έως την 31 η Αυγούστου 2020 δεν μπορούν να ταξιδέψουν, λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις μετακινήσεις ή δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν, λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει εξαιτίας της πανδημίας ή λόγω ματαίωσης των προγραμματισμένων δρομολογίων τους, εφόσον προβλέπονται από την εθνική ή την ενωσιακή νομοθεσία, ικανοποιούνται με την παροχή προς τους δικαιούχους πιστωτικού σημειώματος ίσης αξίας με το αντίτιμο του εισιτηρίου του ματαιωθέντος ταξιδιού. Το πιστωτικό σημείωμα εκδίδεται από τον μεταφορέα πλοιοκτήτη, πλοιοκτήτρια εταιρεία ή διαχειριστή (εφεξής μεταφορέας) και έχει ημερομηνία λήξης δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία ταξιδιού. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο δικαιούχος του πιστωτικού σημειώματος μπορεί οποτεδήποτε να κάνει χρήση αυτού σε οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου του μεταφορέα. Εντός της ίδιας χρονικής περιόδου, πιστωτικό σημείωμα δύναται να μεταβιβαστεί σε τρίτο χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, υπό τον όρο προηγούμενης με κάθε πρόσφορο μέσο ενημέρωσης του εκδότη αυτού, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την πραγματοποίηση του ταξιδιού, ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση νέου πιστωτικού σημειώματος στον τρίτο που θα κάνει τη χρήση του. Μέχρι τη λήξη του πιστωτικού σημειώματος, η οφειλή δεν καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή. Η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, εφόσον παρέλθουν δεκαοκτώ (18) μήνες και το πιστωτικό σημείωμα δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

β) Η περ. α) εφαρμόζεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020 σε απαιτήσεις επιστροφής τιμήματος από συμβάσεις ολικής ναύλωσης επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του ν. 4256/2014 (Α’ 92), οι οποίες συνάπτονται μεταξύ: i) του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή αυτών, φυσικού ή νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένων των Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) του ν. 3182/2003 (Α’ 22), ii) ναυλομεσιτών, ναυτικών πρακτόρων, τουριστικών γραφείων που συμβάλλονται στο ναυλοσύμφωνο, κατά τα οριζόμενα στην περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4256/2014 και την υπ’ αριθμ. 3133.1/10229/2016/ 4.2.2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 364) και iii) των ναυλωτών, φυσικών ή νομικών προσώπων.

γ) Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναγκαστικά και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών, ως εφαρμοστέο όχι μόνο ελληνικό, αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώματα προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία.

 1. Οι διατάξεις του παρόντος δεν καταλαμβάνουν απαιτήσεις που προκύπτουν εξαιτίας ματαιώσεων δρομολογίων ή περιηγητικών πλόων ή/και απαγόρευσης διακίνησης επιβατών σε δρομολόγια ακτοπλοΐας και διεθνών ή περιηγητικών πλόων από την 1 η Σεπτεμβρίου 2020 και εφεξής.»

Διατάξεις εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
 

1α. Παρέχεται η δυνατότητα σε εργοδότη που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος τίθεται σε καραντίνα επτά (7) ή δεκατεσσάρων (14) ημερών, στο πλαίσιο των μέτρων προληπτικού ελέγχου για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού:
να καθορίσει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο αυτό θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, οπότε καταβάλλει κανονικά το σύνολο των αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών αυτού, ή να απασχολεί τον εργαζόμενο, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, πέραν του ημερήσιου συμβατικού ωραρίου του, κατά μία (1) ώρα ημερησίως, σε άλλες εργάσιμες ημέρες, από τη λήξη του περιορισμού του εργαζόμενου μέχρι τη συμπλήρωση του ημίσεος των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες παραμονής κατ’ οίκον.
1β. Επιβάλλεται στον εργοδότη η υποχρέωση να καταβάλλει κανονικά για το χρονικό διάστημα παραμονής κατ’ οίκον του εργαζομένου το σύνολο των αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών.     
Αιτιολογική επί του άρθρου  15
Με την προτεινόμενη διάταξη, λόγω των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τους εργαζομένους, οι οποίοι τίθενται σε περιορισμό επτά (7) ή δεκατεσσάρων (14) ημερών, στο πλαίσιο των μέτρων προληπτικού ελέγχου για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).
Προσέτι, με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η αναπλήρωση του χρόνου απουσίας του εργαζόμενου από την εργασία του λόγω περιορισμού, ως εναλλακτική στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας σύμφωνα με την περ. α’ προκειμένου, αφενός να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και αφετέρου να προστατευθούν οι εργαζόμενοι και οι συνάδελφοί τους από πιθανή έκθεση σε κίνδυνο λόγω του κορωνοϊού COVID-19 .

Ειδικότερα, με την περ. β’ της παρ. 1 της προτεινόμενης διάταξης προβλέπεται ότι, εάν δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας, ο εργοδότης δύναται να απασχολεί τον εργαζόμενο, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, πέραν του ημερήσιου συμβατικού ωραρίου του, κατά μία (1) ώρα ημερησίως, σε άλλες εργάσιμες ημέρες, από τη λήξη του περιορισμού του εργαζόμενου μέχρι τη συμπλήρωση του ημίσεος του συνόλου των εργάσιμων ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες που παρέμεινε κατ’ οίκον. Επιπροσθέτως, ορίζεται ότι ο εργαζόμενος δεν δικαιούται, κατά τον χρόνο αναπλήρωσης του ημίσεος του συνόλου των ωρών που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα παραμονής κατ’ οίκον, καμία προσαύξηση ή αμοιβή για πρόσθετη εργασία και αποσαφηνίζεται ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προστατευτικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας των εργαζομένων.
Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι ο εργοδότης καταβάλλει κανονικά για το χρονικό διάστημα παραμονής κατ’ οίκον του εργαζομένου το σύνολο των αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών.
Με την παρ. 3 παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας να ρυθμίζουν κάθε σχετική και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, με την προτεινόμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται ο επιμερισμός του βάρους των συνεπειών της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, τόσο στον εργαζόμενο όσο και στον εργοδότη, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την εξασφάλιση της εργασιακής ειρήνης.
 
Διάταξη νόμου 4722/2020

Άρθρο 15
Αναπλήρωση χρόνου απουσίας του εργαζομένου από την εργασία του, λόγω περιορισμού του εργαζομένου κατ’ οίκον προς τον σκοπό της αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

 1. Εργοδότης, που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος τίθεται σε περιορισμό επτά (7) ή δεκατεσσάρων (14) ημερών, στο πλαίσιο των μέτρων προληπτικού ελέγχου για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), δύναται:

α) να καθορίσει με απόφασή του, ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο αυτόν, στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 6), ή

β) εάν δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας σύμφωνα με την περ. α), να απασχολεί τον εργαζόμενο, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, πέραν του ημερήσιου συμβατικού ωραρίου του, κατά μία (1) ώρα ημερησίως, σε άλλες εργάσιμες ημέρες, από τη λήξη του περιορισμού του εργαζόμενου μέχρι τη συμπλήρωση του ημίσεος των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες παραμονής κατ’ οίκον.

Ο χρόνος αναπλήρωσης που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο δεν λογίζεται ως υπερεργασία ή υπερωριακή απασχόληση, σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης, ούτε ως πρόσθετη εργασία, σε περίπτωση μερικής απασχόλησης. Ο εργαζόμενος δεν δικαιούται, κατά τον χρόνο αναπλήρωσης του ημίσεος των εργάσιμων ωρών που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα παραμονής κατ’ οίκον, καμία προσαύξηση ή αμοιβή για πρόσθετη εργασία.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προστατευτικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας των εργαζομένων.

 1. Ο εργοδότης καταβάλλει κανονικά για το χρονικό διάστημα παραμονής κατ’ οίκον του εργαζομένου το σύνολο των αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών.
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας δύναται να ρυθμίζεται κάθε σχετική και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
 3. Το παρόν τίθεται σε ισχύ από την 1 η Σεπτεμβρίου 2020.

2α. Ορίζεται ότι οι γονείς εργαζόμενοι σε περίπτωση νόσησης από κορωνοϊό των τέκνων τους, βρεφών, προνηπίων και νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία, δικαιούνται να κάνουν, επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων, χρήση ειδικής άδειας για την ασθένεια των τέκνων για δεκατέσσερις (14) ημέρες ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο με ιατρική γνωμάτευση ή σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου.
2β. Καταβάλλονται, κατά τη διάρκεια της ανωτέρω άδειας στους ως άνω εργαζόμενους αποδοχές κατά τα δύο τρίτα (2/3) από τον εργοδότη και κατά το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό. Ειδικά για τους εργαζομένους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στις μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, η εν λόγω άδεια καλύπτεται από τον εργοδότη.

2γ. Με κ.υ.α. καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην καταβολή των εν λόγω αποδοχών. 
Αιτιολογική επί του άρθρου  16
Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι οι γονείς εργαζόμενοι σε περίπτωση νόσησης από κορωνοϊούCOVID-19 των τέκνων τους, δικαιούνται να κάνουν χρήσης ειδικής άδειας για την ασθένεια τούτων για δεκατέσσερις (14) ημέρες ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο με ιατρική γνωμάτευση ή σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου.
Η ρύθμιση του προτεινόμενου άρθρου κρίνεται αναγκαία για την αντιμετώπιση των αναγκών φροντίδας των τέκνων από τους εργαζόμενους γονείς σε περίπτωση που αυτά νοσήσουν από τον κορωνοϊό COVID-19, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι οι γονείς είναι άμεσες επαφές του νοσούντος τέκνου και πρέπει να τεθούν και οι ίδιοι σε κατ’ οίκον περιορισμό.
Διάταξη νόμου 4722/2020

Άρθρο16
Άδεια των γονέων λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID -19

 1. Οι γονείς εργαζόμενοι σε περίπτωση νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, των τέκνων τους, βρεφών, προνηπίων και νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία, δικαιούνται να κάνουν χρήσης ειδικής άδειας για την ασθένεια των τέκνων για δεκατέσσερις (14) ημέρες ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο με ιατρική γνωμάτευση ή σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων.
 2. Οι γονείς εργαζόμενοι, κατά τη διάρκεια της άδειας της παρ. 1 λόγω νόσησης των τέκνων τους, λαμβάνουν αποδοχές: κατά τα δύο τρίτα (2/3) από τον εργοδότη και κατά το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό, μετά από διασταύρωση με τα στοιχεία των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, ο τρόπος της οποίας ορίζεται σε κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών. Ειδικότερα για τους εργαζομένους του ευρύτερου δημοσίου τομέα και των επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), η ανωτέρω άδεια καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή της παρούσας.
 3. Η άδεια της παρ. 1 χορηγείται ανεξάρτητα από άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στην αγορά εργασίας. Για τη χορήγησή της δεν απαιτείται προϋπηρεσία.
 4. Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους τους κάνουν χρήση της άδειας της παρ. 1, καθώς και τη διάρκεια αυτής.
 5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζεται κάθε ειδικότερος όρος και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

3.Περιορίζονται, ειδικά για το έτος 2020, σε 50 (αντί 100) οι, απαιτούμενες για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας, ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, για εργαζόμενους σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα.  
Αιτιολογική επί του άρθρου  17

Με την παρούσα ρύθμιση θεσμοθετούνται ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για τη χορήγηση τακτικής επιδότησης ανεργίας εποχικά εργαζομένων σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α’ 91). Οι τουριστικές επιχειρήσεις πλήττονται σημαντικά λόγω των δυσμενών συνεπειών από τη λήψη των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και είναι πιθανό οι εν λόγω εποχικά εργαζόμενοι να μην συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό ημερών ασφάλισης, προκειμένου να είναι δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας, μετά από το πέρας της τουριστικής περιόδου.
Ειδικότερα, κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020, προβλέπεται ότι για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας στους εν λόγω εργαζόμενους αρκούν πενήντα ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ. Ως εκ τούτου, μειώνεται ο απαιτούμενος αριθμός ημερών ασφάλισης για την καταβολή του επιδόματος ανεργίας από εκατό ημέρες κατ’ ελάχιστον σε πενήντα ημέρες, προκειμένου να είναι δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας διάρκειας τριών μηνών και πέντε ημερών σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985.
Διάταξη νόμου 4722/2020

Άρθρο 17
Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας εποχικά εργαζομένων σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα

Στο άρθρο 4 του ν. 1545/1985 (Α’ 91) προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Κατ’ εξαίρεση, ειδικά για το έτος 2020, για τους εργαζόμενους σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα, οι οποίοι υπάγονται στην περ. β) της παρ. 2, για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας αρκούν πενήντα ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, προκειμένου αυτοί να λάβουν την τακτική επιδότηση ανεργίας της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (Α’ 91).

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται οι όροι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»

 1. Επεκτείνεται η χρονική διάρκεια ισχύος του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έως την 31.12.2020 (αντί της 15.10.2020) για όλες τις επιχειρήσεις -εργοδότες που, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις, εντάσσονται σε αυτόν.
  Αιτιολογική επί του άρθρου  18

Με το άρθρο 31 του ν. 4690/2020 (Α’104) θεσπίστηκε ο μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας. Ειδικότερα, ως διάρκεια ισχύος του μηχανισμού ορίστηκε το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 15.10.2020, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ. 5 του άρθρου 31.
Με την προτεινόμενη διάταξη επεκτείνεται η χρονική διάρκεια ισχύος του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έως τις 31.12.2020 για όλες τις επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται σε αυτόν, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020.
Η προτεινόμενη ρύθμιση έχει ως στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται η προσαρμογή των επιχειρήσεων στις οικονομικές συνθήκες που προκλήθηκαν λόγω των δυσμενών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και εξακολουθούν να επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική δραστηριότητά τους και να περιορίζουν τη δυνατότητά τους να απασχολήσουν πλήρως τους εργαζόμενους.
Διάταξη νόμου 4722/2020

Άρθρο 18
Χρονική διάρκεια ισχύος του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Θεσπίζεται για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 31.12.2020 μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που καλείται «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.»

 1. Η παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Δικαίωμα συμμετοχής στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡ-ΓΑΣΙΑ» έχουν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) Επιχειρήσεις-εργοδότες που υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312 περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ), σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξής τους στη ρύθμιση και το είδος των φορολογικών βιβλίων, ως εξής:

 
Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2 Κύκλος εργασιών σε σχέση με τον οποίο υπολογίζεται η μείωση κατά τουλάχιστον 20%
Ιούνιος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου 2020
Ιούλιος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου 2020
Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου -Ιουνίου 2020
Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2020 Άθροισμα  ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου-Ιουλίου-Αυγούστου 2020
Ο κύκλος εργασιών αναφοράς, για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε περιοδική δήλωση ΦΠΑ, ορίζεται ως ακολούθως:

ί) Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία:

Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2 Κύκλος εργασιών αναφοράς
Ιούνιος 2020 Άθροισμα    κύκλου    εργασιών Μαρτίου-Απριλίου    2019.    
Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο (2) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019, διαιρεμένο δια έξι (6) Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουάριου 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί δύο (2).
Ιούλιος 2020 Άθροισμα    κύκλου    εργασιών  Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου 2019.
Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τριών (3) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019, διαιρεμένο δια τέσσερα (4). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουάριου 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί τρία (3).
Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020 Άθροισμα    κύκλου    εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2019.
Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τεσσάρων (4) μηνών δεν είναι θετικός λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019, διαιρεμένο δια τρία (3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουάριου 2020,   πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα (4).
Οκτώβριος-Δεκέμβριος
2020

Άθροισμα    κύκλου    εργασιών  Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου-Ιουλίου-Αυγούστου    2019.    
Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των έξι (6) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019, διαιρεμένο δια δύο (2). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουάριου 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί έξι (6).
ίί) Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία:

Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2 Κύκλος εργασιών αναφοράς
Ιούνιος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών πρώτου και δεύτερου τριμήνου 2019, διαιρεμένο δια τρία (3).
Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019, διαιρεμένο δια έξι (6).
Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του πρώτου τριμήνου του 2020, πολλαπλασίαζα μένος επί τα δύο τρίτα (2/3).
Ιούλιος 2020 Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του δεύτερου τριμήνου του 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο τρίτα (2/3).
Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019, διαιρεμένο διά τέσσερα (4).
Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020.
Αύγουστος-
Σεπτέμβριος 2020

Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του δεύτερου τριμήνου του 2019.
Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019, διαιρεμένο διά τρία (3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα τρίτα (4/3).
Οκτώβριος-Δεκέμβριος
2020

Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του δεύτερου τριμήνου του 2019 και του τρίτου τριμήνου του 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο τρίτα (2/3).
Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τριών τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά δύο (2).
Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί δύο (2).
Ανεξαρτήτως μήνα ένταξης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και τον Φεβρουάριο 2020, και οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και το πρώτο τρίμηνο του 2020.

β) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον των ακαθάριστων εσόδων (κωδικός 047 δήλωσης Ε3), σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξης, ως εξής:

Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2 Ακαθάριστα έσοδα σε σχέση με τα οποία υπολογίζεται η μείωση κατά ποσοστό τουλάχιστον 20%
Ιούνιος 2020 Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-Απριλίου 2020
Ιούλιος 2020 Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου 2020
Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020 Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2020
Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2020 Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου- Ιουλίου-Αυγούστου 2020
Ο κύκλος εργασιών αναφοράς, για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε περιοδική δήλωση ΦΠΑ, ορίζεται ως ακολούθως:

Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2 Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς
Ιούνιος 2020 Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019, διαιρεμένο δια έξι (6).
Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.
Ιούλιος 2020 Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019, διαιρεμένο δια τέσσερα (4).
Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.
Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020 Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019, διαιρεμένο δια τρία (3).
Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.
Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2020 Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019, διαιρεμένο δια δύο (2).
Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.

5α. Παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των κλάδων του τουρισμού, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά βάσει ΚΑΔ να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και να θέτουν εκ νέου ή για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου, για τον μήνα Οκτώβριο 2020, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 31.10.2020.

5β. Καταβάλλεται στους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, αποζημίωση ειδικού σκοπού κατ’ αναλογία των ημερών της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ημέρες, και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού. Η εν λόγω αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

5γ. Επιβάλλεται υποχρέωση στις ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες, για όσο χρόνο κάνουν χρήση των ανωτέρω μέτρων και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31.10.2020, να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελία συμβάσεων εργασίας καθώς και να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της εν λόγω αναστολής των συμβάσεων εργασίας τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.

5δ. Με κ.υ.α. ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, εξειδικεύονται οι ΚΑΔ επιχειρήσεων που πλήττονται κ.λπ.    (άρθρο 14)

 
Αιτιολογική επί του άρθρου  19

Με την προτεινόμενη διάταξη επεκτείνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των κλάδων του τουρισμού, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν τεθεί ήδη σε αναστολή κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του  κορωνοϊού COVID-19, ή και να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, για τον μήνα Οκτώβριο 2020, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προσαρμογή τους στις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες με παράλληλη οικονομική στήριξη των εργαζομένων τους.
Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων αυτών, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατ’ αναλογία των ημερών αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους με βάση υπολογισμού το ποσό των 534,00 ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα μέρες και επιπλέον τους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους.
Οι εν λόγω επιχειρήσεις-εργοδότες, για όσο χρόνο κάνουν χρήση των ανωτέρω μέτρων, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελία συμβάσεων εργασίας και υποχρεούνται, μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας. Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση κοινής απόφασης, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Επιπροσθέτως, με όμοια απόφαση δύναται να προστίθενται ή να αφαιρούνται κλάδοι από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος, να παρατείνεται η ισχύς του και να ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχονται έτι περαιτέρω στήριξη στις εν λόγω επιχειρήσεις που συνεχίζουν να πλήττονται σημαντικά από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας COVID- 19, καθώς και ενίσχυση των εισοδημάτων των εργαζομένων μέσω της χορήγησης σε αυτούς αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
Διάταξη νόμου 4722/2020

Άρθρο 19
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται σημαντικά για τον μήνα Οκτώβριο

 1. Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, όπως αυτοί ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), δύνανται να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση του παρόντος, για τον μήνα Οκτώβριο 2020, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2020.
 2. Οι εργαζόμενοι της παρ. 1, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), κατ’ αναλογία των ημερών αναστολής των συμβάσεων εργασίας με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534,00) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ημέρες. Σε αυτούς παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού.
 3. Η αποζημίωση της παρ. 2 είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
 4. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού, καθώς και για το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, κατ’ αναλογία του χρονικού διαστήματος αναστολής, καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
 5. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζόμενων σε επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1, οι οποίες είχαν τεθεί σε αναστολή πριν από τη δημοσίευση του παρόντος και έχει ανακληθεί οριστικά η αναστολή τους, δύνανται να τίθενται εκ νέου σε αναστολή και πάντως όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2020.
 6. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1, για όσο χρόνο κάνουν χρήση των ανωτέρω μέτρων και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2020, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελία συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.
 7. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που κάνουν χρήση των μέτρων της παρ. 1, υποχρεούνται, μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.
 8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και εξειδικεύονται οι ΚΑΔ επιχειρήσεων που πλήττονται. Με όμοια απόφαση δύναται να προστίθενται ή να αφαιρούνται κλάδοι από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος, να παρατείνεται η ισχύς του και να ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του.

6.α. Καταβάλλεται αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ ανά μήνα και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ποσού αυτού για το χρονικό διάστημα από 1.9.2020 έως 31.10.2020 και σε καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού,  πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού, τουριστικούς συνοδούς καθώς και πρόσωπα που αποφοίτησαν από τη διετούς φοίτησης σχολή ξεναγών εντός του 2019 και διαθέτουν ξεναγική ταυτότητα, εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη ή δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.. Η εν λόγω αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
 

 1. β. Με κ.υ.α. ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στις ανωτέρω κατηγορίες δικαιούχων, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού κ.λπ..

 
Αιτιολογική επί του άρθρου  20
 
Με την παρούσα ρύθμιση διευρύνονται για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020 οι δικαιούχοι των μέτρων στήριξης εργαζομένων που πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19.
Ειδικότερα, θεσμοθετείται η οικονομική στήριξη των καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, καθώς και των ξεναγών και των τουριστικών συνοδών, μέσω της χορήγησης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη ή δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας.
Επιπροσθέτως, ορίζεται ότι για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, οι ανωτέρω εργαζόμενοι υποβάλλουν μονομερώς υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) και λαμβάνουν την αποζημίωση κατόπιν διενέργειας των απαραίτητων ελέγχων διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων με τα τηρούμενα ηλεκτρονικά στοιχεία.

Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η στήριξη των εισοδημάτων τόσο των εργαζομένων στον τομέα του πολιτισμού, όσο και των ξεναγών και των τουριστικών συνοδών, οι οποίοι πιθανώς να μην απασχοληθούν κατά το χρονικό διάστημα των μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020, καθώς τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 επέφεραν σημαντικό πλήγμα στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού της χώρας και οι εργαζόμενοι αυτοί βρέθηκαν ή θα βρεθούν χωρίς αντικείμενο εργασίας.

Τέλος, για την εφαρμογή και την εξειδίκευση των όρων και προϋποθέσεων καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, την τυχόν παράταση του μέτρου, καθώς και για κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, παρέχεται εξουσιοδότηση, ώστε να ρυθμιστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 
Διάταξη νόμου 4722/2020

Άρθρο 20
Μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών

 1. Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A’ 76), είναι για το χρονικό διάστημα από 1.9.2020 έως 31.10.2020:

α) Καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού που είναι εγγεγραμμένοι έως την 15η Οκτωβρίου 2020 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
β) Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού και είναι υπόχρεα καταβολής εισφορών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦ-ΚΑ).
γ) Οι τουριστικοί συνοδοί, καθώς και τα πρόσωπα που αποφοίτησαν εντός του 2019 από τη διετούς φοίτησης σχολή ξεναγών και διαθέτουν ξεναγική ταυτότητα.

 1. Τα πρόσωπα της παρ. 1 είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534,00) ευρώ ανά μήνα, επί του οποίου ποσού παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη ή δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.
 2. Η αποζημίωση της παρ. 2 είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
 3. α) Για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, τα πρόσωπα της παρ. 1 υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr), χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.

β) Για τις υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις διενεργείται έλεγχος διασταύρωσης:

i. με τα στοιχεία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας artandcultureprofessionals.services.gov.gr για την περίπτωση των καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού,

ii. με τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ για την περίπτωση των ξεναγών,

iii. με τα στοιχεία των τηρουμένων μητρώων δικαιούχων της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της υπ’ αριθμ. οικ.16073/287/22.4.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1547).

 1. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων της παρ. 1 καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στις ανωτέρω κατηγορίες δικαιούχων, ο τρόπος υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης των δικαιούχων, καθώς και ο τρόπος και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και προβλέπονται τυχόν παράταση του μέτρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να εξειδικεύονται τυχόν ειδικότερα ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εφαρμογή του παρόντος.
   

7 Καταβάλλεται σε εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, εφόσον η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε αναστολή για χρονικό διάστημα έως την 30.9.2020, αποζημίωση ειδικού σκοπού με βάση υπολογισμού το ποσό που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες και ανέρχεται στα πεντακόσια τριάντα τέσσερα (534) ευρώ και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού, για τις ημέρες που η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή. Η εν λόγω αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
Αιτιολογική επί του άρθρου  21

Με τις διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου τροποποιούνται διατάξεις που αφορούν στην καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού που καταβάλλεται σε περίπτωση αναστολής σύμβασης εργασίας στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοίού COVID-19, προς τον σκοπό της αποσαφήνισης του πλαισίου εφαρμογής των διατάξεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η πληρότητα των σχετικών διατάξεων και ικανοποιείται η ασφάλεια δικαίου.
Διάταξη νόμου 4722/2020

Άρθρο 21
Καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε εργαζομένους που τίθενται σε αναστολή και εποχικούς εργαζομένους

 1. Στο τέλος της περ. ε) του άρθρου όγδοου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161), προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι ανωτέρω εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από

14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76). Η αποζημίωση ειδικού σκοπού υπολογίζεται κατ’ αναλογία των ημερών κατά τις οποίες η σύμβαση εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων τελεί σε αναστολή με βάση υπολογισμού το ποσό που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες και ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534,00) ευρώ. Γ ια τις ημέρες που η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού μισθού των ανωτέρω εργαζομένων. Η δαπάνη, συμπεριλαμβανομένων και του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, καλύπτεται από τον τακτικό Προϋπολογισμό. Η αποζημίωση της παρούσας είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η προβλεπόμενη στο υποκεφάλαιο Α1 της υπ’ αριθμ. 17788/346/2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’1779).»

 1. Οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, λόγω αναστολών των συμβάσεων εργασίας, των άρθρων 32, 34 και 37 του ν. 4690/2020 (Α’1 04), του άρθρου όγδοου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161), των άρθρων 123 και 124 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 2. Η παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4690/2020 αντικαθίσταται αφότου ίσχυσε ως εξής:

«3. Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων – εργοδοτών των παρ. 1 και 2 που δεν θα επαναλειτουργήσουν για όλη την περίοδο από 1.6.2020 έως 30.9.2020 ή μέρος αυτής είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της παρ. 5.»

 1. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4690/2020 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναλαμβάνει την πληρωμή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη) υπολογιζόμενου επί του ποσού των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534,00) ευρώ για είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια ασφάλισης και με πακέτο κάλυψης το ίδιο που είχαν ασφαλιστεί στην προηγούμενη μισθολογική περίοδο. Για μικρότερη περίοδο καταβάλλεται αναλογία της αποζημίωσης ειδικού σκοπού πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534,00) ευρώ με αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη.
Παράγεται Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) με βάση τα Πληροφοριακά Συστήματα και τα αρχεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του e-ΕΦΚΑ, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και των λοιπών συναρμόδιων φορέων.
Η ΑΠΔ για την περίοδο από 1ης Ιουνίου 2020 έως 20 Σεπτεμβρίου 2020 υποβάλλεται ως αυτοτελής μέχρι την 31η.12.2020, τελική ημερομηνία καταβολής και των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, χωρίς υπολογισμό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
Μετά την 1 η Οκτωβρίου 2020 οι παραπάνω δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θεωρείται ότι έχουν απολυθεί αυτοδικαίως, χωρίς οποιαδήποτε άλλη ενέργεια καταγγελίας της σύμβασης και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αποστέλλει σχετικό αρχείο στον Ο.Α.Ε.Δ. για τους δικαιούχους του εποχικού επιδόματος ανεργίας.»
 

 8α. Καταβάλλεται επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020, που αναλογεί στα διαστήματα των αναστολών των συμβάσεων εργασίας τους, σε απασχολούμενους:
σε επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής καθώς και σε επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού, σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας καθώς και σε επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων.
8β. Το ως άνω επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

 
Αιτιολογική επί του άρθρου  22
Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ο τρόπος καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020, λαμβανομένων υπόψη των δυσμενών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και των αναγκαίων και έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν για τον περιορισμό της διάδοσής του.
Ειδικότερα, με την παρ. 1 ρυθμίζεται ο τρόπος καταβολής στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σύμβαση των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και στις επιχειρήσεις -εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, τίθεται σε αναστολή. Στην περίπτωση αυτή το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σύμβασης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Επιπροσθέτως, ορίζεται ότι το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
Προσέτι, με την παρ. 2 ρυθμίζεται ο τρόπος καταβολής στην περίπτωση των εργαζομένων που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4690/2020. Ειδικότερα, ορίζεται ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι δικαιούνται το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα για το οποίο λαμβάνουν την προβλεπόμενη αποζημίωση ειδικού σκοπού, και το επίδομα καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Επίσης, ορίζεται ότι το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας (Β’ 742).
Με την παρ. 3 παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να καθορίζουν τη διαδικασία και τον τρόπο καταβολής του  επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Διάταξη νόμου 4722/2020

Άρθρο 22 Τρόπος καταβολής επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020

 1. α) Οι επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καταβάλλουν το επίδομα εορτών Χριστουγέννων κατά τον χρόνο που ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 742).

β) Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σύμβαση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις -εργοδότες τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, εξαιρουμένων των διαστημάτων αναστολής, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, το επίδομα εορτών Χριστουγέννων καταβάλλεται μειωμένο, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του, σύμφωνα με την παρ. 3α του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 19040/7.12.1981 κοινής υπουργικής απόφασης, τον χρόνο διάρκειας της εργασιακής σύμβασης έως την αναστολή της.

γ) Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σύμβαση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις -εργοδότες τίθεται σε αναστολή, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σύμβασης καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση.

 1. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), δικαιούνται το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα για το οποίο λαμβάνουν την προβλεπόμενη αποζημίωση ειδικού σκοπού και καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση.
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
 1. Παρατείνεται έως 31.12.2020 (αντί 14.9.2020) η δυνατότητα επιχειρήσεων-εργοδοτών, που έχουν εξαντλήσει τα νομίμως προβλεπόμενα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων τους, να απασχολήσουν αυτούς υπερωριακά χωρίς σχετική υ.α. έγκρισης, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού.
  Αιτιολογική επί του άρθρου  23

Με το δέκατο πέμπτο άρθρο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις- εργοδότες που έχουν εξαντλήσει τα νομίμως προβλεπόμενα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων τους, να τους απασχολούν υπερωριακά, χωρίς σχετική απόφαση έγκρισης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.) για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ήτοι έως την 14η Σεπτεμβρίου 2020.
Με την προτεινόμενη διάταξη, λόγω των έκτακτων και αναγκαίων μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, το πεδίο εφαρμογής της διάταξης παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2020. Προσέτι, ορίζεται ότι η εν λόγω υπερωριακή απασχόληση διέπεται από όλες τις σχετικές προστατευτικές διατάξεις για τα χρονικά όρια εργασίας.
Διάταξη νόμου 4722/2020
Άρθρο 23

Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19

Η ισχύς του άρθρου δέκατου πέμπτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2020. Η υπερωριακή απασχόληση κατ’ εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ημερήσια και εβδομαδιαία όρια εργασίας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.

10.Κατώτατος μισθός: Νέα μετάθεση στο χρόνο καθορισμού του λόγω κορωνοϊού
Αιτιολογική επί του άρθρου  24

Με το άρθρο δέκατο τέταρτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το ν. 4690/2020, προστέθηκε παρ. 9 στο άρθρο 103 του ν. 4172/2013, με την οποία καθορίστηκαν οι προθεσμίες που αφορούν στη διαδικασία διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου κατά το έτος 2020. Ωστόσο, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των δυσμενών συνεπειών της διάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, των επακόλουθων οικονομικών επιπτώσεων και των έκτακτων μέτρων στην αγορά εργασίας, καθίσταται αναγκαία η μετάθεση της διαδικασίας εκκίνησης της διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομίσθιου. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζονται νέες προθεσμίες που αφορούν στην ανωτέρω διαδικασία
Διάταξη νόμου 4722/2020

Άρθρο 24
Εκκίνηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου
Η παρ. 9 του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Ένεκα των έκτακτων και αναγκαίων μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι προθεσμίες της παρ. 5 και της περ. α’ της παρ. 7 καθορίζονται ως εξής:

α) Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης, κατά την υποπερ. αα’ της περ. β’ της παρ. 5, λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαημέρου του μηνός Νοεμβρίου 2020.

β) Η σύνταξη και η υποβολή της έκθεσης της υποπερ. αα’ της περ. β’ της παρ. 5 λαμβάνουν χώρα το αργότερο έως την 31 η Δεκεμβρίου 2020.

γ) Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευομένου από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική δια-βούλευση, κατά την υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 15η Ιανουαρίου 2021.

δ) Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων, καθώς και της έκθεσης των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης, κατά την υποπερ. δδ’ της περ. β’της παρ. 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 31 η Ιανουαρίου 2021.

ε) Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται, κατά την υποπερ. εε’ της περ. β’ της παρ. 5, το αργότερο έως την 28η Φεβρουαρίου 2021.

στ) Η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών, κατά την περ. α’ της παρ. 7, λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Μαρτίου 2021.

ζ) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως 7.»

 1. Παρατείνεται έως τις 31.12.2020 (αντί έως τις 30.9.2020) η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών και των εργοδοτικών οργανώσεων, εφόσον λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.
  Αιτιολογική επί του άρθρου  25
  Με την προτεινόμενη διάταξη, δεδομένης της ιδιαίτερης δυσχέρειας ή και αδυναμίας σύγκλησης και ολοκλήρωσης των συλλογικών διαδικασιών διεξαγωγής των εκλογών υπό τις τρέχουσες συνθήκες, παρατείνεται εκ νέου, μέχρι τις 31.12.2020, η θητεία των διοικητικών οργάνων, η οποία είχε παραταθεί αρχικά με το άρθρο 28 του ν. 4690/2020 έως τις 30.9.2020, για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982, για τις εργοδοτικές οργανώσεις, καθώς και για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα μέλη της διοίκησης των οποίων εκλέγονται από μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων του ν. 1264/1982.
   
  Διάταξη νόμου 4722/2020

Άρθρο 25
Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

H θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α’ 79), καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία έχει παραταθεί με το άρθρο 28 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) έως τις 30.9.2020, παρατείνεται έως τις 31.12.2020.

12.Επεκτείνεται, αναδρομικά από 17.7.2020, η διενέργεια συμψηφισμού για ανεξόφλητες, μέχρι τις 31.12.2015, απαιτήσεις δικαιούχων της παρ. 1 του άρ. 21 του ν. 1767/1988 από το Δημόσιο με οφειλές τους, όχι μόνο προς το Δημόσιο, αλλά και προς τον e-ΕΦΚΑ.
Αιτιολογική επί του άρθρου  26

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιούνται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (Α’136). Ειδικότερα, επεκτείνεται ο συμψηφισμός των απαιτήσεων των δικαιούχων του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 και σε υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης) και διενεργείται παρακράτηση και απόδοση σε αυτούς των παρακρατούμενών ποσών.
Διάταξη νόμου 4722/2020

Άρθρο 26
Επέκταση συμψηφισμού απαιτήσεων δικαιούχων του άρθρου 87 του ν. 4706/2020

Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (Α’ 136) αντικαθίστανται αφότου ίσχυσαν ως εξής:

«2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, για τις ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων μέχρι τις 31.12.2015 διενεργείται συμψηφισμός με υφιστάμενες και στη συνέχεια με μελλοντικές απαιτήσεις της φορολογικής διοίκησης. Για αντίστοιχες απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης διενεργούνται παρακράτηση και απόδοση σε αυτούς των παρακρατούμενων ποσών. Εφόσον, για τη διεκδίκηση απαίτησης των δικαιούχων, έχει ασκηθεί ένδικο βοήθημα ή μέσο, με το οποίο διεκδικείται χρηματικό ποσό για τα έτη 2010 έως 2015 και το οποίο εκκρεμεί σε οιοδήποτε στάδιο, οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος που έχει ασκήσει το ένδικο βοήθημα ή μέσο παραιτείται από αυτό. Οι υποχρεώσεις του ΟΑΕΔ και του Ελληνικού Δημοσίου εξαντλούνται κατά τα οριζόμενα στην παρούσα.

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εφαρμογή του παρόντος, ο τρόπος του συμψηφισμού, της παρακράτησης και απόδοσης, το είδος των συμψηφιζόμενων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα.»

13α. Χορηγείται αναδρομικά ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, για το χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 28.2.2021, χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης των απαιτούμενων, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ημερών ασφάλισης, σε συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων και μελών των οικογενειών τους (εργαζόμενους στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, αναβάτες ιπποδρομιών, πρόσωπα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής κλ.π.).

13β. Παρατείνεται αναδρομικά η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, για το χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 28.2.2021, συγκεκριμένων κατηγοριών προσώπων και των μελών των οικογενειών τους (ελευθέρων επαγγελματιών που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών, υπερήλικων ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ, των οποίων το ασφαλιστικό δικαίωμα επανεξετάζεται και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης κ.λπ.).

13γ. Χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα στους ασφαλισμένους του πρώην Ο.Γ.Α. και τα μέλη της οικογένειάς τους, που έχουν οφειλές από ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση περί οικονομικής αδυναμίας για την καταβολή των εισφορών, για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αιτιολογική επί του άρθρου  29

Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α’85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του νόμου 4670/2020 (Α’ 43), από 1η Ιανουαρίου 2020 και εφεξής στον άμεσα ασφαλισμένο και τα μέλη της οικογένειας του χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος για την περίοδο από 1.1.2020 και εφεξής εφόσον:
α) Ο μισθωτός έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες εργασίας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου,
β) Ο μη μισθωτός έχει συμπληρώσει τουλάχιστον δύο (2) μήνες ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και εφόσον έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4670/2020 (Α’ 43). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν, 4529/2018 (Α’ 56). Ειδικότερα, με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 προβλέπεται ότι ειδικά για το έτος 2020, η ασφαλιστική ικανότητα των μη μισθωτών, που είναι ασφαλιστικά ικανοί την 28η Φεβρουάριου 2020, παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2019 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.

Με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και σε περίπτωση που υφίσταται τυχόν οφειλή για το έτος 2019 απαιτείται η εξόφληση ή η ρύθμιση της οφειλής σε δόσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται ανά μήνα έως την εξόφληση του συνόλου των δόσεων της ρύθμισης και με την προϋπόθεση της εξόφλησης των μηνιαίων εισφορών του έτους 2020.

Με την παρ.1 της προτεινόμενης διάταξης προβλέπεται η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος για το χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 28.2.2021, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση των απαιτούμενων, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ημερών ασφάλισης που προβλέπεται στην παρ. 8 του άρθρου 37 του ν. 4670/2020 (Α’ 43), α) στους εργαζομένους στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, β) στους αναβάτες ιπποδρομιών, στους μαθητευόμενους αναβάτες και στους προπονητές δρομώνων ίππων, γ) στα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του e- ΕΦΚΑ ως μισθωτοί αποκλειστικά βάσει της περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016, δ) στα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 της από 26 Ιουλίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 138), όπως αυτή κυρώθηκε με το ν. 4576/2018 (Α’ 196), ε) καθώς και στα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994 (Α’ 196) υπουργικών αποφάσεων.

Επίπροσθέτως, με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου προβλέπεται παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας από 1.3.2020 μέχρι 28.2.2021 α) για τους ασφαλισμένους που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων των περ. Α’ και Β’ της υποπαρ. A3 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85) και της παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 4320/2015 (Α’ 29),β) τους ανέργους ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 (Α’ 273), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, και γ) τους άνεργους ασφαλισμένους του πρώην Ο.Α.Ε.Ε. ηλικίας άνω των 30 και έως 67 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματος τους, έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α’ 65), παραμένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι και δεν έχουν οφειλές προερχόμενες από τον πρώην Ο.Α.Ε.Ε. ή έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και τηρείται η ρύθμιση.

Τέλος, με την παρ. 3 ορίζεται ότι στους ασφαλισμένους του πρώην Ο.Γ.Α. και τα μέλη της οικογένειάς τους που έχουν οφειλές από ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον εκδοθεί απόφαση από τις επιτροπές της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2458/1997 (Α’ 15), χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Η αναγκαιότητα της συγκεκριμένης διάταξης έγκειται στην παράταση της ασφαλιστικής κάλυψης για την υγειονομική περίθαλψη λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19 στην υγεία, την εργασία και την οικονομία.
Διάταξη νόμου 4722/2020

Άρθρο 29
Χορήγηση-παράταση ασφαλιστικής ικανότητας 2020-2021

 1. Χορηγείται αναδρομικά ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, για το χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 28.2.2021, χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης των απαιτούμενων, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ημερών ασφάλισης που προ-βλέπεται στην παρ. 8 του άρθρου 37 του ν. 4670/2020 (Α’ 43), στα κατωτέρω πρόσωπα και τα μέλη των οικογενειών τους:

α) Στους εργαζομένους στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στη Ναυπηγοεπισκευαστι-κή Ζώνη Περάματος και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

β) Στους αναβάτες ιπποδρομιών, τους μαθητευόμενους αναβάτες και τους προπονητές δρομώνων ίππων.

γ) Στα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) ως μισθωτοί αποκλειστικά βάσει της περ. δ) της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).

δ) Στα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 της από 26.7.2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 138), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4576/2018 (Α’ 196).

ε) Στα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των υπουργικών αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994 (Α’ 196).

 1. Παρατείνεται αναδρομικά η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, για το χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 28.2.2021, των κατωτέρω προσώπων και των μελών των οικογενειών τους:

α) Των ασφαλισμένων που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων των περ. Α’ Β’ και Γ’ της υποπαρ. Α.3 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85) και της παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 4320/2015 (Α’ 29).

β) Των ανέργων ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 (Α’ 273).

γ) Των ανέργων ασφαλισμένων του πρώην Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) ηλικίας άνω των 30 και έως 67 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/201 0 (Α’ 65), παραμένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι και δεν έχουν οφειλές προερχόμενες από τον πρώην Ο.Α.Ε.Ε. ή έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και τηρούνται οι όροι της ρύθμισης.

 1. Στους ασφαλισμένους του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και τα μέλη της οικογένειάς τους που έχουν οφειλές από ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον εκδοθεί απόφαση από τις επιτροπές της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2458/1997 (Α’ 15), χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την απόφαση αυτή.
 1. Χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα έως 31.12.2020 (αντί έως 30.4.2020 που ισχύει) στα έμμεσα μέλη, που είχαν ασφαλιστική ικανότητα μέχρι 29.2.2020, αλλά στη συνέχεια την απώλεσαν, ενόσω οι συνδεόμενοι άμεσα ασφαλισμένοι παραμένουν ασφαλιστικά ικανοί.
  Αιτιολογική επί του άρθρου  30

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται παράταση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές υγειονομικής περίθαλψης στα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη που είχαν ασφαλιστική ικανότητα μέχρι την 29.02.2020, την οποία στην συνέχεια απώλεσαν. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ενεργή ασφαλιστική ικανότητα των άμεσα ασφαλισμένων από τους οποίους εξαρτώνταιτα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη. Η παράταση δίδεται μέχρι την ολοκλήρωση της διασταύρωσης των στοιχείων των εμμέσων μελών με την Α.Α.Δ.Ε., και πάντως όχι πέραν της 31ής Δεκεμβρίου του 2020. Σκοπός της παρούσας διάταξης είναι η χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε όλα τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2020, η οποία καθίσταται αναγκαία λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοίού COVID – 19 στην υγεία, την εργασία και την οικονομία.
Διάταξη νόμου 4722/2020

Άρθρο 30
Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας εμμέσων μελών

H παρ. 1 του εικοστού άρθρου της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), τροποποιείται και το εικοστό άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο εικοστό
Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσων μελών και παράταση προθεσμιών διοικητικών προσφυγών

 1. Στα έμμεσα μέλη, που είχαν ασφαλιστική ικανότητα μέχρι την 29η.2.2020, αλλά την απώλεσαν στη συνέχεια, και των οποίων οι άμεσα ασφαλισμένοι από τους οποίους τα πρώτα εξαρτώνται, παραμένουν ασφαλιστικά ικανοί, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα μέχρι την ολοκλήρωση της διασταύρωσης των στοιχείων τους με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2020.
 2. Οι προθεσμίες για την άσκηση ενστάσεων, αιτήσεων θεραπείας, ιεραρχικών προσφυγών και γενικά διοικητικών προσφυγών που απευθύνονται σε τοπικές διοικητικές επιτροπές ή σε άλλα διοικητικά όργανα και υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ αναστέλλονται μέχρι τις 30.4.2020.»
 1. Παρατείνεται, ειδικά για το έτος 2020, μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2019 και σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31ης 12.2020, η ασφαλιστική ικανότητα των μη μισθωτών, που ήταν ασφαλιστικά ικανοί την 28η.2.2020 (το εν λόγω ευεργέτημα έληξε την 30η.6.2020).

Αιτιολογική επί του άρθρου  31

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 31 ή Δεκεμβρίου του 2020 ασφαλιστική ικανότητα των μη μισθωτών, οι οποίοι είχαν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα την 28η Φεβρουάριου 2020. Η ανωτέρω παράταση δίδεται διότι η διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2019 δεν έχει ολοκληρωθεί. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχές υγειονομικής περίθαλψης στους μη μισθωτούς μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2019 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου του έτους 2020. Σκοπός της παρούσας διάταξης είναι η χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε όλα τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2020, η οποία καθίσταται αναγκαία λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19 στην υγεία, την εργασία και την οικονομία.
 
Διάταξη νόμου 4722/2020

Άρθρο 31
Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών
Το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) τροποποιείται και η παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 διαμορφώνεται ως εξής:
«8. Για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και παροχών υγειονομικής περίθαλψης σε είδος από 1.1.2020 και εφεξής απαιτούνται για μεν τους μισθωτούς η πραγματοποίηση τουλάχιστον πενήντα (50) ημερών εργασίας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, για τους δε μη μισθωτούς η συμπλήρωση δύο (2) τουλάχιστον μηνών ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και εφόσον έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4529/2018 (Α’ 56). Κατ’ εξαίρεση κάθε αντίθετης διάταξης και των οριζομένων στο άρθρο αυτό, ειδικά για το έτος 2020, η ασφαλιστική ικανότητα των μη μισθωτών, που είναι ασφαλιστικά ικανοί την 28η Φεβρουαρίου 2020, παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2019 και σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31ης.12.2020.
Η ως άνω παράταση ισχύει αναδρομικά από 1.7.2020.»

 1. Παρατείνεται έως την 31η. 12.2020 (αντί έως την 30η.9.2020) η προθεσμία για την υποβολή αίτησης (2ο στάδιο) οφειλετών – μη μισθωτών, που είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση (1ο στάδιο) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-Ε.Φ.Κ.Α. για τον προσδιορισμό της οφειλής τους, στις περιπτώσεις που απαιτείται επιβεβαίωση των ασφαλιστικών τους στοιχείων ή οι οφειλές τους είναι υπό επεξεργασία.
  Αιτιολογική επί του άρθρου  32

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προτείνεται η παράταση μέχρι 31.12.2020 της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) για την αίτηση του 2ου σταδίου για την υπαγωγή στη ρύθμιση. Η ανωτέρω παράταση προτείνεται προκειμένου οι οφειλέτες- των άρθρων 2 και 3 του ν. 4611/2019, που είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e- Ε.φ.Κ.Α. για τον προσδιορισμό της οφειλής τους, να μην χάσουν το δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση του παραπάνω νόμου λόγω της καθυστέρησης της διαδικασίας προσδιορισμού των οφειλών από το φορέα.
Διάταξη νόμου 4722/2020

Άρθρο 32
Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019
Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ειδικότερα για τους οφειλέτες των άρθρων 2 και 3, όπου η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11, η ως άνω καταληκτική ημερομηνία αφορά στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ (1ο στάδιο). Ως υποβολή αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής θεωρείται και η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ στις περιπτώσεις οφειλετών που απαιτείται επιβεβαίωση των ασφαλιστικών τους στοιχείων ή οι οφειλές τους είναι υπό επεξεργασία και χωρίς να απαιτείται η τελική επιλογή του επανυπολογισμού ή μη των οφειλών. Στις περιπτώσεις αυτές η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει και μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και εφόσον υποβληθεί η αίτηση (2ο στάδιο) για την υπαγωγή στη ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποβληθεί μετά τις 31.12.2020.»
 

 1. Παρατείνονται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, μέχρι την 30η. 11.2020 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της ολοκλήρωσης των εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης του σχετικού προσωπικού, οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου κατά την 1η.9.2020 προσωπικού καθαριότητας των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
  Αιτιολογική επί του άρθρου  33

Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπηρετούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου δεκαπέντε (15) εργαζόμενοι καθαριότητας. Οι ανωτέρω εξυπηρετούν έξι (6) κτίρια, στα οποία στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου και του ΣΕΠΕ. Στα ανωτέρω κτίρια απασχολούνται περίπου πεντακόσιοι (500) υπάλληλοι και επιπλέον προσέρχονται επί καθημερινής βάσεως πλήθος πολιτών για εξυπηρέτηση (ενημέρωση, πληροφόρηση). Oι συμβάσεις του προσωπικού για τις ανάγκες καθαριότητας λήγουν εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος και λόγω των έκτακτων μέτρων για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας είναι απαραίτητη η παράταση των ανωτέρων συμβάσεων που αφορούν στη καθαριότητα, μέχρι 30.11.2020 προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσμενείς συνέπειες από την αποχώρησή τους, λόγω της υφιστάμενης κατάστασης λήψης εκτάκτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
 
Διάταξη νόμου 4722/2020

Άρθρο 33
Παράταση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού καθαριότητας

 1. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, που απασχολείται την 1η.9.2020, για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, παρατείνονται για λόγους δημόσιας υγείας έως τη σύναψη των συμβάσεων μετά την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ής Νοεμβρίου 2020 για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών.
 2. Η παράταση των συμβάσεων σύμφωνα με την παρ. 1 διέπεται από το άρθρο 8 του ν. 4506/2017 (Α’ 191) και δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.
 3. Το χρονικό διάστημα παράτασης των συμβάσεων της παρ. 1 δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και γίνεται κατά παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).
   

18α. Παρατείνεται κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως την 31η.3.2021 (αντί έως την 30η.9.2020 που ισχύει) η διάρκεια των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού (επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό), που έχει προσληφθεί σε προνοιακούς φορείς για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού.

18β. Προβλέπεται ότι η ισχύς των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που δύνανται να συναφθούν κατ’ εφαρμογή του ως άνω αναφερθέντος πλαισίου, δεν δύναται να εκτείνεται πέραν της 31ης.3.2021.
Αιτιολογική επί του άρθρου  34

Στο άρθρο εικοστό πρώτο της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), προβλέφθηκε η δυνατότητα για τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α’ 16), το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών του π.δ. 265/ 1979 (Α’ 74), το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών του α.ν. 726/1937 (Α’ 228), το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης της παρ. 1.1. του άρθρου 127 του ν. 4199/2013 (Α’ 216) και το Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4302/2014 (Α’ 225) να προσλάβουν επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων αναφορικά με την έκδοση σχετικής έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 και την έκτων προτέρων ανάληψη δέσμευσης πίστωσης των φορέων.

Η δυνατότητα αυτή θεσπίστηκε στο πλαίσιο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας των φιλοξενούμενων σε κλειστές δομές πρόνοιας, δεδομένου ότι η πλειοψηφία αυτών αποτελεί ευπαθή ομάδα πληθυσμού, σύμφωνα με την ιατρική επιστήμη.

Για εξαιρετικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος και στο πλαίσιο της διατήρησης ενός αυξημένου επιπέδου προστασίας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, καθότι δεν έχει βρεθεί η κατάλληλη θεραπεία, ενώ ήδη διαπιστώνεται αυξητική τάση στην διασπορά του ιού, καθίσταται επιβεβλημένη η διατήρηση του προσωπικού που προσλήφθηκε δυνάμει της τροποποιούμενης διάταξης για ακόμη έξι μήνες στις κλειστές δομές πρόνοιας, καθώς ol φιλοξενούμενοι στους εν λόγω προνοιακούς φορείς χρήζουν αδιάλειπτης και απρόσκοπτης παροχής υπηρεσιών φροντίδας και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαρτίου 2021.
Διάταξη νόμου 4722/2020

Άρθρο 34
Παράταση συμβάσεων εργασίας έκτακτου προσωπικού σε προνοιακούς φορείς

 1. Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που συνήφθησαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και της κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθείσας υπ’ αριθμ. 12549/4426/16.3.2020 υπουργικής απόφασης (Β’ 868), όπως ισχύει, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στις προνοιακές δομές της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου εικοστού πρώτου, δύναται να παραταθούν έως και την 31 η.3.2021. Η παράταση των συμβάσεων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές, ούτε εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).
 2. Η ισχύς των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που δύνανται να συναφθούν κατ’ εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και της υπουργικής απόφασης της παρ. 1, με βάση τον ανώτατο αριθμό προσληπτέων, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, δεν δύναται να εκτείνεται πέραν της 31ης.3.2021.
   
 1. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα (προϋποθέσεις, διαδικασία) σχετικά με τη χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού και λοιπών διευκολύνσεων σε γονείς, τα τέκνα των οποίων ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για τον κορωνοϊό.
  Αιτιολογική επί του άρθρου  68

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζονται θέματα χορήγησης διευκολύνσεων στους υπαλλήλους του Δημοσίου, τα τέκνα των οποίων ανήκουν τα ίδια σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για τον κορωνοϊό COVID-19 και προβλέπονται οι προϋποθέσεις χορήγησής τους. Επίσης, καταργούνται υφιστάμενες διατάξεις, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τις προτεινόμενες με το παρόν ρυθμίσεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού.
Διάταξη νόμου 4722/2020

Άρθρο 68
Παροχή διευκολύνσεων σε γονείς υπαλλήλους

 1. Στην από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), προστίθεται άρθρο 5Α ως εξής:
  «Άρθρο 5Α
 2. Υπάλληλοι, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 5 και έχουν τέκνα, ανεξαρτήτως ηλικίας, που φοιτούν σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και υπάγονται τα ίδια στις περιπτώσεις, για τις οποίες η Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 έχει συστήσει μακροχρόνια αποχή από το σχολείο και χρήση τηλεεκπαίδευσης, δύνανται με την έναρξη λειτουργίας των ως άνω σχολικών δομών να κάνουν χρήση των εξής διευκολύνσεων, εκτός των παγίων διαστημάτων σχολικών διακοπών και σχολικών αργιών:

α) παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτό είναι δυνατό με βάση τα καθήκοντα που ασκεί ο/η υπάλληλος,

β) παροχή εργασίας κατά πλήρες ωράριο σε διαφορετικό χρόνο από το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας,

γ) παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5,

δ) χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού της παρ. 1 του άρθρου 5. Σε περίπτωση εξάντλησης των ημερών κανονικής άδειας που δικαιούται ο υπάλληλος, η τέταρτη ημέρα χρεώνεται με οποιαδήποτε άλλη άδεια δικαιούται ο υπάλληλος, ανεξαρτήτως των προϋποθέσεων χορήγησης, με εξαίρεση την αναρρωτική.

 1. Για τη δικαιολόγηση χορήγησης των διευκολύνσεων, σύμφωνα με την παρ. 1, οι υπάλληλοι προσκομίζουν στη Διεύθυνση Προσωπικού, όπου υπάγονται, βεβαίωση από την οικεία εκπαιδευτική δομή, από την οποία προκύπτει ότι το τέκνο τους παρακολουθεί μαθήματα με τηλεεκπαίδευση δυνάμει της ιατρικής βεβαίωσης που έχει υποβληθεί αρμοδίως στην εκπαιδευτική δομή. Σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι υπάλληλοι ενημερώνουν σχετικά την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού και προσκομίζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
 2. Οι διευκολύνσεις της παρ. 1 χορηγούνται, κατά περίπτωση, ως εξής:

α) Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι της παρ. 1, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο κάνει χρήση μίας εκ των προβλεπόμενων διευκολύνσεων, εκτός αν με την ίδια δήλωση καθορίζουν χρονικά διαστήματα χρήσης των διευκολύνσεων εκ περιτροπής. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση της διευκόλυνσης της άδειας ειδικού σκοπού, το χρονικό διάστημα χρήσης της άδειας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τεσσάρων (4) ημερών ανά γονέα.

β) Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή σε οποιαδήποτε απασχόληση, για τη χορήγηση των διευκολύνσεων της παρ. 1 απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του γονέα που απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα περί μη χρήσης όμοιων διευκολύνσεων και σχετικής βεβαίωσης του εργοδότη, όπου αυτό είναι δυνατό.

γ) Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου της παρ. 1 που απασχολείται σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 5 απουσιάζει με οποιαδήποτε άδεια, ιδίως άδεια ανατροφής τέκνου και άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια εξαιτίας της οποίας δεν είναι δυνατή η φροντίδα τέκνων, ο/η σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παρ. 1. Σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό COVID-19 ή είναι άτομο με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ή σύνταξη αναπηρίας.

δ) Τις διευκολύνσεις της παρ. 1 δικαιούται ο/η γονέας που ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια των τέκνων».

 1. Η παρ. 8 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), καταργείται.
 2. Η παρ. 3 του άρθρου 19 της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π./οικ.53080/28.8.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3611) καταργείται.
 1. Νέα μέτρα για την στήριξη των Ναυτικών – Αναστολές και αποζημίωση ειδικού σκοπού
  Αιτιολογική επί του άρθρου  78

Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότερη δυνατή προσαρμογή του κλάδου των θαλασσίων μεταφορών και παράλληλα να διασφαλισθεί η υποστήριξη των εργαζομένων σε αυτά ναυτικών, δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων που διέπουν τη λειτουργία τους, η οποία παρουσιάζει έντονες εποχικές διακυμάνσεις και μεταβλητότητα στη δραστηριοποίηση, επηρεαζόμενη ουσιωδώς και από τις δυσχέρειες που έχουν ανακύψει στον κλάδο του τουρισμού.
Κατά τον τρόπο αυτό, επιχειρείται να εξασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή προσαρμογή τους στην εξαιρετικά δυσμενή συγκυρία λόγω COVID-19 και να διασφαλισθούν θέσεις ναυτικής εργασίας, παρέχοντας ενίσχυση, μέσω της χορήγησης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, και ασφαλιστική κάλυψη.
Ειδικότερα, συγκεκριμενοποιούνται οι κατηγορίες πλοίων θαλασσίων μεταφορών που πλήττονται ιδιαίτερα και επεκτείνεται η δυνατότητα αναστολών των συμβάσεων ναυτολόγησης των ναυτικών, εξαιρουμένου του προσωπικού ασφαλείας-φύλαξης, των πλοίων της περ. α’ του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, όπως συμπληρώθηκε με την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020, για χρονικό διάστημα έως τριάντα ημερών, κατά το οποίο τα παραπάνω πλοία δεν δραστηριοποιούνται, εντός των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020. Για λόγους αποσαφήνισης και ασφάλειας δικαίου, οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αναδρομικώς και για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020, που καλύπτει ενιαία και συνολικά τη χρονική περίοδο υποστήριξης του κλάδου. Επιπροσθέτως, καθορίζεται το ποσό αποζημίωσης στα 534 ευρώ στη βάση χρονικού διαστήματος τριάντα ημερών, όπως αναφέρεται στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 2242.10/50452/2020 (Β’ 3243).
Επιπροσθέτως, οι ναυτικοί υπάγονται στον μηχανισμό εφαρμογής σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 2242.10/21372/2020 (Β’ 1128), όπως συμπληρώθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 2242.10/32718/2020 (Β’ 2209), που ρυθμίζει ειδικότερα τη διαδικασία, παρέχοντας τη δυνατότητα ανάκλησης της αναστολής και εκ νέου θέσεως σε αναστολή της σύμβασης ναυτολόγησης όταν το πλοίο/πλοία διακόπτουν και επανεκκινούν τους πλόες τους, αντιστοίχως. Σε κάθε περίπτωση οι διατάξεις περί οργανικών συνθέσεων πλοίων δεν θίγονται και οι πλοιοκτήτες οφείλουν να διατηρούν ναυτολογημένους ναυτικούς σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας περί οργανικών συνθέσεων των πλοίων της παρ. 1. Περαιτέρω, παρέχεται εξουσιοδότηση για να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 έως 4 του εν λόγω άρθρου με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Διάταξη νόμου 4722/2020

Άρθρο 78
Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας

 1. Ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις – πλοιοκτήτες – εφοπλιστές που πλήττονται σημαντικά βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας που καθορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών δύνανται να παρατείνουν ή να θέτουν αρχικώς σε αναστολή συμβάσεις ναυτολόγησης ναυτολογημένων ναυτικών, εξαιρουμένου του προσωπικού ασφαλείας-φύλαξης, των πλοίων της περ. α) του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τεσσαρακοστό της από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), για χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών, κατά το οποίο τα παραπάνω πλοία δεν δραστηριοποιούνται, εντός των μηνών Αυγού-στου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αναδρομικώς και για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020.
 2. Οι ναυτολογημένοι ναυτικοί της παρ. 1, για το χρονικό διάστημα από Μάιο έως και Οκτώβριο 2020, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογία των ημερών αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησης με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα ημέρες και υπάγονται στον μηχανισμό εφαρμογής των μέτρων στήριξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2242.10/21372/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 1128), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2242.10/32718/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 2209). Για το σύνολο των ημερών αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησης παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη με βάση τις αποδοχές των ναυτικών που καθορίζονται σύμφωνα με τις τελευταίες ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας που έχουν εφαρμογή. Κατά τον χρόνο αναστολής της σύμβασης ναυτολόγησης ναυτικών, η υγειονομική περίθαλψη αυτών καλύπτεται από τον Οίκο Ναύτου.
 3. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού των ναυτολογημένων ναυτικών και την ασφαλιστική ικανότητα καλύπτεται μέσω έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου από τις πιστώσεις του ειδικού φορέα Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, όπως αντικαταστάθηκε με την περ. γ) της παρ. 6 του άρθρου τεσσαρακοστού της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020.
 4. Οι πλοιοκτήτες οφείλουν να διατηρούν ναυτολογημένους ναυτικούς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας περί οργανικών συνθέσεων των πλοίων της παρ. 1.
 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δύναται να ρυθμίζονται οι ειδικότερες διαδικασίες πληρωμής της ειδικής αποζημίωσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παρ. 1 έως 4.

Λοιπά θέματα

 1. Παράταση Γενικών Συνελεύσεων
  Αιτιολογική επί του άρθρου  61
  Με την παρ. 1 χορηγείται παράταση της δυνατότητας να διενεργούνται οι διαδικασίες προμηθειών για την υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή, αναλώσιμα, έκτακτο προσωπικό και υπηρεσίες υποστήριξης του τηλεφωνικού κέντρου της γραμμής καταναλωτή και για την υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή και αναλώσιμα των υπηρεσιών με αρμοδιότητες ελέγχου που υπάγονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, έως και την 31η.12.2020.
  Με την παρ. 2 της προτεινόμενης ρύθμισης, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω κορωνοϊού και προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2020, η ισχύς των ρυθμίσεων που αφορούν στον καθορισμό των μέγιστων ποσοτήτων διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής στους καταναλωτές, την παράταση του εθνικού πλαισίου ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων, την επίταξη κινητών, αναλώσιμων και μη, που εμπίπτουν στην έννοια του ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, των μέσων ατομικής προστασίας και των φαρμάκων, καθώς και την επιβολή περιορισμών ως προς την πώληση συγκεκριμένων αγαθών που είναι απαραίτητα για την υγεία, τη διατροφή, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή (π.χ. φαρμακευτικά προϊόντα, μέσα προσωπικής φροντίδας και ατομικής υγιεινής).
  Με την παρ. 3 της προτεινόμενης ρύθμισης προτείνεται η μεταφορά της προθεσμίας διεξαγωγής της ετήσιας γενικής συνέλευσης των ανωνύμων εταιρειών για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων μέχρι τις 31.10.2020, η οποία κρίνεται αναγκαία για το 2020 λόγω :
  α) της παράτασης της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019, μέχρι την 31η Αυγούστου 2020.
  β του χρονικού διαστήματος από την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, το οποίο θεωρείται πολύ μικρό για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τους λογιστές-φοροτεχνικούς και τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.
  Διάταξη νόμου 4722/2020

Άρθρο 61
Παράταση ισχύος ρυθμίσεων και προθεσμιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19

 1. H ισχύς του άρθρου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A’ 76) και το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο δέκατο πέμπτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), παρατείνεται έως τις 31.12.2020.
 2. Η ισχύς του άρθρου δέκατου έβδομου, του άρθρου δέκατου όγδοου, της παρ. 2 του άρθρου εικοστού και του άρθρου εικοστού πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), παρατείνεται έως τις 31.12.2020.
 3. Για το έτος 2020 η προθεσμία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α’104), του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) και του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α’ 91) παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. παρατείνονται αναλόγως.
   
 1. Μέχρι τέλος Δεκεμβρίου η δυνατότητα διεξαγωγής με τηλεδιάσκεψη της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου σε κάθε σωματείο ή άλλο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.
  Αιτιολογική επί του άρθρου  70
  Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα στα σωματεία ή σε άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου να προβλέπουν ότι οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου θα διεξάγονται με τηλεδιάσκεψη, προκειμένου να ασκείται απρόσκοπτα η διοίκηση των σωματείων και των άλλων ΝΠΙΔ, κατά το χρονικό διάστημα έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
   
  Διάταξη νόμου 4722/2020

Άρθρο 70
Χρήση νέων τεχνολογιών για τη συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβουλίων των σωματείων και άλλων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

Κάθε σωματείο ή άλλο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Η παρούσα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

 1. Παράταση προθεσμίας προσκόμισης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα
  Αιτιολογική επί του άρθρου  79

Η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 έχει επηρεάσει βαθύτατα την τουριστική αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο και η Ελλάδα, όπως όλοι οι τουριστικοί προορισμοί, έχει πληγεί από την πτώση της τουριστικής ζήτησης. Στο πλαίσιο της επιδημιολογικής διαχείρισης ανεστάλη προσωρινά η λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων, ενώ για την επαναλειτουργία τους και την έγκαιρη προσαρμογή της τουριστικής προσφοράς της χώρας μας στις απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς κατά την εξέλιξη της πανδημίας, τα τουριστικά καταλύματα κλήθηκαν να εφαρμόσουν ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα και να υιοθετήσουν νέους κανόνες λειτουργίας που επηρεάζουν σε πολλά επίπεδα την παροχή υπηρεσιών και τη διοίκησή τους. Ταυτόχρονα, οι συνέπειες της πανδημίας στη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών επηρέασε ιδιαίτερα διοικητικές διαδικασίες, όπως την περιβαλλοντική αδειοδότηση (έκδοση Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων – ΑΕ). Για τους παραπάνω λόγους εισάγεται με την προτεινόμενη ρύθμιση παράταση έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος για την προσκόμιση της απαιτούμενης ΑΕΠΟ από τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που έχουν υποβάλει το αίτημά τους στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή σύμφωνα με την οριζόμενη προθεσμία του άρθρου 66 του ν. 4403/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
Διάταξη νόμου 4722/2020

Άρθρο 79
Παράταση προθεσμίας προσκόμισης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

Η προθεσμία δύο (2) ετών που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4403/2016 (Α’ 125), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4484/2017 (Α’ 110), η οποία παρατάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4625/2019 (Α’ 139), παρατείνεται για έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.

 1. Παρατείνεται κατά ένα μήνα (έως τις 30.9.2020) η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης και ορίζεται καταληκτική ημερομηνία για την εκκαθάριση των υποβληθεισών δηλώσεων από τους δήμους
  Αιτιολογική επί του άρθρου  69

Με τις προτεινόμενες διατάξεις, λόγω μεγάλης ανταπόκρισης των πολιτών στη διαδικασία διόρθωσης των δηλωθέντων τετραγωνικών των ιδιοκτησιών τους, παρατείνεται κατά ένα μήνα (έως τις 30.9.2020) η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης και ορίζεται καταληκτική ημερομηνία για την εκκαθάριση των υποβληθεισών δηλώσεων από τους δήμους, για λόγους δημοσιονομικούς. Λόγω της απρόβλεπτης αυτής συνθήκης και αποκλειστικά για την υποβοήθηση των Οικονομικών Υπηρεσιών, είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δύο μηνών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007). Για την ταχύτητα της διαδικασίας, η διαδικασία της πρόσληψης ανατίθεται στην οικεία Οικονομική Επιτροπή.
Διάταξη νόμου 4722/2020

Άρθρο 69
Ρυθμίσεις για την υποβολή και εκκαθάριση δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών

 1. Η παρ. 2 του άρθρου 375 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) αντικαθίσταται ως εξής:
  «2. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), η οποία παρατάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α’ 76), παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 30.9.2020. Ειδικά για τις περιπτώσεις που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), η προθεσμία παρατείνεται έως τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 222 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 30.9.2020.»
 2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204) προστίθενται εδάφια ως εξής:
  «Οι δηλώσεις της παρούσας εκκαθαρίζονται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των δήμων έως τις 30.11.2020. Αποκλειστικά για την υποβοήθηση των υπηρεσιών αυτών, είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, οποιασδήποτε ειδικότητας, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143). Για τη διαδικασία της πρόσληψης έχουν εφαρμογή τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τέταρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).»

5.Τροποποιούνται – συμπληρώνονται, διατάξεις του άρθρου εβδομηκοστού της από 13.4.2020 Π.Ν.Π., σχετικά με την καταγγελία συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των πελατών τους για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών, στα εξής κατά βάση σημεία:
α. Μειώνεται το χρονικό εύρος της καταγγελίας συμβάσεων παροχής τουριστικών υπηρεσιών που έχουν συναφθεί μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και πελατών τους με καταληκτική ημερομηνία για την καταγγελία της σύμβασης την 31η Αυγούστου 2020 αντί την 30η Σεπτεμβρίου 2020.
β. Δίνεται η δυνατότητα μεταβίβασης των πιστωτικών σημειωμάτων, που προσφέρουν οι τουριστικές επιχειρήσεις αντί της επιστροφής χρημάτων, από το λήπτη τους σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
 
Αιτιολογική επί του άρθρου  83

Δεδομένων των έκτακτων συνθηκών λόγω της έξαρσης της πανδημίας COVID-19, πολλά κράτη-μέλη υιοθέτησαν έκτακτες ρυθμίσεις με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα σε τουριστικές επιχειρήσεις που υποχρεούνται σε επιστροφές χρημάτων στους πελάτες τους να προσφέρουν αντί της άμεσης επιστροφής χρημάτων ισόποσα πιστωτικά σημειώματα. Οι αντίστοιχες ρυθμίσεις στη χώρα μας θεσπίστηκαν με το εβδομηκοστό άρθρο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (ΑΊ04), με το οποίο εισήχθησαν κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των πελατών τους για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών. Με την παρούσα ρύθμιση τροποποιείται το εν λόγω άρθρο της από 13.04.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (ΑΊ04). Αφενός επαναπροσδιορίζεται το πεδίο εφαρμογής της δυνατότητας έκδοσης πιστωτικών σημειωμάτων (vouchers) αντί της επιστροφής χρημάτων, όταν υφίσταται τέτοια υποχρέωση, μέσω της μείωσης του χρονικού εύρους της καταγγελίας συμβάσεων παροχής τουριστικών υπηρεσιών που έχουν συναφθεί μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και πελατών τους με καταληκτική ημερομηνία για την καταγγελία της σύμβασης την 31η Αυγούστου του τρέχοντος έτους αντί την 30η Σεπτεμβρίου. Αφετέρου παρέχεται η δυνατότητα μεταβίβασης των πιστωτικών σημειωμάτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν ήδη εκδοθεί, από το λήπτη τους σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς πρόσθετο κόστος. Στην περίπτωση μεταβίβασης πιστωτικού σημειώματος που αφορά σε οργανωμένο ταξίδι, βασική προϋπόθεση για τη μεταβίβαση χωρίς επιπλέον κόστος είναι η συμφωνία των παρόχων των επιμέρους υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο οργανωμένο ταξίδι. Σημειώνεται ότι η αποτελεσματικότητα της διάταξης ενισχύεται εφόσον οι τουριστικές επιχειρήσεις καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, ώστε τα πιστωτικά σημειώματα που εκδίδουν να είναι ελκυστικά για τον πελάτη, ιδίως προσφέροντας πιστωτικά σημειώματα υψηλότερης αξίας από το συνολικό προς επιστροφή ποσό ή προσφέροντας στον πελάτη παροχές και υπηρεσίες επιπλέον της αρχικής σύμβασης χωρίς πρόσθετη χρέωση.
  
Διάταξη νόμου 4722/2020
Άρθρο 83

Τροποποίηση των κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεων για πιστωτικά σημειώματα τουριστικών επιχειρήσεων για παροχή τουριστικών υπηρεσιών

 1. Το άρθρο εβδομηκοστό της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), αντικαθίσταται ως εξής
  «1. Το παρόν εφαρμόζεται σε συμβάσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών, μεμονωμένα ή με τη μορφή οργανωμένου ταξιδιού (πακέτου), οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ αφενός τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) και αφετέρου πελατών, και οι οποίες καταγγέλλονται από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 31 Αυγούστου 2020 από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος
 2. Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος, ως «πελάτες» νοούνται: α) καταναλωτές, β) φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων αντιπροσώπων μικρών επιχειρήσεων, αυτοαπασχολουμένων ή ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι κάνουν κρατήσεις για ταξίδια που σχετίζονται με την επιχειρηματική ή την επαγγελματική τους δραστηριότητα, γ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας για σκοπούς που αφορούν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα, συνάπτουν συμβάσεις με τουριστικές επιχειρήσεις για τον διακανονισμό επαγγελματικών ταξιδιών, συμπεριλαμβανομένων συνεδρίων ή σεμιναρίων, και δ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων σχολείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και μη κερδοσκοπικών συλλόγων, τα οποία συνάπτουν συμβάσεις με τουριστικές επιχειρήσεις για τον διακανονισμό ταξιδιών που προσφέρονται περιστασιακά και σε μη κερδοσκοπική βάση σε περιορισμένη ομάδα ταξιδιωτών και δεν απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Οι πελάτες του προηγούμενου εδαφίου κατοικοεδρεύουν είτε εντός είτε εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.
 3. Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1 καταγγελίας, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη οποιοδήποτε ποσό που ο πελάτης έχει καταβάλει ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, μερική ή ολική εξόφληση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή για την εκτέλεση της σύμβασης, η τουριστική επιχείρηση δύναται, κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου, να προσφέρει στον πελάτη αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του.
 4. Η τουριστική επιχείρηση ενημερώνει εγγράφως σε σταθερό μέσο τον πελάτη για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης ή, σε περίπτωση που η σύμβαση έχει καταγγελθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση που η τουριστική επιχείρηση δεν ενημερώνει εγγράφως τον πελάτη για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη, σύμφωνα με την παρ. 3, το οφειλόμενο χρηματικό ποσό.
 5. Το πιστωτικό σημείωμα αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στο συνολικό προς επιστροφή χρηματικό ποσό. Η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να προσφέρει στον πελάτη τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το πιστωτικό σημείωμα για την παροχή τουριστικής υπηρεσίας όμοιας ή αντίστοιχης με αυτήν στην οποία αφορούσε η καταγγελθείσα σύμβαση.
  5Α. Τα πιστωτικά σημειώματα που εκδίδονται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δύνανται να μεταβιβάζονται από τον λήπτη τους σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς πρόσθετο κόστος. Εφόσον πρόκειται για πιστωτικά σημειώματα που εκδίδονται από διοργανωτές πακέτων υπό την έννοια του π.δ. 7/2018 (Α’ 12), η δυνατότητα μεταβίβασης χωρίς κόστος ισχύει με την προϋπόθεση, ότι οι πάροχοι των επιμέρους υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο οργανωμένο ταξίδι συμφωνούν με τη μεταβίβαση χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.
 6. Εάν η συνολική αξία της τουριστικής υπηρεσίας που θα επιλέξει ο πελάτης είναι μικρότερη από την αξία του πιστωτικού σημειώματος, ο πελάτης δύναται να επιλέξει είτε να λάβει νέο πιστωτικό σημείωμα για το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά της αξίας, με διάρκεια που θα συμφωνείται μεταξύ των μερών, είτε να του επιστραφεί το αργότερο έως τον χρόνο λήξης ισχύος του αρχικού πιστωτικού σημειώματος το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά της αξίας. Εάν η συνολική αξία της τουριστικής υπηρεσίας που θα επιλέξει ο πελάτης υπερβαίνει την αξία του πιστωτικού σημειώματος, η διαφορά καταβάλλεται από τον πελάτη στην τουριστική επιχείρηση.
 7. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κατά τη λήξη ισχύος του πιστωτικού σημειώματος δεν έχει συναφθεί νέα σύμβαση για την παροχή οιασδήποτε τουριστικής υπηρεσίας μεταξύ της τουριστικής επιχείρησης και του πελάτη, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει άμεσα και χωρίς άλλη διατύπωση στον πελάτη το επιστρεπτέο κατά την παρ. 3 χρηματικό ποσό.
 8. Τα πιστωτικά σημειώματα που εκδίδονται κατά τις διατάξεις του παρόντος από διοργανωτές πακέτων υπό την έννοια του π.δ. 7/2018 (Α’ 12) καλύπτονται από την προστασία κατά της αφερεγγυότητας του διοργανωτή όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 16 του π.δ. 7/2018 (Α’ 12)
 9. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναγκαστικά και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει συνομολογηθεί μεταξύ των μερών, ως εφαρμοστέο όχι μόνο ελληνικό αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώματα προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία.
 10. Οι διατάξεις του άρθρου εβδομηκοστού της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84) που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), όπως τροποποιείται με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καταλαμβάνουν και τα ήδη εκδοθέντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος πιστωτικά σημειώματα.

Πηγή: taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner